niedziela, 01 grudzień 2013 20:43

Zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku

Oceń ten artykuł
(46 głosów)
Zmiany w VAT w 2014 roku Zmiany w VAT w 2014 roku

Z tymi zmianami musisz się zmierzyć, podatniku!

Z dniem 1 stycznia 2014 r. ulegnie wielkiej zmianie duża część przepisów ustawy o VAT a także rozporządzeń wykonawczych wydawanych na jej podstawie. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 35 ze zm.) wprowadziła większość modyfikacji przepisów wchodzących w życie od nowego roku.

Niektóre zmiany, zanim weszły w życie, zostały już zmodyfikowane Ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1027). Wprowadzone przepisy dotyczą innego sposobu ustalania obowiązku podatkowego m.in. dla mediów.

Każdy podatnik musi zaznajomić się z nowymi przepisami, aby prawidłowo rozliczać VAT.

 

 

Nowość: definicja faktury w ustawie

 

1 stycznia 2014 r. przynosi zmianę w art. 2 ustawy o VAT; dodany zostaje pkt 31. Jest w nim zawarta definicja "faktury", a mianowicie przez „fakturę” rozumieć mamy dokument papierowy lub w formie elektronicznej, który zawiera dane wymagane ustawą i przepisami na jej podstawie wydanymi.

Przepisy dotyczące faktur w art. 106a-106q są nowością w ustawie. Dotychczas zasady te zawarte były w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

 

Ważne:

Od 1 stycznia 2014 r. fakturą może być każdy dokument, który zawiera niezbędne dane przewidziane przepisami. Nowe terminy wystawienia faktur to: nie wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem czynności i nie później niż 15 dni po zakończeniu miesiąca w którym wydano towar/wykonano usługę.

Formalne wymogi dotyczące wystawianych faktur zawarte są w dodanym do ustawy art. 106e. To na podstawie tego przepisu wiemy, jakie dane powinna zawierać faktura.

 

Rewolucja w terminach wystawiania faktur

Stosowana do tej pory ogólna zasada wynikająca z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur… (Dz. U. 2011 nr 68 poz. 360ze zm.), wg której fakturę wystawia się nie później niż 7-ego dnia od wydania towaru lub wykonania usługi traci swój byt prawny z dniem 31.12.2013 r.

Nowością, na podstawie dodanego do ustawy art. 106i, jest, że podatnik ma możliwość wystawienia faktury nawet 30 dni przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi, ale także do 15 dni po zakończeniu miesiąca, w którym wykonano usługę lub zakończono dostawę.

 

Poniższy schemat przedstawia okres, w którym mamy obowiązek od 01.01.2014 r. wystawić fakturę

 

zmiany-w-VAT-2014-schemat

Pamiętaj!

Ważne jest przygotowanie się do zmian w zakresie fakturowania, które wejdą w życie już niebawem. Dotyczą one nie tylko elementów faktury, ale również terminów ich wystawiania.

 

Po nowemu ustalimy obowiązek podatkowy

Główna zmiana to nowy sposób ustalania terminu powstawania obowiązku podatkowego w VAT wynikający z nowego art. 19a ustawy. Artykuł ten zastąpi dotychczas stosowany Art. 19.

1. Główna zasada to powstanie obowiązku podatkowego w momencie wykonania usługi lub dokonania dostawy towarów.

2. Wystawienie faktury po dokonaniu dostawy lub zakończeniu usługi nie przesunie obowiązku podatkowego! 

Powstanie obowiązku podatkowego nie będzie od nowego roku, co do zasady, związane z wystawieniem faktury. Znika z przepisów okres 7 dni na wystawienie faktury, który umożliwiał przesunięcie płatności podatku o miesiąc czy, dla niektórych, nawet kwartał.

3. Otrzymanie zaliczki rozliczysz bez zmian

Tak, jak do tej pory, otrzymana zaliczka, przedpłata, rata, zadatek powoduje powstanie obowiązku podatkowego. O wyjątkach dot. m.in. mediów, najmu, stałej obsługi prawnej i biurowej piszemy w naszym poradniku.

