poniedziałek, 21 styczeń 2013 15:50

Ulgi i odliczenia w PIT

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Podatnik rozliczający PIT za rok 2012 ma możliwość skorzystania z różnych ulg i odliczeń. Należy jednak pamiętać, iż nie każdy rodzaj zeznania daje możliwość rozliczenia poszczególnych ulg. Jest to uzależnione w szczególności od sposobu opodatkowania przychodu. Większość ulg i odliczeń mogą zastosować podatnicy składający zeznanie PIT-37 i PIT-36. Niektóre z nich można też rozliczyć w zeznaniu PIT-28.

Warto pamiętać, iż złożenie innych zeznań, na przykład PIT-36L czy PIT-39 nie zabiera nam prawa do ulgi, jeśli uzyskaliśmy inne przychody rozliczane w deklaracji PIT-36 lub PIT-37.

Jakie ulgi w PIT 2012 można rozliczyć

Zanim skorzystamy z jakiejkolwiek ulgi podatkowej, dokładnie się upewnijmy, czy mamy do niej prawo. Warto w tym celu zapoznać się z wytycznymi opisanymi poniżej lub skonsultować ze specjalistą. Nawet jeśli wydaje nam się, iż przysługuje nam prawo do ulgi, zrobimy dobrze korzystając z usług biura rachunkowego. Podatnicy korzystający z ulg i odliczeń powinni wypełnić deklarację PIT ze szczególną starannością, ponieważ są oni częściej kontrolowani niż osoby, które z takich przywilejów nie korzystają.

Podatnik ma prawo skorzystać z odliczeń od dochodu i od podatku, a także ulg od dochodu i od podatku. Do zeznania PIT należy dołączyć wypełniony formularz PIT/0, w którym wykazujemy kwoty odliczeń.

Odliczenia od dochodu w PIT za 2012 rok:

1.    Podatnik, który spełni określone w ustawie wymagania, może odliczyć od dochodu potrącone z jego środków składki na ubezpieczenie społeczne. Dotyczy to także składek opłaconych za granicą.
2.    Odliczyć można również kwoty wpłat dokonanych na indywidualne konto emerytalne w wysokości określonej w przepisach o indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego.
3.    Podatnicy, których dochód uprzednio został zwiększony przez nienależnie pobrane świadczenia, mogą odliczyć od dochodu zwroty tych świadczeń.
4.    Odliczeniu podlegają także darowizny na cele pożytku publicznego realizowane przez odpowiednie organizacje, a także na cele kultu religijnego i krwiodawstwa. Odliczyć od dochodu można też darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą.

Odliczenia od podatku w PIT za 2012 rok:

1.    Podatnik może odliczyć od podatku opłacone składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, także opłacone za granicą. Odliczyć można 7,75% podstawy wymiaru składki.

Ulgi od dochodu w PIT za 2012 rok:

1.    Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi na nabycie nowych technologii.
2.    Podatnicy, którzy do 31 grudnia 2006 roku podpisali stosowną umowę o pożyczkę mieszkaniową lub kredyt, mogą skorzystać z ulgi odsetkowej.

Spośród ulg od dochodu najczęściej stosowanymi są ulga internetowa i ulga rehabilitacyjna. Szerzej zostały one omówione w dalszej części poradnika.

Ulgi od podatku w PIT za 2012 rok:

1.    Ustawodawca przewidział możliwość uzyskania ulgi podatkowej przez osoby, które uzyskały za granicą przychody rozliczane przy zastosowaniu metody obliczania proporcjonalnego.
2.    Istnieje możliwość skorzystania z ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej. Dotycz to osób, które przed 1 stycznia 2002 roku nabyły prawo do tej ulgi.
3.    Podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2007 roku podpisali umowę aktywizacyjną, mają prawo do ulgi z tytułu wydatków na ubezpieczenie społeczne.
4.    Najczęściej wykorzystywaną ulgą podatkową jest ulga na dziecko. Wymaga ona szerszego omówienia, które zostało zamieszczone poniżej.

