Wydrukuj tę stronę
środa, 08 luty 2017 12:28

Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku

Oceń ten artykuł
(3 głosów)

Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową, nowe załączniki PIT/BR oraz PIT/DS, a także zmiany w drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – w kwestii składania zeznań rocznych PIT wprowadzono pewne zmiany. Sprawdź, jak rozliczyć PIT za 2016 r., kto może skorzystać z nowej ulgi i w jakich przypadkach do zeznań należy dołączyć nowe załączniki. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i innych.

Polscy podatnicy rozpoczęli już sporządzanie rocznych zeznań podatkowych na drukach PIT. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy w nich wykazać dochody osiągnięte i straty poniesione w poprzednim roku podatkowym. Wielu podatników ma również prawo do korzystania z różnego rodzaju ulg i odliczeń, m.in. ulgi na dzieci, ulgi internetowej czy odliczenia wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne.

 

W 2016 r. w przepisach dotyczących rozliczania PIT pojawiło się sporo zmian. Zmodyfikowano formularze i wprowadzono nową ulgę na działalność badawczo-rozwojową.

 

Ulga na działalność badawczo-rozwojową - PIT 2016

Podatnicy uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, począwszy od rozliczenia za 2016 r. mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Szczegółowe zasady dokonywania tego odliczenia zostały określone w art. 26e ustawy o PIT.

 

Ulgę tę rozlicza się w zeznaniach PIT-36 lub PIT-36L. Mogą z niej korzystać podatnicy, którzy w roku 2016 r. prowadzili działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy:

Art. 5a.  Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…)

38) działalności badawczo-rozwojowej - oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań;

 

Podstawę obliczenia podatku pomniejsza się o koszty poniesione na tę działalność, nazywane „kosztami kwalifikowanymi”. Wydatki w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową rozlicza się w nowym formularzu PIT/BR, który stanowi załącznik do zeznań rocznych PIT-36 i PIT-36L.

O tym, jakie wydatki można zaliczyć do „kosztów kwalifikowanych” czytamy w art. 26e ust. 2 ustawy:

Art. 26e

(…)

2. Za koszty kwalifikowane uznaje się:

1) należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1, oraz składki z tytułu tych należności określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, jeżeli te należności i składki dotyczą pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej;

2) nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową;

3) ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych, świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej;

4) odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4.

 

Ustawodawca wprowadził limity odliczenia w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową. Kwota kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu nie może przekroczyć 30% kosztów z tytułu należności ze stosunku pracy lub pokrewnych oraz finansowanych przez płatnika składek na ubezpieczenie społeczne pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej. W przypadku pozostałych kosztów uważanych za koszty kwalifikowane limit wynosi 20% (mikroprzedsiębiorcy) lub 10% (pozostali podatnicy).

Prawo do dokonania odliczenia nie przysługuje w zakresie tych kosztów kwalifikowanych, które zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Aby koszty kwalifikowane ponoszone w ramach badań podstawowych mogły zostać objęte ulgą, podstawą tych badań musi być umowa lub porozumienie z jednostką naukową w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

 

Nowy załącznik PIT/DS dla działów specjalnych produkcji rolnej

W 2016 r. zmieniły się zasady ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy przez podatników osiągających przychody z działów specjalnych produkcji rolnej, którzy ewidencjonują zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych lub podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Do końca 2015 r. wysokość tych zaliczek wynikała z decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydawanej na podstawie składanej przez podatnika deklaracji PIT-6/PIT-6L. Podawało się w niej między innymi informacje dotyczące miejsca prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej, numeru prowadzonego działu, rodzaju i rozmiaru produkcji, a także deklarowało przewidywany dochód z tego źródła. Od 2016 r. nie składa się już deklaracji PIT-6/PIT-6L, a wysokość zaliczek podatnicy ustalają sami na podstawie danych z prowadzonych ksiąg.

