Kasy fiskalne online (23)

 

Kasy fiskalne ONLINE - w sposób ciągły i automatyczny przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Ten prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej system teleinformatyczny służy do odbierania i gromadzenia danych z kas fiskalnych, analizy i kontroli tych danych, a także przesyłania poleceń dotyczących pracy kas.

 

Do Centralnego Repozytorium Kas trafiają dane o:

 

 • Sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej ONLINE
 • Zdarzeniach zapisywanych w pamięci kasy, mających znaczenie dla pracy urządzenia, czyli m.in.:
 • Fiskalizacji kasy
 • Zmianach stawek podatku VAT
 • Zmianach adresu punktu sprzedaży
 • Datach dokonania obowiązkowych przeglądów technicznych

 

Komunikacja kasy ONLINE z CRK

 

Obowiązkiem podatnika jest zapewnienie kasie online’owej dostępu do sieci teleinformatycznej, za pośrednictwem której urządzenie komunikuje się z Centralnym Repozytorium Kas.

Sieć telekomunikacyjna musi zapewniać możliwość przesyłania danych z kas online’owych do CRK w sposób bezpośredni, ciągły i zautomatyzowany, lub na żądanie Szefa KAS w formie plików JPK.

 

Przez sformułowania użyte w znowelizowanej ustawie o VAT należy rozumieć, iż dane przesyłane są w sposób:

 

Bezpośredni – bez udziału podmiotów pośredniczących, wyłącznie na linii: kasa ONLINE – Centralne Repozytorium Kas;

Ciągły – informacje przesyłane są przez kasy online’owe w czasie rzeczywistym, zgodnie z ustalonym harmonogramem;

Zautomatyzowany – użytkownik nie ma udziału w procesie przesyłania danych, wszystko odbywa się automatyczne ;

 

 

Przesyłanie danych z kas fiskalnych ONLINE do CRK odbywa się co 2 godziny, zgodnie z ustalonym harmonogramem. System oże jednak ten harmonogram zmieniać – i to bez wiedzy użytkownika urządzenia.

Zadaniem systemu jest również przesyłanie poleceń z CRK do kas online’owych. Dotyczy to poleceń związanych z fiskalizacją kasy, zapewniających prawidłowość jej pracy oraz obejmujących określenie sposobu i zakresu przesyłania danych oraz sposobu pracy kasy.

 

Przekazywanie danych z CRK do organów podatkowych

 

Szefa KAS jest uprawniony do udostępniania danych zgromadzonych w Centralnym Repozytorium Kas Ministrowi Finansów, dyrektorom izb administracji skarbowej, naczelnikom urzędów skarbowych oraz naczelnikom urzędów celno-skarbowych – w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków ustawowych.  

 

Przesyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas – obowiązek podatnika

 

Choć kasy fiskalne ONLINE przesyłają dane do systemu CRK w sposób automatyczny, to adresatem normy prawnej jest podatnik – to na nim spoczywa obowiązek przesyłania danych z kasy do Repozytorium.

W praktyce oznacza to w zasadzie wyłącznie konieczność zakupu urządzenia online’owego oraz zapewnienie mu dostępu do sieci teleinformatycznej.

 

Kasa ONLINE może być podłączona do Internetu przez dowolne łącze internetowe: LAN, Wi-Fi lub GSM. Od wielu podatników nowy obowiązek wymaga wprowadzenia dodatkowych rozwiązań sprzętowych – w zależności od miejsca prowadzenia sprzedaży czy sposobu wykonywania działalności. Nowe przepisy nie nakładają na producentów kas fiskalnych dostarczania takich rozwiązań wraz z urządzeniami. Od podatnika może to więc wymagać chociażby podpisania dodatkowej umowy z operatorem. Przy zakupie kasy fiskalnej ONLINE warto dowiedzieć się, co w tym względzie ma do zaoferowania wybrany serwis fiskalny – skorzystanie z kompleksowej usługi zawsze przynosi korzyść podatnikowi będącemu użytkownikiem kasy.

 

 

Ewidencjonowanie sprzedaży na kasie online’owej wymaga dokonania fiskalizacji.

 

Uprawniony do tego jest wyłącznie autoryzowany punkt serwisowy. Fiskalizacja to czynność niezbędna do wprowadzenia kasy w tryb fiskalny – tryb, w którym wszystkie informacje o transakcjach i zdarzeniach zapisują się w pamięci urządzenia i przesyłane są do Centralnego Repozytorium Kas. W kasach fiskalnych online fiskalizacja odbywa się na podobnej zasadzie, co w tradycyjnych urządzeniach z elektroniczna i papierową kopią paragonu.

