piątek, 14 listopad 2014 00:00

Kasy fiskalne: zmiany na 2015 i 2016 - kto musi instalować, zwolnienia, ulgi - poradnik Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(79 głosów)

Spis treści

Każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT musi ewidencjonować obrót i kwotę podatku z tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Póki co jednak Minister Finansów ma prawo do wprowadzania czasowych zwolnień z tego obowiązku. Zwolnienia te żywo interesują podatników, szczególnie tych, którzy osiągają stosunkowo niski roczny obrót z tego typu sprzedaży. Przepisy dotyczące zwolnień z kas zmieniają się średnio co 2 lata. Podatnicy już mniej więcej od połowy 2014 roku wypatrują wieści na temat zmian, które w kwestii stosowania zwolnień z kas fiskalnych ma przynieść rok 2015.

 

 

Nie ma już wątpliwości, kto od 1 stycznia 2015 r. straci prawo do dalszej sprzedaży towarów i usług bez ewidencji na kasie fiskalnej. W Dz. U. z 7 listopada 2014 pod poz. 1544 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe przepisy będą obowiązywały podatników przez 2 lata: od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Rozporządzenie, podobnie jak poprzednie (z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; Dz. U. z 2012 r. poz. 1382), określa podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, jak również czynności, które ze zwolnienia korzystać nie mogą.

 

W dalszej części tego poradnika będziemy używać skrótowych określeń rozporządzeń:

 • Rozporządzenie 2013-2014” będzie to rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; Dz. U. z 2012 r. poz. 1382.
 • Rozporządzenie 2015-2016” będzie to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących; Dz. U. z 2014 r., poz. 1544.

 

Jak można było się spodziewać, nowy akt prawny ogranicza zakres stosowania zwolnień z kas. Tym razem największa zmiana dotyczy wyłączeń ze zwolnień. Kasy fiskalne w 2015 roku obowiązkowo będzie musiało wprowadzić wielu usługodawców wykonujących m.in. usługi prawnicze, doradztwa podatkowego, opieki medycznej, związane z wyżywieniem, naprawy pojazdów silnikowych, wymiany opon lub kół, badań i przeglądów technicznych pojazdów, fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne. Sporo zmian w rozporządzeniu ma charakter doprecyzowujący, wprowadzono też drobne, choć istotne modyfikacje. Z tego względu każdy podatnik prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinien zapoznać się z przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku.

W tym celu oddajemy w Państwa ręce kompleksowy poradnik omawiający zasady stosowania zwolnień z kas fiskalnych w latach 2015-2016.

 


Zmiany w czynnościach wyłączonych ze zwolnień 2015/2016

 

W przypadku pewnych czynności zwolnień z kas fiskalnych nie stosuje się - bez względu na wysokość rocznego obrotu podatnika, sposób dokonywania zapłaty czy inne czynniki. Tak było w latach 2013-2014, tak będzie i po 1 stycznia 2015 roku. Podatnik, który wykonuje choćby jedną czynność wymienioną w katalogu wyłączeń ze zwolnień, musi obowiązkowo ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Katalog ten znajduje się w § 4 rozporządzenia obowiązującego w latach 2015-2016.

 

Ważną zmianą wchodzącą w życie od 01.01.2015 r. jest wyłączenie ze zwolnienia poniższych towarów i usług i to bez względu na wartość obrotu, czy też sposób sprzedaży:

Wg § 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
1) dostawy:
(…)
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów


2) świadczenia usług:
(…)
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

 

Warto podkreślić, iż ostateczna lista „nowych” czynności w katalogu wyłączeń wygląda nieco inaczej niż ta, którą można było znaleźć w pierwotnym projekcie rozporządzenia (projekt z 22 lipca 2014 r.). Zmianie uległy:

Lit. c - sformułowanie „pojazdów samochodowych, motocykli i motorowerów” zastąpiono wyrażeniem „pojazdów silnikowych oraz motorowerów”;

Lit. d - dodano uzupełnienie: „dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów”;

Lit. g - brzmienie przepisu uległo całkowitej zmianie. Sformułowanie „prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętych wpisem do repertorium A i P” zastąpiono sformułowaniem: „prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzeni”. Natomiast „usługi doradztwa podatkowego” wyłoniono jako oddzielną grupę czynności - znalazły się one w lit. h opublikowanego rozporządzenia;

Lit. i -  sformułowanie „usług gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia” zastąpiono słowami:

„związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)”;

 

Lista nowych wyłączeń ze zwolnień z kas fiskalnych ostatecznie opublikowana w rozporządzeniu 2015-2016 jest bardziej precyzyjna od tej, którą można było znaleźć w projekcie z 22 lipca 2014 r.

 

Poszerzenie katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień to nie jedyna ważna zmiana od 1 stycznia 2015 roku. Wśród innych istotnych modyfikacji należy wymienić przede wszystkim dwie:

 

Likwidacja zwolnienia dla niewielkiej liczby usług

W pozycji 34 załącznika do rozporządzenia obowiązującego w latach 2013-2014 znaleźć można zwolnienie z kas fiskalnych dla świadczenia usług, w przypadku gdy sprzedaż ta spełnia łącznie dwa warunki:

1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

Ze zwolnienia tego nie będzie można korzystać po 1 stycznia 2015 roku! Ani to, ani żadne podobnie brzmiące zwolnienie z kas nie znalazło się w rozporządzeniu 2015-2016. Oznacza to, iż podatnicy mogą z niego korzystać tylko do 31 grudnia 2014 roku. Po 1 stycznia 2015 roku nie będzie już takiej możliwości.

