wtorek, 12 listopad 2013 20:04

Sprawdź, czy musisz mieć kasę fiskalną w 2013 / 2014 roku

Oceń ten artykuł
(19 głosów)

Przepisy dotyczące kas fiskalnych często się zmieniają. W roku 2013 weszły w życie aż dwa nowe rozporządzenia, które poczyniły spore rewolucje zarówno wśród podatników korzystających ze zwolnień, jak i tych już od lat ewidencjonujących sprzedaż za pomocą urządzenia fiskalnego.

Przedsiębiorcy powinni być na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami, jeśli tylko chcą prowadzić działalność zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i prawidłowo obliczać należny podatek.

Zasadniczo każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, ma obowiązek rejestrowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą urządzenia fiskalnego. Ta nadrzędna zasada wynika z art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054).

Rozpoczynając sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych musimy być świadomi, że zgodnie z przepisami powinniśmy mieć kasę fiskalną.

 

Warto dodać, że obowiązek instalacji kasy fiskalnej dotyczy nie tylko podatników VAT, ale także firmy zwolnione z podatku od towarów i usług niezależnie od formy prowadzonej dokumentacji rachunkowej czy też nie prowadzenia jej(np. karta podatkowa).

 

Ustawodawca nie traktuje lekko naruszenia obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kasy fiskalnej. Przepisy ustawy o VAT jasno precyzują, jakie konsekwencje czekają podatnika, który nie zainstaluje kasy fiskalnej w obowiązującym terminie, mimo iż zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi powinien to zrobić:

Art. 111. Ustawy o VAT:

  1. Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
  2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1,  naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.(…)

 

Nie każdy jednak musi zainstalować kasę od razu - Minister Finansów na mocy delegacji ustawowej został uprawniony do wprowadzenia czasowych zwolnień z tego obowiązku dla niektórych grup podatników i niektórych czynności. Z drugiej strony inne grupy podatników muszą ewidencjonować sprzedaż praktycznie od razu po rozpoczęciu działalności. Kwestie te reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382) - obowiązuje ono od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

Kto musi mieć kasę od samego początku?

 

Niektóre czynności muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej od pierwszej sprzedaży. Dotyczy to dostaw towarów i świadczenia usług, o których mowa w § 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień. Podatnik wykonujący przynajmniej jedną z tych czynności nie może korzystać z żadnego zwolnienia - zarówno podmiotowego, przysługującego ze względu na wysokość osiąganych obrotów, jak i przedmiotowego, ze względu na rodzaj wykonywanej czynności. Przyjrzyjmy się zatem, które czynności należy rejestrować na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży:

                          Dostawy:

 • gazu płynnego
 • części do silników (PKWiU 28.11.4),
 • silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
 • nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
 • przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
 • sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
 • płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridżów i innych analogowych lub cyfrowych nośników danych zawierających zapisane dane lub zapisane pakiety oprogramowania komputerowego, w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie,
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
 • wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyjątkiem towarów, dostarczanych w sposób określony w poz. 42 załącznika do rozporządzenia;

                          Usługi:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami.
 • Powyższe wyłączenia ze zwolnień nie obowiązują tylko w przypadku, gdy podatnik sprzedaje towar lub świadczy usługę własnemu pracownikowi.

 

Kto może korzystać ze zwolnień?

 

Ustawodawca przewidział dwa rodzaje zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych przy sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych - zwolnienie ze względu na wysokość obrotów (podmiotowe) i ze względu na rodzaj wykonywanej czynności (przedmiotowe). Ze zwolnień tych nie mogą jednak korzystać podatnicy, którzy wykonują przynajmniej jedną czynność wymienioną w § 4 rozporządzenia (wymienione powyżej).

