poniedziałek, 18 listopad 2013 00:00

Sprzedajesz stal? Sprawdź czy możesz nadal rozliczać VAT kwartalnie

Oceń ten artykuł
(30 głosów)

Zasadą ogólną jest, że podatek VAT rozliczamy za okresy miesięczne. Są jednak pewne grupy podmiotów, które mogą wybrać kwartalną metodę rozliczania VAT.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 1027) wprowadziła dodatkowe ograniczenie rozliczania podatku VAT w okresach kwartalnych. Ograniczenie to dotyczy podatników osiągających stosunkowo duże obroty ze sprzedaży m.in. wyrobów stalowych, wymienionych w załączniku nr 13  do ustawy o VAT (tzw. towarów „wrażliwych”).

 Powyższy przepis obowiązuje od 1 października 2013r. Co oznacza, że niektórzy podatnicy będą obowiązani do rozliczania się za okresy miesięczne już od rozliczenia za pierwszy miesiąc IV kwartału 2013r.

Ograniczenie to nie dotyczy podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów „wrażliwych”  o łącznej wartości tych dostaw bez kwoty podatku nieprzekraczającej w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł,  a jeżeli przekroczy tę kwotę to nie przekroczy kwoty odpowiadającej 1% wartości łącznej sprzedaży podatnika bez kwoty podatku.

Na mocy przepisu przejściowego przy ustalaniu prawa do kwartalnego rozliczania VAT,  warunek odnoszący się do czterech poprzedzających kwartałów będzie się stosować począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc  IV kwartału 2014r.

Do limitu nie wlicza się dostawy benzyn silnikowych, olejów napędowych, gazów przeznaczonych do napędów silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli:

 1. dostawa ta jest dokonywana na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów;
 2. dostawy tej dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.

W przypadku, gdy podatnik korzysta z kwartalnego rozliczania podatku VAT, a łączna wartość dostaw towarów „wrażliwych” przekroczy w miesiącu wyżej wymieniony limit, podatnik traci prawo do rozliczania VAT kwartalnie i musi rozliczać VAT za okresy miesięczne.

Jeżeli przekroczenie limitu nastąpiło:

 1.  w pierwszym miesiącu kwartału – deklarację należy złożyć w terminie do 25.dnia miesiąca następującego po tym miesiącu;
 2. w drugim miesiącu kwartału – deklarację zarówno za pierwszy miesiąc kwartału, jak i za drugi miesiąc kwartału należy złożyć w terminie do 25.dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału; termin do obliczenia i wpłacenia podatku za pierwszy miesiąc tego kwartału (podobnie jak termin złożenia deklaracji podatkowej) przesunięto do 25.dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału;
 3. w trzecim miesiącu kwartału – składa się jedną deklarację za kwartał na zasadach ogólnych, czyli do 25.dnia miesiąca następującego po kwartale, natomiast obowiązek rozliczania VAT za okresy miesięczne powstaje od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału następujący po kwartale, w którym przekroczono tę kwotę.

Powyższe przedstawia w sposób graficzny tabela*:

*dotyczy okresu IV kwartał 2013r. – III kwartał 2014r.

 

Warto zwrócić uwagę, że istnieje możliwość powrotu do rozliczania podatku VAT w okresach kwartalnych. Jeżeli przez cztery kolejne kwartały w żadnym miesiącu nie zostanie przekroczona kwota 50.000 zł netto z tytułu sprzedaży towarów „wrażliwych”. Jak już wcześniej wspomniano warunku odnoszącego się do czterech poprzedzających kwartałów nie stosuje się do końca III kwartału 2013r. Co oznacza, że przekraczając limit w jednym kwartale, nie koniecznie będziemy musieli składać deklaracje miesięczne również w drugim kwartale.

Przykład 1: Limit 50.000 zł przekroczono w październiku’2013r. Więc za IV kwartał 2013r. nie mamy prawa złożyć deklaracji kwartalnej – należy złożyć deklaracje miesięczne za październik, listopad i grudzień. Zakładając, że w listopadzie i grudniu nie przekroczono omawianego limitu, za I kwartał 2014r. będzie można złożyć już deklarację kwartalną, o ile limit nie zostanie ponownie przekroczony (na nowo sprawdzam możliwość rozliczenia kwartalnego dla tego kwartału).