 

Uwaga!

Podatnicy korzystający ze zwolnienia przysługującego ze względu na niewielką liczbę świadczonych usług, mają do niego prawo tylko do 31 grudnia 2014 r. Od 1 stycznia 2015 r. zwolnienie to zostanie zlikwidowane.

 

 

Zmiana sposobu liczenia obrotu do zwolnienia

W dalszej części tego poradnika opisujemy kwestię stosowania zwolnień podmiotowych po 1 stycznia 2015 roku. Zwolnienie to przysługuje podatnikowi, którego obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych nie przekroczył określonego limitu. Od 1 stycznia 2015 roku nie zmienia się wartość limitu; nadal jest to 20.000 zł netto, zmieni się natomiast sposób liczenia tego obrotu. Jednak zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia 2015-2016, do obrotu tego nie będzie się wliczać zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 36 i 49 załącznika do rozporządzenia. Są to:

Poz. 36: Dostawa nieruchomości

Poz. 49: Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

Zmiana ta okaże się dla podatników bardzo korzystna. Dzięki niej nie straci prawa do zwolnienia podatnik, który zasadniczo osiąga niskie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, jednak jednorazowo sprzeda takiej osobie nieruchomość lub np. samochód.

 

Pozostałe zmiany opisujemy w dalszej części poradnika.

 


Czynności wyłączone ze zwolnień od 01.01.2015

 

Wymienione powyżej czynności, wobec których nie można zastosować żadnego zwolnienia z kasy fiskalnej, nie wyczerpują całego katalogu wyłączeń, o którym mowa w § 4 rozporządzenia 2015-2016. Zacytujmy cały ten przepis:

 

§ 4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:
1) dostawy:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

 

Czynności wymienione w § 4 ust. 1 lit. od a do n oraz ust. 2 lit. a i b rozporządzenia 2015-2016 zasadniczo znajdowały się także w katalogu wyłączeń ze zwolnień rozporządzenia 2013-2014. W porównaniu do stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2015 roku modyfikacji uległ zapis o wyłączeniu ze zwolnień dostawy nośników danych (ust. 1 lit. L). Wyłączenie ze zwolnienia z kas fiskalnych od 1 stycznia 2015 r. dotyczyć będzie zarówno zapisanych, jak i niezapisanych nośników danych analogowych i cyfrowych (w rozporządzeniu 2013-2014 były to jedynie zapisane nośniki).

Podatnik, który wykonuje choćby jedną z czynności wymienionych w § 4 rozporządzenia 2015-2016, ma obowiązek prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej. Nie może korzystać z żadnych zwolnień, nawet jeśli jego roczny obrót nie przekracza limitu do zwolnienia podmiotowego. Nie obowiązują go także inne zwolnienia, np. dla sprzedaży wysyłkowej (poz. 37 załącznika do rozporządzenia 2015-2016), dla świadczenia usług, za które zapłaty dokonywane są wyłącznie za pośrednictwem poczty, banku itp. (poz. 38) i innych.

 

Ale uwaga!   Od opisanej powyżej zasady są wyjątki. Zostały one wymienione w § 4 pkt 1 i pkt 2 rozporządzenia 2015-2016:

1. § 4 pkt 1:

– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

2. § 4 pkt 2:

– z wyjątkiem świadczenia usług na warunkach określonych w poz. 35 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy, oraz świadczenia usług, o których mowa w lit. i, świadczonych na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia.

 

Ad. 1 

Podatnik dokonujący na rzecz swoich pracowników, członków spółdzielni itp. czynności wymienionych w § 4 pkt 1 lit. b-l rozporządzenia, czyli dostaw:

b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

może korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 35 załącznika.

 

 

We wspomnianej poz. 35 załącznika znajdujemy informację, iż zwolnieniu z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej podlega:

35. Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

Ad. 2 

Podobne zwolnienie ma zastosowanie także do wszystkich usług wymienionych w § 4 pkt 2 rozporządzenia. Ograniczone jest ono jednak do usług nabytych przez podatnika i odsprzedanych pracownikom, czy członkom spółdzielni.

Wynika to z Art. 8 ust. 2a ustawy o VAT:

Art. 8. 
(…)
2a. W przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Mowa tu o tzw. refakturowaniu, czyli nabyciu usług przez podatnika i ich odsprzedaży pracownikowi, czy też odsprzedaży usług zakupionych przez spółdzielnię członkowi tej spółdzielni. Przykładem takiej usługi mogą być np. tzw. abonamenty medyczne, które podatnik-pracodawca, nabywa i refakturuje na swoich pracowników.

Usługi świadczone w wyżej opisany sposób przez pracodawcę na rzecz pracownika nie będą podlegały bezwzględnemu obowiązkowi ewidencji na kasie fiskalnej.

 

Kolejny wyjątek dotyczy usług związanych z wyżywieniem, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. i rozporządzenia. Wyłączenie ze zwolnień nie obowiązuje, jeśli usługi te są:

- Świadczone na pokładach samolotów

- Świadczone w sposób określony w poz. 45 załącznika do rozporządzenia

 

W poz. 45 załącznika wskazano, iż zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej są:

45. Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

 

Wg art. 43 ust. 9 ustawy o VAT:

Przez placówki oświatowe, o których mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

 

Wyłącznie w przypadkach opisanych powyżej podatnik, który wykona czynność wymienioną w § 4 rozporządzenia, nie będzie musiał rejestrować jej za pomocą kasy fiskalnej. W każdej innej sytuacji czynności te bezwzględnie podlegają ewidencjonowaniu za pomocą urządzenia fiskalnego.

