poniedziałek, 10 grudzień 2012 17:43

Kalendarium zmian w VAT 2013 - 2014 Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(47 głosów)

Spis treści

 Kalendarium zmian w podatku VAT 2013 – 2014

Przekazujemy Państwu kalendarium najważniejszych zmian w podatku VAT dokonanych od 1 stycznia 2013 r. Wprowadzane etapowo zmiany w przepisach okazały się rewolucyjne praktycznie dla wszystkich polskich przedsiębiorców. Poniżej skrót najważniejszych zmian w VAT wprowadzonych od 1 stycznia 2013 r. do 1 stycznia 2014 r. - szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszych darmowych poradnikach VAT.


Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2014 r.

Moment powstania obowiązku podatkowego – z wyjątkiem niektórych czynności, dla których ustawodawca przyjął inne zasady ustalania obowiązku podatkowego, obowiązek ten powstaje z dniem dostawy towaru lub wykonania usługi, a w przypadku otrzymania zaliczki, zadatku itp. - z chwilą jej otrzymania (art. 19a ustawy o VAT). Dowiedz się więcej o obowiązku podatkowym w 2014 r.!

Wystawianie faktur – większość przepisów dotyczących wystawiania faktur przeniesiono do ustawy o VAT. Zgodnie z ogólną zasadą, faktury wystawia się do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, najwcześniej 30. dnia przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi. Znikła możliwość wystawienia faktury w terminie 7 dni z jednoczesnym przesunięciem momentu powstania obowiązku podatkowego. Fakturę zaliczkową także można wystawić do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłacono zaliczkę, nie wcześniej niż 30. dnia przed jej otrzymaniem (art. 106a–106o ustawy). Dowiedz się więcej o wystawianiu faktur w 2014 r.!

Definicja faktury - zgodnie z nową definicją zawartą w art. 2 pkt 31 ustawy o VAT, przez „fakturę” należy rozumieć dokument w formie papierowej lub elektronicznej, który zawiera dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Więcej o definicji faktury 2014

Podstawa opodatkowania – każda zapłata, a nie jak dotychczas „obrót”, od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej przy transakcjach odpłatnych stanowi podstawę opodatkowania. Dotyczy to także wszelkich dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, jeśli mają bezpośredni wpływ na cenę towarów czy usług (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Więcej o podstawie opodatkowania 2014

Odliczanie podatku naliczonego - wprowadzono ogólną zasadę, iż możliwość odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę jest uzależniona od powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Warunkiem do odliczenia jest również posiadanie faktury (art. 86 ust. 10 ustawy). Więcej o odliczaniu podatku naliczonego w 2014 r.

VAT naliczony przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów -  podatek naliczony odliczamy zgodnie z zasadą ogólną, ale dodatkowe warunki zawarto w art.  86 ust. 10b pkt 2: lit. a) musimy otrzymać fakturę dokumentującą WDT w terminie trzech miesięcy od , lit. b)uwzględnimy kwotę podatku należnego w deklaracji za okres, w którym jesteśmy obowiązani rozliczyć ten podatek. Więcej o odliczaniu VAT przy WNT 2014

Stawka VAT 0% na zaliczkę w eksporcie - jeżeli przed dokonaniem dostawy  otrzymano zaliczkę,  przedpłatę, na wywóz towarów w eksporcie mamy 2 miesiące, a nie jak dotychczas 6, aby móc zastosować  stawkę 0% (art.41 ust. 9a ustawy o VAT).


Zmiany obowiązujące od 1 października 2013 r.

Towary wrażliwe - katalog towarów objętych tak zwanym „odwrotnym obciążeniem” został rozszerzony o towary z grupy tzw. złomu i niektórych innych odpadów oraz niektóre wyroby ze stali i miedzi. Wykaz towarów objętych odwrotnym obciążeniem znajduje się w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

Kwartalne rozliczanie VAT - prawa do rozliczania kwartalnego nie mają już podatnicy, którzy dokonują dostaw towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. W katalogu tych towarów znalazły się wyroby stalowe, paliwa oraz złoto. Od zasady tej obowiązują ustępstwa dla niektórych podatników sprzedających paliwa oraz osiągających niskie obroty ze sprzedaży ww. towarów.

