Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 16 kwiecień 2018 12:06

Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(28 głosów)

Jak co roku, podmioty prowadzące księgi rachunkowe muszą sporządzić i przekazać do urzędów skarbowych i KRS sprawozdania finansowe za 2017 r. Sprawdź, w jakich terminach należy dopełnić tego obowiązku i czy w 2018 r. sprawozdanie wciąż można przekazać do KRS w formie papierowej. Dowiedz się też, jakie duże zmiany szykuje rząd już od 1 października 2018 r.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego spoczywa na jednostkach prowadzących księgi rachunkowe. Składa się ono z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia a także z rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

 

Wymóg sporządzenia sprawozdania wynika z art. 45 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395). Przepisy dotyczące przekazania w określonych terminach sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego zawarte są w art. 69 ustawy o rachunkowości. Obowiązek złożenia sprawozdania do urzędu skarbowego wynika z art. 27 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W tych przepisach zawarto także szczegółowe regulacje dotyczące składania takich dokumentów.

 

Termin złożenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień kończący rok obrotowy jednostki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, terminem sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. będzie 31 marca 2018 r.

Osoby fizyczne przekazują sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania podatkowego, czyli do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym.

 

Sprawozdanie finansowe musi zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający, np. zarząd. Terminem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. jest 30 czerwca 2018 r. W ciągu 10 dni od zatwierdzenia podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych muszą złożyć sprawozdanie do urzędu skarbowego.

Natomiast w terminie 15 dni od zatwierdzenia podmioty wpisane do KRS muszą przekazać sprawozdanie do rejestru sądowego.

 

Ważne!

Maksymalne terminy związane z zatwierdzeniem i przekazaniem sprawozdania finansowego za 2017 r.:

31 marca 2018 r. – sporządzenie sprawozdania finansowego

30 kwietnia 2018 r. – przekazanie sprawozdania do urzędu skarbowego przez podatników PIT

30 czerwca 2018 r. – zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający

10 lipca 2018 r. – przekazanie sprawozdania do urzędu skarbowego przez podatników CIT

15 lipca 2018 r. - przekazanie sprawozdania do rejestru sądowego przez podmioty wpisane do KRS

 

Sprawozdanie finansowe za 2017 r. wyłącznie elektroniczne

Jeszcze w 2017 r. sprawozdania finansowe można było przekazywać do Krajowego Rejestru Sądowego w formie elektronicznej lub papierowej. Z danych resortu sprawiedliwości wynikało jednak, iż 99% podmiotów trzyma się tradycyjnej formy składania dokumentów – przewaga papierowych sprawozdań finansowych nad sprawozdaniami przesyłanymi w formie elektronicznej wynikała zapewne z faktu, iż ta druga opcja wiązała się z opłatami.

 

Prawo do składania sprawozdania finansowego w formie papierowej zostało zniesione mocą ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398). Od 15 marca 2018 r. dokumenty te można przesyłać do KRS wyłącznie elektronicznie. Wyjątkowo sprawozdania finansowe za 2017 r. jednostki mogą przesyłać w formie skanu.

 

Wymóg przesyłania sprawozdania finansowego wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego resortu sprawiedliwości znalazł się w art. 19e ust. 1 znowelizowanej ustawy o KRS. System ten umożliwia bezpłatne zgłoszenie sprawozdania bezpośrednio do repozytorium dokumentów finansowych (RDF). Wciąż również można korzystać z dotychczasowego systemu elektronicznego sprawozdań – w dalszym ciągu jest on jednak płatny.

 

Okres przejściowy, w który podmioty mogą przesyłać sprawozdania finansowe w formie skanu trwa od 15 marca do 30 września 2018 r. Aby skorzystać z tej możliwości, należy sporządzić sprawozdanie tradycyjnie, podpisać, a następnie zeskanować. Tak stworzona elektroniczna kopia wymaga podpisania bezpiecznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu. Na koniec sprawozdanie zgłasza się do repozytorium dokumentów finansowych.

 

Sprawozdanie finansowe za 2017 r. do urzędu skarbowego na papierze

Z dniem 1 stycznia 2018 r. do ustawy o CIT została wprowadzona regulacja, zgodnie z którą podatnicy, a także spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, przekazują sprawozdania finansowe do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W stosunku do poprzedniego stanu prawnego nie zmieniony został natomiast art. 45 ust. 5 ustawy o PIT, który również wskazuje na konieczność złożenia sprawozdania do urzędu. Nie znaczy to jednak, iż osoby prawne mają obowiązek przekazać sprawozdania finansowe do US drogą elektroniczną – przepisy nowelizacyjne dotyczą bowiem przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2018 r.

Brzmienie art. 45 ust. 5 ustawy o PIT ma zmienić się dopiero od 1 października 2018 r. Oznacza to, iż w 2019 r. sprawozdania finansowe za 2018 r. będzie trzeba składać do urzędu skarbowego już wyłącznie w formie elektronicznej – dotyczy to zarówno podatników PIT, jak i CIT.

 

W 2019 r. sprawozdania finansowe wyłącznie w formie JPK

Istotne zmiany w sposobie podpisywania i przesyłania sprawozdań finansowych wejdą w życie dnia 1 października 2018 r. – nie obejmą już więc one sprawozdań za 2017 r. Od tej daty sprawozdania będą mogły być podpisywane wyłącznie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP (obecnie podpisywane są one ręcznie, a podpisem kwalifikowanym lub profilem ePUAP podpisywane są skany przesyłane do KRS).

Począwszy od sprawozdania finansowego za 2018 r. będą one sporządzane w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Podobnie jak w przypadku JPK_VAT oraz innych plików JPK, ich dokładną strukturę określi minister finansów.

 

W nowym stanie prawnym przekazanie sprawozdań finansowych ma być łatwiejsze. Spółki oraz inne podmioty wpisane do KRS nie będą już musiały przesyłać go do urzędu skarbowego, ponieważ z sądowego repozytorium trafi ono automatycznie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych. Natomiast w przypadku podmiotów nie wpisanych do KRS, sprawozdania finansowe będzie trzeba przesłać elektronicznie w formie pliku JPK do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, a nie – jak dotychczas – bezpośrednio do urzędu skarbowego.

 

Zobacz też: Zwrot nadpłaty podatku PIT – możesz sprawdzić stan realizacji!

Czytany 23710 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 16 kwiecień 2018 12:13

Artykuły powiązane