czwartek, 06 marzec 2014 18:41

Ulgi i odliczenia od podatku w PIT za 2013 r.

Oceń ten artykuł
(13 głosów)

Podatnicy rozliczający uzyskane dochody za 2013 rok, spełniający warunki zawarte w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mają możliwość skorzystania z odliczeń od podatku. Skorzystanie z takich możliwości powoduje obniżenie kwoty podatku należnego budżetowi.

Sprawdźmy jakie ulgi i odliczenia i komu przysługują w rozliczeniu PIT za 2013 r., jakie warunki muszą zostać spełnione i jakich formalności  należy dopełnić aby z nich skorzystać.

Kolejną grupą odliczeń, z których może skorzystać podatnik składający zeznanie PIT za 2013 r., są odliczenia od podatku. Również w tym przypadku niektóre regulacje dotyczące możliwości skorzystania z tych odliczeń nieco się zmieniły - nowe wytyczne obowiązują dla dochodów osiąganych od 1 stycznia 2013 r.

 

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w PIT 2013

 

Podatnicy opłacający składki na ubezpieczenie zdrowotne z własnych środków mają prawo do dokonania odliczenia tych składek od podatku w rozliczeniu PIT za 2013 r.

Odliczenie ma zastosowanie do podatku obliczonego przy zastosowaniu:

Skali podatkowej

19% stawki podatku liniowego

Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Oznacza to, iż uprawnionymi do dokonania odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne są podatnicy, którzy składają zeznania roczne PIT-36, PIT-37, PIT-36L oraz PIT-28.

Podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej również mogą odliczyć od tego podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość tych składek wykazuje się na formularzu PIT-16A.

 

Pamietaj!

Odliczeniu podlegają składki na ubezpieczenie zdrowotne przekazane zarówno do polskiego, jak i zagranicznego systemu ubezpieczeń.

 

Polski system ubezpieczeń

W przypadku opłacania składek do polskiego systemu ubezpieczeń, odliczeniu polegają:

składki opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

składki pobrane w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Podatnicy będący przedsiębiorcami opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne własne oraz osób z nimi współpracujących, czyli współmałżonka, dzieci, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma oraz osób przysposabiających, o ile pozostają z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu działalności. Niezależnie od tego, jaką formę opodatkowania stosuje podatnik, może odliczyć w PIT za 2013 składki na ubezpieczenie zdrowotne zarówno własne, jak i osób współpracujących. Wyjątkiem są osoby współpracujące, z którymi podatnik zawarł umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego - składek wpłacanych na ubezpieczenie zdrowotne takich osób przedsiębiorca nie odlicza od podatku.

Natomiast w przypadku odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne przez płatnika, odliczeniu podlegają składki opłacone lub pobrane. Warunkiem dokonania odliczenia jest posiadanie dowodów dokumentujących opłacenie lub pobranie tych składek przez płatnika. W przypadku osób będących pracownikami takim dokumentem jest informacja PIT-11. Z kolei w przypadku przedsiębiorców - potwierdzenie dokonania przelewu, przekazu itp.

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w PIT za 2013 r. podlega limitowi. Kwota składki, o którą pomniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.

 

Uwaga!

Nie możesz odliczyć całej opłaconej składki! Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 7,75% podstawy jej wymiaru

 

Kiedy nie można skorzystać z odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne?

Odliczeniu od podatku nie podlegają składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz dochód, od którego zaniechano poboru podatku na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

 

Zagraniczny system ubezpieczeń

Prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych do zagranicznego systemu ubezpieczeń dotyczy tylko osób, które pracowały w innych niż Polska krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej.

Ponadto z prawa do odliczenia mogą skorzystać wyłącznie ci podatnicy, którzy do rozliczenia dochodów zagranicznych stosują metodę proporcjonalnego odliczenia. Jednocześnie należy podkreślić, iż nie skutkuje utratą prawa do odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne skorzystanie z tzw. ulgi abolicyjnej.

Aby podatnik mógł odliczyć od podatku kwotę składek zapłaconych do zagranicznego systemu ubezpieczeń, muszą być spełnione również poniższe warunki:

Obniżenie podatku nie dotyczy składki, której podstawą wymiaru jest dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska

Zapłacona w innym niż Polska państwie składka na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, nie została w tym państwie odliczona od dochodu (przychodu) albo podatku lub nie została odliczona na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2a updof

Istnieje podstawa prawna do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym podatnik opłacał składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa ta wynikać ma z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska

 

Uwaga!

Podobnie jak w przypadku składek opłaconych do polskiego systemu ubezpieczeń, składka do systemu zagranicznego nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.