 

Kiedy kasa fiskalna dla czynności wyłączonych ze zwolnień od 01.01.2015 r.

 

Czynności wyłączone ze zwolnień z kas fiskalnych w latach 2015-2016 podzielić można na dwie grupy: takie, które należy bezwzględnie ewidencjonować na kasie już od pierwszej sprzedaży oraz takie, wobec których obowiązek ewidencjonowania powstaje po upływie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym wykonano pierwszą czynność. Skupmy się najpierw na tej pierwszej grupie.

 

Czynności, które należy ewidencjonować na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży, znajdują się w § 4 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b rozporządzenia 2015-2016. Są to:

1) dostawy:
a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
– z wyjątkiem dostawy, o której mowa w lit. b–l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia;

2) świadczenia usług:
a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

W praktyce podatnik zamierzający rozpocząć sprzedaż choćby jednego z wyżej wymienionych towarów lub świadczenie którejkolwiek z tych usług musi zakupić kasę fiskalną. Zakup kasy to nie jedyny obowiązek  podatnika. Kasa musi zostać zgłoszona w urzędzie skarbowym oraz  zafiskalizowana przez upoważnionego serwisanta jeszcze przed wykonaniem pierwszej czynności z katalogu wyłączeń z kas. Już pierwsza taka czynność musi być zarejestrowana za pomocą urządzenia fiskalnego.

Jak już wspomnieliśmy, wyłączenia ze zwolnień są nadrzędne w stosunku do zwolnień. Jeśli podatnik wprowadzi w swojej działalności kasę fiskalną ze względu na wykonywanie czynności wyłączonej ze zwolnień, ma obowiązek ewidencjonować za jej pomocą wszystkie czynności - w tym także te, które nie podlegają takiemu wyłączeniu.

Przykład

Pan Jan ma zamiar otworzyć sklep ze sprzętem fotograficznym. W sklepie tym będzie oferował również usługi wywoływania zdjęć. Ze względu na fakt, iż dostawa sprzętu fotograficznego widnieje w § 4 pkt 1 lit. j rozporządzenia 2015-2016 jako wyłączona ze zwolnień z kas, pan Jan będzie musiał ewidencjonować całą swoją sprzedaż na kasie fiskalnej - już od pierwszej czynności. Obowiązek ten będzie dotyczył zarówno dostawy sprzętu fotograficznego, jak i usług wywoływania zdjęć. 

 

Jedynie w przypadku, gdy podatnik wykonuje czynności z § 4 rozporządzenia 2015-2016 oraz czynności zwolnione z kas przedmiotowo, nie musi ewidencjonować na kasie czynności zwolnionych. Lista tych czynności znajduje się w załączniku do rozporządzenia, a zwolnienie przysługuje na mocy § 2 ust. 1 tego aktu prawnego. Oczywiście nie oznacza to, że w takim przypadku podatnik nie ma prawa stosowania kasy fiskalnej do ewidencji sprzedaży zwolnionej. Może to robić i w wielu przypadkach takie rozwiązanie okazuje się po prostu wygodne.

 

Czynności, dla których przesunięto w czasie obowiązek instalacji kasy fiskalnej wymienione zostały w § 4 pkt 2 lit. c-j rozporządzenia i są to usługi:

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych

 

Kiedy kasa fiskalna dla usług wyłączonych ze zwolnień od 01.01.2015 r. z przesuniętym w czasie obowiązkiem instalacji kasy

Podatnicy, którzy świadczą lub zamierzają świadczyć po 1 stycznia 2015 r. usługi wymienione w § 4 pkt 1 lit. c-j rozporządzenia 2015-2016, mają nieco inny termin instalacji kasy fiskalnej niż podatnicy wykonujący pozostałe czynności z katalogu wyłączeń z kas. Jak wspomnieliśmy, większość takich czynności należy ewidencjonować na kasie już od pierwszej sprzedaży. Natomiast obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej świadczenia usług z § 4 pkt 1 lit. c-j następuje dopiero po pewnym czasie.

W zależności od momentu rozpoczęcia sprzedaży w/w usług przez podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, inny będzie termin na wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności. Mówi o tym § 9 rozporządzenia 2015-2016.

 

W § 9 ust. 1 i 2 czytamy:

§ 9. 1. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy po dniu 31 grudnia 2014 r. kontynuują świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 28 lutego 2015 r.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwolnienie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, traci moc z dniem 1 marca 2015 r.

 

W roku 2015 sytuacja określona w tym przepisie będzie dotyczyć bardzo dużej grupy usługodawców. Chodzi o tych podatników wykonujących czynności wyłączone ze zwolnień z kas na mocy § 4 pkt 1 lit. c-j rozporządzenia 2015-2016, którzy do 31 grudnia 2014 r. zachowają prawo do zwolnienia podmiotowego: przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu.

