Wydrukuj tę stronę
środa, 18 marzec 2015 00:00

Załączniki do zeznań rocznych PIT za 2014 r.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Podatnik składający zeznanie podatkowe PIT za 2014 r. przede wszystkim musi dokonać wyboru odpowiedniego formularza - w zależności od źródeł przychodów oraz sposobu ich uzyskania może to być druk PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-38 lub PIT-39. Jednak w wielu przypadkach konieczne okazuje się również dołączenie do zeznania podatkowego odpowiedniego załącznika. Obowiązek ten spoczywa m.in. na podatnikach korzystających z ulg podatkowych, uzyskujących przychody z zagranicy czy doliczających do własnych dochodów dochody małoletnich dzieci. Przyjrzyjmy się zatem, jakie załączniki obowiązują do zeznań rocznych i z jakich druków skorzystać w poszczególnych przypadkach.

 

Zawsze należy też pamiętać o wybraniu aktualnej wersji formularza.

 

 

Załącznik PIT/O

Druk załącznika PIT/O dołącza się do zeznań PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37. Obowiązuje on podatników, którzy dokonują odliczeń od dochodu lub podatku. Dołączenie PIT/O do zeznania podatkowego jest więc obowiązkiem podatników korzystających m.in. z ulgi na dzieci, ulgi internetowej, ulgi rehabilitacyjnej czy ulgi abolicyjnej. W załączniku tym nie wykazuje się jednak  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz kosztów uzyskania.

W niektórych przypadkach konieczne jest złożenie kilku załączników PIT/O - z tego względu w zeznaniu PIT za 2014 r. należy podać liczbę załączników. Małżonkowie rozliczający się wspólnie składają jeden załącznik PIT/O, w którym wykazują łączne wartości swoich odliczeń, chyba że z powodu konieczności podania większej ilości danych muszą złożyć ich kilka.

W załączniku PIT/O nie wykazuje się odliczeń wydatków mieszkaniowych - służy do tego załącznik PIT/D.

 

PIT/O(20) - taka wersja formularza informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Załącznik PIT/UZ

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się zasady rozliczania ulgi na dzieci. Podatnicy osiągający niskie dochody, których podatek wykazywany w zeznaniu rocznym PIT jest zbyt niski, aby mogli skorzystać z całej przysługującej im kwoty ulgi na dzieci, wnioskują o zwrot niewykorzystanej kwoty. W tym celu do zeznania PIT-36 lub PIT-37 dołączają druk PIT/UZ, który stanowi jego część uzupełniającą.

Kwota podlegająca zwrotowi stanowi różnicę między kwotą przysługującego odliczenia a kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym. Wysokość wykazywanego zwrotu nie może jednak przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

 

PIT-UZ(1) - taka wersja formularza części uzupełniającej zeznania podatkowego obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Załącznik PIT/M

Podatnik doliczający do własnych dochodów dochody małoletniego dziecka do zeznania rocznego PIT-36 dołącza druk PIT/M. W załączniku tym wykazuje się kwotę uzyskanych przez dziecko dochodów. Nie dotyczy to dochodów uzyskiwanych ze stypendiów, pracy małoletniego dziecka oraz rozporządzania przedmiotami oddanymi mu do osobistego użytku - w takim przypadku małoletnie dziecko ma obowiązek złożyć osobne zeznanie podatkowe, które zostanie podpisane przez rodzica lub opiekuna.

Należy przy tym podkreślić, iż podatnik doliczający dochody małoletniego dziecka do własnych dochodów zawsze ma obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/M. Nawet jeśli w roku podatkowym nie uzyskał żadnych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (czyli składa np. PIT-28 lub PIT-36L) ma obowiązek złożyć osobne zeznanie PIT-36, w którym do własnych dochodów dolicza dochody małoletniego dziecka.

 

PIT/M(6) - taka wersja formularza informacji o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Załącznik PIT-2K

Druk ten jednorazowo składają podatnicy, którzy rozpoczynają korzystanie z ulgi odsetkowej. Obowiązuje on do zeznań PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37. W załączniku PIT-2K wykazuje się kwotę wydatków poniesionych w związku z inwestycją stanowiącą podstawę udzielenia kredytu. Natomiast wysokość dokonywanych odliczeń należy wykazywać w załączniku PIT/D.

