Wydrukuj tę stronę
czwartek, 11 luty 2021 10:07

Jak ustalić obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz konsumentów mogą (z pewnymi wyjątkami) korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania urządzenia rejestrującego. Jeśli rozpoczynają sprzedaż w trakcie roku, limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. liczą proporcjonalne. Sprawdź, jakie są zasady przyznawana zwolnień i jak liczyć obrót, o którym mowa w przepisach.

Zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. przysługują na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519). Polscy przedsiębiorcy najczęściej korzystają w tym zakresie ze zwolnienia podmiotowego – przysługuje ono podatnikom, których obrót w poprzednim roku nie przekroczył 20.000 zł. Zasady jego przyznawania zostały określone w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia.

 

Obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.

Określając zasady przysługiwania prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej, przepisy wspomnianego rozporządzenia posługują się pojęciem obrotu. W rozumieniu ekonomicznym obrót to całkowita wartość sprzedaży dóbr lub usług danej organizacji w danym okresie lub całkowita wartość transakcji na określonym rynku. Natomiast art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wiąże pojęcie obrotu z podstawą opodatkowania.

Podstawa opodatkowania w świetle przepisów ustawy o VAT to wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną przez podatnika z tytułu dokonywania przez niego dostawy towarów lub świadczenia usług od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej. W obrót wliczane są również dotacje, subwencje oraz dopłaty o podobnym charakterze.

Do obrotu określanego w celu ustalenia prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. wliczamy więc każdą sprzedaż dokonaną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego. Dotyczy to także czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia, podlegających zwolnieniu przedmiotowemu z kasy.

Wyjątkiem są czynności wymienione w poz. 35 i 47 załącznika. Zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, nie uwzględnia się ich w wyliczeniu całości obrotu. Wymieniono tam następujące czynności:

35. 

Dostawa nieruchomości

47. 

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

 

Limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. – jak obliczyć?

Podatnicy kontynuujący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej mogą korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r., jeśli ich obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20.000 zł.

Natomiast przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają tę sprzedaż w trakcie roku, kwotę limitu wyliczają w proporcji do okresu prowadzenia sprzedaży – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

Aby dokonać takiego wyliczenia, można posłużyć się następującym wzorem:

20 000 zł (kwota limitu) x Liczba dni prowadzenia sprzedaży w roku bieżącym / 365 (liczba dni w roku

 

Należy przy tym zaznaczyć, iż podatnik może korzystać ze zwolnienia podmiotowego w przypadku, gdy przewidywany przez niego obrót nie przekroczy przysługującego mu limitu. Jeśli spodziewa się wyższych obrotów, zasadniczo powinien mieć kasę fiskalną od samego początku.

 

Uwaga! Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej w 2021 r. nie przysługuje podatnikom, którzy wykonują czynności wymienione w § 4 rozporządzenia.

 

Więcej o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2021 r. czytaj w Poradniku

Czytany 2588 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 11 luty 2021 10:13

Artykuły powiązane