Na instalację kasy fiskalnej podatnik kontynuujący wykonywanie w/w czynności ma czas do końca lutego 2015 r. Po tym terminie każda sprzedaż musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Oznacza to,iż dnia 1 marca 2015 roku kasa fiskalna musi być już zgłoszona w urzędzie skarbowym, zafiskalizowana i gotowa do rozpoczęcia ewidencji sprzedaży. Zachowanie tego terminu jest bardzo ważne. Podatnik, który spóźni się z wprowadzeniem kasy w działalności, utraci prawo do ulgi do 700 zł za każde zgłoszone urządzenie i naraża się na dotkliwe sankcje skarbowe.

Przykład

Pani Monika świadczy usługi fryzjerskie.  Sprzedaż swoich usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych rozpoczęła w roku 2013. W latach 2013-2014 korzystała ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów w wysokości 20.000 zł rocznie. Na instalację kasy fiskalnej ma czas do końca lutego 2015 r. Od 1 marca każdą wykonaną usługę jest zobowiązana ewidencjonować na kasie fiskalnej.

 

Termin 1 marca 2015 roku nie dotyczy podatników, którzy utracili prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej z innego powodu, np. ze względu na przekroczenie limitu obrotów.

Przykład

Spółka cywilna od 2012 roku świadczy usługi naprawy pojazdów silnikowych. Dnia 3 listopada 2014 r. przekroczyła przysługujący jej limit obrotów do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego powstanie w spółce z dniem 1 lutego 2015 roku.

 

 

W § 9 ust. 3 czytamy:

§ 9. 3. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, którzy przed dniem 1 stycznia 2015 r. zaprzestali świadczenia usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia, świadczą te usługi, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

 

Podatnik, który przed 1 stycznia 2015 r. zaprzestanie świadczenia usług z § 4 pkt 2 lit. c–j rozporządzenia 2015-2016, nie straci prawa do zwolnienia z kasy fiskalnej (jeśli takowe mu przysługuje). Jeśli jednak zacznie znów świadczyć przynajmniej jedną z tych usług, będzie musiał wprowadzić kasę fiskalną w ciągu 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykona pierwszą czynność wyłączoną ze zwolnień na mocy § 4 pkt 2 lit. c–j.

Przykład

Pan Mariusz będący doradcą podatkowym zaprzestał wykonywania usług w grudniu 2014 r. i zaczął świadczyć je znowu w lutym 2015 r. Ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej jest zobowiązany prowadzić od 1 maja 2015 r.

 

Jeśli jednak podatnik wcześniej straci prawo do zwolnienia ze względu na przekroczenie limitu obrotu, powyżej opisane zasady nie mają zastosowania. Liczy się termin instalacji kasy wynikający z faktu przekroczenia limitu.

Przykład

Pani Mariola świadcząca usługi prawnicze zaprzestała wykonywania tych usług w listopadzie 2014 r. Jednak w grudniu 2014 r. przekroczyła przysługujący jej limit obrotu w wysokości 20.000 zł. Ewidencję sprzedaży na kasie fiskalnej musi prowadzić od 1 marca 2015 r., mimo iż ponowne świadczenie usług prawnicze rozpocznie dopiero w styczniu 2015

 

W § 9 ust. 4 czytamy:

§ 9.4. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy rozpoczynają po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę, nie dłużej jednak niż do dnia utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2.

 

Oznacza to, iż podatnik, który rozpoczyna wykonywanie w/w usług po 31 grudnia 2014 r. ma dwa miesiące na instalację kasy fiskalnej licząc od końca miesiąca, w którym wykonał usługę z powyższego katalogu. Po tym terminie każda sprzedaż musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.

Przykład

Sp. z o.o. ABC, korzystająca ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu, rozpoczyna świadczenie usług kosmetycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w czerwcu 2015 roku. Instalacji kasy fiskalnej musi dokonać do końca sierpnia 2015 r. Od 1 września każda wykonana przez spółkę usługa na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych musi być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej.

 

Również w tym przypadku powyżej opisana zasada ustalania terminu wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności nie ma zastosowania, jeśli podatnik wcześniej straci prawo do zwolnienia ze względu na przekroczenie limitu obrotu.

Przykład

Pan Robert korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. W lipcu 2015 r. rozpoczyna świadczenie usług kateringowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Jednak ze względu na przekroczenie limitu obrotu maju 2015 r., obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej powstanie w jego przypadku już 1 sierpnia 2015 r.

 

 

W § 9 ust. 5 czytamy:

5. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia lub w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4, przepisy ust. 1 oraz 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

 

Pozycja 38 załącznika mówi, że:

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Natomiast § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia 2015-2016 brzmi:

§ 3.1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 r.:
(…)
3) podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej "udziałem procentowym obrotu", był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;
4) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:
a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy
- będzie wyższy niż 80%.

 

Podatnik, który korzysta z w/w zwolnień, a świadczy usługi wymienione w § 4 pkt 2 lit. c–j ma obowiązek wprowadzić kasę fiskalną w swojej działalności zgodnie z § 9 ust. 1 oraz 3 i 4 rozporządzenia 2015-2016. Dla niektórych będzie to 1 marca 2015 r., dla innych okres 2 miesięcy, po miesiącu, w którym wykonają pierwszą usługę z z § 4 pkt 2 lit. c–j, pod warunkiem, że wcześniej nie powstanie obowiązek instalacji kasy z powodu przekroczenia limitu obrotów. Poszczególne przypadki dot. § 9 ust. 1 oraz 3 i 4 opisano powyżej.

 

§ 9 ust. 6 czytamy:

§ 9. 6. W przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2014 r. świadczenie usług, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c–j, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonywali sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania przez okres dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką usługę.