Czynność ta może być wykonana wyłącznie przez uprawnionego serwisanta. Proces fiskalizacji kasy online polega na zapisaniu numeru identyfikacyjnego podatnika NIP w pamięci fiskalnej, a także numeru urzędu skarbowego, numeru NIP serwisu i danych serwisanta przeprowadzającego fiskalizację. Czynność ta jest nieodwracalna. W późniejszym czasie można zmienić takie dane, jak nazwa firmy i adres jej siedziby, zapisywane są one bowiem w pamięci operacyjnej i mogą zostać skorygowane.

 

Fiskalizacja kasy

 

Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji przy użyciu kas on-line podatnik, przy pomocy serwisanta, dokonuje fiskalizacji, zapewniając połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą on-line a Centralnym Repozytorium Kas. Fiskalizacji dokonuje się wyłącznie w trybie serwisowym, w przypadku gdy kasa on-line zawiera pamięć fiskalną oznaczoną numerem unikatowym oraz pamięć chronioną niezawierającą danych. Podczas automatycznej fiskalizacji kasa otrzymuje numer ewidencyjny, który jest zapisywany w pamięci chronionej kasy. Zakończenie fiskalizacji potwierdzone jest wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji i pobraniem przez kasę i zapisem w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych.

(Podstawa prawna: § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących)

 

W przypadku konieczności wymiany pamięci chronionej podatnik używający kas on-line jest obowiązany dokonać zapisu danych z pamięci chronionej na zewnętrzny nośnik danych, chyba że pamięć ta uległa uszkodzeniu. W przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej w kasach on-line w przypadku jej zapełnienia lub uszkodzenia, podatnik zapewnia wykonanie wskazanych czynności, których należy dokonać w przypadku zakończenia używania kas online z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas oraz zapewnia wymianę pamięci chronionej.

(Podstawa prawna: § 14 i 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących)

 

W przypadku ponownej fiskalizacji, po wymianie pamięci fiskalnej, wraz ze zgłoszeniem żądania fiskalizacji, podatnik jest obowiązany do przesłania numeru ewidencyjnego. W przypadku przerwania fiskalizacji albo ponownej fiskalizacji z powodu braku połączenia z Centralnym Repozytorium Kas, podatnik zapewnia dokonanie, przy pomocy serwisanta, ponownego uruchomienia procesu fiskalizacji.

(Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących)

 

§ 13 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kas:

3. Fiskalizacja obejmuje:

1) przesłanie klucza publicznego kasy;
2) zgłoszenie żądania fiskalizacji;
3) odebranie numeru ewidencyjnego;
4) nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej faktu, daty i czasu fiskalizacji;
5) inicjalizację pracy pamięci fiskalnej i pamięci chronionej oraz jednoznaczne nieodwracalne powiązanie tych pamięci;
6) zerowanie wszystkich liczników kasy;
7) niepowtarzalny i nieodwracalny zapis w pamięci fiskalnej numeru identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika oraz zapis w pamięci fiskalnej numeru ewidencyjnego;
8) zapis w pamięci chronionej numeru ewidencyjnego;
9) zapis w pamięci fiskalnej kategorii kasy, jeżeli program pracy kasy umożliwia w kasie łączenie różnych kategorii kas, o których mowa w § 7 ust. 1;
10) wystawienie raportu fiskalnego fiskalizacji;
11) zgłoszenie fiskalizacji przez przesłanie raportu fiskalnego fiskalizacji do Centralnego Repozytorium Kas;
12) pobranie i zapis w pamięci chronionej harmonogramu przesyłania danych.

 

Obowiązki podatnika - Zapewnienie dostępu do sieci Internet

 

Podatnik, po uruchomieniu kasy online w trybie fiskalnym, obowiązany jest zapewnić połączenie umożliwiające automatyczne lub na żądanie przesyłanie danych między kasą a CRK. Połączenie z CRK odbywa się poprzez sieć telekomunikacyjną (internet) za pomocą dowolnie wybranego przez podatnika połączenia (GSM, LAN, Wi-Fi).

