Wydrukuj tę stronę
piątek, 07 marzec 2014 00:00

Załączniki do zeznań podatkowych PIT za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Podatnik składający zeznanie podatkowe PIT może być zobowiązany do dołączenia do niego różnych dodatkowych druków. W zależności od źródła uzyskanych dochodów i dokonywanych odliczeń, podatnik może być zobowiązany złożyć jeden lub kilka załączników do zeznania PIT za 2013 r.

 

Załącznik PIT-28/A

Obowiązkiem każdego podatnika składającego zeznanie podatkowe PIT-28 jest dołączenie do niego wypełnionego druku PIT-28A. Załącznik ten składa się zarówno w przypadku uzyskania dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, jak i dochodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze opodatkowanych ryczałtowo. W PIT-28/A wykazuje się wysokość dochodów uzyskanych z tych źródeł. Wyjątkiem są spółki cywilne i jawne rozliczające się ryczałtowo, które do zeznania podatkowego za 2013 r. składają załącznik PIT-28/B.

 

Pamiętaj!

Przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym nie można rozliczyć wspólnie z małżonkiem, stąd również załączniki PIT-28A każde z małżonków składa osobno.

 

Załącznik PIT-28/B

Wspólnicy spółek cywilnych i jawnych deklarujący przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wraz z zeznaniem podatkowym PIT-28 składają załącznik PIT-28/B. W przypadku, gdy podatnik jest wspólnikiem kilku spółek, w załączniku PIT-28/B wykazuje dane  dotyczące wszystkich spółek. Jeżeli w formularzu zabraknie miejsca, należy złożyć dwa lub więcej takich załączników.

 

Ważne!

Należy przy tym podkreślić, iż zarówno zeznanie podatkowe PIT-28, jak i załącznik PIT-28/B składają wspólnicy spółek, a nie same spółki.

 

Załącznika PIT-28/B nie składają osoby uzyskujące dochody z indywidualnej działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym ani z umów najmu, dzierżawy itp. Do wykazania tych dochodów służy załącznik PIT-28/A.

 

Załącznik PIT/O

Druk PIT/O wypełniają podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym PIT za 2013 r. dokonują odliczeń od dochodu lub od podatku. Załącznik ten należy złożyć przy korzystaniu m.in. z ulgi na dzieci, ulgi internetowej, ulgi odsetkowej, ulgi rehabilitacyjnej, odliczaniu darowizn, składek na IKZE itp. PIT/O stanowi załącznik do zeznań podatkowych PIT-28, PIT-36 i PIT-37.

W załączniku PIT/O nie wykazuje się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kosztów uzyskania. Wartości te wykazuje się bezpośrednio w formularzu PIT za 2013 r. Również odliczeń wydatków mieszkaniowych nie należy wykazywać w załączniku PIT/O - służy do tego druk załącznika PIT/D.

Małżonkowie rozliczający się wspólnie składają jeden załącznik PIT/O, w którym wykazują łączne wartości swoich odliczeń.

Wypełniając formularz PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 należy wskazać ilość składanych załączników PIT/O. Może się bowiem zdarzyć, iż podatnik korzystający z ulg będzie musiał wypełnić więcej niż jeden druk PIT/O z powodu konieczności podania większej ilości danych.

 

Załącznik PIT/D

Podatnicy, którzy korzystają z ulg budowlanych przysługujących im na zasadzie praw nabytych, do zeznania podatkowego PIT za 2013 r. dołączają wypełniony druk PIT/D. Załącznik ten może być dołączony do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Małżonkowie wypełniają jeden druk załącznika PIT/D niezależnie od tego, czy rozliczają się wspólnie, czy osobno. Wyjątek stanowią małżonkowie, wobec których orzeczono separację.

W załączniku PIT/D ujmuje się wydatki:

odliczane od dochodu z tytułu ulgi odsetkowej - zarówno w przypadku spłaty odsetek od kredytów (pożyczek) mieszkaniowych, jak i od kredytów refinansowych

na spłatę kredytu (pożyczki) z lat 1992-1993 otrzymanego na cele mieszkaniowe z zakładu pracy

odliczane z tytułu ulgi remontowej, w przypadku gdy wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za lata wcześniejsze

na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym

 

Załącznik PIT-2K

Oświadczenie PIT-2K składa się wyłącznie w roku rozpoczęcia korzystania z ulgi odsetkowej. W załączniku tym wykazuje się wartość wydatków poniesionych w związku z inwestycją, która stanowiła podstawę udzielenia kredytu, w związku z którym podatnik korzysta z prawa do ulgi odsetkowej. Załącznik PIT-2K składa się wraz z zeznaniem PIT-28, PIT-36 lub PIT-37.

Wysokość dokonywanych odliczeń wykazuje się w załączniku PIT/D dołączanym do zeznania.

 

Załącznik PIT/B

Załącznik PIT/B stanowi informację o wysokości przychodów, kosztów i dochodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Oznacza to, iż druk ten jest załącznikiem wyłącznie do zeznań podatkowych PIT-36 i PIT-36L.

Małżonkowie rozliczający się wspólnie na druku PIT-36 składają oddzielne załączniki PIT/B w przypadku, gdy prowadzą odrębne działalności gospodarcze. Podobnie gdy prowadzą wspólnie spółkę - każde z małżonków dołącza oddzielny PIT/B na własne imię i nazwisko. Jeśli tylko jedno z nich uzyskuje przychody z działalności lub jest wspólnikiem spółki - załącznik PIT/B składa wyłącznie małżonek będący przedsiębiorcą.

