wtorek, 16 luty 2016 20:27

PIT-y roczne za 2015 rok. Gdzie, kiedy i na jakich drukach rozliczyć w 2016 r.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Już od początku stycznia można składać zeznania roczne PIT za 2015 r. Podatnicy muszą pamiętać nie tylko o wybraniu właściwego formularza, ale też właściwej wersji druku. Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się praktycznie wszystkie wersje druków PIT i załączników! Sprawdź, jakie modyfikacje wprowadzono w formularzach i pobierz aktualne druki.

 

Podatnicy już od 1 stycznia 2016 r. mogą składać zeznania roczne PIT, w których wykazują dochody osiągnięte i straty poniesione w roku 2015. Podobnie jak w ubiegłym roku, ustawodawca wprowadził zmiany w formularzach - należy pamiętać o wybraniu odpowiedniego druku zeznania rocznego.

Nowe wzory formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2001). Rozporządzenie to określa też nowe wzory załączników do zeznań podatkowych PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z, PIT/ZG oraz PIT-2K.

 

Zmianom uległy też wzory zeznania PIT-28 oraz załączników do niego: PIT-28/A i PIT-28/B. Wprowadzono też nowe zeznanie roczne PIT-CFC.

 

Najwcześniej należy składać zeznanie roczne PIT-28 - obowiązuje ono podatników, którzy w 2015 r. osiągnęli dochody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Termin na złożenie zeznania PIT-28 za 2015 r. minął 1 lutego 2016 r. Natomiast zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 należy złożyć do 2 maja 2016 r. (zasadniczo składa się je do końca kwietnia roku następującego po danym roku podatkowy - jednakże ze względu na fakt, iż 30 kwietnia 2016 r. wypada w sobotę, termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu).

 

Ważne!

Zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2015 r. należy złożyć do poniedziałku 2 maja 2016 r.

Zeznanie roczne PIT-28 za 2015 r. należało złożyć do 1 lutego 2016 r.!

 

Rozlicz PIT 2015 szybko i profesjonalnie w biurze rachunkowym BUCHCOM

 

Zeznania roczne PIT należy składać do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, za który przygotowywane jest zeznanie. Podobnie jak w latach poprzednich, dokumenty te można przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-Deklaracje), złożyć osobiście w urzędzie skarbowym, wysłać pocztą lub wrzucić do urzędomatu.

 

Dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2015 r. obowiązują następujące wzory zeznań podatkowych:

PIT-28(19) - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-36(22) - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36L(11) - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-37(22) - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-38(11) - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-39(7) - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

 

Co nowego w drukach zeznań PIT

Zmiany w drukach zeznań rocznych mają związek z wprowadzonymi od 1 stycznia 2016 r. modyfikacjami w przepisach podatkowych. W wymienionych powyżej drukach zmieniono treść pierwszego przypisu - ma to związek z likwidacją obowiązku dołączania do korekty zeznania uzasadnienia przyczyn jej złożenia. Natomiast z formularzy PIT-36 i PIT-36L zniknęły rubryki, w których podawało się liczbę dołączanych sprawozdań podatkowych - zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r., podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego przekazują to sprawozdanie w terminie złożenia zeznania - nie dołączają go więc do zeznania. Z kolei w zeznaniu rocznym PIT-36 pojawiły się nowe pozycje - służą one do rozliczania dochodów z odpłatnego zbycia rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT:

 

Art. 10.1. Źródłami przychodów są:

(…)

8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a - c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany;

 

Nowe zeznanie roczne PIT-CFC

W nowym zeznaniu PIT-CFC wykazuje się dochody osiągnięte z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Zeznanie to składa się do końca dziewiątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym - w tym terminie należy również wpłacić podatek należny wynikający z zeznania. W przypadku osiągania dochodów z więcej niż jednej takiej spółki, konieczne jest złożenie odrębnych zeznań PIT-CFC dla każdej z nich.

Aktualna wersja druku obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.:

PIT-CFC(2) - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

 

Co nowego w drukach załączników

Najważniejsze zmiany zostały wprowadzone w drukach załączników PIT/B oraz PIT/M. W przypisach druku PIT/B zamieszczono informację, iż podatnik nie wykazuje w tym załączniku przychodów i kosztów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w przypadku, gdy w roku podatkowym poniósł stratę z tzw. „działalności strefowej”. Zasada ta wynika wprost z art. 9 ust. 3a pkt 2 ustawy o PIT, jednak podatnicy zgłaszali w tym zakresie pewne wątpliwości - wprowadzając zmianę w druku załącznika ustawodawca miał na celu doprecyzowanie tej kwestii. Pojawiła się także informacja o  niewykazywaniu w tym druku przychodów, kosztów i dochodu lub straty z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy (metoda wyłączenia z progresją).