Po stronie podatnika leży zapewnienie stałego i bezpiecznego łącza, za pomocą którego odbywać się będzie transmisja danych.

(Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących)

 

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie trwale połączenia pomiędzy kasą a Centralnym Repozytorium Kas, podatnik jest obowiązany złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrażenie zgody na przesyłanie danych z kasy do Centralnego Repozytorium Kas w ustalonych odstępach czasowych, według wzoru.   

(Podstawa prawna: § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących)

 

Podczas procesu instalacji i fiskalizacji kasy wymagana jest obecność serwisanta, który skonfiguruje i prawidłowo nawiąże połączenie z CRK. Podatnik może w późniejszym terminie zmienić użytkowane połączenie, wymagana jest jednak jego odpowiednia konfiguracja do zapewnienia prawidłowej i stałej łączności z CRK. W przypadku pojawienia się wątpliwości podatnik może zwrócić się z zapytaniem do serwisu obsługującego jego kasę.

Kasa online podczas swojej pracy nie sygnalizuje stanu transmisji danych z CRK, natomiast  w przypadku jej braku zapisuje ten fakt w pamięci chronionej. Po ponownym uzyskaniu łączności kasa przesyła do CRK informację o ilości nieudanych prób nawiązania połączenia.

 

 

Nowe zasady od 1.05.2019

 

Zasady korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej zmieniły się od 1 maja 2019 r. Sprawdź, komu przysługuje takie odliczenie i jakie warunki trzeba spełnić, by je uzyskać. Poznaj nowe zasady rozliczania ulgi na kasę w deklaracji VAT i dowiedz się, jak powinien wyglądać wniosek o zwrot składany przez podatników zwolnionych z VAT. W naszym poradniku omawiamy wszystkie przepisy związane z ulgą na kasę online.

Dnia 1 maja 2019 r. weszły w życie przepisy, które w istotny sposób zmieniły zasady korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Modyfikacje te mają związek z wprowadzeniem na rynek kas fiskalnych online, czyli urządzeń przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Modernizacja polskiego systemu kasowego wymagała też zmian w zakresie przepisów dotyczących ulgi.

Ogólne wytyczne w zakresie ulgi na zakup kasy fiskalnej znajdują się w ustawie o VAT. Od 1 maja 2019 r. została ona zmieniona mocą ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r. poz. 675).

Szczegółowo kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

 

Komu przysługuje ulga na zakup kas online w 2019 r.

 

Podobnie jak w latach poprzednich, wysokość ulgi na kasę fiskalną online to 90% ceny zakupu netto urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł. Przy czym odliczenie to przysługuje tylko dla kas zakupionych nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji.

 

Od 1 maja 2019 r. ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje trzem grupom podatników:

1. Rozpoczynającym ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy online w obowiązujących terminach jeśli powstał u nich obowiązek ewidencji na kasie rejestrującej

2. Dobrowolnie rozpoczynającym prowadzenie sprzedaży za pomocą kasy online (dot. podatników, którzy wcześniej nie stosowali w tym celu innych rodzajów kas)

3. Zobligowanych do wymiany kasy z elektroniczną lub papierową kopią paragonu na kasę online (dot. branż wymienionych w ustawie) przy zachowaniu terminów określonych w przepisach

 

Branże, o których wspomina ustawa, mają obowiązek rozpoczęcia stosowania kas online’owych w określonych terminach. Wymiana kas obejmuje:

Od 1 stycznia 2020 r. – podatników świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, a także zajmujących się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 r. - podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, a także zajmujących się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 r. - podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Co istotne, ulga przysługuje wyłącznie na zakup kas online’owych. Oznacza to, iż decydując się na zakup kasy fiskalnej z elektroniczną lub papierową kopią paragonu, podatnik pozbawia się prawa do ulgi – nawet jeśli dopiero rozpoczyna prowadzenie ewidencji na kasie.

 

Ważne!

Od 1 maja 2019 r. ulga przysługuje wyłącznie na kasy fiskalne online.

 

 

Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać ulgę na zakup kasy online

 

Najważniejszym wymogiem dla podatników, którzy chcą uzyskać ulgę na kasę fiskalną, jest terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania oraz posiadanie faktury i dowodu zapłaty całej należności za zakup urządzenia. Czytamy o tym w § 2 ust. 1 rozporządzenia:

§ 2. 1. Odliczenie kwoty wydanej na zakup kasy rejestrującej, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „kwotą wydaną na zakup”, lub jej zwrot następuje pod warunkiem:

1) rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przez podatnika przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie obowiązywania potwierdzenia, o którym mowa w art. 111 ust. 6b ustawy;

2) posiadania przez podatnika faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności za jej zakup.

