Wydrukuj tę stronę
poniedziałek, 14 październik 2013 00:00

Kasy fiskalne po 1 kwietnia 2013 roku

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Dla użytkowników kas fiskalnych rok 2013 jest rokiem wielu zmian. 1 stycznia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie zmniejszające limit obrotów, którego przekroczenie skutkuje utratą prawa do zwolnienia podmiotowego z obowiązku instalacji kasy. Z kolei 1 kwietnia 2013 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363).

Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z późn. zm.), które obowiązywało do dnia 31 marca 2013 roku.

W naszym poradniku wyjaśnimy Państwu istotę wszystkich zmian wprowadzonych 1 kwietnia 2013 roku, także tych mających charakter jedynie doprecyzowujący. Zmiany te dotyczą zarówno właścicieli kas fiskalnych i drukarek fiskalnych, jak i podmiotów prowadzących serwisy fiskalne.

Większość przepisów rozporządzenia obowiązującego od 1 kwietnia 2013 roku powiela dotychczasowe regulacje. Wprowadzono jednak kilka bardzo istotnych zmian oraz doprecyzowano pewne kwestie, które wcześniej mogły budzić wątpliwości.

Stosowanie kas fiskalnych w 2013 roku

Najważniejszą zmianą w kwestii obowiązkowego ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych było zmniejszenie limitu obrotów z 40.000 zł do 20.000 zł dla wszystkich podatników. Zmodyfikowano przepis określający sposób obliczania limitu zwalniającego z obowiązku instalacji kasy fiskalnej dla podatników rozpoczynających sprzedaż dla osób prywatnych. Pozostawiono natomiast prawie cały katalog zwolnień przedmiotowych, z wyjątkiem zwolnienia dla szkół nauki jazdy. W rozdziale tym znajdą Państwo omówienie takich specyficznych przypadków, jak jednorazowa sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż prowadzona sezonowo. Wskazano także, z jakich innych zwolnień mogą skorzystać podatnicy w roku 2013.

Limity i proporcje

Obliczanie limitu proporcjonalnego dla podatników rozpoczynających sprzedaż detaliczną w roku 2013 wzbudza sporo wątpliwości. Najistotniejszą zmianą jest to, że od 1 stycznia 2013 roku limit proporcjonalny dla tych podatników należy obliczać od dnia pierwszej sprzedaży detalicznej do końca roku podatkowego. Istotne jest również, aby precyzyjnie odróżniać podatnika „kontynuującego” i „rozpoczynającego” sprzedaż dla osób prywatnych. W rozdziale przedstawiono sposób wyliczenia proporcji na przykładach oraz omówiono takie specyficzne przypadki, jak na przykład sprzedaż towaru pracownikowi.

Użytkowanie kasy

Rozporządzenie z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących wprowadza wymóg umieszczania na paragonie numeru NIP nabywcy na jego żądanie. Obecnie jednak żadne dostępne na rynku urządzenie fiskalne nie posiada technicznej możliwości wydruku takiej informacji. Niektóre nowoczesne drukarki firmy Posnet posiadają możliwość wyprowadzenia dodatkowej linii informacyjnej - takie miejsce można wykorzystać na wpisanie numeru NIP. Jednak w związku z technologią obecnie produkowanych kas fiskalnych i drukarek fiskalnych Ministerstwo Finansów potwierdziło, że wymóg ten nie dotyczy użytkowników urządzeń, które nie mają technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy. Rozdział omawia także podstawowe obowiązki podatnika będącego użytkownikiem kasy fiskalnej bądź drukarki fiskalnej.

Nazwa towaru lub usługi

Rozporządzenie w sprawie kas obowiązujące od 1 kwietnia 2013 doprecyzowuje przepis wskazujący na konieczność umieszczania na paragonie nazwy towaru lub usługi. Według nowych regulacji nazwa ta musi jednoznacznie identyfikować towar lub usługę, której dotyczy. Oznacza to, że niedopuszczalne jest stosowanie nazw grup sprzedażowych, takich jak np. "nabiał" czy "warzywa/owoce". Osobne pozycje sprzedażowe muszą mieć również towary lub usługi o różnych stawkach podatkowych. Nazwa musi określać dany towaru lub usługę w sposób nie budzący wątpliwości, z jakim przedmiotem transakcji konsument ma do czynienia.