 

Ulga internetowa w PIT za 2012 r.

 

Kto korzysta?
Podatnik, który w roku podatkowym poniósł wydatki na użytkowanie sieci Internet, może skorzystać z ulgi internetowej. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest posiadanie dokumentów poświadczających poniesienie takich kosztów. Mogą to być faktury VAT, rachunki, potwierdzenia przelewu, dowody wpłaty itp. Istotne jest, iż dokumenty te muszą zawierać następujące dane:
•    dane identyfikujące podatnika jako usługobiorcę
•    dane określające dostawcę usług internetowych
•    rodzaj usługi
•    kwotę zakupu

 

Uwaga! Dziś wielu podatników korzysta z różnych pakietów dostarczanych przez operatorów. W pakietach tych płaci się zarówno za internet, jak i za inne usługi, na przykład telewizję kablową lub telefon stacjonarny. Podatnik może rozliczyć w PIT za 2012 rok tylko kwotę wydatkowaną na sam internet. Jednocześnie dokumenty poświadczające poniesione koszty muszą wyróżniać kwoty na poszczególne usługi.

 

Wydatki poniesione na internet można odliczyć od dochodu w PIT za 2012 rok niezależnie od miejsca, w którym sieć była użytkowana. Ważne jest, by dowody zapłaty wskazywały na podatnika jako usługobiorcę. Internet może być użytkowany przez stałe łącze, bezprzewodowo, nawet w telefonach komórkowych i innych urządzeniach przenośnych oraz kawiarenkach internetowych.

 

Podatnik korzystający z ulgi internetowej może odliczyć maksymalnie 760 zł wydatków poniesionych na internet. Do sumy tej nie wliczamy kosztów instalacji sieci internetowej, modernizacji, serwisu itd.

 

Ulgi internetowej nie można odliczyć w rozliczeniu PIT za 2012 rok, jeśli wydatki poniesione na internet zostały wcześniej wliczone do przychodów na podstawie ustawy o podatku dochodowym lub odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie. Podatnik nie może również skorzystać z ulgi internetowej, jeśli w jakikolwiek inny sposób otrzymał zwrotu poniesionych kosztów.

 

Jak rozliczyć?
Ulgę internetową można odliczyć na dwa sposoby:
1.    Od dochodu podlegającemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według skali liniowej:
•    W trakcie roku podatkowego. Dotyczy to osób uzyskujących przychody z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, a także najmu. Podatnicy ci dokonują rozliczenia ulgi w zeznaniu PIT-36 za 2012 rok. Do zeznania należy dołączyć wypełniony formularz PIT/0.
•    Po zakończeniu roku podatkowego. Rozliczenia ulgi internetowej dokonujemy na zeznaniu PIT-36 lub PIT-37. Dołączamy formularz PIT/0.
2.    Od przychodu – dotyczy to podatników osiągających przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osób fizycznych. Ulgę internetową rozliczamy w zeznaniu PIT-28, do którego dołączamy formularz PIT/0. Odliczenia można dokonać:
•    W trakcie roku podatkowego
•    Po zakończeniu roku podatkowego

 

Uwaga! Dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na internet nie trzeba dołączać do zeznania. Należy jednak przechowywać je przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym została wykorzystana ulga internetowa. W razie kontroli podatnik ma obowiązek je wykazać. Dokumenty te mogą być przechowywane w formie elektronicznej - w szczególności dotyczy to faktur.

 

Rozliczenie ulgi internetowej wymaga skrupulatności. Warto w tym względzie skorzystać z usług dobrego biura rachunkowego w Warszawie. Skorzystanie z takiej usługi księgowej daje nam pewność, że zarówno sama ulga internetowa, jak i PIT za 2012 rok zostały rozliczone prawidłowo i rzetelnie.

 

Zapraszamy do skorzystania z usług biura księgowego Buchcom Biuro Rachunkowe Warszawa – Ursynów!

 

Ulga na dzieci w PIT za 2012 r.