W takim przypadku podatnik, który rozpoczyna wykonywanie w/w czynności po 31 grudnia 2014 r. i nigdy wcześniej nie dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ma 2 miesiące na instalację kasy fiskalnej licząc od końca miesiąca, w którym wykonał pierwszą taką usługę. Po tym terminie każda sprzedaż musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.

Przykład

Pan Grzegorz jest lekarzem, który rozpoczyna świadczenie usług opieki medycznej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w marcu 2015 r. Instalacji kasy fiskalnej musi dokonać do końca maja 2015 r. Od 1 czerwca sprzedaż każdej wykonanej przez niego usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji na kasie fiskalnej.


 

Zwolnienia podmiotowe

 

Wbrew obawom podatników wysokość limitu obrotu rocznego do zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych nie ulegnie zmianie po 1 stycznia 2015 roku. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia 2015-2016, ze zwolnienia będą mogli korzystać podatnicy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20.000 zł. W przypadku podatników, którzy rozpoczynają prowadzenie takiej sprzedaży w trakcie roku, limit wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia: od dnia dokonania pierwszej sprzedaży do końca roku. Proporcję tę wylicza się na takich samych zasadach jak w latach 2013-2014.

 

Zobacz, jak wyliczyć limit proporcjonalny

 

Warto podkreślić, iż podatnik rozpoczynający sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych może korzystać ze zwolnienia podmiotowego tylko w przypadku, gdy przewiduje osiągnięcie obrotu poniżej limitu. Jeśli zakłada, iż obrót ten będzie wyższy, powinien mieć kasę fiskalną od samego początku prowadzenia sprzedaży.

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2015-2016, w przypadku przekroczenia limitu obrotu podatnik ma 2 miesiące na wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności. Termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony.

 

Jak już pisaliśmy wcześniej, na potrzebę zastosowania zwolnienia podmiotowego do obrotu z całości sprzedaży nie wlicza się obrotu z czynności wymienionych w poz. 36 oraz 49 załącznika do rozporządzenia 2015-2016, czyli z dostawy nieruchomości oraz dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

 

W praktyce zmiana ta okaże się dla podatników bardzo korzystna. Do końca 2014 roku obrót ze sprzedaży np. środka trwałego lub nieruchomości zawyża całościowy obrót podatnika ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Wielu podatników traci przez to prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej, a co za tym idzie musi wprowadzić urządzenie fiskalne w swojej działalności. Taka utrata prawa do zwolnienia często wiąże się ze sprzedażą samochodów - kwota sprzedaży nierzadko „konsumuje” nawet cały limit, przez co podatnicy zobowiązani są do wprowadzenia kasy fiskalnej w ciągu 2 miesięcy od jego przekroczenia. Bywa, iż podatnicy ci osiągają zasadniczo niski obrót ze sprzedaży na rzecz tego typu osób - gdyby nie sprzedaż środka trwałego, wartości niematerialnej lub prawnej czy nieruchomości, mogliby dalej korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej.

Należy pamiętać, że obrót osiągnięty przez podatnika do 31.12.2014, również ze sprzedaży nieruchomości, oraz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, powoduje obowiązek instalacji kasy fiskalnej na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2014 roku. Przekroczenie limitu powoduje obowiązek instalacji kasy fiskalnej po upływie 2 miesięcy - licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony, wtedy każda, nawet pojedyncza sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych musi być zaewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Oznacza to, że jeśli podatnik w przyszłości będzie chciał np. sprzedać takiej osobie kolejny samochód, jakikolwiek towar lub usługę, musi zakupić, zgłosić do urzędu i zafiskalizować kasę przed dokonaniem tej sprzedaży. W praktyce bywa to kłopotliwe, ponieważ zmusza podatnika do wykonania szeregu czynności przed sprzedaniem towaru lub usługi osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnikowi ryczałtowemu.

Przykład:

Podatnik nie osiąga przychodów ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, jednak w listopadzie’2014 r. sprzedał takiej osobie samochód za 21.000,- zł – tym samym przekroczył limit obrotu. Każdą, nawet najmniejszą sprzedaż dokonywaną na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych od 1 lutego 2015 r. będzie musiał zaewidencjonować na urządzeniu fiskalnym.

 

Jednak od 1 stycznia 2015 roku sprzedaż nieruchomości, środka trwałego lub wartości niematerialnej czy prawnej nie zawyży całości obrotu podatnika. Opisane powyżej problemy odejdą w niepamięć. Należy jednak pamiętać, iż do całościowego obrotu nie będzie się wliczać tylko obrotu z czynności z poz. 36 oraz 49 załącznika do rozporządzenia 2015-2016. Pozostałe czynności z katalogu zwolnień po 1 stycznia 2015 r. w dalszym ciągu będą się do tego obrotu wliczać.

Przykład:

Podatnik osiąga niewielkie obroty ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych i nie miał do tej pory obowiązku stosowania kasy fiskalnej. W lutym 2015 r. sprzedał takiej osobie maszynę za 25.000,- zł. Maszyna ta była zaliczona do środków trwałych i podlegała amortyzacji. W związku z tym, że od 01.01.2015 r. tego typu obrotu nie wlicza się do limitu obrotów dot. kasy fiskalnej, podatnik nadal będzie korzystał ze zwolnienia z kasy,  o ile nie straci prawa z innego tytułu.