 

 

Ulga na dzieci (ulga prorodzinna) w PIT za 2013 r.

 

Podatnicy składający zeznanie roczne PIT-36 lub PIT-37, którzy spełniają warunki określone w przepisach, mogą skorzystać z ulgi na dzieci, nazywanej też często ulgą prorodzinną. Dokonanie tego odliczenia jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ulga na dziecko w PIT za 2013 r. rozliczania jest jednak na nieco innych zasadach niż w latach poprzednich.

 

Kto może rozliczyć ulgę na dziecko w PIT za 2013 r.?

 

Zgodnie z art. 6 ust. 4 updof, ulga prorodzinna przysługuje na każde dziecko:

Małoletnie
Otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek)
Uczące się, do ukończenia 25 roku życia, jeśli w 2013 r. nie uzyskało dochodu w wysokości przekraczającej 3.089 zł

Status dziecka uczącego się przysługuje dziecku, które pobiera naukę w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym bądź w przepisach regulujących system oświatowy. Dotyczy to również szkolnictwa wyższego obowiązującego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.

 

Uprawnionymi do skorzystania z ulgi prorodzinnej w PIT za 2013 r. są:

 

W przypadku dzieci małoletnich podatnik, który na podstawie Art. 27f. ust. 1. updof:

1) wykonywał władzę rodzicielską
2) pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało;
3) sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

czyli rodzice, opiekunowie oraz rodziny zastępcze

 

W przypadku dzieci pełnoletnich otrzymujących zasiłek lub rentę oraz dzieci uczących się, na podstawie Art. 27f. ust. 6. updof, podatnicy utrzymujący te dzieci

- w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz
- w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

 

Wysokość dochodów osiąganych przez pełnoletnie dziecko uczące się należy ustalić poprzez zsumowanie dochodów uzyskanych ze wszystkich źródeł podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej oraz na zasadach określonych w art. 30b updof. Wyjątkiem jest renta rodzinna, której nie wlicza się do wysokości dochodów dziecka.

Kwota graniczna dochodów 3.089 zł nie dotyczy otrzymywanych przez dzieci zasiłków, dodatku pielęgnacyjnego czy też renty socjalnej. W takim przypadku ulga prorodzinna w PIT za 2013 r. przysługuje niezależnie od wysokości dochodów osiąganych przez uczące się pełnoletnie dziecko.

Należy również zauważyć, że limit dochodów 3.089 zł dotyczy tylko dzieci pełnoletnich. Jeśli więc dziecko osiąga dochody przed ukończeniem 18 roku życia, wskazany w przepisach limit nie obowiązuje. Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 14 sierpnia 2013 r., nr ITPB2/415-512b/13/MU.

 

Podatnik może skorzystać z ulgi prorodzinnej w PIT za 2013 r., jeśli w stosunku do przychodów  dziecka w danym roku nie miały zastosowania przepisy:

Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm. (z wyjątkiem przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze zawieranych poza działalnością gospodarczą)

Ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. nr 183, poz. 1353 ze zm.)

Regulujące opodatkowanie podatkiem liniowym

 

Nie skutkuje jednak utratą prawa do ulgi zastosowanie powyższych przepisów do samego podatnika. Oczywiście jeśli w roku 2013 osiągał on także dochody opodatkowane według skali podatkowej, gdyż tylko podatnicy uzyskujący takie dochody mają prawo do ulgi.

 

Jaką kwotę ulgi na dziecko można odliczyć w PIT za 2013 r.?

 

Ulga na dziecko polega na odliczeniu kwoty ustalonej na każde dziecko od podatku obliczonego według skali podatkowej, pomniejszonego o składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podatnik dokonuje obliczenia kwoty ulgi uwzględniając tylko te miesiące kalendarzowe, w których wobec danego dziecka wykonywał władzę rodzicielską, utrzymywał dziecko pełnoletnie, pełnił funkcję rodziny zastępczej bądź sprawował opiekę prawną nad dzieckiem i zamieszkiwał z nim. Podstawę obliczenia miesięcznej kwoty ulgi stanowi kwota zmniejszająca podatek określona w pierwszym przedziale obowiązującej w danym roku skali podatkowej. W roku 2013 wynosi ona 556,02 zł.

 

Uwaga!

Dotychczas stosowane odliczenie, na takich samych warunkach dla wszystkich podatników, stało się już historią.

 

Nowość, tego jeszcze nie było!

Teraz już nie wystarczy pomnożyć ilości dzieci przez stałą kwotę ulgi – prawie każde Twoje dziecko – to inny limit przysługującej ulgi.