Zwolnienie podmiotowe przysługuje tym podatnikom, którzy nie przekraczają rocznego limitu obrotów w wysokości 20.000 zł. Limit ten obowiązuje w roku 2013 i 2014. Należy jednak podkreślić, że w takiej wysokości objął on także rok 2012. W praktyce oznacza to, że podatnik, który w roku 2012 przekroczył ustawowy limit 20.000 zł, powinien rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy lub drukarki fiskalnej najpóźniej 1 marca 2013 r. Jeśli jednak w 2012 roku nie przekroczył limitu i zachował prawo do zwolnienia, powinien na bieżąco kontrolować wysokość osiąganych obrotów. Jeśli przekroczą one 20.000 zł netto, w ciągu dwóch miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony, należy zainstalować kasę fiskalną. Oczywiście obroty liczymy tylko ze sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Nie wliczamy do tej wartości obrotów ze sprzedaży dla innych podmiotów gospodarczych, która z zasady dokumentowana jest fakturą.

W roku 2013 i 2014 obowiązują nowe zasady wyliczania limitu dla przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Podatnik rozpoczynający w ciągu roku kalendarzowego taką sprzedaż wylicza przysługujący mu limit proporcjonalnie do okresu prowadzenia tej sprzedaży. Zależnie od tego, w jakim dniu w roku rozpoczyna sprzedaż, wylicza limit według następującego wzoru:

LICZBA DNI x 20.000 / 365

Liczbę dni liczymy od rozpoczęcia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do końca roku kalendarzowego. Przykładowo podatnik rozpoczynający tę sprzedaż 7 października 2013 roku wylicza limit w następujący sposób:

86 x 20.000 / 365 = 4.712 zł

Po przekroczeniu tego limitu sprzedawca ma 2 miesiące na rozpoczęcie ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej, licząc od końca miesiąca, w którym limit został przekroczony. Należy też pamiętać, że z powyżej omówionego zwolnienia nie mogą korzystać sprzedawcy, którzy już wcześniej to prawo utracili.

Zasady korzystania ze zwolnienia podmiotowego zostały opisane w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Należy podkreślić, że podatnicy rozpoczynający sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych po 31 grudnia 2012 roku mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowego tylko w przypadku, gdy przewidywany przez nich obrót w danym roku nie przekroczy limitu 20.000 zł liczonego w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym. W rozporządzeniu z 29 listopada 2012 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących czytamy:

 

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.
2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20.000 zł;

 

W praktyce oznacza to, iż podatnik, który przewiduje, że w danym roku osiągnie obrót wyższy niż wartość przysługującego mu limitu, musi stosować kasę fiskalną od samego początku prowadzenia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

Zwolnienie przedmiotowe przysługuje na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia i obejmuje czynności wymienione w pierwszej części załącznika do tego aktu prawnego. Sprzedawca świadczący takie usługi lub dostarczający takie towary może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej w przypadku, gdy procentowy udział czynności zwolnionej do całości sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w minionym roku podatkowym był  wyższy niż 80%. Natomiast podatnicy rozpoczynający tę sprzedaż po 31 grudnia 2012 roku proporcję liczą po każdym półroczu podatkowym. Podatnik, który rozpoczął sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w trakcie trwania pierwszego półrocza podatkowego, wylicza udział procentowy po pierwszych 6 miesiącach wykonywania tej sprzedaży. W przypadku rozpoczęcia jej w trakcie trwania drugiego półrocza podatkowego, udział procentowy liczy się za okres od rozpoczęcia tej sprzedaży do końca roku.

Podatnik, który po wyliczeniu proporcji zorientuje się, że procentowy udział czynności zwolnionej do całości sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych jest równy lub niższy niż 80%, ma 2 miesiące na zainstalowanie kasy fiskalnej.

 

Przyjrzyjmy się dalszym punktom § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2014 r.:
(…)
3) podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;
4) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2012 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności, a w przypadku gdy przewidywany okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy – przewidywany udział procentowy obrotu za okres do końca roku, będzie wyższy niż 80%.

