niedziela, 12 stycze艅 2014 23:51

Nowe dokumenty i kody ubezpiecze艅 ZUS 2014 w P艂atniku 9.01.001A Wyr贸偶niony

Oce艅 ten artyku艂
(35 g艂os贸w)

Od dnia 1 listopada 2013 r. mamy obowi膮zek stosowania nowych druk贸w dokument贸w zg艂oszeniowych i rozliczeniowych ZUS. W dokumentach stosujemy nowe kody tytu艂u ubezpieczenia oraz nowe kody zwi膮zane z przerw膮 w op艂acaniu sk艂adek. Dodatkowo niekt贸re z kod贸w ubezpieczenia usuni臋to, a innym zmieniono opisy.

Wszystko to za spraw膮 Rozporz膮dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 09.09.2013 r. zmieniaj膮cego Rozporz膮dzenie w sprawie okre艣lenia wzor贸w zg艂osze艅 do ubezpiecze艅 spo艂ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raport贸w miesi臋cznych i imiennych raport贸w miesi臋cznych koryguj膮cych, zg艂osze艅 p艂atnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych koryguj膮cych, zg艂osze艅 danych o pracy w szczeg贸lnych warunkach lub o szczeg贸lnym charakterze oraz innych dokument贸w (Dz. U. z 2013 r. poz. 1101), kt贸re wprowadzi艂o zmiany w Rozporz膮dzeniu Ministra Pracy i Polityki Spo艂ecznej z dnia 23 pa藕dziernika 2009 r. w sprawie okre艣lenia wzor贸w zg艂osze艅 do ubezpiecze艅 spo艂ecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raport贸w miesi臋cznych i imiennych raport贸w miesi臋cznych koryguj膮cych, zg艂osze艅 p艂atnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych koryguj膮cych, zg艂osze艅 danych o pracy w szczeg贸lnych warunkach lub o szczeg贸lnym charakterze oraz innych dokument贸w (Dz. U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 109, poz. 633).

 

W zwi膮zku z konieczno艣ci膮 stosowania nowych druk贸w i kod贸w wprowadzono pierwszy etap zmian w programie P艂atnik. Od 01.01.2014 obowi膮zuje nowa wersja P艂atnika: 9.01.001A.

 

Nowe funkcje programu P艂atnik w 2014 roku

Program P艂atnik 9.01.001A zosta艂 tak偶e wyposa偶ony w nowe funkcje maj膮ce na celu usprawnienie pracy p艂atnika sk艂adek ZUS. Jednym z usprawnie艅 wprowadzonych w pierwszym etapie zmian w programie jest automatyczna weryfikacja i aktualizacja komponent贸w, kt贸re s膮 niezb臋dne do pobierania danych i przekazywania dokument贸w do ZUS. Dzi臋ki temu proces rozliczania si臋 p艂atnika sk艂adek jest nie tylko sprawniejszy, ale tak偶e bezb艂臋dny.

W kolejnym etapie zmian P艂atnik zostanie wyposa偶ony przede wszystkim w funkcje usprawniaj膮ce prac臋 oraz poprawiaj膮ce bezpiecze艅stwo przesy艂ania danych. Podczas wype艂niania dokument贸w u偶ytkownik b臋dzie m贸g艂 korzysta膰 z praktycznego systemu podpowiedzi:

 • W przypadku wyrejestrowania osoby ubezpieczonej program b臋dzie informowa艂 o konieczno艣ci utworzenia i z艂o偶enia dokument贸w wyrejestrowania cz艂onk贸w rodziny.
 • W przypadku wyrejestrowania p艂atnika program tworzy automatyczne wyrejestrowania ubezpieczonych.
 • W przypadku zmiany stopy procentowej sk艂adki na ubezpieczenie wypadkowe na ZUS DRA program wymusza korekty raport贸w ZUS RCA.

W celu podniesienia bezpiecze艅stwa przesy艂ania danych tw贸rcy programu P艂atnik wyposa偶yli go w zabezpieczenia przed nieuprawnionym pobraniem danych z bazy ZUS. Aby dokona膰 synchronizacji danych u偶ytkownik b臋dzie musia艂 pos艂u偶y膰 si臋 bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Zmiany dotycz膮ce danych identyfikacyjnych ubezpieczonego i cz艂onka rodziny

W zwi膮zku z tym, 偶e obecnie numerem identyfikacyjnym jest tylko numer PESEL to w dokumentach
ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA, ZUS ZSWA usuni臋to w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego opis pola NIP. Je偶eli ubezpieczony nie posiada numeru PESEL - podaje si臋 seri臋 i numer paszportu.

Zmiany w dokumentach rozliczeniowych dotycz膮ce podawania 藕r贸de艂 finansowania sk艂adek

Dokumenty ZUS DRA, ZUS RZA i ZUS RCA maj膮 teraz dodatkowe pola do wykazywania kwot sk艂adek wed艂ug 藕r贸de艂 finansowania. Druki zawieraj膮 takie mo偶liwo艣ci wyboru: ubezpieczony, p艂atnik, bud偶et pa艅stwa, Fundusz Ko艣cielny.