Kto korzysta?
Z ulgi na dzieci, czyli tak zwanej ulgi prorodzinnej rozliczanej w PIT za 2012 rok, mogą skorzystać podatnicy wychowujący przynajmniej jedno dziecko. Dotyczy to:
•    Rodziców
•    Opiekunów prawnych, jeśli dziecko mieszka z opiekunem
•    Rodziców zastępczych

Ulga prorodzinna za 2012 rok przysługuje rodzicom lub opiekunkom wychowującym dzieci:
•    Małoletnie
•    Otrzymujące zasiłek lub rentę socjalną – bez względu na wiek
•    Uczące się lub studiujące do 25 roku życia, o ile w roku podatkowym nie uzyskały one przychodów – także zagranicznych - przekraczających 3089 zł rocznie. Wlicza się tu przychody opodatkowane według skali podatkowej i kapitały pieniężne podatkowane podatkiem 19%. Wysokość renty otrzymywanej przez dziecko nie ma wpływu na prawo rodziców czy opiekunów do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Rodzicom lub opiekunom wychowującym dziecko uczące się ulga przysługuje także za miesiące wakacyjne. W przypadku maturzystów ulga również przysługuje za miesiące wakacyjne, niezależnie od tego, czy dziecko kontynuuje naukę w szkole wyższej, czy nie.
W przypadku studentów pobierających nauki w dwóch etapach – na studiach licencjackich (inżynierskich) i magisterskich ulga prorodzinna rozliczana w PIT za 2012 rok przysługuje w ciągłości, jeśli student został od razu zakwalifikowany na następny etap studiów. Jeśli między jednym etapem a drugim nastąpiła przerwa lub student zakończył naukę, ulga przysługuje do miesiąca, w którym została złożona praca dyplomowa.

Z ulgi prorodzinnej nie mogą skorzystać:
•    Rodzice pozbawieni praw rodzicielskich
•    Opiekunowie prawni, którzy nie mieszkają wspólnie z dzieckiem
•    Rodzice lub opiekunowie dziecka, które prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną 19-procentową stawką podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, a także podlega przepisom o tzw. podatku tonażowym

Rodzic lub opiekun traci prawo do ulgi poczynając od miesiąca, w którym dziecko:
•    Wstąpiło w związek małżeński
•    Zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymania na podstawie orzeczenia sądowego

Ulgę prorodzinną mogą rozliczyć osoby, które uzyskały dochody opodatkowane według skali podatkowej i składają zeznanie PIT-36 lub PIT-37 za rok 2012. Oznacza to, iż nie możemy skorzystać z tej ulgi, jeśli uzyskaliśmy przychody z działalności gospodarczej opodatkowane 19-procentową stawką podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym. Chyba, że uzyskaliśmy inne przychody opodatkowane według skali podatkowej, na przykład z renty czy pracy.

Jak rozliczyć?
Ulgę prorodzinną odliczamy od podatku dochodowego od dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej. Odliczamy kwotę stanowiącą 1/6 kwoty zmniejszającej podatek skali określonej w pierwszym przedziale. W skrócie: za każdy miesiąc podatnik może odliczyć ulgę prorodzinną w wysokości 92,67 zł za każde dziecko.

Małżonkowie rozliczający PIT za 2012 rok wspólnie muszą pamiętać, iż powyższa kwota dotyczy obojga rodziców czy opiekunów. Jeśli rozliczają się osobno, mogą podzielić kwotę odliczenia w dowolnej proporcji.

W zeznaniu PIT za 2012 rok należy podać liczbę dzieci oraz ich numery PESEL, ewentualnie, imiona, nazwiska i daty urodzenia, jeśli nie posiadają numerów PESEL.