Jak widać, również w przypadku zwolnień przysługujących ze względu na udział procentowy czynności zwolnionych w całości sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych podatnik, który przy rozpoczęciu tego typu sprzedaży przewiduje, iż procentowy udział czynności zwolnionych w stosunku do całości sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych będzie równy lub niższy niż 80%, musi stosować kasę fiskalną od samego początku. Zwolnienie przedmiotowe przysługuje jedynie w przypadku, gdy podatnik spodziewa się udziału procentowego obrotów ze sprzedaży zwolnionej większego niż 80% w stosunku do całości tego typu sprzedaży.

Przyjrzyjmy się zatem, które czynności mogą być zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej:

 • Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)
 • Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKWiU 35)
 • Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody (PKWiU 36)
 • Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych (PKWiU 37)
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.1)
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu (PKWiU 38.11.2)
 • Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne (PKWiU 38.11.6)
 • Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.12.1)
 • Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu (PKWiU 38.12.30.0)
 • Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia (PKWiU 38.21.10.0)
 • Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych (PKWiU 38.22.19.0)
 • Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem: – usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)
 • Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami (PKWiU 39)
 • Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski – dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny (PKWiU ex 49.31.10.0)
 • Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski – dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny (PKWiU ex 49.31.2)
 • Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany – dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny (PKWiU ex 49.39.1)
 • Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0)
 • Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie (PKWiU ex 53)
 • Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci (PKWiU ex 55.10.10.0)
 • Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi – dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci (PKWiU ex 55.20.19.0)
 • Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0 – dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych) (PKWiU ex 55.90.1)
 • Usługi telekomunikacyjne (PKWiU 61)
 • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe (PKWiU 64-66)
 • Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU ex 68.20.1)
 • Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości (PKWiU ex 68.3)
 • Usługi prawne – dotyczy wyłącznie usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P (PKWiU ex 69.10.1)
 • Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)
 • Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (PKWiU 84)
 • Usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 85) – z wyłączeniem: – usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), – usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0), – usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)
 • Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne (PKWiU ex 91 stycznia 12.0)
 • Usługi świadczone przez organizacje członkowskie (PKWiU 94)
 • Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne (PKWiU 99)

Zauważmy, że katalog zwolnień przedmiotowych - choć obszerny - dotyczy jedynie wąskich grup podatników wykonujących konkretne, specyficzne czynności. Ustawodawca przewidział jednak inne możliwości korzystania ze zwolnień. Mowa o nich w drugiej części załącznika do rozporządzenia.

Zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej przysługuje podatnikowi jedynie przy spełnieniu konkretnych warunków określonych w punkcie 36 załącznika. Sprzedawca może być zwolniony z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, jeśli dostarcza towary wyłącznie pocztą bądź przesyłką kurierską, a wszystkie zapłaty dokonywane są za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub rachunek w SKOK, której podatnik jest członkiem. Jednocześnie z dowodów dokumentujących zapłatę i prowadzonych ewidencji musi wynikać jednoznacznie, jakiej transakcji dotyczyła wpłata i na czyją rzecz została dokonana. Dokumenty te bezwarunkowo muszą zawierać dane nabywcy, w tym jego adres. Dokonanie choćby jednej sprzedaży w sposób, który nie spełnia powyższych warunków, skutkuje utratą prawa do zwolnienia.

Zwolnienie dla świadczenia usług, za które zapłata dokonywana jest w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika. Jednocześnie z dowodów zapłaty i ewidencji musi jednoznacznie wynikać, jakiej czynności zapłata dotyczy. O zwolnieniu tym mowa w punkcie 37 załącznika do rozporządzenia.