 

W związku z powyższym, począwszy od rozliczenia za 2016 r., podatnicy osiągający dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ewidencjonujący zdarzenia w księgach rachunkowych lub PKPiR, do zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L dołączają nowy załącznik PIT/DS, w którym rozliczają te dochody.

 

PIT za 2016 r. – gdzie, jak i do kiedy złożyć

Zeznania roczne za 2016 r. składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika na ostatni dzień grudnia 2016 r. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, którzy na ten dzień mieli różne miejsca zamieszkania, zeznanie należy złożyć według miejsca zamieszkania jednego z nich.

 

Istnieje kilka możliwości złożenia zeznania rocznego PIT za 2016 r.: osobiście w urzędzie skarbowym, za pośrednictwem poczty, w urzędomacie czy drogą elektroniczną za pomocą systemu e-Deklaracje. Ten ostatni sposób składania zeznania rocznego z roku na rok staje się coraz bardziej popularny – pozwala na samodzielne wypełnienie formularza PIT i przesłanie go do urzędu skarbowego bez konieczności wychodzenia z domu i oczekiwania w kolejkach. Ponadto w połowie marca 2017 r. Ministerstwo Finansów ma udostępnić na Portalu Podatkowym usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PIT-37 i PIT-38 za 2016 r.

 

Zeznanie roczne PIT-28, w którym wykazuje się dochody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składa się do końca stycznia roku następującego po danym roku. Natomiast pozostałe zeznania roczne: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 – do końca kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Ze względu na fakt, iż 30 kwietnia 2017 r. wypada w niedzielę, natomiast 1 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin złożenia wymienionych zeznań za 2016 r. przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach.

 

Ważne!

Zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. należy złożyć do wtorku 2 maja 2017 r.

Zeznanie roczne PIT-28 za 2016 r. należało złożyć do 31 stycznia 2017 r.!

 

Wzory formularzy PIT za 2016 r.

Część formularzy zeznań rocznych PIT uległo modyfikacjom – dla przychodów osiągniętych i strat poniesionych od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe wzory druków PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz załączników do nich: PIT/BR, PIT/DS, PIT/O, PIT/D oraz PIT-28/B.

Większość zmian w drukach zeznań rocznych ma charakter porządkowy i dotyczy zmian numeracji pól oraz zmiany odwołań do pozycji formularzy w opisach rubryk i przypisach. Ma to związek z pojawieniem się nowych rubryk w drukach PIT-36 i PIT-36L w związku z wprowadzeniem ulgi na działalność badawczo-rozwojową. W zeznaniach tych dodano także pozycje przeznaczone do wykazania liczby załączników PIT/BR oraz PIT/DS.

We wszystkich zmienionych formularzach zeznań rocznych usunięto rubrykę „adnotacje urzędu”, ponieważ nie jest już ona wykorzystywana przez pracowników urzędów skarbowych.

 

Dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r. obowiązują następujące wzory formularzy:

PIT-28(19)  - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-36(23)  - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-36L(12)  - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-37(23)  - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-38(11)  - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

PIT-39(7)  - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

 

Prawidłowe wypełnienie zeznania podatkowego PIT za 2016 r. jest bardzo istotne – w przypadku błędów podatnik może być zobowiązany do dokonania korekty, a nawet zapłaty odsetek ustawowych. Niektórzy podatnicy są zobowiązani złożyć nawet kilka różnych zeznań podatkowych – w zależności od źródeł przychodów. Należy również pamiętać, iż terminowe złożenie zeznania rocznego ma wpływ na korzystania z różnych preferencji, np. dokonania rozliczenia wspólnie z małżonkiem. Warto więc zastanowić się, czy wypełniać formularze samemu, czy powierzyć to specjalistom – księgowym dobrze zaznajomionym z aktualnymi przepisami i obowiązującymi zasadami.

 

Rozlicz Pit w Biurze Rachunkowym BUCHCOM

 

Kliknij po aktualne druki PIT 2016

Czytany 3081 razy Ostatnio zmieniany środa, 08 luty 2017 12:43

Artykuły powiązane