środa, 05 lipiec 2017 09:23

Kiedy złożyć sprawozdanie finansowe za 2016 r. w urzędzie skarbowym i KRS w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Jednostki zobowiązane do przekazania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego muszą dopełnić tego obowiązku w ciągu 15 od zatwierdzenia tego dokumentu. Sprawdź, do kiedy w praktyce należy to zrobić, w jakiej formie złożyć sprawozdanie finansowe, kiedy minął termin przekazania dokumentów do urzędu skarbowego i jakie kary grożą za niezłożenie sprawozdania za 2016 r.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do Sądu Rejestrowego wynika z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Spoczywa on na jednostkach gospodarczych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, czyli m.in. spółkach z o.o., spółkach jawnych, spółkach akcyjnych, spółkach partnerskich, spółkach komandytowych, spółkach komandytowo-akcyjnych oraz spółdzielniach.

 

Sprawozdanie finansowe składa się w formie papierowej lub drogą elektroniczną. W pierwszym przypadku sprawozdanie wraz z dokumentami można złożyć na podstawie odrębnego wniosku na druku KRS-Z30 „Wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – sprawozdania finansowe i inne dokumenty” (druk uniwersalny dla każdej spółki) lub przy okazji zgłaszania zmiany danych spółki na druku KRS-Z1 (spółki jawne, partnerskie i komandytowe), KRS-Z2 (spółki komandytowo-akcyjne) bądź KRS-Z3 (spółki z o.o. i akcyjne) wraz z załącznikiem KRS-ZN „Sprawozdania finansowe i inne dokumenty” i ewentualnie innymi załącznikami.

 

Natomiast elektronicznie sprawozdanie finansowe do KRS składa się za pośrednictwem portalu Ministerstwa Sprawiedliwości dostępnego pod adresem http://pdi.ms.gov.pl/portal_v1/ lub przez portal S24. Przy czym wszystkie wnioski o zmianę danych składane do rejestru sądowego w formie elektronicznej muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem ePUAP.

 

Dokumenty przekazywane do Krajowego Rejestru Sądowego:

 • Sprawozdanie finansowe (wszystkie jego elementy)
 • Opinia biegłego rewidenta, jeżeli na podstawie przepisów o rachunkowości sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania
 • Odpis uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
 • Odpis uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty (nie dotyczy spółek w likwidacji)
 • Sprawozdanie z działalności (dot. jednostek określonych w 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości, o ile nie korzystają one z uproszczeń przewidzianych w tym względzie dla jednostek mikro lub małych)

 

We wspomnianym powyżej art. 49 ust. 1 ustawy czytamy:

Art. 49. 1. W przypadku spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw reasekuracji wzajemnej, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych, a także tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, oraz w przypadku specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz alternatywnych spółek inwestycyjnych, kierownik jednostki sporządza, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, sprawozdanie z działalności jednostki.

 

W przypadku jednostek, które dobrowolnie poddały sprawozdanie finansowe badaniu, nie zachodzi obowiązek składania do KRS opinii biegłego rewidenta.

 

Termin złożenia sprawozdania finansowego za 2016 r. do KRS

Roczne sprawozdanie finansowe do KRS należy złożyć nie później niż w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zatwierdzenie sprawozdania finansowego powinno nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Przykładowo, jeżeli sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostało zatwierdzone 9 maja 2017 r., to obowiązkiem kierownika jednostki jest złożenie go do 24 maja 2017 r.

Najpóźniej sprawozdanie finansowe za 2016 r. mogło zostać zatwierdzone dnia 30 czerwca 2017 r. Oznacza to, iż przekazać do KRS należy je najpóźniej 15 lipca 2017 r.

 

Ważne!

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. do Krajowego Rejestru Sądowego należy przekazać najpóźniej 15 lipca 2017 r.

 

 

W przypadku niezłożenia sprawozdania finansowego w terminie, konieczne będzie przekazanie dokumentu do KRS dwukrotnie, zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy:

Art. 69

(…)

2. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie określonym w art. 53 ust. 1, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1.

 

Należy przy tym wspomnieć, iż jednostki, które działalność rozpoczęły w pierwszej połowie roku, a ich rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, przekazują sprawozdanie finansowe obejmujące okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 2014 r., sygn. akt III CZP 15/14.

 

Termin złożenia sprawozdania finansowego za 2016 r. do urzędu skarbowego

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe mają dodatkowo obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego wraz z zeznaniem podatkowym za dany rok. Oznacza to, iż sprawozdanie finansowe za 2016 r. należało złożyć do 2 maja 2017 r. (30.04.2017 wypadał w niedzielę).

 

Sprawozdanie finansowe składane do urzędu skarbowego powinno zawierać:

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Informację dodatkową (wprowadzenie oraz dodatkową informację i objaśnienia)

Ponadto podatnicy, których sprawozdanie podlega obowiązkowemu badaniu zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, dołączają także sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Do sprawozdania składanego do urzędu skarbowego nie dołącza się opinii biegłego rewidenta, nawet jeśli poddawane ono było badaniu.