Wraz z zeznaniem PIT składamy załącznik PIT/0. Podatnik nie ma obowiązku składania żadnych dodatkowych dokumentów. Należy jednak pamiętać, że w razie kontroli podatnik ma obowiązek wykazać:
•    Odpis aktu urodzenia dziecka
W poszczególnych przypadkach:
•    Zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły
•    Zaświadczenie o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, wydawane przez sąd rodzinny
•    Odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej, ewentualnie umowę zawartą miedzy starostą a rodziną zastępczą

Ulga prorodzinna musi być rozliczona skrupulatnie i rzetelnie, dlatego wielu podatników woli powierzyć swoje rozliczenia sprawdzonemu księgowemu. Zapraszamy do skorzystania z usług biura rachunkowego Buchcom Biuro Rachunkowe Warszawa – Ursynów!

Podstawa prawna:
art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 

Ulga rehabilitacyjna w PIT za rok 2012

 

Kto korzysta?
Z ulgi rehabilitacyjnej rozliczanej w PIT za 2012 rok mogą skorzystać podatnicy mający status osoby niepełnosprawnej lub posiadający na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Osoby takie mają prawo do odliczenia wydatków:
•    Na cele rehabilitacyjne
•    Związanych z ułatwianiem czynności życiowych

 

W myśl obowiązujących przepisów osoba niepełnosprawna to osoba, która posiada jeden z następujących dokumentów:
•    wydane przez organy orzekające orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
•    decyzję o przyznaniu renty z tytułu całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy, renty socjalnej lub renty szkoleniowej,
•    wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r. orzeczenie o niepełnosprawności,
•    wydane na podstawie odrębnych przepisów orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia,

 

Lista wydatków dających prawo do odliczenia została określona w art. 26 ust. 7a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Wydatki dające prawo do ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2012 rok dzielą się na wydatki nielimitowane i limitowane.

 

Wydatki nielimitowane uprawniają do odliczenia w zeznaniu PIT za 2012 rok całej wydatkowanej kwoty. Wśród wydatków nielimitowanych można wyliczyć:
•    wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkania pod kątem potrzeb osoby niepełnosprawnej
•    wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów do potrzeb osoby niepełnosprawnej
•    wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ułatwiającego czynności życiowe
•    wydatki na zakup materiałów szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych
•    wydatki na pobyt w placówkach rehabilitacyjnych, uzdrowiskowych itp.
•    wydatki na opiekę pielęgniarką dla osoby niezdolnej do poruszania się oraz mającej I grupę inwalidzką
•    wydatki poniesione na usługi tłumacza języka migowego
•    wydatki na kolonie i obozy dla dzieci niepełnosprawnych i młodzieży niepełnosprawnej, oraz dzieci osób niepełnosprawnych
•    wydatki na konieczny przewóz osoby niepełnosprawnej na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
•    wydatki na przejazdy środkami transportu publicznego w celu dotarcia m.in. na turnus rehabilitacyjny lub do zakładu uzdrowiskowego

 

Wydatki limitowane uprawniają do odliczenia kwoty obliczonej z uwzględnieniem „dolnego” i „górnego” limitu kwotowego. Wśród wydatków limitowanych można wymienić:
•    Wydatki na usługi przewodnika dla osób niewidomych z I lub II grupą inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządów ruchu z I grupą inwalidztwa – do 2280 zł.
•    Wydatki na określone leki – do 100 zł.
•    Wydatki na psa asystującego według przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – do 2280 zł.
•    Wydatki na użytkowanie samochodu osobowego w celu przewozu osoby niepełnosprawnej na zabiegi – do 2280 zł. Samochód musi być własnością osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę.

 

Odliczeniu nie podlegają wydatki w całości zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, m.in. ze środków państwowych i zakładowych. Jeśli wydatki zostały sfinansowane częściowo, podatnik może odliczyć w PIT za 2012 rok tę część kwoty, która nie została zwrócona.

 

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2012 rok jest posiadanie przez podatnika dokumentów poświadczających poniesienie wydatków. Wśród takich dowodów można wymienić faktury, rachunki czy dowody wpłaty. Dokumenty te muszą jednoznacznie określać kupującego, czas zakupu i kwotę. Podatnik musi je wykazać w razie kontroli.