4. NOWOŚĆ! Zapłacisz VAT od usługi rozliczanej etapami

 Moment powstania obowiązku podatkowego będzie uzależniony od:

- wykonania określonej części usługi, co do której przewidziano zapłatę (art. 19a ust. 2 ustawy o VAT)

- upływu okresu, do którego przypisano płatności przy usłudze z określonymi następującymi po sobie terminami rozliczeń czy płatności (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT)

- końca każdego roku podatkowego, przy ciągłej usłudze wykonywanej dłużej niż rok, dla której nie przewidziano terminów płatności w danym roku (art. 19a ust. 3 ustawy o VAT)

5. Zniknie „szczególny moment” dla mediów

Obowiązek w VAT od tzw. mediów powstanie na ogólnych zasadach; nie będzie już odgrywał roli termin płatności, jak było do tej pory.

6. Będą też takie usługi, od których obowiązek podatkowy powstanie w chwili wystawienia faktury oraz takie, gdzie ważne będzie otrzymanie zapłaty.

Najem, media, usługi transportowe, spedycyjne, budowlane, ochrony osób, najem, dzierżawa, leasing, dostawa i drukowanie książek to niektóre z tych czynności, na które należy zwrócić szczególną uwagę przy ustalaniu momentu powstania obowiązku podatkowego.

 

Pamiętaj!

Art. 7 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. wskazuje, że  dla czynności wykonanych do końca 2013 r. do określenia momentu powstania obowiązku podatkowego stosujemy zasady obowiązujące do końca 2013 roku.

 

Nowe zasady też dla podatku naliczonego

 

1. Główna zasada to: odliczenie VATu zależne od powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy.

Aby odliczyć VAT naliczony musi nie tylko powstać obowiązek podatkowy u sprzedawcy, ale także musisz otrzymać fakturę w okresie, za który rozliczasz podatek.

Znika z ustawy ust. 12 i 12a w art. 86 umożliwiający podatnikom odliczenie VAT w miesiącu otrzymania faktury, gdy prawo do rozporządzenia towarami jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed terminem do złożenia deklaracji VAT; w praktyce do 25ego dnia następnego miesiąca/kwartału.

Pamiętaj!

Nie będzie możliwe odliczenie VATu w m-cu otrzymania faktury, gdy u dostawcy nie powstał obowiązek podatkowy.

2. Dalej masz prawo do odliczenia VAT w deklaracji za 2 kolejne miesiące/kwartały

Tak, jak do tej pory, wg zmienionych przepisów w art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w deklaracji za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych, o ile nie odliczył VATu w miesiącu, w którym spełnił warunki do odliczenia, tj.: powstał obowiązek podatkowy u dostawcy i otrzymał fakturę za towar/usługę.

3. Możesz też odliczyć VAT korygując deklarację w ciągu 5 lat od powstania prawa do odliczenia

Jeśli podatek naliczony nie zostanie odliczony w 3 powyższych okresach, art. 86 ust. 13 umożliwia podatnikowi odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji za okres, w którym powstało prawo do obniżenia. Dokonanie korekty musi być dokonane w ciągu 5 lat od okresu, w którym powstało to prawo.

4. Skomplikowane zasady odliczenia VAT od WNT

Ustawodawca wprowadził nowe obowiązki dla podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Prawo do odliczenia VAT powstaje wg zasady ogólnej tj. powstania obowiązku podatkowego w podatku należnym.

Pamiętaj!

Warunkiem zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego jest otrzymanie faktury od dostawcy w ciągu 3 miesięcy! Brak faktury w tym terminie powoduje obowiązek korekty odliczonego podatku, a późniejsze otrzymanie – prawo do ponownego odliczenia.

5. Nie odliczysz już VATu od mediów w terminie płatności!

Dotychczasowe prawo do odliczenia VAT od tzw. mediów, o ile faktura zawierała informację, jakiego okresu dotyczy, powstawało w rozliczeniu za okres, w którym przypadał termin płatności.

01.01.2014 r. przyniesie zniesienie tego terminu. Podatek naliczony odliczymy na ogólnych zasadach; tj. powstanie obowiązku podatkowego u dostawcy i otrzymanie faktury.

6. Masz prawo do odliczenia VAT od zaliczek

Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki, przedpłaty na poczet towarów lub usług, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu uiszczenia zapłaty oraz otrzymał fakturę dot. wpłaconej kwoty.