 

 

Stawki i limity ulgi na dzieci w PIT 2013 wynoszą:

 

Ulga na jedno dziecko (sprawdź poniżej dodatkowe ograniczenia w roku 2013):

Miesięczna kwota ulgi: 92,67 zł (556,02 / 6)

Roczna kwota ulgi: 1.112,04 zł

Rocznie można odliczyć maksymalnie: 1.112,04 zł

 

Ulga na dwoje dzieci:

Miesięczna kwota ulgi na każde z dzieci: 92,67 zł (556,02 / 6)

Roczna kwota ulgi na każde z dzieci: 1.112,04 zł

Rocznie można odliczyć maksymalnie na oboje dzieci: 2.224,08 zł ( 2 x 1.112,04)

 

Ulga na troje dzieci:

Miesięczna kwota ulgi na każde z dzieci (pierwsze i drugie): 92,67 zł (556,02 / 6)

Roczna kwota ulgi na każde z dzieci (pierwsze i drugie): 1.112,04 zł

Miesięczna kwota ulgi na trzecie dziecko: 139,01 zł (556,02 / 4)

Roczna kwota ulgi na trzecie dziecko: 1.668,12 zł

Rocznie można odliczyć maksymalnie na troje dzieci: 3.892,20 zł ( 2 x 1.112,04 + 1.668,12)

 

Ulga na czworo i więcej dzieci:

Miesięczna kwota ulgi na każde z dzieci (pierwsze i drugie): 92,67 zł (556,02 / 6)

Roczna kwota ulgi na każde z dzieci (pierwsze i drugie): 1.112,04 zł

Miesięczna kwota ulgi na trzecie dziecko: 139,01 zł (556,02 / 4)

Roczna kwota ulgi na trzecie dziecko: 1.668,12 zł

Miesięczna kwota ulgi na czwarte dziecko: 185,34 zł (556,02 / 3)

Roczna kwota ulgi na czwarte dziecko: 2.224,08 zł

Rocznie można odliczyć maksymalnie na czworo dzieci: 6.116,28 zł ( 2 x 1.112,04 + 1.668,12 + 2.224,08) + za każde kolejne dziecko dodatkowo 2.224,08 zł.

 

Rodzice, opiekunowie prawni bądź rodzice zastępczy co do zasady rozliczają ulgę oboje w równych proporcjach. Mają oni jednak prawo do wspólnego ustalenia proporcji innych niż pół na pół. Jeżeli takie ustalenia nie zostały dokonane uznaje się, że rozliczają ulgę po połowie. Dotyczy to także rodziców, opiekunów bądź rodziców zastępczych, wobec których sąd orzekł rozwód lub separację.

 

Uwaga, zmiany!

Zasady przyznawania prawa do ulgi na jedno dziecko - limity 2013

 

Przepisy wprowadzają jednak pewne ograniczenia w możliwości korzystania z ulgi prorodzinnej. Ograniczenia te dotyczą podatników, którzy wychowują lub utrzymują tylko jedno dziecko. W stosunku do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono istotne modyfikacje w porównaniu z poprzednim stanem prawnym. Ograniczenia te związane są z wysokością osiąganych przez podatnika dochodów. Należy przy tym pamiętać, że jeśli rodzice lub opiekunowie co najmniej przez jeden dzień w roku podatkowym sprawowali opiekę bądź władzę rodzicielską nad więcej niż jednym dzieckiem, ustawowych limitów nie stosuje się.

Roczne dochody opodatkowane według skali podatkowej, podatkiem liniowym bądź na zasadach określonych w art. 30b updof (dochody kapitałowe), pomniejszone o zapłacone przez podatnika oraz potrącone przez płatnika w roku podatkowym składki na ubezpieczenia społeczne (krajowe i zagraniczne), nie mogą przekroczyć następujących limitów:

Dla podatnika pozostającego przez cały rok w związku małżeńskim: 112.000 zł (limit dotyczy łącznych dochodów obojga małżonków)

Dla podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim (przez cały rok lub przez część roku): 56.000 zł

Dla podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko: 112.000 zł.

 

Przy czym jako podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko uznaje się, zgodnie z art. 6 ust. 4 updof, podatnika będącego:

panną

kawalerem

wdową

wdowcem

rozwódką

rozwodnikiem albo

osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub

osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności

 

W jakich przypadkach traci się prawo do ulgi na dzieci?

Prawo do ulgi prorodzinnej rozliczanej w PIT za 2013 r. może przysługiwać za cały rok kalendarzowy lub za jego część. Podatnik może nabyć prawo do ulgi lub stracić to prawo w trakcie roku.

