Wydrukuj tę stronę
niedziela, 20 marzec 2016 20:24

Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od dochodu: Ulga odsetkowa

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Podatnicy składający zeznania roczne PIT za 2015 r., którzy spełniają warunki określone w przepisach obowiązujących do końca 2006 r., mogą korzystać z ulgi odsetkowej. Sprawdź, kto może dokonać tego odliczenia, jaki limit kredytu obowiązuje dla inwestycji zakończonych w 2015 r. oraz czy wynajęcie lokalu pozbawia prawa do ulgi. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych i załączników.

 

Ulga odsetkowa przysługuje w ramach tzw. praw nabytych - mogą z niej korzystać podatnicy, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt lub pożyczkę na realizację określonych inwestycji mieszkaniowych. Zasady korzystania z tego odliczenia znajdują się w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

 

Odliczenia w ramach ulgi odsetkowej dokonuje się od dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej lub od przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym. Oznacza to, iż z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy składający zeznanie roczne PIT-28, PIT-36 lub PIT-37. W przypadku korzystania z ulgi odsetkowej po raz pierwszy, zeznanie należy złożyć wraz z załącznikiem PIT-2K - wykazuje się w nim wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Natomiast wysokość odliczeń wykazuje się w załączniku PIT/D. Od podstawy obliczenia podatku odlicza się faktycznie poniesione wydatki na spłatę odsetek od kredytu bądź pożyczki. W przypadku, gdy podstawa obliczenia podatku jest niższa od kwoty odliczenia, nadwyżka wydatków nie zostanie rozliczona - nieodliczonej części ulgi nie można „przenieść” na kolejny rok podatkowy.

 

W ramach ulgi odsetkowej odliczeniu podlegają wydatki na spłatę odsetek od:

 • Kredytu mieszkaniowego
 • Kredytu (lub pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego
 • Każdego kolejne kredytu (lub pożyczki) zaciągniętego na spłatę tychże kredytów (lub pożyczek)

 

Aby podatnik mógł skorzystać z ulgi odsetkowej w PIT za 2015 r., kredyt musi być zaciągnięty na realizację inwestycji służącej zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Cele dające prawo do ulgi odsetkowej, wymienione w art. 26b ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu do 31.12.2006:

 • budowa budynku mieszkalnego
 • nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego
 • wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku
 • zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy lub od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej

 

Cel inwestycji musi być jasno określony w umowie kredytu lub pożyczki. Ulga odsetkowa przysługuje tylko w odniesieniu do inwestycji realizowanych w Polsce, na terenie, który w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego został przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe (w przypadku braku takiego planu - w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).

 

Właściwe udokumentowanie wydatków na spłatę odsetek jest warunkiem skorzystania z ulgi odsetkowej w PIT. Podatnik musi posiadać wystawione przez podmiot udzielający kredytu (pożyczki) zaświadczenie o wysokości odsetek i terminie ich spłaty, a także dokument potwierdzający rok zakończenia inwestycji.

 

Jeżeli część kredytu mieszkaniowego została udzielona na sfinansowanie innych celów (nawet pośrednio związanych z wymienionymi powyżej inwestycjami, np. zakup gruntu) odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej podlega wyłącznie kwota odsetek od spłaty tej części kredytu, która została przeznaczona na realizację inwestycji mieszkaniowych wymienionych w art. 26b ust. 1 ustawy o PIT w brzmieniu do 31.12.2006.

 

Z ulgi odsetkowej w PIT można skorzystać najwcześniej w zeznaniu rocznym składanym za rok, w którym inwestycja została zakończona. Ustalając kwotę odliczenia, należy uwzględnić limit wysokości kredytu, od którego odsetki podlegają odliczeniu.

 

Limity kredytu na rok zakończenia inwestycji:

2002-2007:
189.000 zł

2008: 212.870 zł

2009: 243.460 zł

2010: 264.810 zł

2011-2015: 325.990 zł

 

Raz ustalony limit obowiązuje niezmiennie przez cały okres korzystania z ulgi odsetkowej.

W przypadku małżonków limit ten jest wspólny. Jeśli podlegają oni odrębnemu opodatkowaniu, dokonują odliczeń zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych lub zgodnie ze wskazaną we wniosku proporcją - od dochodu każdego z nich, bądź od dochodu jednego z nich.

 

Prawo do ulgi odsetkowej w PIT przysługuje do momentu upływu terminu spłaty kredytu lub pożyczki określonego w umowie - nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 r.

 

Kto nie może skorzystać z ulgi odsetkowej w PIT za 2015 r.

Ustawodawca przewidział jednak pewne wyłączenia z prawa do korzystania z ulgi odsetkowej. Odliczenia tego nie mogą dokonywać podatnicy, którzy odliczali lub odliczają wydatki związane z realizacją inwestycji o charakterze budowlano-mieszkaniowym lub zawarli związek małżeński z osobą, która dokonywała lub dokonuje takich odliczeń.

 

Odliczenie poniższych wydatków pozbawia podatnika prawa do ulgi odsetkowej:

 • na budowę budynku mieszkalnego
 • na zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego
 • na nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne
 • z tytułu wniesienia wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej
 • na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej
 • na przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu
 • z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach

 

Odliczeniu nie podlegają także odsetki, które zostały przez podatnika zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zwrócone mu w jakiejkolwiek formie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zwiększyły one podstawę opodatkowania. W ramach ulgi odsetkowej nie można też odliczyć wydatków na spłatę odsetek, które zostały odliczone od przychodów zgodnie z art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (w brzmieniu do 31.12.2006).

 

Podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej w PIT, jeśli kredyt (pożyczka) został udzielony przez podmiot uprawniony do tego na podstawie przepisów prawa bankowego lub przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W przypadku kredytów refinansowych, odliczeniu podlegają także wydatki na spłatę odsetek od kredytów udzielonych przez banki lub SKOK mające siedzibę w państwie Unii Europejskiej lub w innym państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego bądź w Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Odliczeniu w ramach ulgi odsetkowej nie podlegają odsetki od kredytów:

 • udzielonych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę mieszkań na wynajem oraz udostępnianie lokalu mieszkalnego na zasadach spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071)
 • udzielonych przez kasy mieszkaniowe na zasadach określonych w przepisach powołanej ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
 • udzielonych na usuwanie skutków powodzi na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. nr 62, poz. 690 ze zm.)
 • zaciągniętych na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 ze zm.); tak wynika z  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.)

 

Ulga odsetkowa a wynajem mieszkania

Podatnicy korzystający z ulgi odsetkowej nieraz zastanawiają się, czy wynajęcie lokalu mieszkalnego pozbawi ich prawa do takiego odliczenia. W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie pomocna okaże się interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 czerwca 2014 r., nr ITPB2/415-224/14/MM. Podatnicy kierujący pytanie do organu podatkowego zaciągnęli kredyt na zakup mieszkania służącego zaspokojeniu ich własnych potrzeb. Dopiero po kilku latach przeprowadzili się do domu jednorodzinnego, a mieszkanie wynajęli. Zgodnie z otrzymaną interpretacją, nabyli oni prawa do ulgi odsetkowej, ponieważ zrealizowali wymagany cel inwestycji - zaspokoili swoje potrzeby mieszkaniowe. Wynajęcie mieszkania w późniejszym czasie nie skutkuje utratą prawa do ulgi. Jedynie zakończenie lub zaprzestanie spłaty kredytu byłoby przesłanką do ustania prawa podatników do ulgi odsetkowej.

 

Kliknij i pobierz ZA DARMO druki zeznań rocznych PIT i załączników

Czytany 3533 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 wrzesień 2016 12:48

Artykuły powiązane