 

Zakupiona kasa fiskalna mus posiadać ważną homologację. Bardzo ważnym warunkiem jest terminowość rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży – nawet jednodniowe spóźnienie w tym zakresie skutkuje utratą prawa do ulgi na kasę online.

 

 

Jak rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej online

 

Przepisy obowiązujące od 1 maja 2019 r. przyniosły zmiany w sposobie rozliczania ulgi na kasę fiskalną online. Dotyczą one przede wszystkim czynnych podatników VAT, którzy odliczenia dokonują w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT procedura uzyskiwania ulgi jest podobna, jak w poprzednim stanie prawnym. Jednak i w tym wypadku wprowadzono pewne zmiany.

 

Rozliczenie ulgi na zakup kasy online – czynni podatnicy VAT

Przysługującą kwotę ulgi czynny podatnik VAT odlicza od podatku należnego. Jeśli w danym okresie rozliczeniowym kwota ulgi okaże się wyższa od tego podatku, podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Inna możliwość to odliczenie ulgi na kasę w kolejnych okresach rozliczeniowych.

W porównaniu ze stanem prawnym obowiązującym przed 1 maja 2019 r., procedura rozliczania ulgi na kasę online w deklaracji VAT została w istotny sposób uproszczona. Nie trzeba już dzielić ulgi na kilka okresów rozliczeniowych w przypadku nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Podatnik ma dużą dowolność – może wnioskować o zwrot całości lub części ulgi na rachunek, może też „rozłożyć” rozliczenie swojej ulgi na dwie lub więcej deklaracji VAT.

Odliczenia można dokonać w deklaracji VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji na kasie online, lub za okresy kolejne.

 

Z ulgi na zakup kasy online w 2019 r. mogą też skorzystać podatnicy składający deklarację VAT-12 – świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą. Rozliczenia dokonuje się na tych samych zasadach, co w przypadku podatników składających deklaracje VAT-7 i VAT-7K.

Szczegółowe regulacje dotyczące rozliczania ulgi na zakup kasy online w deklaracji VAT zostały określone w § 3 rozporządzenia

 

Rozliczenie ulgi na zakup kasy online – podatnicy zwolnieni z VAT

Podatnicy zwolnieni z VAT podmiotowo lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z VAT korzystają z ulgi na zakup kasy online na zasadach określonych w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT. Aby uzyskać dofinansowanie na rachunek bankowy lub rachunek w SKOK, składają do urzędu skarbowego odpowiedni wniosek. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu ulgi do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Od 1 maja 2019 r. zmianie uległ termin złożenia wniosku przez podatnika zwolnionego z VAT. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, wniosek ten można złożyć najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży na kasie. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia znajdujemy wyjaśnienie, dlaczego zdecydowano się wprowadzić taką zasadę:

"(...) Wniosek będzie składany w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, tak aby zasady korzystania z przedmiotowego odliczenia były tożsame w stosunku do czynnych podatników podatku VAT, którzy mogą tego odliczenia dokonać w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji, czyli de facto w następnym miesiącu. (...)"

 

Nowe rozporządzenie nie określiło sformalizowanego wzoru wniosku o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej. W § 4 ust. 2 rozporządzenia znajdujemy za to wytyczne dotyczące zakresu danych, jakie powinny znaleźć się we wniosku, oraz załączników do niego:

 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;

2) numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu;

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;

2) kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;

3) w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

 

Nowością jest wymóg dołączenia do wniosku kopii raportu miesięcznego z kasy fiskalnej. Powód wprowadzenia takiego warunku został sprecyzowany w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Zgodnie z wyjaśnieniem resortu finansów, kopia raportu ma potwierdzić fakt, iż podatnik prowadził ewidencję sprzedaży na kasie w danym miesiącu.

 

 

Ulga na zakup kas online – kiedy trzeba ją zwrócić

 

Dofinansowanie zakupu kasy fiskalnej jest jednorazowe i nie podlega zwrotowi. W pewnych okolicznościach jednak podatnik może utracić do niego prawo – wtedy musi zwrócić do urzędu skarbowego kwotę, którą wcześniej odliczył lub otrzymał na rachunek bankowy. Zgodnie z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT, ulgę należy zwrócić, jeśli podatnik w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie:

 • Zakończy działalność gospodarczą
 • Nie podda kasy w określonych terminach obowiązkowemu przeglądowi technicznemu wykonanemu przez właściwy serwis

oraz w przypadkach określonych w rozporządzeniu.

 

Natomiast zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, podatnik musi zwrócić ulgę, jeśli w okresie 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania:

 • Trwale zaprzestanie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu danej kasy
 • Naruszy obowiązek związany z zapewnieniem kasie połączenia z Centralnym Repozytorium Kas

 

Przy czym w ustaleniu, czy zaistniała okoliczność wymieniona w ostatnim punkcie, należy wziąć pod uwagę przepisy art. 111 ust. 3a pkt 12 lub ust. 3ab ustawy.

3a. Podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani:

(…)

12) zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określone w art. 111a ust. 3;

(…)

3ab. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od podatnika nie jest możliwe zapewnienie połączenia, o którym mowa w art. 111a ust. 3:

1) czasowo - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;

2) trwale - podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych.

Należy również podkreślić, iż wspomniane w § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia „trwałe zaprzestanie prowadzenia ewidencji”, to sytuacja, w której podatnik nie ma zamiaru już nigdy danego urządzenia użytkować. Nie dotyczy to np. zaprzestania sprzedaży w przypadku działalności sezonowej. Takie wyjaśnienie znalazło się w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

 

Utrata prawa do ulgi w przypadku niepoddania kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu w określonym terminie dotyczy wyłącznie urządzeń, z którymi zdarzenie to jest związane. Jeśli podatnik ma np. kilka kas, ale zapomniał o przeglądzie tylko jednej z nich, traci prawo do ulgi tylko na tę jedną kasę.

 

Zwrotu poprzednio uzyskanej ulgi na kasę z elektroniczną lub papierową kopią paragonu nie dokonują podatnicy, którzy zgodnie z przepisami ustawy o VAT wymieniają taką kasę na urządzenie online’owe w ściśle określonych terminach.

 

Jak zwrócić ulgę na zakup kasy w 2019 r.

Zarówno czynni podatnicy VAT, jak i podatnicy zwolnieni z tego podatku, dokonują zwrotu ulgi na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego. Różni się natomiast termin, w którym muszą tego obowiązku dopełnić:

 • Czynni podatnicy VAT zwracają ulgę w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiły okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu
 • Podatnicy zwolnieni z VAT zwracają ulgę w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły takie okoliczności

 

W przypadku kas z elektroniczną i papierową kopią paragonu, zakupionych przed 1 maja 2019 r., ulga na kasę fiskalną przysługuje zgodnie z przepisami rozporządzenia z 2010 r.

 

Kasy fiskalne online to urządzenia nowej generacji, wyposażone w innowacyjne rozwiązania pozwalające na większą kontrolę administracji skarbowej nad prawidłowością transakcji rejestrowanych przez polskich podatników. Wszystkie kasy i drukarki fiskalne online muszą spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Tylko wtedy producent urządzenia może uzyskać dla niego homologację, czyli potwierdzenie Prezesa Głównego Urzędu Miar.

 

Kasa fiskalna online:

 

 • Przesyła dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Ten zaawansowany system prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej gromadzi i analizuje szereg danych, takich jak raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, informacje o dokonanych przeglądach technicznych oraz inne zdarzenia.

  Obowiązkiem użytkownika jest zapewnienie kasie online’owej dostępu do sieci teleinformatycznej (stacjonarnego lub mobilnego Internetu). Urządzenie przesyła dane do CRK w sposób ciągły i automatyczny – zasadniczo co dwie godziny, zgodnie z nadanym przez repozytorium harmonogramem.

 

 • Zapisuje kopie dokumentów w pamięci chronionej. Kasa online’owa nie posiada nośnika danych (np. karty SD/SDHC), na którym zapisuje kopie paragonów fiskalnych. Pamięć chroniona jest integralną częścią urządzenia fiskalnego i nie może być samodzielnie wymieniona przez użytkownika. Znajdują się w niej informacje o paragonach fiskalnych, raportach, wydrukach niefiskalnych oraz zdarzeniach, czyli m.in. przeglądach technicznych, zmianach czasu, zmianach stawek VAT, zerowaniu pamięci operacyjnej itp. Odczyt tych danych wymaga podłączenia kasy do komputera.

 • Zdalnie aktualizuje oprogramowanie. Urządzenie automatycznie pobiera najnowszą wersję oprogramowania z serwera producenta, a po akceptacji użytkownika instaluje je w kasie.

 • Drukuje papierowe paragony i emituje e-paragony. Tradycyjny wydrukowany paragon wciąż jest podstawowym dokumentem i musi zostać wydany nabywcy. Na życzenie klienta możliwe jest jednak wysłanie mu e-paragonu na adres mailowy.

 • Współpracuje z terminalem płatniczym. W urządzeniach online’owych obowiązuje ustandaryzowany protokół komunikacyjny pomiędzy kasą fiskalną a terminalem płatniczym. Użytkownik nie musi już zastanawiać się, czy posiadana kasa jest zgodna z tym, czy innym terminalem płatniczym – współpracuje bowiem z każdym, niezależnie od producenta (pod warunkiem zaimplementowania przez niego tego protokołu).

  Ustandaryzowany protokół komunikacyjny pozwala na zautomatyzowanie czynności związanych z płatnościami elektronicznymi. Dzięki niemu użytkownik unika m.in. błędów podczas  przepisywania kwoty do zapłaty z kasy na terminal.

 

 • W pełni przyjmuje i rozlicza zaliczki.

 • Zapisuje raporty dobowe w formie elektronicznej. Nie ma już obowiązku drukowania tych dokumentów.

 

 

Kasy fiskalne online już od 1 maja 2019 r. dostępne są na półkach salonów sprzedaży. W tym terminie weszły w życie przepisy, które umożliwiły producentom wprowadzenie na rynek nowych urządzeń – przesyłających dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). Docelowo modernizacja systemu kasowego w Polsce ma objąć wszystkich podatników. Kasy tradycyjne z elektroniczną i papierową kopią paragonu stopniowo będą wycofywane z użytku. Przewidziano jednak obowiązek wymiany tych urządzeń na kasy online’owe dla niektórych branż w określonych terminach.  

 

Kwestie prawne w sprawie kas ONLINE są regulowane przez:

 • Ustawę zdnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach PDF
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących PDF
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika PDF
 • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące PDF

 

KASY ONLINE HARMONOGRAM

 

Ustawa szczegółowo określa grupy podatników, którzy obowiązkowo muszą wymienić swoje tradycyjne kasy fiskalne na urządzenia online’owe. Przepisy wyznaczają terminy, w których każdy przedsiębiorca wykonujący poniższe czynności musi wprowadzić kasę fiskalną online w swoim sklepie czy punkcie usługowym.

 

1. Kasy online dla mechaników, wulkanizatorów i stacji paliw

 

W pierwszej kolejności kasy fiskalne ONLINE wprowadzą podatnicy świadczący:

 

- usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

- usługi w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

  a także dokonujący dostawy:

- benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

Terminem wprowadzenia dla nich kas fiskalnych online jest 1 stycznia 2020 r.

 

2. Kasy online dla firm świadczących usługi związane z wyżywieniem i usługi kwaterunkowe oraz składów opału

 

W drugiej kolejności urządzenia nowej generacji wprowadzą podatnicy świadczący:

 

- usługi związane z wyżywieniem (wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo),

- usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

a także dokonujący dostawy:

- węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

 

Wymienią oni kasy na online’owe w terminie 1 lipca 2020 r.

 

3. Kasy online dla fryzjerów, kosmetyczek, prawników, lekarzy, firm budowlanych i klubów fitness

 

Na końcu zaś kasy fiskalne ONLINE wprowadzą podatnicy wykonujący następujące czynności:

usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

usługi budowlane,

usługi prawnicze,

usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu

 

Dla tych podatników terminem wymiany kas będzie 1 stycznia 2021 roku.

 

Wszyscy pozostali podatnicy jeszcze przez kilka lat będą mieli wybór – kupią kasę online’ową lub urządzenie starego typu. Projekt nowelizacji przewiduje jednak końcowe terminy, w których kasy użytkowane obecnie będą mogły uzyskiwać potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar.

 

Kasy fiskalne z papierową kopią paragonu będzie można kupić tylko do 31 sierpnia 2019 r.

Kasy fiskalne z elektroniczną kopią paragonu będzie można kupić do 31 grudnia 2022 r.

