Wydrukuj tę stronę
wtorek, 03 styczeń 2017 15:08

Nowy wzór świadectwa pracy od 1.01.2017

Oceń ten artykuł
(20 głosów)

Przepisy nowego rozporządzenia wymagają od pracodawców zawierania w wystawianych świadectwach pracy m.in. informacji o korzystaniu przez pracownika z uprawnień rodzicielskich – urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego. Określono też nowy wzór świadectwa pracy. Sprawdź, jak wystawiać te dokumenty od 1 stycznia 2017 r.

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2292). Ten nowy akt prawny zastąpił obowiązujące do końca 2016 r. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. z 1996 r. poz. 282 ze zm.).

Nowe rozporządzenie szczegółowo określa zakres informacji, które powinny znaleźć się w wystawianym pracownikowi świadectwie pracy. W poprzednim stanie prawnym regulacje w tej kwestii znajdowały się częściowo w „starym” rozporządzeniu, a częściowo w art. 97 § 2 Kodeksu pracy. Od 1 stycznia 2017 r. wytyczne dotyczące wystawiania świadectwa pracy znaleźć można w jednym miejscu.

 

W załączniku do rozporządzenia znalazł się pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniami i wskazówkami dotyczącymi sposobu wypełniania tego dokumentu. Ponadto nowe przepisy określają sposób i tryb wydawania świadectwa pracy, jego prostowania i uzupełniania.

 

Świadectwo pracy 2017 – zmiany

W § 2 nowego rozporządzenia zamieszczono pełen katalog informacji, które powinny znaleźć się w wydawanym pracownikowi świadectwie pracy. Zmiany w tym zakresie dotyczą przede wszystkim bardziej szczegółowego wykazywania informacji dotyczących wykorzystania przez pracownika uprawnień związanych z rodzicielstwem. W przypadku korzystania z urlopu ojcowskiego należy podać wymiar oraz ilości części udzielonego urlopu. Natomiast w zakresie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego – wymiar, ilości części, jak również podstawę prawną jego udzielenia.

 

Jeżeli pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego korzystał z ochrony stosunku pracy w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy, zgodnie z art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, informacje zawarte na świadectwie pracy należy uzupełnić o dane odnośnie okresu korzystania z tej ochrony.

 

Świadectwo pracy powinno też zawierać stosowne informacje w przypadku korzystania przez pracownika z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem - w wymiarze godzinowym. Ten nowy zapis ma na celu dostosowanie wzoru świadectwa pracy od zmian art. 188 Kodeksu pracy, które weszły w życie 2 stycznia 2016 r.

 

Rozporządzenie dopercyzowało również, kiedy pracodawca ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy. Stosowne regulacje w tym zakresie znalazły się w § 4 tego aktu prawnego:

§ 4. W przypadku określonym w art. 97 § 1 Kodeksu pracy pracodawca wydaje świadectwo pracy niezwłocznie - w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo doręcza je w inny sposób.

 

Zgodnie z § 2 ust. 2 nowego rozporządzenia, świadectwo pracy powinno też zawierać pouczenie o prawie wystąpienia do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od otrzymania tego dokumentu, a w razie nieuwzględnienia wniosku przez pracodawcę – o prawie do wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa.

 

Nowy wzór świadectwa pracy obowiązuje dla dokumentów wystawianych od 1 stycznia 2017 r. Nie ma potrzeby korygowania dokumentów wystawionych przed wejściem w życie nowych przepisów.

 

Wzór świadectwa pracy obowiązujący od 1.01.2017 (załącznik do rozporządzenia):

 

 

.................................................   ...............................................
(pracodawca oraz jego siedziba 
lub miejsce zamieszkania)
  (miejscowość i data)

 

................................................. 
      (nr REGON - EKD)

ŚWIADECTWO PRACY

 

1. Stwierdza się, że ...............................................................................................................(imię (imiona) i nazwisko pracownika)

imiona rodziców ...................................................................................................................... 

urodzony................................................................................................................................. 

(data urodzenia)

był zatrudniony.....................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

(pracodawca)

w okresie od ............... do ...............  w wymiarze .................................................................. 

w okresie od ............... do ...............  w wymiarze .................................................................. 

w okresie od ............... do ...............  w wymiarze .................................................................. 

2. W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę ................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

(rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowane stanowiska
lub pełnione funkcje)
3. Stosunek pracy ustał w wyniku:
  a) rozwiązania ....................................................................................................................
(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)
  b) wygaśnięcia ...................................................................................................................(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)
4. Został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1
 Kodeksu pracy .....................................................................................................................
                    (okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania)
5. W okresie zatrudnienia pracownik:
 
1) 
wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze: ................................................................
                                                                     (urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku
                                                           kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

w tym ........................................................................................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy  
w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
 
2) 
korzystał z urlopu bezpłatnego  .............................................................................. 
                                               (okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa
prawna jego udzielenia)
  3) wykorzystał urlop ojcowski w wymiarze ...........................w .................... częściach
  4) wykorzystał urlop rodzicielski udzielony na podstawie ..............................................
                                                                     (podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze ................. w ..................... częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3
Kodeksu pracy w .......................... częściach.
 
5)
wykorzystał urlop wychowawczy udzielony na podstawie ...........................................

(podstawa prawna udzielenia urlopu)

w wymiarze ...................... w okresie (okresach) ......................................................
w  .......................... częściach.