 

Sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego można złożyć przed zatwierdzeniem – nie ma przy tym obowiązku składania go ponownie po zatwierdzeniu.

 

Natomiast podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych do urzędu skarbowego składają sprawozdanie finansowe w ciągu 10 dni od jego zatwierdzenia. Wraz ze sprawozdaniem należy złożyć opinię i raport podmiotu uprawnionego do badań sprawozdań finansowych (nie dotyczy to podatników, których sprawozdania na podstawie odrębnych przepisów są zwolnione z obowiązku badania). Spółki mają też obowiązek dołączyć odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie.

Należy przy tym podkreślić, iż powyższy termin 10 dni obowiązuje niezależnie od tego, czy sprawozdanie zostało zatwierdzone w terminie, czy nie. Oznacza to, iż podatnicy nie muszą składać do urzędu skarbowego niezatwierdzonych sprawozdań finansowych.

 

Ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r. w MSiG

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą nie figurują w rejestrze sądowym, a co za tym idzie nie mają obowiązku przekazania sprawozdania finansowego do KRS. Jeśli jednak roczne sprawozdanie takich osób podlega obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta, to muszą one przekazać je wraz z wymaganymi dokumentami do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kierownik jednostki ma na to 15 dni od dnia zatwierdzenie sprawozdania.

 

Do ogłoszenia należy przekazać:

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
 • Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
 • Opinię biegłego rewidenta
 • Odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysków lub pokryciu straty

 

Opłata za publikację sprawozdania finansowego w MSiG jest stała i wynosi 500 zł.

 

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego w 2017 r.

Zgodnie z art. 79 ust. 4 ustawy o rachunkowości, kto wbrew przepisom ustawy m.in. nie składa sprawozdania finansowego lub sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym, podlega karze grzywny lub karze ograniczenia wolności. Jeżeli za 2 kolejne lata obrotowe podmiot wpisany do KRS pomimo wezwania sądu rejestrowego nie złoży sprawozdań finansowych, sąd ten zobowiązany będzie do wszczęcia z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

 

Brak obowiązku przekazania sprawozdania finansowego za 2016 r.

Spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, które ze względu na nieprzekroczenie limitu przychodów nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i wobec których nie stosuje się zasad rachunkowości, składają w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Oświadczenie to należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

 

Więcej: Jak i kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 r. w 2017 r.

Czytany 6497 razy Ostatnio zmieniany środa, 05 lipiec 2017 09:44

Artykuły powiązane

 • Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r.

  Jak co roku, podmioty prowadzące księgi rachunkowe muszą sporządzić i przekazać do urzędów skarbowych i KRS sprawozdania finansowe za 2017 r. Sprawdź, w jakich terminach należy dopełnić tego obowiązku i czy w 2018 r. sprawozdanie wciąż można przekazać do KRS w formie papierowej. Dowiedz się też, jakie duże zmiany szykuje rząd już od 1 października 2018 r.

 • Nowe druki KRS od 1 lipca 2017 r. Nowe druki KRS od 1 lipca 2017 r.

  Zmianom uległy aż 22 wzory formularzy KRS, m.in. wniosków o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców oraz wniosków o zmianę danych. Nowymi drukami należy posługiwać się już od wejścia w życie nowego rozporządzenia. Sprawdź, jakie wzory formularzy KRS uległy zmianom, a jakie pozostały w dotychczasowym kształcie i pobierz aktualne druki.

 • Jak i kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 w 2017 r. Jak i kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 w 2017 r.

  Podmioty prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. Dokument taki musi spełniać wymogi ustawy o rachunkowości oraz zostać sporządzony w terminie określonym w przepisach. Sprawdź, do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 r., kto powinien je podpisać oraz jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku.

 • Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu? Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu?

  Podmioty prowadzące księgi rachunkowe sporządzają i przekazują do rejestru sądowego oraz do urzędu skarbowego roczne sprawozdanie finansowe. Dowiedz się, w jakich terminach należy je składać i jakie dokumenty załączyć. Sprawdź też, jaki dodatkowy obowiązek od 2015 roku ciąży na spółkach jawnych osób fizycznych i spółkach partnerskich, które nie sporządzają sprawozdania.

 • Kto w 2015 r. może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 rok Kto w 2015 r. może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 rok

  Nowe przepisy dają jednostkom mikro prawo do sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego już za rok 2014. Konieczne jest jednak spełnienie warunków określonych w znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Także podmioty niebędące jednostkami mikro mogą w pewnych przypadkach skorzystać z możliwości sporządzenia uproszczonego sprawozdania. Sprawdź, jakie ułatwienia wprowadzono i kto może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany