Wydrukuj tę stronę
wtorek, 06 grudzień 2016 11:26

Kiedy dotrzymany jest termin przekazania plików JPK_VAT

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Mali i średni przedsiębiorcy pierwsze pliki JPK z ewidencjami VAT muszą przesłać za styczeń 2017 r. Zgodnie z przepisami, należy to zrobić do 25. dnia następnego miesiąca. Sprawdź, czy termin wypadający w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy w przypadku JPK przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. W ustaleniu tej kwestii pomogą zasady ogólne zapisane w Ordynacji podatkowej.

 

Nowelizacja Ordynacji podatkowej z 1 lipca 2016 r. zobowiązała podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych do przekazywania organom podatkowym danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Nowe przepisy przewidują szczególne regulacje dla jednej z siedmiu struktur JPK – ewidencji zakupu i sprzedaży VAT. Podczas gdy pozostałe struktury – księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyny, faktury VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencje przychodów – przekazuje się do e-kontroli wyłącznie na wezwanie organu podatkowego, rejestry VAT należy przesyłać bez wezwania każdego miesiąca.

 

Zgodnie z art. 82 §1b Ordynacji podatkowej:

Art. 82. 

(…)

§ 1b. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.

 

Od 1 lipca 2016 r. przesyłanie ewidencji VAT w pliku JPK drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów stało się więc ważnym comiesięcznym obowiązkiem każdego podatnika. Ustawodawca przewidział jednak możliwość skorzystania z okresu przejściowego na wdrożenie JPK dla podmiotów spełniających warunki określone dla zachowania statusu małego i średniego przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy.

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa pliki JPK_VAT muszą przesłać począwszy od rozliczenia za styczeń 2017 r., czyli zasadniczo do 25. lutego 2017 r. Natomiast mikroprzedsiębiorstwa – począwszy od rozliczenia za styczeń 2018 r., czyli do 25. lutego 2018 r.

 

Takie też przypomnienie pojawiło się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w komunikacie z 26 września 2016 r.:

(...) Od 1 stycznia 2017 r. obowiązkowi składania JPK będą podlegały kolejne grupy podatników - średni i mali przedsiębiorcy. Data złożenia sprawozdania za pierwszy okres będzie przypadała 25 lutego 2017 r. (...)

 

Termin przesłania pierwszych plików JPK_VAT przypada jednak w sobotę. Wielu podatników zastanawia się, czy w związku z tym faktem przesuwa się on na pierwszy dzień roboczy następujący po tym terminie – tak jak w przypadku deklaracji VAT.

 

Aby rozstrzygnąć tę kwestię, należy posłużyć się zasadą ogólną zapisaną w art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej:

Art. 12.  

(…)

§ 5. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

 

Przepis ten wyraźnie wskazuje, iż w przypadku gdy termin wypełnienia obowiązku wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ulega on przesunięciu na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. Dotyczy to zarówno przesyłania rejestrów VAT w formie plików JPK, jak i wszelkich innych obowiązków podatkowych.

 

Jedyny wyjątek w tym względzie dotyczy składania deklaracji VAT w procedurze szczególnej rozliczania VAT od usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, zlokalizowanych w innych państwach członkowskich UE, czyli tzw. procedurze MOSS. Deklaracje takie składa się za okresy kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po każdym kwartale – termin ten nie ulega zmianie nawet wtedy, gdy wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy. Wyjątek ten nie dotyczy jednak „krajowych” deklaracji VAT i z przyczyn oczywistych nie stosuje się go do plików JPK.

 

Bazując na powyższych przepisach należy uznać, iż termin przekazania pierwszej ewidencji VAT w formie pliku JPK dla małych i średnich przedsiębiorców przypada 27 lutego 2017 r., natomiast dla mikroprzedsiębiorców – 26 lutego 2018 r.

 

Uwaga!

Pierwszy plik JPK_VAT mali i średni przedsiębiorcy muszą przesłać do poniedziałku 27 lutego 2017 r.

 

Należy również podkreślić, iż obowiązujące przepisy wymagają od podatników przesyłania plików JPK_VAT do Ministerstwa Finansów wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Nie wchodzą więc w grę kwestie takie jak terminy nadania pisma w placówce pocztowej czy data odebrania listu, które obecnie bywają istotne np. w przypadku wysłania deklaracji VAT.

 

Informacje Ministerstwa Finansów o nowym pliku JPK_VAT(2)

Czytany 8742 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 06 grudzień 2016 11:40

Artykuły powiązane