Korygowanie sprzedaży

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2013 roku wszelkie uznane zwroty i reklamacje należy ujmować w odrębnej ewidencji. Podobna zasada obowiązuje w przypadku tak zwanych oczywistych pomyłek. Nowe rozporządzenie określa dokładnie, jakie dane należy umieścić w prowadzonej ewidencji. Nie ma żadnych przeszkód do korzystania w tym celu z dotychczas stosowanych „zeszytów korekt”, o ile oczywiście będą się w nich znajdowały wszystkie informacje określone w nowym rozporządzeniu jako obowiązkowe.

Zmiany w paragonach

Najważniejszą zmianą w zakresie danych, które muszą być umieszczone na paragonie, jest konieczność wprowadzenia oznaczenia „PARAGON FISKALNY”, numeru NIP nabywcy w przypadku kas, które mają taką techniczną możliwość, oraz jednoznacznie identyfikowalnych nazw towarów i usług. Dnia 1 stycznia 2013 roku zniesiono też przepis przejściowy, który umożliwiał podatnikom przechowywanie kopii dokumentów fiskalnych jedynie przez 2 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przywrócenie 5-letniego okresu archiwizowania zmusi wielu podatników do wymiany obecnie używanych kas fiskalnych na urządzenia z elektroniczną kopią paragonu.

Raporty fiskalne

Rozporządzenie, które weszło w życie 1 kwietnia 2013 roku doprecyzowało kwestię terminu wydruku raportów miesięcznych. Zgodnie z nowymi regulacjami dokumenty te należy sporządzać po zakończeniu miesiąca sprzedażowego, nie później niż 25. dnia kolejnego miesiąca. W poradniku omawiamy także kwestię wydruku raportów dobowych i okresowych w przypadku braku sprzedaży oraz na przełomie doby.

Zwroty i reklamacje

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących uregulowało kwestię ujmowania zwrotów i uznanych reklamacji w odrębnej ewidencji. Zasada taka obowiązuje w każdym przypadku, w którym doszło do zwrotu całości lub części należności za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Ustawodawca określił przy tym dokładnie, jakie informacje powinny się znajdować w takim wpisie do ewidencji korekt. Podatnicy czas na dostosowanie się do nowych regulacji mają do 1 października 2013 roku.

Ewidencje

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną przez nowe rozporządzenie jest konieczność ewidencjonowania każdej sprzedaży, w tym wszelkiego rodzaju przedpłat, zaliczek i innych zapłat dokonywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Jest to związane z momentem powstania obowiązku podatkowego. W ustaleniu, kiedy powinno się zaewidencjonować sprzedaż w takich specyficznych przypadkach, jak dokonanie przedpłaty na rachunek bankowy czy sprzedaż wysyłkowa, pomagają indywidualne interpretacje organów podatkowych.

Przegląd techniczny

Nowe rozporządzenie z 2013 roku zmienia brzmienie przepisu określającego termin dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych. Dotychczas obowiązującemu zapisowi wskazującemu, że przeglądy należy wykonywać „raz na 24 miesiące” nadano brzmienie „nie rzadziej niż co 2 lata”. Ponadto wprowadzono wymóg dla serwisantów kas fiskalnych, według którego muszą oni dokonać przeglądu technicznego w terminie 5 dni od otrzymania zgłoszenia od podatnika. Dodatkowo po dokonanym przeglądzie do książki kasy należy dołączyć zalecenia pokontrolne i kopię dokumentu poświadczającego wykonanie usługi, w tym w szczególności faktury.

Rozliczenie ulgi

Podobnie jak to był w latach ubiegłych, również w 2013 roku każdy podatnik rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej może utrzymać ulgę z urzędu skarbowego w wysokości nawet do 700 zł. Należy jednak spełnić warunki określone w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, między innymi rozpocząć ewidencjonowanie  w terminie. Podatnicy będący czynnymi płatnikami VAT rozliczają uzyskany zwrot w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za okresy następne. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT składają odpowiedni wniosek o przekazanie kwoty zwrotu na rachunek bankowy.

Kiedy oddajemy ulgę

W niektórych przypadkach podatnicy, którzy pobrali ulgę na zakup kasy lub kilku kas fiskalnych, muszą zwrócić uzyskaną kwotę. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną działalności, zamkną firmę lub spóźnią się z wykonaniem obowiązkowego przeglądu technicznego. Rozdział dokładnie omawia postępowanie w specyficznych przypadkach, na przykład przy zawieszeniu działalności gospodarczej.

Czytany 10288 razy Ostatnio zmieniany środa, 08 styczeń 2014 12:37

Artykuły powiązane