czwartek, 29 grudzień 2016 21:21

VAT od 1 stycznia 2017 roku – Poradnik Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Spis treści

Ewidencje VAT w 2017 r.

W związku z wprowadzeniem wymogu przekazywania danych z ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) od 1 stycznia 2017 r. zmienił się zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja VAT.

 

Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r., ewidencja VAT powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Przepis ten przed nowelizacją wskazywał jedynie na dane potrzebne do sporządzenia deklaracji podatkowej. 

Ponadto wśród obowiązkowych elementów ewidencji VAT znalazły się dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, takie jak numer NIP kontrahenta polskiego lub unijnego.

W art. 109 ust. 3 ustawy o VAT czytamy:

Art. 109

(….)

3. Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

 

Podobnie jak w poprzednim stanie prawnym, prowadzenie ewidencji VAT nie jest wymagane od podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT oraz podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy.

 

Uwaga!

Ewidencje VAT prowadzone przez podatników powinny zostać dostosowane do nowych wymogów już od 1 stycznia 2017 r. Dane w nich zawarte są przekazywane do urzędu skarbowego w formie plików JPK_VAT od 1 lipca 2016 r. przez duże podmioty, a od nowego roku obowiązek ten obejmuje średnich i małych przedsiębiorców. 

 

Czytaj też: Jak prowadzić ewidencje VAT od 1 stycznia 2017 r.?

 

 

Zwrot VAT w terminie przyspieszonym 2017

Ustawa nowelizacyjna wprowadziła istotne modyfikacje w brzmieniu art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Przepis ten określa warunki, których spełnienie uprawnia podatników do otrzymania zwrotu VAT w przyspieszonym, 25-dniowym terminie, który liczony jest od dnia złożenia deklaracji.

Możliwość otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w przyspieszonym terminie od 1 stycznia 2017 r. została ograniczona wyłącznie do sytuacji, gdy łącznie spełnione są wszystkie warunki z poniższego przepisu:

Art. 87

(…)

6. Na wniosek podatnika, złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące warunki:

1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1-3

- przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a-2c oraz ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio

 

 

Przedłużenie terminu zwrotu VAT w 2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono przepisy dotyczące weryfikacji rozliczeń podatkowych podatnika i jego kontrahentów, a co za tym idzie przedłużenia terminu zwrotu VAT. Żądanie wraz z uzasadnieniem w tym zakresie mogą wysunąć organy takie jak m.in. Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W art. 87 ustawy o VAT znalazły się nowe ust. 2b i 2c w brzmieniu:

Art. 87

(…)

2b. Weryfikacja zasadności zwrotu różnicy podatku może obejmować sprawdzenie rozliczenia podatnika, rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika, oraz sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

2c. Naczelnik urzędu skarbowego przedłuża podatnikowi termin zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w ust. 2, 5a i 6, na podstawie żądania zgłoszonego przez Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Prokuratora Generalnego w związku z prowadzonym postępowaniem na okres wskazany w żądaniu, nie dłuższy niż 3 miesiące. Żądanie zawiera uzasadnienie. Przepis ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.

 

Uwaga!

W art. 10 ustawy nowelizacyjne znalazł się również zapis wskazujący, iż powyższe przepisy stosuje się także do okresów rozliczeniowych przypadających przed 1 stycznia 2017 r.

 

Zmieniono również brzmienie pierwszego zdania art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Przepis ten wskazuje m.in., iż zwrot różnicy podatku może zostać dokonany wyłącznie na rachunek podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. 

 

 


Czytany 27600 razy Ostatnio zmieniany piątek, 24 marzec 2017 14:24

Artykuły powiązane

 • Powrót do zwolnienia z VAT w 2018 r. a pliki JPK_VAT Powrót do zwolnienia z VAT w 2018 r. a pliki JPK_VAT

  Przedsiębiorcy, którym zależy na uniknięciu obowiązku comiesięcznej wysyłki plików JPK_VAT, mogą rozważyć ponowne skorzystanie ze zwolnienia z VAT. Wymaga to jednak spełnienia określonych warunków i nie zawsze okazuje się korzystne dla przedsiębiorcy – nie tylko pod względem finansowym. Sprawdź, kto może wrócić do zwolnienia z VAT w 2018 r. i w jakich okolicznościach konieczne jest skorygowanie odliczonego wcześniej VAT w związku ze zmianą przeznaczenia towarów i usług.

 • VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik VAT od 1 stycznia 2018 r. – Poradnik

  Każdego roku ustawodawca wprowadza zmiany w przepisach dotyczących podatku od towarów i usług – większe lub mniejsze, obejmujące szerszą lub węższą grupę podatników, jednak są to zmiany bardzo istotne z punktu widzenia zarówno czynnych podatników VAT, jak i podmiotów korzystających ze zwolnienia z tego podatku. Każdy przedsiębiorca powinien znać obowiązki, które na nim spoczywają, oraz aktualne wymogi prawne dotyczące m.in. prowadzenia ewidencji VAT, sporządzania i przekazywania deklaracji VAT czy chociażby Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 • Jaki limit do zwolnienia z VAT w 2017 i 2018 r. Jaki limit do zwolnienia z VAT w 2017 i 2018 r.

  Pozwala ograniczyć formalności, a co za tym idzie zredukować koszty – zwolnienie z VAT dla wielu podatników okazuje się bardzo korzystne. Sprawdź, kto może z niego korzystać w 2018 r. Dowiedz się też, w jakich wypadkach można wrócić do zwolnienia z VAT po jego wcześniejszej utracie lub rezygnacji z niego i jakich formalności należy w tym celu dopełnić.

 • Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT w 2017 i 2018 r. Kto nie może korzystać ze zwolnienia z VAT w 2017 i 2018 r.

  Zwolnienie z VAT to dla przedsiębiorców mniej formalności, obowiązków i kosztów. Jednakże nie każdy może z niego korzystać. Ustawa o VAT wyznacza katalog czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Sprawdź, czy możesz z niego korzystać w 2017 i 2018 r.

 • Ostrzeżenie przed sprzedażą elektroniki jako VAT-marża Ostrzeżenie przed sprzedażą elektroniki jako VAT-marża

  Zastosowanie procedury VAT-marża do nowych towarów z kategorii elektroniki wiąże się z poważnymi konsekwencjami – powstaniem zaległości podatkowej oraz nałożeniem sankcji VAT. Ministerstwo Finansów ostrzega przed takimi działaniami i przypomina, jakie są przepisy ustawy o VAT w tym zakresie.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2018

towary uslugi2018

vat2018zmiany