Wydrukuj tę stronę
piątek, 27 lipiec 2018 20:15

Usługi psychologiczne a kasa fiskalna w 2018 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Lekarze świadczący usługi opieki medycznej muszą mieć kasę fiskalną już od pierwszej wykonanej czynności, niezależnie od wysokości rocznego obrotu. Czy zasada ta dotyczy także podatników świadczących usługi psychologiczne? W rozstrzygnięciu tej kwestii pomocne okażą się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, czy psycholog musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.

Wykonywanie niektórych czynności zobowiązuje podatnika do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy fiskalnej bez względu na wysokość osiąganego obrotu. Czynności te zostały wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

 

Poza nielicznymi wyjątkami, podatnik wykonujący czynności wymienione w tym przepisie nie może korzystać z żadnych zwolnień z obowiązku stosowania kasy fiskalnej. W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f rozporządzenia wymieniono jako wyłączone ze zwolnień z kas usługi opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów.

 

Czy psycholog musi mieć kasę fiskalną w 2018 r.

W związku z powyższym podatnicy niebędący lekarzami, którzy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych świadczą usługi psychologiczne, nieraz zastanawiają się, czy muszą mieć kasę fiskalną już od pierwszej sprzedaży, czy też mogą korzystać ze zwolnień z tego obowiązku na zasadach ogólnych.

 

Sprawa ta była przedmiotem rozstrzygań dyrektorów izb skarbowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 maja 2015 r., nr IBPP3/4512-204/15/KG zwrócił uwagę na fakt, iż we wskazanym wyżej rozporządzeniu usługi wyłączone ze zwolnień z kas nie zostały zidentyfikowane na podstawie klasyfikacji statystycznych. W związku z tym należy wziąć pod uwagę wykładnię celowościową. Powołał się na to, iż regulacje dotyczące wykonywania zawodu psychologa oraz usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów zostały zawarte w odrębnych aktach prawnych. W związku z tym uznał, iż wyłączenie ze zwolnień z kas usług opieki medycznej świadczonej przez lekarzy nie ma zastosowania do usług wykonywanych przez psychologa.

 

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - w interpretacji indywidualnej z dnia 19 sierpnia 2016 r., nr IPPP2/4512-470/16-4/KOM uznał, iż podatnik świadczący usługi psychologiczne może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej na zasadach ogólnych. W omawianym przypadku może to być zwolnienie podmiotowe – przysługujące ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów, lub zwolnienie dla usług z zapłatą na rachunek.

 

Usługi psychologiczne a zwolnienie z kasy fiskalnej w 2018 r.

Podatnik świadczący usługi psychologiczne, którego obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł, może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia. W przypadku psychologów rozpoczynających taką sprzedaż w trakcie roku, limit wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

 

Psycholog ze zwolnienia z kasy fiskalnej może korzystać do momentu przekroczenia przysługującego mu limitu. Jeżeli go przekroczy, na wprowadzenie kasy fiskalnej ma 2 miesiące – termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

 

Usługi psychologiczne z zapłatą na rachunek a kasa fiskalna w 2018 r.

Niezależnie od wysokości obrotu, psycholog może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, o którym mowa w poz. 39 załącznika do rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, zwolnieniu z kasy podlega:

39

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Należy przy tym pamiętać, iż sprzedaż jest zwolniona z obowiązku rejestrowania na kasie wyłącznie przy spełnieniu wszystkich określonych powyżej warunków. Przyjęcie jakiejkolwiek zapłaty gotówkowej powoduje utratę prawa do zwolnienia dla usług z zapłatą na rachunek.

 

W przypadku konieczności zakupu kasy fiskalnej przez psychologa należy pamiętać o obowiązujących terminach. Tylko terminowa instalacja urządzenia daje bowiem prawo do skorzystania z ulgi na kasę fiskalną – obecnie ulga taka może wynieść nawet 700 zł na każde urządzenie zgłoszone do urzędu skarbowego. To spore odciążenie dla podatnika rozpoczynającego pracę z kasą, warto więc spełnić warunki wymagane dla zachowania prawa do ulgi.

 

Kasa fiskalna dla psychologa i nie tylko – zobacz naszą ofertę

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną w 2018 r. czytaj w Poradniku

Czytany 2171 razy Ostatnio zmieniany piątek, 27 lipiec 2018 20:21

Artykuły powiązane