 

Ponadto prawo do ulgi prorodzinnej nie przysługuje, zgodnie z art. 27f. ust.2c updof, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1) na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych;
2) wstąpiło w związek małżeński.

 

Jakich formalności należy dopełnić przy korzystaniu z ulgi na dziecko w PIT za 2013 r.?

Podatnik, który korzysta z ulgi na dzieci, musi posiadać odpowiednią dokumentację. W zależności od okoliczności korzystania z ulgi, wśród takich dokumentów, na podstawie art. 27f. ust.2c updof, należy wymienić:

1) odpis aktu urodzenia dziecka;
2) zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
3) odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą;
4) zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

 

Uwaga!

Aby skorzystać z ulgi, do wypełnionego formularza PIT-36 lub PIT-37 należy dołączyć wypełniony druk PIT/O. W załączniku tym wskazuje się liczbę dzieci oraz ich numery PESEL. Jeśli dzieci nie posiadają takich numerów, wystarczy podać ich imiona i nazwiska oraz daty urodzenia.

 

Podstawa prawna:

Ulga prorodzinna w PIT za 2013 r. przysługuje podatnikom na mocy art. 27f updof.

 

 

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

 

Podatnik składający zeznanie roczne PIT ma możliwość przekazania 1% podatku dochodowego należnego za 2013 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Prawo takie przysługuje osobom składającym zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Również osoby, wobec których rocznego obliczenia podatku dokonuje płatnik na formularzu PIT-40 lub PIT-40A, mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej OPP. W ich przypadku konieczne jest jednak złożenie w urzędzie skarbowym właściwego zeznania podatkowego.

 

Kto nie może przekazać 1% podatku w PIT za 2013?

Prawo do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nie dotyczy:

Przedsiębiorców opłacających podatek w formie karty podatkowej

Podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych

Podatników, wobec których zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 i 30a updof, pobierany jest przez płatnika

Przekazania tego nie mogą również dokonać podatnicy, którzy w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania PIT za rok 2013 wykazali stratę.

 

Terminowość złożenia zeznania PIT a przekazanie 1% podatku

Aby wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP był rozpatrzony pozytywnie, niezbędne jest złożenie go w obowiązującym terminie.  W przypadku zeznania PIT-28 za 2013 r. termin ten minął 31 stycznia 2014 r., natomiast w przypadku zeznań PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 za 2013 r. termin mija 30 kwietnia 2014 r.

Natomiast korekta zeznania PIT za 2013 r. powinna zostać złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu złożenia zeznania, czyli odpowiednio 28 lutego 2014 r.(PIT-28) lub 2 czerwca 2014 r. (31 maja wypada w sobotę) na pozostałe w/w zeznania.

Z kolei podatek wynikający ze złożonego zeznania PIT należy uiścić w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania.

Tylko po spełnieniu powyższych warunków przez podatnika urząd skarbowy przekaże wybranej organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznania.

 

W jaki sposób wyliczyć 1% podatku w PIT za 2013 r.?

Podatek należny, którego 1% można przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego, to podatek obliczony od dochodów podatnika po pomniejszeniu o odliczenia od podatku (inne niż wpłaty na rzecz OPP), w tym m.in. o ulgę na dzieci oraz o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik sam ustala, jaką kwotę podatku przekaże do wybranej organizacji, jednak kwota ta nie może być wyższa niż 1% tego podatku. Kwotę zaokrągla się w dół do pełnych dziesiątek groszy.

 

Jakiej organizacji przekazać 1% podatku wynikającego z PIT za 2013 r.?

Podatnik sam wybiera organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1% podatku wynikającego ze swojego zeznania PIT. Wybrana organizacja musi się jednak znajdować w wykazie organizacji pożytku publicznego ogłoszonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz ten można znaleźć na stronie www.mpips.gov.pl/bip. W przypadku nierezydentów składających zeznanie PIT w trakcie roku podatkowego wybór może zostać dokonany wyjątkowo w oparciu o wykaz z poprzedniego roku.

W przypadku składania kilku zeznań PIT, w każdym z nich można wskazać inną OPP, której przekazuje się 1% podatku.

 

W jaki sposób złożyć wniosek o przekazanie 1% podatku w PIT za 2013 r.?

Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP jest integralną częścią każdego formularza PIT. We wniosku tym należy podać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę podatku do przekazania (maksymalnie 1%).

Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego realizuje naczelnik urzędu skarbowego w miesiącach od maja do lipca.