 

Jak rozliczyć?
Ulgę rehabilitacyjną w zeznaniu PIT za 2012 rok można odliczyć:
1.    Od dochodu – jeśli dochód ten podlega opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, na zasadach ogólnych.
2.    Od przychodu – jeśli przychód ten podlega opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym.

 

Ulgę rehabilitacyjną można rozliczyć w zeznaniu PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Należy również dołączyć wypełniony formularz PIT/0.

 

Podatnicy, którzy w roku 2012 uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, ewentualnie najmu albo umów o zbliżonym charakterze, mają możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej już w trakcie trwania roku podatkowego.

 

Nie można odliczyć w uldze rehabilitacyjnej wydatków, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub zwrócone w jakiejkolwiek formie.

 

Ulga rehabilitacyjna stanowi jeden z bardziej skomplikowanych typów odliczeń podatkowych. Nie zawsze warto ryzykować i wypełniać PIT samodzielnie. Sprawdzone biuro rachunkowe zrobi to za nas rzetelnie, szybko i niedrogo. Sprawdź nasze biuro rachunkowe Buchcom Warszawa – Ursynów. Przygotujemy ofertę specjalnie dla ciebie!

 

Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
• ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),
• ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm).

 

Ulga dla honorowych krwiodawców w PIT za 2012 rok

Kto korzysta?
Ulga dla honorowych krwiodawców rozliczana w zeznaniu PIT za 2012 rok przysługuje podatnikom, którzy w roku podatkowym:
•    oddali nieodpłatnie krew lub jej składniki
oraz
•    zostali zarejestrowani w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi

Z prawa do odliczenia ulgi dla honorowych krwiodawców podatnik może skorzystać także wtedy, gdy oddał krew w stacji krwiodawstwa dla konkretnej osoby.

Podatnik korzystający z prawa do odliczenia ulgi dla honorowych krwiodawców w PIT 2012 musi posiadać zaświadczenia jednostki organizacyjnej zajmującej się pobieraniem krwi o ilości oddanej krwi lub osocza. Dokumentów tych nie należy dołączać do zeznania, trzeba je jednak przechowywać przez 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym ulga została rozliczona. W razie kontroli skarbowej podatnik ma obowiązek wykazać te dokumenty.

Jak rozliczyć?
Wartość przekazanej darowizny podatnik może odliczyć:
1.    Od przychodu opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym
2.    Od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej na ogólnych zasadach

W roku 2012 obowiązuje przelicznik 1 litr krwi = 130 zł. Wartość darowizny obliczamy przemnażając ilość litrów oddanej krwi przez tę kwotę. Przelicznik ten obowiązuje zarówno dla oddanej krwi, jak i osocza.

Dla ulgi przysługującej honorowym krwiodawcom przysługuje limit odliczenia. Odliczenie to nie może przekroczyć 6% dochodu, przy czym kwotę tę należy liczyć łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego.

Podatnik rozliczających ulgę dla honorowych krwiodawców w zależności od sposobu opłacania podatku składa zeznanie PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 za rok 2012. Do zeznania należy dołączyć wypełniony formularzy PIT/0, w którym wskazujemy kwotę darowizny, kwotę odliczenia, dane obdarowanego (jednostki publicznej służby krwi) oraz przedmiot darowizny.

Nie jesteś pewien, czy dobrze obliczasz ulgę dla honorowych krwiodawców? Zapraszamy do skorzystania z usług firmy Buchcom Biuro Rachunkowe Warszawa – Ursynów! Przygotujemy ofertę specjalnie dla Ciebie. Doświadczeni księgowi rozliczają PIT za 2012 rok rzetelnie, terminowo i niedrogo.

Podstawa prawna:
• art. 11 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U . Nr 144, poz. 930, z późn. zm.),
• art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c, ust. 5, ust. 6b, ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi (Dz. U. Nr 263, poz. 2625, z późn. zm.).

Czytany 9154 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 16 marzec 2014 22:06
Więcej w tej kategorii: zeznanie PIT - 39 »