Darowizna żywności - rozszerzono zakres podmiotów, które mogą przekazać darowiznę artykułów spożywczych bez VAT. Wcześniej z takiego zwolnienia mógł skorzystać tylko producent żywności, od 1 października 2013 r. zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT, zwolnienie to dotyczy także innych podmiotów.

Odpowiedzialność nabywcy za zaległości podatkowe sprzedawcy - wprowadzono zasadę, zgodnie z którą nabywca odpowiada za zaległości podatkowe solidarnie z dostawcą towaru. Dotyczy to jednak tylko towarów wrażliwych wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, które nie są objęte odwrotnym obciążeniem. Regulacje te znajdują się w art. 105a - 105c ustawy i są efektem implementacji przepisów unijnych.


Zmiany obowiązujące od 1 kwietnia 2013 r.

Stawki VAT – podstawową stawką podatku w wysokości 23% zostaną objęte wyroby sztuki ludowej, napoje uzyskane z naparu kawy i herbaty oraz sam napar, usługi radiowo-telewizyjne, wełna szarpana oraz niejadalne odpady zwierzęce.

Zwolnienie z VAT dla usług pocztowych – ze zwolnienia korzystać będą mogły jedynie powszechne usługi pocztowe wykonywane przez jednostkę zobowiązaną do takiego świadczenia (art. 43 ust. 1 pkt 17 ustawy o VAT).

Przekazanie prezentów i próbek – zmiana dotyczy opodatkowania prezentów o małej wartości i próbek. Redefinicji uległo pojęcie próbki – jest to niewielka ilość towaru lub jego egzemplarz, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w końcowej postaci. Przekazanie próbki towaru ma mieć cel promocyjny, nie może natomiast mieć na celu zaspokojenia potrzeb odbiorcy, chyba że jest to nieodłączny element akcji promocyjnej. Ponadto prezenty czy próbki muszą być przekazane na cele związane z działalnością gospodarczą. Tylko wtedy przekazanie próbki czy prezentu nie jest opodatkowane. Z kolei materiały reklamowe i promocyjne podlegają opodatkowaniu (art. 7 ust. 2–7 ustawy o VAT).

Import i eksport towarów – w nowej definicji import to przywóz towaru z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej. Poszerzono też zakres znaczeniowy eksportu o sytuację, gdy towary są objęte procedurą wywozu w państwie członkowskim innym niż Polska.

Dostawa terenów niezabudowanych – od kwietnia zostanie objęta zwolnieniem z VAT (art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT). Zredefiniowano pojęcie terenu budowlanego – jest to grunt przeznaczony pod zabudowę, która musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 2 pkt 33 ustawy o VAT).

Przedstawiciel podatkowy – podatnicy, którzy nie posiadają stałego miejsca działalności lub siedziby w Polsce, mogą ustanowić przedstawiciela podatkowego. W takiej sytuacji podmiot nie musi rejestrować się jako podatnik VAT.


Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 r.

Faktury uproszczone – dokumenty te wystawia się dla transakcji, której łączna kwota nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Faktura uproszczona została wprowadzona jako alternatywa dla standardowych faktur. Na fakturze uproszczonej zakres podawanych danych jest mniejszy niż w przypadku pełnych faktur  (§ 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia w sprawie faktur).

Samofakturowanie – złagodzeniu uległy przepisy wskazujące na możliwość wystawiania faktur przez nabywców i przedstawicieli podatkowych. Zlikwidowana została obowiązująca wcześniej procedura przyjęcia faktury wystawionej przez nabywcę i zawiadamiania organów podatkowych (§ 6 rozporządzenia w sprawie faktur).

Faktury mogą być wystawiane przez nie-VATowców – podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT mogą wystawiać zarówno rachunki, jak i faktury. Nowe przepisy umożliwiają nie-VATowcom dokumentowanie dostawy towarów lub usług fakturami (§ 4 ust. 2 i § 17 pkt 4 rozporządzenia w sprawie faktur).