 

 

Ulga abolicyjna w PIT za 2013 r.

Odliczenie od podatku, o którym mowa w art. 27g ust. 1 updof, zwane ulgą abolicyjną, zostało wprowadzone w celu zrównania obciążenia podatkowego u podatników stosujących różne metody unikania podwójnego opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą. Na podstawie umów bilateralnych zawartych przez Polskę można wyróżnić dwie takie metody: proporcjonalnego odliczenia oraz wyłączenia z progresją. Przy czym podatek obliczony według tej pierwszej metody będzie wyższy niż obliczony według drugiej - przy tym samym dochodzie.

 

Z ulgi abolicyjnej w rozliczeniu PIT za 2013 r. mogą skorzystać podatnicy, którzy osiągali dochody opodatkowane:

Według skali podatkowej

19% stawką podatku liniowego

Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 

Podatnik chcący skorzystać z ulgi abolicyjnej w rozliczeniu PIT za 2013 r. musi spełnić łącznie poniższe warunki:

Podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce

Uzyskać za granicą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście lub z praw majątkowych i praw pokrewnych z działalności literackiej, artystycznej, naukowej, publicystycznej czy oświatowej (z wyjątkiem dochodów uzyskanych z tytułu rozporządzania tymi prawami lub korzystania z nich)

Osiągać za granicą dochody, do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia

 

Jak rozliczyć ulgę abolicyjną w PIT za 2013 r.?

Ulga abolicyjna polega na odliczeniu od podatku dochodowego, pomniejszonego o kwotę składek na ubezpieczenie zdrowotne, kwoty różnicy między kwotą podatku obliczonego metodą proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu metody wyłączenia z progresją.

 

Kto nie może korzystać z ulgi abolicyjnej w PIT za 2013 r.?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 493), które weszło w życie 8 maja 2013 r., wymienia kraje, które stosują szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego.

Kraje stosujące szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego zostały wymienione w § 1 rozporządzenia:

§ 1. Szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach:
1) Księstwo Andory;
2) Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
3) Antigua i Barbuda;
4) Aruba/Sint-Maarten/Curacao - Terytoria Królestwa Niderlandów;
5) Wspólnota Bahamów;
6) Królestwo Bahrajnu;
7) Barbados;
8) Belize;
9) Bermudy - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
10) Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
11) Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
12) Wspólnota Dominiki;
13) Gibraltar - Terytorium Zamorskie Korony Brytyjskiej;
14) Grenada;
15) Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
16) Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
17) Kajmany - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
18) Republika Liberii;
19) Księstwo Liechtensteinu;
20) Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
21) Republika Malediwów;
22) Republika Wysp Marshalla;
23) Republika Mauritiusu;
24) Księstwo Monako;
25) Montserrat - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
26) Republika Nauru;
27) Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
28) Republika Panamy;
29) Niezależne Państwo Samoa;
30) Republika Seszeli;
31) Federacja Saint Kitts i Nevis;
32) Saint Lucia;
33) Saint Vincent i Grenadyny;
34) Królestwo Tonga;
35) Turks i Caicos - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
36) Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych- Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;
37) Republika Vanuatu.

 

Pamiętaj!

Podatnicy, którzy w roku 2013 osiągali dochody w tych krajach, nie mogą skorzystać z ulgi abolicyjnej w rozliczeniu PIT.

 

Czytany 7223 razy Ostatnio zmieniany środa, 19 marzec 2014 13:12

Artykuły powiązane

 • Ulga tylko na kasę fiskalną online – nowe rozporządzenie od 1 maja 2019 r. Ulga tylko na kasę fiskalną online – nowe rozporządzenie od 1 maja 2019 r.

  Podobnie jak obecnie, nowa ulga na kasę fiskalną ma wynosić maksymalnie 700 zł za każde urządzenie. Skorzystają z niej zarówno nowi użytkownicy, jak i podatnicy wymieniający kasy na online’owe ze względu na wymóg ustawy. Sprawdź, jakie są nowe przepisy dotyczące ulgi na kasę fiskalną online w 2019 r. Dowiedz się też, jak w nowym stanie prawnym będziemy dokonywać odliczenia w deklaracji VAT i kto straci prawo do ulgi na kasę online’ową.

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku

  Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową, nowe załączniki PIT/BR oraz PIT/DS, a także zmiany w drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – w kwestii składania zeznań rocznych PIT wprowadzono pewne zmiany. Sprawdź, jak rozliczyć PIT za 2016 r., kto może skorzystać z nowej ulgi i w jakich przypadkach do zeznań należy dołączyć nowe załączniki. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i innych.