 

PIT-2K(8) - taka wersja formularza oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Załącznik PIT/D

Druk ten mają obowiązek złożyć podatnicy korzystający z ulg budowlanych przysługujących na zasadzie praw nabytych, czyli m.in. z ulgi odsetkowej. PIT/D stanowi załącznik do zeznań rocznych PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37.

 

W załączniku PIT/D ujmuje się wydatki:

  • z tytułu ulgi odsetkowej
  • z tytułu ulgi remontowej, w przypadku gdy wydatki te nie znalazły pokrycia w dochodzie, przychodzie lub podatku za lata wcześniejsze
  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową
  • na spłatę kredytu (pożyczki) z lat 1992-1993 otrzymanego z zakładu pracy na cele mieszkaniowe

 

PIT/D(24) - taka wersja formularza informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Załącznik PIT/ZG

Druk PIT/ZG stanowiący załącznik do zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-38 lub PIT-39 mają obowiązek złożyć podatnicy mający miejsce zamieszkania w Polsce, którzy w roku 2014 uzyskali dochody z zagranicy. W załączniku tym wykazuje się wysokość tych dochodów oraz kwotę zapłaconego podatku. Nie wykazuje się w nim ulgi abolicyjnej - w tym celu należy wypełnić druk PIT/O.

Podatnik, który w 2014 r. uzyskał dochody w kilku różnych państwach, dla każdego z tych krajów składa osobny załącznik PIT/ZG. W przypadku konieczności złożenia kilku różnych zeznań rocznych należy do każdego z nich dołączyć osobny druk PIT/ZG z danymi dotyczącymi danych przychodów.

Małżonkowie rozliczający się wspólnie składają osobne załączniki PIT/ZG.

 

PIT-ZG(5) - taka wersja formularza informacji o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Załącznik PIT/Z

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy korzystają ze zwolnienia na mocy art. 44 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L dołączają załącznik PIT/Z.

Art. 44 ust. 7a ustawy:

7a. Podatnicy, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, są zwolnieni na warunkach określonych w ust. 7c z obowiązków wynikających z ust. 6, z tytułu tej działalności, w roku podatkowym następującym:

1) bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli w roku jej rozpoczęcia działalność ta była prowadzona co najmniej przez pełnych 10 miesięcy, albo

2) dwa lata po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie tej działalności, jeżeli nie został spełniony warunek, o którym mowa w pkt 1.

 

Zwolnienie takie, stanowiące kredyt podatkowy dla podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej po raz pierwszy, polega na eliminowaniu swoich zaliczek na podatek dochodowy i rozłożeniu ich na raty. Przez 5 kolejnych lat podatek spłaca się w ratach po 20% rocznie. PIT/Z należy dołączyć do zeznania rocznego w roku, w którym korzysta się ze zwolnienia oraz w latach spłacania kredytu.

Małżonkowie rozliczający się wspólnie składają osobne załączniki PIT/Z. Natomiast podatnicy składający zeznanie PIT-28, którzy również mają prawo do takiej ulgi, nie dołączają druku PIT/Z - samo zeznanie roczne PIT-28 jest w ich przypadku wystarczające.

 

PIT-Z(5) - taka wersja formularza informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

 

 

Załącznik PIT/B

 Druk ten jest załącznikiem do zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-36L - składają go podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18-32% lub podatkiem liniowym. W załączniku PIT/B wykazuje się wysokość przychodów, kosztów i dochodów z tej działalności.

Małżonkowie składający wspólne zeznanie PIT-36 (w przypadku zeznania PIT-36L nie mają możliwości wspólnego rozliczania) składają załączniki PIT/B osobno. Nawet jeśli są wspólnikami spółki, do zaznania rocznego dołączają oddzielne załączniki PIT/B na własne imiona i nazwiska.

W przypadku spółek osobowych każdy wspólnik ma obowiązek złożyć osobny załącznik PIT/B na własne nazwisko.

 

PIT/B(13) - taka wersja formularza informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

Kliknij i pobierz aktualne druki załączników do PIT za 2014 r.

Czytany 4543 razy Ostatnio zmieniany środa, 18 marzec 2015 15:41

Artykuły powiązane