Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 11 styczeń 2016 21:37

Kalendarium zmian w VAT 2016

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Początek roku 2016 przyniósł podatnikom kolejną porcję ważnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Wszystko za sprawą m.in. ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) oraz nowelizacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

 

Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2016:

Ustalanie właściwości urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT - obowiązuje ogólna zasada wynikająca z art. 17 § 1 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którą właściwość organu podatkowego w sprawie VAT określa się ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w przypadku osób fizycznych lub adresu siedziby podatnika w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wg informacji Ministerstwa Finansów deklaracje VAT-7, VAT-7K i VAT-7D oraz informacje VAT-UE i VAT-27 za grudzień lub IV kwartał 2015 roku składane są wg nowych zasad. Więcej...

 

Korekta deklaracji VAT - zniesiono obowiązek dołączania do deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn złożenia korekty - obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji. Jeśli podatnik złoży korektę deklaracji w czasie trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, organ podatkowy ma obowiązek pisemnie zawiadomić składającego korektę o jej bezskuteczności. Więcej...

 

Odliczanie VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych - wprowadzono obowiązek ustalania proporcji, w jakiej dany zakup służy wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, a w jakiej celom pozostającym poza regulacją ustawy o VAT. Proporcję ustala się na podstawie danych za poprzedni rok podatkowy. Sposób obliczania proporcji powinien odpowiadać specyfice działalności podatnika i dokonywanych przez niego nabyć. Więcej...

 

Odsetki za zwłokę przy dobrowolnej korekcie deklaracji - obniżono stawkę odsetek za zwłokę dla podatników, którzy złożą dobrowolną korektę deklaracji VAT: z 75% na 50%. Wprowadzono jednak dwa warunki skorzystania z takiej możliwości: korekta musi być złożona nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji, a zapłata zaległości podatkowej musi nastąpić w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Więcej...

 

Dłużnik w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego a ulga na złe długi - warunek skorzystania z prawa do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w przypadku nieotrzymania w odpowiednim terminie zapłaty za sprzedane towary czy usługi (dłużnik musi być podatnikiem VAT czynnym i nie być w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji) uzupełniono o zapis, zgodnie z którym dłużnik nie może być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego ani w momencie gdy miała miejsce dostawa towaru czy świadczenie usługi, ani też na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której wierzyciel dokona korekty w ramach ulgi na złe długi. Więcej...

 

Stawka VAT dla dostawy sprzętu przeciwpożarowego - zlikwidowano preferencyjną stawkę VAT 8% dla dostawy towarów dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej - obowiązuje stawka podstawowa 23%. Więcej...

 

Pełnomocnictwo szczególne i pełnomocnictwo do doręczeń - wprowadzono dwa nowe rodzaje pełnomocnictw: szczególne raz pełnomocnictwo do doręczeń. Pełnomocnictwo szczególne uprawnia do działania we wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Natomiast pełnomocnictwo do doręczeń uprawnia do odbioru korespondencji w sytuacji, gdy podatnik zmieni adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie spoza Unii Europejskiej. Więcej...

 

Zmiany obowiązujące od 2 stycznia 2016:

Zwolnienie z VAT w zakresie gier na automatach - zlikwidowano zwolnienie z VAT dla działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych, obowiązuje natomiast zwolnienie dla działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, podlegającej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie. Więcej...

 

Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2016:

Pełnomocnictwo ogólne - wprowadzony zostanie nowy rodzaj pełnomocnictwa: pełnomocnictwo ogólne, które będzie upoważnieniem do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych bądź organów kontroli skarbowej.

Czytany 3864 razy Ostatnio zmieniany sobota, 30 styczeń 2016 20:00

Artykuły powiązane