 

Zakupione urządzenie będzie można użytkować aż do końca jego okresu eksploatacyjnego, czyli do zapełnienia pamięci fiskalnej (nawet do 5 lat).

 

Od 1 stycznia 2023 roku w sprzedaży będą wyłącznie kasy fiskalne ONLINE.

 

 

Od 1 maja 2019 r. już na półkach salonów sprzedaży

kasy fiskalne online dla lekarzy i stomatologów

 

Już są! Kasę fiskalną online możesz już zakupić do swojego gabinetu lekarskiego. Urządzenia nowej generacji to nie tylko przesył danych do Centralnego Repozytorium Kas. To też zupełnie nowa jakość obsługi. Zwiększone bezpieczeństwo, większa niezawodność i zaawansowane funkcje w standardzie. To też mniej formalności, większa wygoda i możliwość skorzystania z ulgi do 700 zł na każde urządzenie.

 

 

Kasy fiskalne online od kiedy – dla lekarzy?

Kolejne kasy fiskalne online dla lekarzy pojawiają się na półkach salonów sprzedaży. Te urządzenia nowej generacji zostały wyposażone w innowacyjne funkcje, m.in. emisję e-paragonów oraz możliwość komunikacji z dowolnym terminalem płatniczym. Obsługuje się je tak samo jak obecne kasy.

 

Niestety, nowe kasy to też nowe wymagania. Ale spokojnie! Z dobrym serwisem fiskalnym w Warszawie proces wdrożenia kas online’owych w gabinecie lekarskim okaże się łatwiejszy, niż mogłoby się wydawać.

 

Kasy fiskalne online będą dla lekarzy obowiązkowe od 1 stycznia 2021 roku.

 

Kasa fiskalna dla usług medycznych już od pierwszej sprzedaży

 

Lekarze świadczący usługi opieki medycznej, w tym także lekarze-dentyści, muszą mieć kasę fiskalną już od pierwszego przyjętego pacjenta. Takie przepisy obowiązują już od 2015 r. Wykonywanie tych usług pozbawia prawa m.in. do zwolnienia podmiotowego z kas, przysługującego ze względu na wysokość obrotu podatnika. Poza nielicznymi wyjątkami, każdy polski lekarz musi mieć w 2019 r. kasę fiskalną w swoim gabinecie.

 

Kasa online czy z kopią elektroniczną paragonów?

 

Jeśli otwierasz gabinet lekarski już teraz lub planujesz to zrobić, wciąż możesz kupić kasę fiskalną obecnej generacji i korzystać z niej jeszcze przez wiele miesięcy. Wybór masz duży i różnorodny – dzięki niemu dopasujesz urządzenie do potrzeb swojej działalności. Poznaj kasy fiskalne dedykowane lekarzom – powstały one z myślą o przedstawicielach tego zawodu i uwzględniają specyfikę branży medycznej. Doświadczony serwisant pomoże Ci znaleźć kasę idealną dla siebie.

 

 

Podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie oraz podatnicy zobligowani do wymiany kas na urządzenia online’owe w określonych terminach będą mogli skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Podobnie jak obecnie, ma ona wynosić do 700 zł na każde zgłoszone urządzenie. Ulga przysługiwała będzie jednak wyłącznie na kasy online’owe. Projektowane przepisy przewidują także zmiany dot. okoliczności obligujące podatników do zwrotu dokonanego odliczenia.

Nowoczesny, całkowicie zmodernizowany system kasowy ma opierać się przede wszystkim o cyfryzację dokumentów i raportów fiskalnych, transmisję online danych z kas do centralnej bazy danych resortu finansów oraz wprowadzenie standardu komunikacyjnego kasa-terminal płatniczy. Dowiedz się, jak od 2018 r. będzie wyglądał system kas fiskalnych online w Polsce.

Zapowiadana od miesięcy modernizacja systemu kasowego w Polsce przybrała realny kształt. E-paragony, transmisja online danych z kas fiskalnych do centralnego repozytorium Ministerstwa Finansów, możliwość archiwizowania kopii dokumentów fiskalnych wyłącznie w formie cyfrowej i określenie standardu komunikacji urządzenia fiskalnego z terminalem płatniczym – wszystko to już w 2018 r. Sprawdź, jakie będą nowe przepisy w sprawie kas fiskalnych online!

Strona 2 z 2