Znaczące modyfikacje wprowadzono w druku załącznika PIT/M. Nowa konstrukcja formularza umożliwia rozliczenie dochodów małoletnich dzieci bezpośrednio w załączniku w przypadku, gdy podatnik ma dwoje dzieci, które uzyskują dochody podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców i jednocześnie w stosunku do jednego dziecka podatnik ma wyłączne prawo pobierania pożytków, a wobec drugiego dziecka prawo to przysługuje obojgu rodzicom. Poprzednia wersja druku PIT/M była wystarczająca jedynie w przypadku, gdy podatnik w stosunku do wszystkich dzieci miał wyłączne prawo pobierania pożytków z ich dochodu lub w stosunku do wszystkich dzieci prawo to przysługiwało obojgu rodzicom.

 

Wstępnie wypełnione zeznania roczne PIT 2015

W 2015 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR – Pre-Filled tax Return). Na Portalu Podatkowym http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp udostępniono podatnikom zeznania PIT-37, sporządzane przez administrację podatkową na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A. Ze strony podatnika konieczne jest jedynie zweryfikowanie wstępnie wypełnionego formularza pod kątem jego poprawności i ewentualne uzupełnienie brakujących danych.

W 2016 r. z usługi tej mogą skorzystać także podatnicy składający zeznanie roczne PIT-38 za 2015 r., w którym wykazuje się przychody z kapitałów pieniężnych. Oczywiście w dalszym ciągu można wypełniać zeznania samodzielnie i składać je bezpośrednio w urzędzie skarbowym, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie przez system e-Deklaracje. Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego pozwala jednak znacznie uprościć proces sporządzania i składania PIT, uniknąć ewentualnych błędów i przyspieszyć wszystkie formalności (a co za tym idzie np. szybciej uzyskać zwrot nadpłaty, jeśli taki podatnikowi przysługuje).

 

Korzystanie z ulg i odliczeń w PIT za 2015 r.

Podobnie jak w latach poprzednich, podatnicy składający zeznania roczne mogą korzystać z różnego rodzaju ulg i odliczeń od podatku oraz od dochodu. Większość z nich rozlicza się w zeznaniach PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Podatnikom składającym zeznania roczne PIT za 2015 r. przysługuje też prawo do przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Należy przy tym pamiętać, iż warunkiem przekazania 1% podatku na OPP jest terminowe złożenie zeznania rocznego. Podobnym wymogiem obwarowane jest rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub małoletnim dzieckiem - wynika to z art. 6 ust. 10 ustawy o PIT.

 

ulgi w PIT za 2015 r.:

Odliczenia od podatku:

Ulga na dzieci (czytaj więcej)

Ulga abolicyjna (czytaj więcej)

 

Odliczenia od dochodu:

Ulga internetowa (czytaj więcej)

Ulga rehabilitacyjna (czytaj więcej)

Ulga odsetkowa (czytaj więcej)

Ulga dla oszczędzających na IKZE (czytaj więcej)

 

Koniec z rozliczaniem ulgi na dzieci w PIT/UZ

Od 2015 r. podatnicy, którzy ze względu na niskie dochody nie mogli skorzystać z całej przysługującej im kwoty ulgi na dzieci, mogą „odzyskać” pozostałą część ulgi z opłaconych składek ubezpieczeniowych. W takim wypadku do zeznania PIT-36 lub PIT-37 dołączało się informację uzupełniającą PIT/UZ. W rozliczeniu za 2015 r. wciąż można skorzystać z tej możliwości, jednak do zeznania nie dołącza się już PIT/UZ - ulgę rozlicza się bezpośrednio w zeznaniu podatkowym. W przypadku PIT-36 służy do tego część K, a w przypadku PIT-37 - część H.

 

Kliknij i pobierz bezpłatnie aktualne druki PIT za 2015 r.

Czytany 5031 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 wrzesień 2016 11:37

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r. Jak sprawdzić kiedy otrzymam zwrot nadpłaty podatku za 2016 r.

  Podatnicy, którym przysługuje zwrot nadpłaty podatku, powinni go otrzymać w terminie 3 miesięcy od złożenia zeznania rocznego PIT. Jeszcze do niedawna Izby Skarbowe zachęcały do sprawdzania on-line stanu realizacji zwrotu. Dziś tylko nieliczne strony www izb i urzędów dają taką możliwość. Sprawdź, jak w 2017 r. sprawdzić status zwrotu nadpłaty podatku i jak skierować pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej.

 • PIT 2016: Jak emeryt i rencista może przekazać 1% podatku - druk PIT-OP PIT 2016: Jak emeryt i rencista może przekazać 1% podatku - druk PIT-OP

  Od 15 marca 2017 r. podatnicy uzyskujący przychody wyłącznie od organu rentowego mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Służy do tego formularz PIT-OP. Sprawdź, jak i do kiedy złożyć to oświadczenie i pobierz odpowiedni druk.