Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 20 luty 2017 12:01

Informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-40, IFT-1R za 2016 czy tylko elektronicznie w 2017

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Płatnicy składający informacje PIT-11, PIT-8C i IFT-1R oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 za 2016 r. drogą elektroniczną, czas na dopełnienie tego obowiązku mają tylko do końca lutego 2016 r. Sprawdź, kto ma obowiązek składać te dokumenty i jakie przychody się w nich wykazuje. Dowiedz się też, kto w 2017 r. mógł złożyć je w formie papierowej i do kiedy należało to zrobić.

Początek każdego roku to dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych czas na sporządzanie informacji podatkowych oraz rocznych deklaracji. Dokumentami składanymi przez płatników są m.in. informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11, informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika PIT-40 oraz informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1R.

Terminowe przekazanie dokumentów do urzędu skarbowego oraz podatnikowi jest bardzo ważne – w przeciwnym wypadku płatnik narażałby się na sankcje karne. Należy przy tym pamiętać, iż w 2017 r. tylko nieliczni płatnicy mają prawo do składania tych informacji oraz rocznego obliczenia podatku drogą tradycyjną w formie papierowej.

 

PIT-11, PIT-8C, PIT-40 i IFT-1R – elektronicznie czy papierowo?

Informacje podatkowe oraz roczne obliczenie podatku zasadniczo należy składać do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Niektórzy płatnicy mają jednak prawo przekazywać te dokumenty w tradycyjnej formie papierowej. Zgodnie z art. 45ba ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2032), prawo to przysługuje płatnikom zobowiązanym do sporządzenia informacji PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C lub rocznego obliczenia podatku za dany rok (PIT-40) dla nie więcej niż pięciu podatników.

Powyższe prawo nie przysługuje jednak biurom rachunkowym składającym wskazane formularze w imieniu i na rzecz płatników/podatników. Zgodnie bowiem z art. 45ba ust. 3 ustawy, podmioty te mają bezwzględny obowiązek przekazywać wymienione dokumenty do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

 

PIT-11 za 2016 r.

Informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy składają płatnicy wymienieni w art. 31, 33, 35, 41 i 42e ustawy o PIT, a także w art. 35a ust. 4a tego aktu prawnego, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r.

W przepisach tych wymieniono m.in. zakłady pracy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne, jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne wypłacające stypendia, areszty śledcze oraz zakłady karne wypłacające należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym oraz skazanym, wojewódzkie urzędy pracy wypłacające świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, organy zatrudnienia wypłacające świadczenia z Funduszu Pracy, spółdzielnie wypłacające oprocentowanie wkładów pieniężnych członków spółdzielni, zaliczone w ciężar kosztów spółdzielni, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne dokonujące wypłaty emerytur i rent z zagranicy oraz oddziały Agencji Mienia Wojskowego wypłacające żołnierzom świadczenia pieniężne wynikające z przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

PIT-8C za 2016 r.

Niektórzy płatnicy, w tym m.in. płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT (z wyłączeniem płatników, którym podatnik przed 10 stycznia złożył oświadczenie PIT-12), mają obowiązek złożyć informację o wypłaconym stypendium oraz przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C. W informacji tej wykazuje się m.in. należności lub świadczenia zaliczane do przychodów z innych źródeł podlegające opodatkowaniu, od których płatnik nie był zobowiązany do poboru zaliczek na podatek lub podatku w formie ryczałtu; należności z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 30b ust. 1 , a także stypendia dla uczniów i studentów.

 

PIT-40 za 2016 r.

Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika PIT-40 składa płatnik, który przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym otrzymał od podatnika oświadczenie PIT-12. Dotyczy to m.in. zakładów pracy, rolniczych spółdzielni produkcyjnych,osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych wypłacających emerytury i renty z zagranicy, jednostek organizacyjnych uczelni, placówek naukowych, zakładów pracy oraz innych jednostek organizacyjnych wypłacających stypendia, aresztów śledczych oraz zakładów karnych wypłacających należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym oraz skazanym.

Roczne obliczenie podatku PIT-40 traktuje się na równi z zeznaniem podatkowym. Podatek wynikający z tego obliczenia stanowi podatek należny za dany rok – wyjątek stanowi jedynie sytuacja, gdy urząd skarbowy wyda decyzję o innej wysokości zobowiązania podatkowego w danym roku.

 

IFT-1R za 2016 r.

Osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które w ciągu roku podatkowego pobierały zryczałtowany podatek od należności osób objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym, mają obowiązek złożyć informację  o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania IFT-1R.

W informacji IFT-1R wykazuje się przychody m.in. z żeglugi morskiej i śródlądowej, transportu lotniczego, dywidendy, odsetek, należności licencyjnych, wykonywania wolnych zawodów, wynagrodzeń dyrektorów, działalności artystycznej lub sportowej, emerytur lub rent i innych podobnych świadczeń.

Należy przy tym podkreślić, iż płatnik ma obowiązek złożyć informację IFT-1R nawet w przypadku, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub ustawy PIT nie był zobowiązany do poboru podatku.

 

Miejsce składania PIT-11, PIT-8C, PIT-40 oraz IFT-1R za 2016 r.

Informacje PIT-11 i PIT-8C oraz roczne obliczenie podatku PIT-40 przekazuje się podatnikowi oraz do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika (jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce) lub do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych (jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania w Polsce).

Natomiast informację IFT-1R przekazuje się podatnikowi oraz do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

 

Terminy przekazania PIT-11, PIT-8C, PIT-40 oraz IFT-1R za 2016 r.

W przypadku przekazywania informacji PIT-11, PIT-8C i IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2016 r. drogą elektroniczną, terminem dopełnienia tego obowiązku jest 28 lutego 2017 r. Płatnicy uprawnieni do przekazania informacji w formie papierowej, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości, mieli na to czas tylko do końca stycznia 2017 r. Niezależnie od sposobu przekazania informacji lub rocznego obliczenia podatku do urzędu skarbowego, podatnikowi dokument ten należy przekazać do końca lutego 2017 r.

 

Ważne!

Terminy przekazania informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2016 r.:

Do urzędu skarbowego:

Do 31 stycznia 2017 – w przypadku składania dokumentów w formie papierowej

Do wtorku 28 lutego 2017 r. – w przypadku składania dokumentów drogą elektroniczną

Podatnikowi:

Do wtorku 28 lutego 2017 r. – niezależnie od sposobu przekazania dokumentu do urzędu skarbowego

 

Wzory druków PIT-11, PIT-8C, PIT-40 oraz IFT-1R za 2016 r.

Płatnicy zobowiązani do składania informacji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 za 2016 r. muszą pamiętać o wybraniu właściwej wersji druku.

 

Ważne!

Dla przychodów od 1 stycznia 2016 r. obowiązują następujące wzory druków:

PIT-11(23) – Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy

PIT-8C(8) – Informacja o wypłaconym stypendium oraz przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych

PIT-40(22) – Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika

IFT-1R(13) – Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania

 

Kliknij po aktualne bezpłatne druki PIT-11, PIT-8C, PIT-40 oraz IFT-1R za 2016 r.

Czytany 2749 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 23 luty 2017 19:17

Artykuły powiązane