Wydrukuj tę stronę
wtorek, 03 marzec 2015 00:00

Zeznanie PIT-38 za 2014 r.

Oceń ten artykuł
(5 głosów)

Podatnicy, którzy w 2014 roku osiągnęli z przychody kapitałów pieniężnych, mają obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-38. Obowiązek złożenia tego zeznania wynika z art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Osiąganie dochodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych podatkiem 19% nie wymaga od podatnika opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik taki składa zeznanie roczne PIT-38, w którym rozlicza podatek od takich dochodów.

 

 

Jakie przychody wykazuje się w PIT-38?

 

Z formularza PIT-38 korzystają podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody w odpłatnego zbycia:

  • papierów wartościowych,
  • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  • pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
  • udziałów w spółkach;

Jak również przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach bądź wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

 

Dotyczy to zarówno dochodów osiągniętych i strat poniesionych ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i ze źródeł zagranicznych. W tym drugim przypadku kwoty wyrażone w obcych walutach przelicza się na złote według średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku. Kwoty podlegające przeliczeniu to: przychody, koszty, kwoty odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku, obniżenia podatku, wydatki, jak również podatek.

 

Identyfikatorem podatnika w zeznaniu może być NIP lub PESEL. Numer PESEL wpisują osoby, które w roku 2014:

  • nie prowadziły działalności gospodarczej
  • nie były zarejestrowanymi podatnikami VAT
  • nie były płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne, nie były też płatnikami podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika

Pozostali podatnicy jako identyfikator podatkowy wpisują numer NIP.

 

 

Do kiedy należy złożyć PIT-38 za 2014 r.?

 

Termin na złożenie zeznania rocznego PIT-38 mija 30 kwietnia danego roku podatkowego za rok poprzedni. W przypadku, gdy dzień ten wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin złożenia PIT-38 przesuwa się na najbliższy dzień roboczy następujący po tym dniu.

 

Ważne!

Termin na złożenie PIT-38 za 2014 rok mija w czwartek 30 kwietnia 2015 r.

 

Podatnicy niemający miejsca zamieszkania w Polsce - podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - którzy przed 30 kwietnia zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mają obowiązek złożyć PIT-38 przed wyjazdem z kraju.

 

 

W jaki sposób złożyć PIT-38 za 2014 r.?

 

Formularz PIT-38 można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym, wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź złożyć w formie elektronicznej przez system e-Deklaracje. Należy przy tym podkreślić, iż złożenie zeznania podatkowego PIT-38 za 2014 r. przez Internet nie wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Za datę złożenia zeznania nadanego w polskiej placówce pocztowej uznaje się datę stempla pocztowego.

Podatnicy mający miejsce zamieszkania w Polsce składają PIT-38 do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2014 r. Jeśli przed tym dniem miejsce zamieszkania na terytorium Polski ustało, należy podać ostatnie miejsce zamieszkania w kraju.

Z kolei podatnicy podlegający ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, którzy nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, składają zeznanie PIT-38 do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

 

 

Z jakiej wersji druku skorzystać?

 

Podatnicy składający zeznanie roczne PIT-38 za 2014 roku muszą pamiętać, iż od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowy wzór tego druku. Nowe wzory formularzy znajdują się w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 28 listopada 2014 r., poz. 1674).

Zmianie uległ również wzór załącznika PIT/ZG, składanego przez podatników, którzy w 2014 r. osiągnęli przychody ze źródeł położonych poza granicami Polski.

 

Ważne!

PIT-38(10) - taka wersja formularza zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-38 obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

PIT/ZG(5)
- taka wersja informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Z jakich ulg i odliczeń można skorzystać w zeznaniu PIT-38 za 2014 r.?

 

W zeznaniu podatkowym PIT-38 podatnik nie wykazuje żadnych ulg i odliczeń. Ma jednak prawo do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

 

Czy PIT-38 można rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

 

Zeznanie roczne PIT-38 za 2014 r. składa się indywidualnie - przepisy nie dają podatnikom możliwości dokonania rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

 

 

Czy PIT-38 można rozliczyć w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

 

Podatnik składający zeznanie PIT-38 nie ma możliwości dokonania rozliczenia podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

 

Jakie załączniki obowiązują do PIT-38 za 2014 r.?

 

Do zeznania PIT-38 można dołączyć jedynie formularz PIT/ZG, w którym podaje się informację o dochodach osiągniętych za granicą, o których mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy o PIT, które podlegają opodatkowaniu w Polsce, do których ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą.

Należy przy tym pamiętać, iż dla każdego państwa, w którym osiągało się dochód, należy złożyć osobny załącznik PIT/ZG. W części J formularza PIT-38 podaje się liczbę składanych załączników.

 

 

Czy warto rozliczyć PIT-38 przez biuro rachunkowe?

 

Każdego roku wielu podatników decyduje się na powierzenie sporządzenia zeznania rocznego PIT-38 doświadczonemu księgowemu z biura rachunkowego. Takie rozwiązanie ma wiele zalet - przede wszystkim gwarantuje podatnikowi prawidłowość wykonanego rozliczenia. PIT-38 wypełniony przez księgowego z pewnością nie narazi podatnika na nieprzyjemności takie jak konieczność skorygowania zeznania, ewentualne odsetki, a nawet kary. Oczywiście wiele osób wypełnia PIT-38 samodzielnie, dzięki czemu nie musi ponosić wydatku na usługę księgowego. Jeśli jednak mamy jakiekolwiek wątpliwości, lepiej powierzmy swoje rozliczenie specjaliście. Usługa księgowego nie jest dużym kosztem, a pozwoli nam oszczędzić sobie ewentualnych nieprzyjemności.

 

Rozlicz PIT-38 za 2014 r. już teraz w biurze rachunkowym BUCHCOM - jesteśmy na warszawskim Ursynowie, tuż przy stacji metra Stokłosy.

Zapraszamy do kontaktu

 

 

Kliknij po aktualny druk PIT-38 za 2014 r.

Czytany 4245 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 marzec 2015 12:09

Artykuły powiązane