Zwolnienie dla niewielkiej liczby świadczonych usług, o którym mowa w 34 punkcie załącznika do rozporządzenia, przysługuje usługodawcy, który w  ubiegłym roku podatkowym wykonał maksymalnie 50 usług dla mniej niż 20 klientów łącznie. Każda taka transakcja musi być udokumentowana fakturą, w której bezwarunkowo muszą znaleźć się dane identyfikujące odbiorcę. Dotyczy to oczywiście sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

W załączniku do rozporządzenia wymieniono jeszcze kilka zwolnień dla wąskich grup podatników. Zwolniona jest między innymi dostawa nieruchomości, dzierżawa gruntów, dostawa produktów za pośrednictwem automatów czy sprzedaż towarów i usług przez podatnika na rzecz jego pracownika. W praktyce jednak niewielkiej liczbie podatników udaje się korzystać z tych zwolnień i tak prowadzić działalność, aby przez cały czas zachować do nich prawo. Wielu uznaje za słuszne kupić kasę fiskalną i skorzystać z ulgi w wysokości do 700 zł, niż ryzykować naruszenie warunków uprawniających do zachowania zwolnienia.

 

Muszę mieć kasę - co dalej?

 

Warunki stosowania urządzeń fiskalnych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363). Rozporządzenie to weszło w życie 1 kwietnia 2013 roku.

Pierwszym krokiem powinno być udanie się do autoryzowanego salonu sprzedaży kas i drukarek fiskalnych w celu wyboru urządzenia i dokonania zakupu. Kasa musi zostać wstępnie zaprogramowana. Zanim urządzenie zostanie zafiskalizowane, musimy złożyć w urzędzie skarbowym pisemne zawiadomienie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. Druki takie możemy pobrać na przykład w salonie sprzedaży kas. Pamiętajmy, aby złożyć to zawiadomienie przed dokonaniem fiskalizacji, ponieważ tylko wtedy będziemy mieć prawo do uzyskania ulgi podatkowej w wysokości nawet 700 zł. Pamiętajmy również, że aby otrzymać tę ulgę, nie możemy spóźnić się z rozpoczęciem ewidencjonowania - musimy zainstalować kasę w terminie, do którego zobowiązują nas przepisy. Następny krok to fiskalizacja urządzenia - dokonać jej może wyłącznie autoryzowany serwis.  W ciągu 7 dni od dokonania fiskalizacji przez serwisanta składamy w urzędzie wypełniony druk „Zgłoszenie kasy przez podatnika”. Jeśli dopełnimy tych obowiązków, możemy starać się o uzyskanie ulgi.

Fiskalizacja urządzenia rejestrującego, a w późniejszym czasie dokonywanie okresowych przeglądów technicznych to zadanie dla uprawnionego serwisanta posiadającego ważną legitymację. Jeśli wybierzemy dobry, autoryzowany salon sprzedaży będący jednocześnie serwisem fiskalnym, nie musimy zamartwiać się o formalności, ponieważ specjalista przeprowadzi nas przez proces ich dopełnienia. Serwisant pomoże wypełnić druki i przeszkoli z obsługi urządzenia, w tym z samodzielnego programowania pozycji sprzedażowych.

Istotną kwestią jest też wybór urządzenia fiskalnego optymalnego dla specyfiki naszej działalności. Powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników:

Kasa fiskalna czy drukarka fiskalna - różnice miedzy tymi dwoma typami urządzeń rejestrujących są istotne. Kasa fiskalna działa samodzielnie i nie wymaga podłączenia do komputera. Sprawdza się w sklepach, niewielkich punktach usługowych, sprzedaży obwoźnej i mobilnej. Drukarka fiskalna zawsze wymaga podłączenia do komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie handlowe, takie jak na przykład popularny Subiekt, PC Market czy Small Business. Nadaje się przede wszystkim do marketów, dużych punktów usługowych, ale też wszędzie tam, gdzie bez problemu można ją podłączyć do komputera stacjonarnego czy laptopa.

Wielkość bazy PLU, czyli liczba pozycji sprzedażowych do zaprogramowania - czynnik ten jest istotny szczególnie wtedy, gdy mamy w asortymencie dużo różnych towarów bądź usług albo częstą ich rotację. Jeśli są stałe i jest ich niewiele, wystarczy nam prosta kasa z małą bazą. Jeśli jednak mamy spory asortyment lub planujemy jego rozszerzenie, zapytajmy o urządzenie z dużą bazą.