 

Uwaga!

Nie mają możliwości rozliczenia wspólnego małżonkowie jeśli nawet jedno z nich opodatkowane jest podatkiem liniowym i dokonuje rozliczenia na formularzu PIT-36L.

 

Druk PIT/B składa też osobno każdy wspólnik spółki osobowej rozliczający się ze swoich dochodów.

 

Załącznik PIT/M

W załączniku do zeznania podatkowego PIT/M wykazuje się dochody małoletniego dziecka. Dotyczy to tych przypadków, w których rodzic ma obowiązek doliczyć te dochody do dochodów własnych. W załączniku PIT/M wykazuje się wysokość dochodów osiągniętych przez małoletnie dziecko w roku podatkowym.

Druk PIT/M stanowi załącznik wyłącznie do zeznania podatkowego PIT-36. Zgodnie z przepisami tylko PIT-36 służy do rozliczania łącznie dochodów własnych i małoletniego dziecka. Nawet jeśli rodzic uzyskuje dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika i zasadniczo byłby zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego PIT-37, w przypadku doliczania dochodów małoletniego dziecka musi złożyć PIT-36.

 

Pamiętaj!

Jeśli Twoje małoletnie dziecko uzyskało przychody, które masz obowiązek doliczyć do swoich przychodów jesteś zobowiązany do wypełnienia i złożenia zeznania podatkowego na druku PIT-36.

 

Nawet jeśli rodzic nie uzyskuje dochodów opodatkowanych wg skali podatkowej i rozlicza się np.  na druku PIT-28 czy PIT-36L, jeśli jego dziecko uzyskało przychody do opodatkowania przez rodziców ma obowiązek złożenia zeznania PIT-36 z załącznikiem PIT/M.

Zeznanie podatkowe PIT-36, w którym do dochodów własnych podatnik dolicza dochody małoletniego dziecka, musi być podpisane przez rodziców - nie przez dziecko.

Załącznika PIT/M nie składa się w przypadku, gdy małoletnie dziecko uzyskało przychody z:

Pracy

Stypendiów

Rozporządzania przedmiotami oddanymi mu do osobistego użytku

 

W takim wypadku dziecko składa osobne zeznanie podatkowe, podpisywane przez rodzica bądź opiekuna.

 

Załącznik PIT/ZG

Wypełniony druk PIT/ZG stanowi informację o wysokości dochodów uzyskanych z zagranicy i wysokości podatku zapłaconego w roku podatkowym. W skrócie można powiedzieć, że załącznik ten składają osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce, które uzyskujące dochody od zagranicznych podmiotów. Załącznika PIT/ZG nie składają podatnicy przebywający za granicą, którzy uzyskują dochody od polskiego podmiotu, ani obcokrajowcy zarabiający w Polsce.

Załącznik PIT/ZG składa się wraz z zeznaniem podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39.

Podatnik, który w roku podatkowym uzyskał przychody w kilku różnych państwach, załącznik PIT/ZG składa osobno dla przychodów uzyskanych w każdym z tych państw.

Jeśli w związku z rodzajem uzyskanych przychodów zagranicznych podatnik ma obowiązek złożenia różnych zeznań rocznych, to do każdego zeznania dołącza PIT/ZG z danymi dotyczącymi poszczególnych przychodów.

Małżonkowie składają załącznik PIT/ZG osobno, nawet jeśli rozliczają się wspólnie.

W załączniku PIT/ZG nie wykazuje się ulgi abolicyjnej - odliczenie to należy wykazać w załączniku PIT/O.

 

Załącznik PIT/Z

Druk załącznika PIT/Z wypełniają podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W załączniku wykazują dochody lub straty z tej działalności.

Zwolnienie to jest kredytem podatkowym - przysługuje ono podatnikom, którzy rozpoczęli po raz pierwszy prowadzenie działalności. Prawo do tej ulgi może powstać w następnym roku po roku rozpoczęcia działalności lub w roku kolejnym. Podatnikom przysługuje prawo do eliminowania swoich zaliczek na podatek dochodowy i rozłożenia ich na raty. Podatek spłaca się w ratach po 20% rocznie, przez 5 kolejnych lat. Załącznik składa się zarówno w roku, w którym korzysta się ze zwolnienia, jak i w latach spłacania kredytu.

Druk PIT/Z stanowi załącznik do zeznań podatkowych PIT-36 i PIT-36L.Prawo do kredytu podatkowego mają również podatnicy opodatkowani na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jednak nie składają oni załącznika PIT/Z - w ich przypadku wystarczy sama deklaracja PIT-28.

Małżonkowie składają osobne załączniki PIT/Z niezależnie od tego, czy składają zeznanie podatkowe wspólnie, czy indywidualnie.

 

Załącznik SSE-R

Druk SSE-R składają podatnicy osiągających dochód z tytułu prowadzenia działalności w specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia. Załącznik SSE-R składa się wyłącznie z zeznaniem podatkowym PIT-36.

 

Tu znajdziesz wszystkie omawiane załączniki 

 

Pamiętaj!

Wybór i dołączenie właściwego załącznika do Twojego zeznania podatkowego to część sukcesu w rozliczeniu podatku!

 

Czytany 5502 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 lipiec 2014 07:34

Artykuły powiązane