Nowo艣ci膮 w dokumentach ZUS DRA i ZUS RCA s膮 odr臋bne pola dla podstawy wymiaru sk艂adek na ubezpieczenia: chorobowe i wypadkowe.

 

Informacje dla os贸b ubezpieczonych

Obowi膮zuj膮cy dotychczas dokument ZUS RMUA nowa wersja 9.01.001A programu P艂atnik zast膮pi Informacj膮 miesi臋czn膮 dla osoby ubezpieczonej i Informacj膮 roczn膮 dla osoby ubezpieczonej. B臋d膮 one tworzone na podstawie poprawnych dokument贸w przetworzonych przez ZUS. Dla wybranej osoby b臋dzie mo偶na wygenerowa膰 informacje za jeden miesi膮c, kilka miesi臋cy lub ca艂y rok.

Tworzenie powy偶szych informacji b臋dzie mo偶liwe w II etapie wdra偶ania P艂atnika.

Konieczno艣膰 stosowania nowych druk贸w ZUS poprzedzona by艂a okresem przej艣ciowym, kt贸ry up艂yn膮艂 z dniem 31.12.2013 roku.

 

WA呕NE!

Od 1 stycznia 2014 roku mamy obowi膮zek stosowania tylko i wy艂膮cznie nowych kod贸w w nowych drukach ZUS.

 

Zmiany w kodach tytu艂贸w ubezpiecze艅 (dot. za艂膮cznika nr 18 do rozporz膮dzenia)

 

Nowy opis kodu tytu艂u ubezpieczenia:

- obowi膮zuje od 1 listopada 2013 r.

19 00 - osoba podlegaj膮ca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 pa藕dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze艅 spo艂ecznych

 

Nowe kody tytu艂u ubezpieczenia:

- obowi膮zuj膮  od 19 wrze艣nia 2013 r.:

12 50 - osoba sprawuj膮ca osobist膮 opiek臋 nad dzieckiem, kt贸ra bezpo艣rednio przed podj臋ciem opieki podlega艂a ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba prowadz膮ca pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰
12 60 - osoba sprawuj膮ca osobist膮 opiek臋 nad dzieckiem, kt贸ra bezpo艣rednio przed sprawowaniem opieki podlega艂a ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca
12 70 - osoba sprawuj膮ca osobist膮 opiek臋 nad dzieckiem, kt贸ra bezpo艣rednio przed podj臋ciem opieki podlega艂a ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba wsp贸艂pracuj膮ca z osob膮 prowadz膮c膮 pozarolnicz膮 dzia艂alno艣膰 albo ze zleceniobiorc膮
12 80 - osoba sprawuj膮ca osobist膮 opiek臋 nad dzieckiem, kt贸ra bezpo艣rednio przed podj臋ciem opieki podlega艂a ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba duchowna
12 90 - osoba sprawuj膮ca osobist膮 opiek臋 nad dzieckiem, podlegaj膮ca wy艂膮cznie ubezpieczeniu emerytalnemu

- obowi膮zuje od 1 listopada 2013 r.

19 10 - osoba podlegaj膮ca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania dzia艂alno艣ci gospodarczej

- b臋d膮 obowi膮zywa艂y od 1 kwietnia 2014 r.

26 00 - osoba pobieraj膮ca nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne zamieszka艂a w Rzeczypospolitej Polskiej
26 01 - osoba pobieraj膮ca nauczycielskie 艣wiadczenie kompensacyjne zamieszka艂a w innym ni偶 Rzeczpospolita Polska pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
27 00 - osoba pobieraj膮ca emerytur臋 pomostow膮 zamieszka艂a w Rzeczypospolitej Polskiej
27 01 - osoba pobieraj膮ca emerytur臋 pomostow膮 zamieszka艂a w innym ni偶 Rzeczpospolita Polska pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej lub pa艅stwie cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 

Usuni臋te kody tytu艂u ubezpieczenia, kt贸re obowi膮zywa艂y do 31 pa藕dziernika 2013 roku:

10 40 - alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed uko艅czeniem 25. roku 偶ycia, obj臋ty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi
15 00 - ma艂偶onek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urz臋dzie konsularnym, sta艂ym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granic膮, w instytucie, o艣rodku informacji kultury za granic膮
16 10 - obywatel polski wykonuj膮cy prac臋 w podmiocie zagranicznym za granic膮 lub w podmiocie zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je偶eli podmiot nie posiada w Rzeczypospolitej Polskiej swojej siedziby ani przedstawicielstwa
17 00 - osoba sprawuj膮ca opiek臋 nad cz艂onkiem rodziny spe艂niaj膮cym warunki do przyznania zasi艂ku piel臋gnacyjnego, podlegaj膮ca dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
18 10 - student, uczestnik studi贸w doktoranckich lub osoba odbywaj膮ca sta偶 adaptacyjny, podlegaj膮ca z tego tytu艂u dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

 

Zmiany w nazwach kod贸w 艣wiadcze艅 i przerw w op艂acaniu sk艂adek

 Zmienione opisy kod贸w 艣wiadczenia/przerwy:

- obowi膮zuje od 1 listopada 2013 r.