Liczba znaków nazwy towaru - czynnik ten podobny jest do poprzedniego. Czym szerszy asortyment, tym nazwa będzie dłuższa, a co za tym idzie również liczba znaków do zaprogramowania będzie musiała być większa.

Od 01 października 2013r. użytkownicy kas maja obowiązek wykazywania na paragonach fiskalnych m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r.  w sprawie kas rejestrujących.

Kopia paragonu fiskalnego - może być papierowa lub elektroniczna. Urządzenia z kopią papierową mają dwie rolki papieru kasowego - na pierwszej drukują się oryginały paragonów, a na drugiej kopie. Z kolei urządzenia z elektroniczną kopią paragonu mają tylko jedną rolkę, na której drukowane są oryginały paragonów fiskalnych, natomiast kopie zapisywane są w formie elektronicznej na fizycznie niewielkim, choć bardzo pojemnym informatycznym nośniku danych - karcie SD. Urządzenia fiskalne z kopią elektroniczną są nieco droższe od tych z kopią papierową, jednak w praktyce okazują się o wiele tańsze w eksploatacji. Ze względu na fakt, iż od 1 stycznia 2013 roku kopie paragonów należy przechowywać przez 5 lat, wielu podatników decyduje się na zainwestowanie w kasę lub drukarkę z elektronicznym nośnikiem danych.

Wydajność akumulatora - czynnik znaczący na przykład przy sprzedaży mobilnej lub sprzedaży na targowiskach, gdzie nie ma dostępu do prądu.

To tylko niektóre istotne czynniki. Tak naprawdę profesjonalny serwisant kas fiskalnych będzie dobrze wiedział, o co nas wypytać, aby dobrać urządzenie optymalne dla naszej działalności. Nie musimy studiować wszystkich parametrów technicznych, aby wybrać kasę lub drukarkę trafiającą w nasze potrzeby.

Trzeba też dodać, że na urządzeniu fiskalnym nie jest możliwe dokonywanie zwrotów, reklamacji oraz korygowanie pomyłek w ewidencjonowaniu. Do tego celu stosowane są odrębne ewidencje w formie papierowej  zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r.  w sprawie kas rejestrujących.

 

Jeśli musisz kupić kasę fiskalną i poszukujesz zaufanego serwisu, zapraszamy do naszego autoryzowanego salonu sprzedaży BUCHCOM na warszawskim Ursynowie. Nasi serwisanci zapewniają:

 

 • Optymalny dobór urządzenia do specyfiki Twojej działalności
 • Bezpłatne szkolenie z obsługi technicznej kasy lub drukarki wybranej przez Ciebie
 • Bezpłatne wstępne programowanie urządzenia
 • Bezpłatną fiskalizację kasy w serwisie
 • Pomoc w dopełnieniu formalności w urzędzie skarbowym
 • Wsparcie w uzyskaniu ulgi do 700 zł z urzędu skarbowego
 • Profesjonalną opiekę posprzedażową, w tym regularne przeglądy techniczne i szybką reakcję na wezwania
 • Sprawną i profesjonalną obsługę
 • Najwyższą jakość urządzeń różnych marek i atrakcyjne ceny
 • Możliwość nabycia materiałów eksploatacyjnych, w tym rolek m.in. do urządzeń fiskalnych
 • Możliwość nabycia druków akcydensowych, w tym druków zapewniających prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży w przypadku zwrotów, reklamacji i oczywistych pomyłek zaewidencjonowanych na urządzeniach fiskalnych

 

 

Autoryzowany serwis kas fiskalnych BUCHCOM

ul. Stanisława Herbsta 4, lok. U2

Warszawa - Ursynów, w pobliżu stacji metra Stokłosy

tel. +48 (22) 644 08 44

tel. kom. 606 476 929

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://buchcom.pl

Czytany 34763 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 11 kwiecień 2024 18:11