 

 

 

Zwolnienia przedmiotowe

 

Niektórzy podatnicy mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kasy fiskalnej ze względu na rodzaj wykonywanych czynności. Zwolnienia takie po 1 stycznia 2015 roku przysługują na mocy § 2 rozporządzenia 2015-2016 - lista czynności zwolnionych znajduje się w załączniku do tego aktu prawnego.

Pierwsza część załącznika do rozporządzenia zasadniczo nie ulegnie dużej zmianie w porównaniu do stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2015 r. W załączniku do rozporządzenia 2015-2016 dodano nowe zwolnienia dla dwóch czynności. Znalazły się one w poz. 23 i 24 załącznika i są to:

23

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22

24

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22

Zwolnienia te będą przysługiwać podatnikom, którzy jednocześnie wykonują także czynność z poz. 22 załącznika, czyli świadczą usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy.

 

Zmianie uległo także brzmienie zapisu wskazującego na zwolnienie dla czynności notarialnych. Obowiązujące w rozporządzeniu 2013-2014 sformułowanie: Usługi prawne - dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P, w rozporządzeniu 2015-2016 zastąpiono określeniem: Czynności notarialne (bez względu na symbol PKWiU) (poz. 28 załącznika do rozporządzenia 2015-2016).

Dla niektórych czynności z I części załącznika zwolnienie będzie miało zastosowanie pod warunkiem udokumentowania tych czynności w całości fakturą.

 

Katalog zwolnień przedmiotowych (część I załącznika do rozporządzenia):

Poz.

Symbol PKWiU1)

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług,
których przedmiotem są następujące towary lub usługi:

1

ex

01.6

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych - z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)

2

 

35

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

3

 

36

Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody

4

 

37

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych

5

 

38.11.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

6

 

38.11.2

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

7

 

38.11.6

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

8

 

38.12.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

9

 

38.12.30.0

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

10

 

38.21.10.0

Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

11

 

38.22.19.0

Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

12

ex

38.22.2

Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem: 
- usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

13

 

39

Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

14

ex

49.31.10.0

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

15

ex

49.31.2

Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

16

ex

49.39.1

Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy

i specjalizowany

- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17

 

49.39.35.0

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

18

ex

53

Usługi pocztowe i kurierskie - z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

19

ex

55.10.10.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20

ex

55.20.19.0

Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

21

ex

55.90.1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

- dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)

22

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy

23

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22

24

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22

25

 

64-66

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

26

ex

68.20.1

Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

27

ex

68.3

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

28

 

bez względu na symbol PKWiU

Czynności notarialne

29

ex

81

Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni
z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

30

 

84

Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych

31

ex

85

Usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem:

- usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

- usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

- usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

32

ex

91.01.12.0

Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne

33

 

94

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

34

 

99

Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne


 

Należy pamiętać, iż dla czynności wymienionych w poz. 21, 26 i 27 załącznika, czyli:

 

21

ex

55.90.1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

- dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)

26

ex

68.20.1

Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

27

ex

68.3

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości

 

zwolnienia można zastosować tylko wtedy, gdy dokonanie tych czynności jest w całości potwierdzone fakturą.

Zasada ta została zapisana w§ 2 ust. 2 rozporządzenia 2015-2016:

W przypadku podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w poz. 21, 26, 27 i 49 załącznika do rozporządzenia, zwolnienie ma zastosowanie, jeżeli dostawa towarów i świadczenie usług w całości zostały udokumentowane fakturą.

 

Zwolnienia przedmiotowo - podmiotowe

W rozporządzeniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku znalazło się także zwolnienie przysługujące podatnikom ze względu na strukturę sprzedaży. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia 2015-2016, podatnik wykonujący czynności z I części załącznika do tego aktu prawnego oraz inne czynności, może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej, jeżeli udział procentowy obrotu z czynności zwolnionych w całości obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym był większy niż 80%.

W przypadku podatników, którzy rozpoczną tego rodzaju sprzedaż po 31 grudnia 2014 roku zwolnienie przysługuje, jeśli przewidywany udział procentowy obrotu z czynności zwolnionych w całości obrotu za okres pierwszych 6 miesięcy będzie większy niż 80%. Jeśli podatnik rozpocznie tę sprzedaż w drugiej połowie roku, obowiązuje przewidywany procentowy udział obrotu od dnia pierwszej sprzedaży do końca roku.

Oczywiście zwolnienie to nie dotyczy, jeśli podatnik wykonuje czynności wymienione w § 4 rozporządzenia 2015-2016.

 

 

Zwolnienia dotyczące szczególnych czynności

W drugiej części załącznika do rozporządzenia 2015 - 2016 znajdują się zwolnienia dla sprzedaży dotyczącej szczególnych czynności. Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku nie różnią się wiele od tych, które znajdowały się w drugiej części załącznika do rozporządzenia 2013-2014. Po spełnieniu określonych wymogów dalej będzie można korzystać ze zwolnienia dla dostawy towarów w systemie wysyłkowym czy chociażby ze zwolnienia dla świadczenia usług, za które zapłata dokonywana jest w całości na rachunek bankowy za pośrednictwem poczty, banku itp.