Przykład 2: Limit 50.000 zł przekroczono w grudniu’2013r. Zgodnie z przepisami za IV kwartał 2013r. składamy deklarację kwartalną, a za miesiące styczeń, luty i marzec 2014r. składamy deklaracje miesięczne. Jeżeli w żadnym z miesięcy (styczeń, luty, marzec) nie zostanie przekroczony limit to za II kwartał 2014r. będzie można złożyć deklarację kwartalną, o ile nie zostanie ponownie przekroczony limit w żadnym miesiącu tego kwartału.

Te same przepisy dotyczą małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, który również po przekroczeniu wartości sprzedaży towarów „wrażliwych” w wysokości 50.000 zł netto/miesiąc traci prawo do składania deklaracji kwartalnych, tym samym obowiązany jest do składania deklaracji za okresy miesięczne. Nie traci przy tym prawa do stosowania metody kasowej. Nie ma przepisu, który mówiłby, że nie może rozliczać się kasowo, jeżeli oczywiście spełnia warunki z art. 21 ustawy o VAT.

W uzupełnieniu dodajmy, że w związku ze zmianą sposobu rozliczania VAT, podatnicy powinni złożyć we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym, zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu VAT-R w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana, tj. np. od momentu przekroczenia limitu 50.000 zł.

Zwracamy uwagę, że każda zmiana sposobu rozliczania VAT wymaga złożenia  zgłoszenia aktualizacyjnego VAT-R; zarówno rozpoczęcie rozliczania VAT miesięcznie, jak i kwartalnie.

Załącznik nr 13

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 3A ORAZ ART. 105A UST. 1 USTAWY

Poz.

Symbol PKWiU

Nazwa towaru (grupy towarów)

1

2

3

I. Wyroby stalowe

1

24.20.11.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

2

24.20.12.0

Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali

3

24.20.13.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali

4

24.20.31.0

Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

5

24.20.33.0

Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

6

24.20.34.0

Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali

7

24.20.40.0

Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali

8

ex 25.11.23.0

Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium - wyłącznie ze stali

9

ex 25.93.13.0

Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi - wyłącznie ze stali

II. Paliwa

10

 

Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

11

 

Oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym

III. Pozostałe towary

12

24.41.20.0

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku


 

Czytany 13713 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 grudzień 2013 14:49

Artykuły powiązane

 • Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT

  Zmieniają się zasady klasyfikacji towarów i usług. Zamiast PKWiU z 2008 r. stosować będziemy PKWiU 2015 i nomenklaturę scaloną (CN). Ma być prościej, łatwiej i przejrzyściej. Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r. wymaga jednak odpowiednich przygotowań.

 • Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta

  Uzyskanie danych o podmiocie gospodarczym nie wymaga wynajmowania agencji detektywistycznej – wystarczy skorzystać z jednej z kilku bezpłatnych, publicznych wyszukiwarek dostępnych online. Znajdziemy w nich informacje o jednoosobowych firmach, spółkach cywilnych i spółkach handlowych. Sprawdź, jak z nich korzystać i na co zwrócić uwagę, aby uzyskać oczekiwane wyniki.

 • Podatnik VAT UE i VAT czynny – jak potwierdzić numery Podatnik VAT UE i VAT czynny – jak potwierdzić numery

  Potwierdzanie numerów VAT UE kontrahentów unijnych oraz statusu VAT krajowych podmiotów jest obecnie prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Podatnicy mogą korzystać z wyszukiwarek internetowych: dostępnego w 23 językach systemu VIES oraz Portalu Podatkowego. W niektórych przypadkach konieczne okaże się jednak skierowanie zapytania drogą tradycyjną do administracji podatkowej.

 • Limity na 2017 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe Limity na 2017 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

  Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października decyduje o limitach m.in. dla ryczałtu ewidencjonowanego, zachowania statusu małego podatnika czy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Znamy już limity na 2017 rok. Sprawdź, z jakich preferencyjnych rozwiązań będziesz mógł korzystać od 1 stycznia 2017 r. Dowiedz się też, jakie zmiany w przepisach dotyczących limitów przygotował ustawodawca.  

 • Limity na 2016 rok: Rachunkowość, VAT, PIT, CIT Limity na 2016 rok: Rachunkowość, VAT, PIT, CIT

  Prowadzenie uproszczonej księgowości, zachowanie statusu małego podatnika w VAT i w podatku dochodowym czy opłacanie podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego - wszystkie te rozwiązania są dostępne wyłącznie dla podatników, których przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły odpowiedniego limitu. Sprawdź, jakie limity w rachunkowości, VAT, PIT i CIT obowiązują na rok 2016.