Oznaczenia na fakturach – faktura nie musi już zawierać oznaczenia „Faktura VAT”. Wprowadzone jednak zostały nowe oznaczenia, które muszą pojawiać się na niektórych fakturach – „samofakturowanie”, „metoda kasowa”, odwrotne obciążenie”, "procedura marży dla biur podróży", "procedura marży – dzieła sztuki", "procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki", "procedura marży – towary używane" (§ 5 ust. 2 pkt 2–5 rozporządzenia w sprawie faktur).

Procedura akceptacji faktur elektronicznych – złagodzone zostały przepisy wskazujące na konieczność wyrażenia przez nabywcę zgody na otrzymanie faktur drogą elektroniczną. Akceptacja ustna lub przyjęcie e-faktury traktowane są jako zgoda na przesyłanie tych dokumentów drogą elektroniczną.

Kontrole biznesowe – to nowe pojęcie w rozporządzeniu, które oznacza szereg działań mających zapewnić integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury elektronicznej. Zakres tych działań leży w gestii przedsiębiorcy (§ 20a rozporządzenia w sprawie faktur).

Faktury paliwowe – zniesiony został obowiązek podawania na fakturach paliwowych numerów rejestracyjnych samochodów.

Faktury a kursy walut – zmieniono sposób przeliczania obcych walut na walutę polską. Jeśli kwota stosowana do wyliczenia podstawy opodatkowania podana jest w walucie obcej, przeliczenie na walutę polską można wykonać według średniego kursu danej obcej waluty podanego przez NBP lub kursu wymiany podanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roboczy przed powstaniem obowiązku podatkowego. Jeśli podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, liczy się ostatni dzień roboczy przed wystawieniem faktury (art. 31a ustawy).

Ulga na złe długi – skrócono czas uznania wierzytelności za nieściągalną do 150 dni od upływu terminu płatności, przy czym wierzyciel nie ma obowiązku informowania dłużnika o fakcie skorzystania z ulgi na złe długi. Z kolei dłużnik ma obowiązek skorygowania podatku naliczonego pod groźbą kary w wysokości 30% kwoty wynikającej z nieuregulowanej faktury (art. 89a i 89b ustawy o VAT).

Kredyt pod zwrot VAT – wprowadzono nowy mechanizm zabezpieczania kredytów. Podatnik może zabezpieczyć udzielony przez kasę oszczędnościowo-kredytową lub bank kredyt nadwyżką podatku naliczonego nad należnym. W deklaracji dla podatku od towarów i usług należy wskazać odpowiedni numer konta kredytodawcy (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT).

Metoda kasowa dla małych podatników – zmianie uległy przepisy dotyczące powstania momentu podatkowego dla podatników rozliczających się metodą kasową. W przypadku wykonywania czynności na rzecz czynnego płatnika VAT obowiązek podatkowy powstaje z dniem uregulowania należności w całości lub w części. W przypadku wykonywania czynności na rzecz osób fizycznych obowiązek podatkowy też rodzi się z dniem uregulowania całości lub części zapłaty, jednak termin ten został ograniczony do 180 dni od dnia sprzedaży (art. 21 ustawy o VAT).

Obowiązek podatkowy w WDT i WNT – zmiany dotyczą momentu powstania obowiązku podatkowego w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów. Obowiązek podatkowy powstaje z dniem wystawienia faktury lub 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono towar (art. 20 ust. 1 i 5 ustawy o VAT). Z kolei dostawy wykonywane w sposób ciągły przez więcej niż jeden miesiąc należy uznawać za dokonane pod koniec każdego miesiąca (art. 20 ust. 1a i zdanie drugie ust. 5 ustawy o VAT). Otrzymanie zaliczki nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

 

 

Czytany 69821 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 16 styczeń 2014 09:03

Artykuły powiązane

 • Kalendarium zmian w VAT 2015 Kalendarium zmian w VAT 2015

  Początek roku 2015 przyniósł kolejne zmiany w przepisach ustawy o VAT oraz w innych aktach prawnych regulujących sposób rozliczania tego podatku. Poniżej prezentujemy skrót najważniejszych zmian w podatku VAT od 1 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym poradniku.


  Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015:

   

  VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych - zgodnie z art. 28k znowelizowanej ustawy VAT, miejscem świadczenia usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) jest kraj konsumenta, a nie usługodawcy. Podatnik może jednak rozliczać VAT od tych usług za pośrednictwem małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) - dzięki niemu nie musi rejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym posiada konsumentów, lecz rozlicza ten podatek w kraju identyfikacji, w którym jest zarejestrowany do VAT. Dowiedz się więcej o rozliczaniu VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych w 2015 r.

   

  Kasy fiskalne dla nowych podmiotów - nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozszerzyło katalog czynności, wobec których nie można zastosować żadnego zwolnienia z kas. Wśród czynności, które od 01.01.2015 r. obowiązkowo muszą być ewidencjonowane na kasie znalazły się m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego (w tym usługi księgowe), usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi związane z wyżywieniem, dostawa perfum i wód toaletowych. Dowiedz się więcej o obowiązkowych kasach fiskalnych dla nowych podmiotów

   

  Podatnicy niemający obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT - podatnicy spoza UE, którzy wykonują na terytorium kraju wyłącznie czynności wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Z dniem 1 stycznia 2015 r. do katalogu tych czynności dodano usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 tejże ustawy. Dowiedz się więcej o podatnikach niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT

   

  Potwierdzenie rejestracji VAT - podatnik rejestrujący się dla celów VAT składa do urzędu skarbowego zgłoszenie na formularzu VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. zgłoszenie to nie wymaga potwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego. Potwierdzenie to zostanie wydane tylko na wniosek podatnika. Dowiedz się więcej o potwierdzeniu rejestracji tylko na wniosek podatnika

   

  Zakup samochodu z UE - zakup środka transportu, którego sprzedaż opodatkowana była na zasadzie marży, nie wymaga już składania do urzędu skarbowego wniosku na formularzu VAT-24. W dalszym ciągu jednak nabycie środka transportu w ramach WNT wymaga złożenia w urzędzie informacji na druku VAT-23. W obu przypadkach urząd nie wydaje już zaświadczeń VAT-25. Dowiedz się więcej o procedurze zakupu samochodu z UE bez VAT-24

   

  Import towarów - zgodnie z nowododanym art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, podatnik VAT posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) jest uprawniony do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Dowiedz się więcej o zmianach w zakresie importu towarów


  Zmiany obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.:

   

  Nowa definicja urzędu skarbowego związana ze zmianą w organizacji administracji podatkowej - w dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 211). Art. 17 tej ustawy zmienił pkt 13 w art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Art. 2 pkt 13 otrzymał brzmienie:

  "13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania;"

  poprzedni o było:

  „13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego;”


  Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2015 r.:

   

  Odwrotne obciążenie tylko dla do czynnych podatników VAT! - zmianie uległ obowiązek rozliczania VAT przez nabywców niebędących czynnymi podatnikami VAT. Do końca czerwca 2015 r. mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany był do wszystkich podatników niezależnie od statusu VAT. I tak podatnik niebędący podatnikiem VAT czynnym obowiązany był rozliczyć VAT z tytułu nabycia i odprowadzić go do urzędu skarbowego.

  Od 1 lipca 2015 r. odwrotne obciążenie stosowane jest tylko wobec nabywców towarów (z zał. 11 do ustawy) będących czynnymi podatnikami VAT.

  Nabywca towarów z zał. 11, który jest objęty zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, a także ten, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, otrzymuje fakturę ze stawką VAT 23% i nie ciąży na nim obowiązek naliczenia i odprowadzenia VATu.

   

  Towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia - w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, zawierającym katalog towarów, dla których obowiązek rozliczenia VAT ciąży na nabywcy znalazły się nowe pozycje. Mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 r. objęte zostały m.in.:

  • Arkusze żeberkowe ze stali niestopowej
  • Złoto w postaci surowca lub półproduktu oraz złoto inwestycyjne (jeśli podatnik skorzystał z opcji opodatkowania)
  • Aluminium, nikiel i cynk nieobrobione plastycznie
  • Konsole do gier wideo, telefony komórkowe (w tym smartfony), komputery przenośne (tablety, laptopy, notebooki itp.)

  Przy czym dla ostatniej grupy towarów (konsole do gier, telefony i komputery przenośne) mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się po przekroczeniu progu kwotowego (przy jednolitych gospodarczo transakcjach na kwotę powyżej 20.000 zł netto).