W drugiej części załącznika do rozporządzenia 2015-2016 nie znalazło się jednak zwolnienie dla niewielkiej liczby usług, o którym wspominaliśmy na początku poradnika. W rozporządzeniu 2013-2014 zwolnienie to znajdujemy w poz. 34 załącznika. W przepisie tym czytamy, iż zwolnieniu z kas fiskalnych podlega:

34. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie są spełnione następujące warunki:
1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której są zawarte dane identyfikujące odbiorcę;
2) liczba świadczonych usług, o których mowa w pkt 1, w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20

 

Podatnicy korzystający z tego zwolnienia mają do niego prawo tylko do 31 grudnia 2014 roku. Gdy zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie, konieczne będzie wprowadzenie kasy fiskalnej w działalności - oczywiście o ile podatnik nie zachowa prawa do żadnego innego zwolnienia. Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia 2015-2016, kasę w takim przypadku należy wprowadzić w działalności najpóźniej 1 marca 2015 r.

 

 

W drugiej części załącznika do rozporządzenia 2015-2016nie znalazło się także zwolnienie dla sprzedaży biletów i rezerwacji miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, przysługujące ze względu na formę zapłaty. Zwolnienie to można znaleźć w poz. 43 załącznika do rozporządzenia 2013-2014. Czytamy tam, iż zwolnieniu z kas (do końca roku 2014) podlega:

43. Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

Zmiana ta nie przyczyni się jednak do konieczności wprowadzania kas fiskalnych przez podatników wykonujących tego typu czynność, ponieważ od 1 stycznia 2015 r. w dalszym ciągu będą oni mogli korzystać ze zwolnienia opisanego w poz. 38 załącznika do rozporządzenia 2015-2016, czyli zwolnienia dla usług przysługującego ze względu na formę zapłaty.

 

 

W tej części załącznika do rozporządzenia znalazła się takżenowa pozycja. Do katalogu czynności zwolnionych dodano poz. 49, w której wskazano, iż zwolnieniu z kas podlega:

49

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

 

 

Zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia 2015-2016, korzystanie z tego zwolnienia będzie możliwe pod warunkiem, że czynności te w całym zakresie dokumentowane będą fakturą.

 

Część II załącznika do rozporządzenia:

 

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

35

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

36

Dostawa nieruchomości

37

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

38

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

39

Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

40

Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar

41

Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

1) w bilonie lub banknotach,

lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

42

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających - również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)

43

Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

44

Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy

45

Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

46

Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy

47

Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

48

Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

49

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

 


Przepisy przejściowe

W § 8 rozporządzenia 2015-2016 znalazły się informacje na temat zastosowania przepisów dotyczących zwolnień z kas na przełomie roku 2014 i 2015. Z regulacji tych wynikają w sumie cztery zasady:

1. Podatnik, który przestał spełniać warunki do zwolnienia z kas fiskalnych przed 1 stycznia 2015 r., stosuje przepisy rozporządzenia 2013-2014.

2. Podatnik, który nie przestał spełniać warunków do zwolnienia przed 1 stycznia 2015 r., jednak nie zostanie zwolniony z obowiązku stosowania kasy fiskalnej na mocy przepisów rozporządzenia 2015-2016, urządzenie to będzie musiał wprowadzić w działalności najpóźniej 1 marca 2015 r.

3. Podatnik, który przed 1 stycznia 2015 r. rozpoczął ewidencjonowanie czynności, o których mowa w poz. 35, 40 lub 41 załącznika do rozporządzenia 2015-2016, nie będzie mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego dla tych czynności.

4. Podatnik, który przed 1 stycznia 2015 r. utracił prawo do zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia, nie będzie mógł korzystać z tego zwolnienia po 1 stycznia 2015 r.

 

Co grozi za nieterminową instalację kasy fiskalnej?

Rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży w obowiązujących terminach jest bardzo ważne. Jak wykazaliśmy w tym poradniku, przepisy rozporządzenia obowiązującego od 1 stycznia 2015 roku ściśle określają, w jakim terminie podatnik ma bezwzględny obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności. Spóźnienie z instalacją kasy - choćby jednodniowe - skutkuje bezpowrotną utratą prawa do ulgi na zakup tego urządzenia. Kwota takiego odliczenia lub zwrotu wynosi nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

Utrata prawa do ulgi to nie jedyna konsekwencja spóźnienia z wprowadzeniem kasy. Zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, stwierdzenie, że podatnik nie prowadzi ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej organy podatkowe do nałożenia na podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług do momentu rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy. Z kolei zgodnie z art. 62 § 4 Kodeksu karno skarbowego dokonanie sprzedaży z pominięciem kasy fiskalnej lub niewydanie paragonu fiskalnego grozi nałożeniem kary grzywny do 180 stawek dziennych.

 

Zdecydowanie warto więc pilnować obowiązujących terminów i rozejrzeć się za urządzeniem fiskalnym odpowiednio wcześniej. Dzięki temu podatnik ma wystarczająco dużo czasu na przeanalizowanie oferty salonów sprzedaży kas fiskalnych i dopełnienie wszelkich wymaganych formalności.

 

 

Ulga na kasę fiskalną w 2015 r.

 

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT każdy podatnik, który rozpoczyna ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej i spełni odpowiednie warunki, ma prawo do uzyskania ulgi - nawet 700 zł za każde urządzenie zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

Art. 111 ust. 4 ustawy o VAT:

4. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Warunki uzyskania ulgi zostały szczegółowo określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163). W § 2 ust. 1 tego aktu prawnego czytamy:

§ 2. 1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej "odliczeniem", lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej "potwierdzeniem";

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

Ale uwaga! Ulgę na kasę fiskalną można stracić!