  6) korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy, w okresie (okresach)  ...................................................................
  7) wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane w art. 188 Kodeksu pracy .....................
...................................................................................................................................(liczba dni lub godzin zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, 
w którym ustał stosunek pracy)
 
8) 
był niezdolny do pracy przez okres .........................................................................dni  
      (liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, 
      zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, 
      w którym ustał stosunek pracy)
  9) ....................................................................................................................................(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, 
przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.,
zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy, przypadające w tym okresie)
 
10) 
odbył służbę wojskową w okresie ...............................................................................
(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej from zastępczych)    
 
11) 
wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze ..............

....................................................................................................................................

(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)
  12) wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy ........................................................................................
  13)

....................................................................................................................................

(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1,
uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)

6. Informacja o zajęciu wynagrodzenia:  ......................................................................................
(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)     

 

...............................................................................................................................................

(wysokość potrąconych kwot)

 

7.  Informacje uzupełniające  ........................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

   ...................................................
(podpis pracodawcy lub osoby reprezentującej pracodawcę albo
osoby upoważnionej do składania
oświadczeń w imieniu pracodawcy)

 

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

 

 

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY

 

1. nr REGON-EKD - stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny.  
2. Data - w przypadku wystawiania nowego świadectwa pracy, zgodnie z § 7 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. poz. 2292), pracodawca wskazuje datę, w której wystawia to świadectwo.  
3. W ust. 1  - pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi wskazuje również okres jego zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy (poprzednich pracodawców) i wskazuje tego pracodawcę (tych pracodawców),  
    - pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, a także okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniego stosunku pracy lub poprzednich stosunków pracy, zgodnie z art. 97 § 1 i 11 Kodeksu pracy.  
4. W ust. 3 lit. a pracodawca wskazuje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 231 § 4 lub § 5, w art. 30 § 1, w art. 48 § 2, w art. 683, w art. 201 § 2 Kodeksu pracy lub w przepisach odrębnych. 
Dodatkowo w przypadku rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 30 § 1 Kodeksu pracy:
 
    - za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,  
    - bez wypowiedzenia - pracodawca wskazuje art. 52 albo art. 53 albo art. 55 Kodeksu pracy,  
    - na mocy porozumienia stron albo za wypowiedzeniem z przyczyn niedotyczących pracownika - pracodawca wskazuje art. 1 albo art. 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474).  
 5. W ust. 5:    
 
w pkt 1  
- pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy,  
 
w pkt 3 i 4  
- pracodawca wskazuje wykorzystany urlop ojcowski i rodzicielski tylko w przypadku, gdy pracownik ze względu na wiek dziecka mógłby korzystać z takiego urlopu w kolejnym stosunku pracy; w przypadku, gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop ojcowski lub rodzicielski - pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka,  
 
w pkt 5  
- w przypadku, gdy pracownik wykorzystywał więcej niż jeden urlop wychowawczy - pracodawca wskazuje odrębnie urlop wykorzystany na każde z dzieci, podając imię i nazwisko dziecka,  
 
w pkt 11  
- pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. poz. 43, z późn. zm.) - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia,  
  w pkt 12  - pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika dodatkowego urlopu albo innych uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 Kodeksu pracy,  
  w pkt 13   - pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w ustawie z dnia 17 listopada 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, 1948 i 2036).  

 

 

 6. W ust. 7 pracodawca zamieszcza informację:
  1) o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;
  2) na żądanie pracownika:
  a) o wysokości i składnikach wynagrodzenia,
  b) o uzyskanych kwalifikacjach,
  c) o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.

 

 

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na swojej oficjalnej stronie internetowej zamiesciło informacje na temat nowych zasad wydawania świadectwa pracy:

 

Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy.

 

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców

Nowe rozporządzenie jest związane ze zmianami w Kodeksie pracy, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 r.

Wprowadza je  ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych  ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa ta jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców „100 zmian dla firm”, który jest I etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Celem ustawy jest poprawa warunków prawnych wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Realizacji tego celu służą m.in. zmiany wspierające rozwój przedsiębiorczości i upraszczające wykonywanie działalności gospodarczej, w tym zmiany w Kodeksie pracy polegające na zmianie zasad wydawania świadectw pracy.

 

Na czym będzie polegać zmiana?

Od nowego roku w związku z ustaniem zatrudnienia pracodawca, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza go zatrudnić w ciągu 7 dni od ustania poprzedniego zatrudnienia.

W przypadku zatrudnienia w ciągu 7 dni − pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek złożony w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

Ważne! Pracownik może złożyć taki wniosek w każdym czasie i prosić o wydanie świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie uzyskał świadectwa pracy.

 

Łatwiej dla pracodawców

Do rozporządzenia dołączono pomocniczy wzór świadectwa pracy wraz z objaśnieniem dotyczącym sposobu jego wypełniania. Ułatwi to pracodawcom prawidłowe wypełnianie świadectwa pracy.

 

Po co zmiany?

Nowe rozporządzenie w znacznej części powtarza dotychczasowe rozwiązania. Zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności uwzględnienia nowych zasad wydawania świadectw pracy oraz zmian w uprawnieniach rodzicielskich pracowników, obowiązujących od początku 2016 r. Część zmian ma na celu doprecyzowanie przepisów, które dotychczas budziły wątpliwości oraz powodowały w praktyce trudności w wystawianiu pracownikom prawidłowych świadectw pracy.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ws. świadectw pracy z dnia 30 grudnia 2016 r. zastępuje dotychczasowe rozporządzenie w tej sprawie z dnia 15 maja 1996 r.

Zawarte są w nim regulacje dot. szczegółowej treści świadectwa pracy, sposobu i trybu wydawania świadectwa pracy oraz sposobu i trybu prostowania i uzupełniania świadectwa pracy.

 

 

 

Czytany 12071 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 16:56

Artykuły powiązane