   

  Składanie informacji podsumowujących w obrocie krajowym - podatnicy sprzedający towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 r. mają obowiązek składać do naczelnika urzędu skarbowego zbiorcze informacje o transakcjach, dla których podatek musi rozliczyć nabywca. Informacje te składa się w terminach obowiązujących dla deklaracji podatkowych - za okresy rozliczeniowe, w których powstaje obowiązek podatkowy. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 849) określono wzór druku VAT-27.

   

  Ulga na złe długi - dłużnik nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku, gdy na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze bądź w umowie, pozostaje w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Od 1 lipca 2015 r. z ulgi na złe długi można skorzystać również wtedy, gdy między wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, z tytułu przysposobienia, stosunku pracy itp.

   

  Katalog towarów wrażliwych - z listy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT usunięte zostało złoto w postaci surowca lub półproduktu o próbie 325 tysięcznych lub większej - jednocześnie znalazło się ono w załączniku nr 11, w którym wymieniono towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. W załączniku nr 13 znalazły się także nowe pozycje, m.in. aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, srebro i platyna w postaci surowca lub półproduktu, emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice itp.

   

  Odpowiedzialność solidarna nabywcy przy sprzedaży towarów wrażliwych - podniesiona została minimalna i maksymalna wysokość kaucji gwarancyjnej dla podatników dokonujących dostaw paliwa. Od 1 lipca 2015 r. kwoty te wynoszą odpowiednio 1.000.000 zł i 10.000.000 zł. W przypadku pozostałych towarów wrażliwych limity wynoszą - podobnie jak to było w poprzednim stanie prawnym - 200.000 zł oraz 3.000.000 zł.

   

 • Zostało już tylko 5 dni na dodatkowe badanie techniczne - inaczej nie odliczysz pełnego VATu od samochodu! Zostało już tylko 5 dni na dodatkowe badanie techniczne - inaczej nie odliczysz pełnego VATu od samochodu!

  Twoje auto spełnia warunki techniczne uprawniające do odliczenia 100% VAT? Sprawdź, czy jesteś w licznej grupie podatników, którzy mają obowiązek oddać auto do stacji diagnostycznej na dodatkowe badanie techniczne. Jeśli w niej jesteś - śpiesz się! Termin na dodatkowe badanie mija 30 czerwca 2014 r. Jeśli się spóźnisz, stracisz prawo do pełnego odliczenia VAT od 01.04.2014 r.!

 • Dodatkowe badanie techniczne do odliczenia 100% VAT od samochodów tylko do 30.06.2014 Dodatkowe badanie techniczne do odliczenia 100% VAT od samochodów tylko do 30.06.2014

  Użytkujesz auto, którego konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą? Chcesz odliczać 100% VAT od nabycia, eksploatacji i paliwa do tego pojazdu? Sprawdź, czy masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Jeśli tak, śpiesz się, bo masz na to czas tylko do końca czerwca. A co jeśli sprzedajesz samochód przed tym terminem?

 • Nowy wzór deklaracji VAT-11 obowiązujący od 01 marca 2014 Nowy wzór deklaracji VAT-11 obowiązujący od 01 marca 2014

  Podatnicy składający deklarację VAT-11 o dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu muszą pamiętać, że od 1 marca 2014 r. obowiązuje nowy wzór tego druku. Modyfikacje mają związek z noworoczną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone i zobacz aktualny wzór deklaracji.

 • Wzór informacji VAT-26 już na platformie ePUAP; możesz wysłać elektronicznie już 7 kwietnia 2014 Wzór informacji VAT-26 już na platformie ePUAP; możesz wysłać elektronicznie już 7 kwietnia 2014

  Planujesz odliczanie 100% VAT od samochodów użytkowanych wyłącznie na cele firmowe? Pamiętaj o złożeniu informacji VAT-26 w ciągu 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku związanego z danych autem. Ustawodawca zdecydował się ułatwić podatnikom dopełnienie tego obowiązku: VAT-26 od 7 kwietnia 2014 r. będzie można składać przez platformę ePUAP.