311 - zasi艂ek macierzy艅ski z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzy艅skiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzy艅skiego
315 - wyr贸wnanie zasi艂ku macierzy艅skiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzy艅skiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzy艅skiego

Nowe kody 艣wiadczenia/przerwy:

- obowi膮zuje od 1 listopada 2013 r.

319 - zasi艂ek macierzy艅ski z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
320 - wyr贸wnanie zasi艂ku macierzy艅skiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
325 - zasi艂ek macierzy艅ski z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzy艅skiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy艅skiego
326 - wyr贸wnanie zasi艂ku macierzy艅skiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzy艅skiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzy艅skiego
327 - zasi艂ek macierzy艅ski z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
328 - wyr贸wnanie zasi艂ku macierzy艅skiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego

 

Pami臋taj!

Od 1 stycznia 2014 roku stosujemy wy艂膮cznie nowe kody ubezpiecze艅, 艣wiadcze艅 i przerw oraz nowe druki ZUS korzystaj膮c z programu P艂atnik w wersji 9.01.001A.

Czytany 31995 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 23 stycze艅 2014 07:24

Artyku艂y powi膮zane

 • Sk艂adki ZUS od wynagrodze艅 cz艂onk贸w rad nadzorczych w 2015 r.

  Cz艂onkowie rad nadzorczych pobieraj膮cy wynagrodzenie z tytu艂u pe艂nionej funkcji od 1 stycznia 2015 roku podlegaj膮 obowi膮zkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Dowiedz si臋, kto jest p艂atnikiem tych sk艂adek, jak nale偶y ustali膰 podstaw臋 ich wymiaru, w jakim terminie nale偶y zg艂osi膰 dan膮 osob臋 do ubezpieczenia oraz jakie kody tytu艂u ubezpieczenia dla cz艂onk贸w rad nadzorczych obowi膮zuj膮 od 1 stycznia 2015 r.

 • Uwaga zmiany: Jak od 1 grudnia 2014 r. zg艂osi膰 w ZUS p艂atnika sk艂adek wpisanego do KRS

  Nowe przepisy zmieni艂y procedur臋 zg艂aszania do ZUS p艂atnika sk艂adek podlegaj膮cego wpisowi do KRS. Dane podstawowe przekazuje si臋 wy艂膮cznie do rejestru s膮dowego, natomiast dane uzupe艂niaj膮ce - do urz臋du skarbowego na nowym formularzu NIP-8. Dowiedz si臋, jak od 1 grudnia 2014 r. prawid艂owo dokona膰 zg艂oszenia do ZUS.

 • Od 01.12.2014 r. nowy spos贸b rejestracji podmiotu i aktualizacji danych w KRS, urz臋dzie skarbowym i ZUS

  Nowe przepisy u艂atwiaj膮 podmiotom obj臋tym wpisowi do KRS zar贸wno rejestracj臋, jak i aktualizacj臋 danych w rejestrze s膮dowym oraz urz臋dach. Od 1 grudnia 2014 r. do rejestru sk艂ada si臋 jedynie wniosek o wpis lub zmian臋 wpisu z ewentualnymi dokumentami. Natomiast wszelkie dane uzupe艂niaj膮ce do urz臋du skarbowego, urz臋du statystycznego oraz ZUS sk艂ada si臋 na jednym formularzu NIP8, przy czym mo偶na to zrobi膰 drog膮 elektroniczn膮.

 • Od kiedy obowi膮zkowe sk艂adki ZUS od umowy zlecenia i wynagrodzenia cz艂onka rady nadzorczej

  Ozusowanie um贸w zlecenia ma wzmocni膰 pozycj臋 pracownik贸w, zagwarantowa膰 im wy偶sze emerytury, renty, 艣wiadczenia na urlopach macierzy艅skich, a tak偶e prawo do zasi艂ku dla bezrobotnych w razie utraty pracy. Obowi膮zkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu maj膮 tak偶e podlega膰 cz艂onkowie rad nadzorczych, i to ju偶 od 1 stycznia 2015 r. Ministerstwo pracy przewiduje nawet 650 mln z艂 wp艂ywu do kasy ZUS.

 • Nowa wersja programu P艂atnik - 9.01.001B w 2014 roku

  Dost臋pna jest ju偶 kolejna aktualizacja do programu P艂atnik - wersja 9.01.001B w por贸wnaniu z poprzedni膮 zosta艂a rozszerzona o nowe, przydatne funkcjonalno艣ci.  Ponadto nowy P艂atnik zosta艂 zoptymalizowany pod k膮tem wydajno艣ci proces贸w wylicze艅 i weryfikacji. Wprowadzono te偶 zmiany w s艂ownikach. Sprawd藕, czy i dlaczego powiniene艣 zaktualizowa膰 swojego P艂atnika.

B膮d藕 na bie偶膮co

Kasy fiskalne w 2015
Nazwy towar贸w i us艂ug
Ewidencje na kasie fskalnej
Najwi臋ksze zmiany w VAT od 20 lat