 

W niektórych przypadkach podatnik może być zobowiązany do zwrotu pobranej bądź odliczonej kwoty - do 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania. Jedna z takich sytuacji została opisana w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT:

6. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

 

Oznacza to, że nawet jednodniowe spóźnienie z przeglądem technicznym w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania skutkuje utratą prawa do ulgi i koniecznością zwrotu pobranej lub odliczonej kwoty. Pozostałe przypadki opisane zostały we wspomnianym rozporządzeniu w sprawie odliczeń - zgodnie z § 6 ust. 1 tego aktu prawnego utrata prawa do ulgi następuje m.in. w przypadku zaprzestania używania kasy lub likwidacji działalności.

 

Kliknij po darmowy poradnik: Wszystko o ulgach w 2015 r.

 

 

Podsumowanie

Każdy podatnik, który korzysta ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, powinien być zawsze na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami. Rozporządzenie obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku zmusi do wprowadzenia kasy fiskalnej głównie usługodawców. Podatnik rozpoczynający pracę z tego typu urządzeniem powinien znać także inne przepisy, m.in. Rozporządzenie z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami.

W naszych poradnikach znajdą Państwo wszystkie informacje na temat formalności dotyczących rozpoczęcia pracy z kasą fiskalną, korzystania z ulgi, obowiązkach użytkownika, a także porady dotyczące wyboru urządzenia dopasowanego do potrzeb danej działalności.

 

Zobacz, jak prowadzić ewidencję korekt paragonów fiskalnych

 

Kasy fiskalne Warszawa - zobacz naszą ofertę

 


 

BUCHCOM Kasy fiskalne Warszawa to profesjonalny serwis fiskalny oraz biuro rachunkowe w jednym. Już od 2001 roku dokładamy starań, aby znajdować dla naszych klientów najlepsze rozwiązania w zakresie urządzeń fiskalnych, urządzeń sklepowych, oprogramowania dla firm oraz usług księgowych. Nasza misja to wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju biznesu i generowaniu coraz większych zysków. Specjalizujemy się w sprzedaży kas fiskalnych dla usługodawców. Znamy potrzeby naszych klientów, dzięki czemu zawsze dopasowujemy dla nich optymalne rozwiązania. Przyjdź do naszego salonu sprzedaży i sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy!

Nie czekaj, aż zabraknie kas!

 

Skontaktuj się z nami już teraz!

 

 

 

Czytany 184498 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 20 lipiec 2015 20:03

Artykuły powiązane

 • Mobilna kasa online dla mobilnej kosmetyczki Mobilna kasa online dla mobilnej kosmetyczki

  Od 1 lipca 2021 r. każda kosmetyczka będzie musiała rejestrować sprzedaż z wykorzystaniem kasy fiskalnej online. Wykonujesz czynności kosmetyczne lub kosmetologiczne w ramach dużego salonu urody? Podnajmujesz stanowisko w zakładzie fryzjerskim? A może masz niezależny mały punkt usługowy? Zgodnie z przepisami musisz wyposażyć się w sprzęt nowej generacji. A co jeśli świadczysz usługi z dojazdem do klientek? Ciebie również dotyczy ten obowiązek!

 • Dziś Dzień Stylisty Paznokci! Jaka kasa online sprawdzi się w tej branży? Dziś Dzień Stylisty Paznokci! Jaka kasa online sprawdzi się w tej branży?

  Dnia 12 czerwca stylistki paznokci obchodziły swoje święto! Choć minione miesiące nie sprzyjały branży Beauty, obecnie przeżywa ona prawdziwy rozkwit – coraz cieplejsze dni sprzyjają dbaniu o swoje ciało. Przełom czerwca i lipca to też nowy wymóg, nałożony na branżę przez ustawodawcę. Kasa online dla stylistki paznokci stanie się obowiązkowa już od 1 lipca 2021 r.

 • Kasa fiskalna online dobra dla kosmetyczki i fryzjera Kasa fiskalna online dobra dla kosmetyczki i fryzjera

  Tylko kilka tygodni dzieli branżę Beauty od obowiązkowego wdrożenia nowoczesnych urządzeń do ewidencji sprzedaży. W wielu salonach oferuje się usługi kosmetyczne i fryzjerskie – klienci mogą wygodnie skorzystać z nich w tym samym punkcie. Sprawdź, jaka kasa fiskalna online będzie dobra zarówno dla kosmetyczki, jak i fryzjera!

 • Dzień Księgowego 2021. Najlepsze życzenia dla wszystkich księgowych w Polsce! Dzień Księgowego 2021. Najlepsze życzenia dla wszystkich księgowych w Polsce!

  Wszystkim księgowym obchodzącym dziś swoje święto życzymy dużo zdrowia, satysfakcji z pracy, przyjaznych urzędników, świadomych klientów i przejrzystych przepisów podatkowych! Dnia 9 czerwca 2021, jak co roku, świętujemy Dzień Księgowego.

 • 5 powodów, dla których warto mieć terminal płatniczy w salonie fryzjerskim 5 powodów, dla których warto mieć terminal płatniczy w salonie fryzjerskim

  Obowiązkowa wymiana obecnych urządzeń rejestrujących na kasy fiskalne online to świetna okazja do wprowadzenia w salonie dodatkowych rozwiązań. Jednym z nich jest terminal płatniczy – przez wielu uznany za standard jakości obsługi klienta, przez innych odkładany jako inwestycja „na lepsze czasy”. Poznaj 5 ważnych powodów, dla których terminal płatniczy w salonie fryzjerskim warto wprowadzić już teraz!