 7. Faktura „metoda kasowa” - pilnuj kiedy mały podatnik otrzyma zapłatę

Otrzymanie faktury „metoda kasowa” w bieżącym stanie prawnym daje nam możliwość odliczenia VAT z chwilą zapłaty całości lub części kwoty. Od 01.01.2014 r. stosujemy zasadę ogólną, czyli powstanie obowiązku podatkowego i otrzymanie faktury.

Pamiętaj!

Mały podatnik stosujący metodę kasową musi otrzymać zapłatę, aby wpłacający mógł odliczyć VAT naliczony.

 

Zmiany nie ominęły podstawy opodatkowania

 

Nowy art. 29a w ustawie o VAT, który zastąpił dotychczasowy art. 29 zawiera zmianę definicji podstawy opodatkowania. Jest ona implementacją przepisów dyrektywy VAT. Od 01.01.2014 r. podstawą opodatkowania nie będzie, jak dotychczas, ”obrót” ale wszystko, co stanowi zapłatę przy transakcjach odpłatnych. Podstawa ta będzie zwiększana m.in. o dodatkowe koszty pobierane przez dostawcę od nabywcy i pomniejszana m.in. o rabaty, opusty, obniżki, wartość zwróconych towarów, opakowań.

Ustawa określa też sposoby ustalania podstawy opodatkowania dla zaliczek, WNT, importu towarów, importu usług oraz czynności nieodpłatnych. Niestety, dalej nie ma przepisów dot. świadczeń kompleksowych, takich jak np.  ubezpieczenie przy leasingu, media przy najmie, dostawa towarów z transportem. Obniżenie podstawy opodatkowania nadal możliwe jest tylko wtedy gdy posiadamy potwierdzenie odbioru faktury korygującej zmniejszającej sprzedaż. Możliwe są pewne uproszenia wynikające z art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT. 

Przepisy, które wejdą w życie 1 stycznia 2014 r. będą rewolucyjne. Są przełomem w zakresie fakturowania. Nowe terminy wystawiania faktur to jednocześnie wiele dodatkowych obowiązków dla podatników. Wiążą się one z koniecznością dokładnego ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego dla danej czynności, aby prawidłowo wykazać podatek należy po stronie sprzedawcy, ale też mieć pewność że mamy prawo do odliczenia podatku naliczonego jako nabywca.

 

Nowe przepisy spowodują konieczność zmiany dotychczas stosowanych procedur podatkowych oraz dostosowania programów handlowych i finansowo-księgowych.

 

Pamietaj!

Jeśli jesteś podatnikiem, który uzyskał interpretacje indywidualne od Ministra Finansów w zakresie zmienionych przepisów – od 1 stycznia 2014 r. możesz nie być chroniony uzyskaną interpretacją.

 

Nasze poradniki pomogą Państwu przygotować się na wielkie zmiany w zasadach rozliczania VAT od 2014 r.

 

Dla wymagających przygotowaliśmy szczegółowy poradnik: VAT od 1 stycznia 2014 roku

Masz samochód w firmie przeczytaj - O odliczaniu VAT od samochodów w 2014 r.

 

Czytany 10044 razy Ostatnio zmieniany środa, 12 luty 2014 08:11

Artykuły powiązane

 • Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT

  Zmieniają się zasady klasyfikacji towarów i usług. Zamiast PKWiU z 2008 r. stosować będziemy PKWiU 2015 i nomenklaturę scaloną (CN). Ma być prościej, łatwiej i przejrzyściej. Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r. wymaga jednak odpowiednich przygotowań.

 • Mikrorachunek podatkowy – czym jest i jak go wygenerować? Mikrorachunek podatkowy – czym jest i jak go wygenerować?

  Zmiana wprowadzona przez resort finansów ma ułatwić podatnikom regulowanie zobowiązań podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT. Sprawdź, jak wygenerować mikrorachunek podatkowy i jak uniknąć pułapek zastawionych przez oszustów. Dowiedz się też, jakie korzyści przyniesie wprowadzenie indywidualnego mikrorachunku dla każdego podatnika.

 • Oprogramowanie InsERT – gotowe na zmiany podatkowe 2019 Oprogramowanie InsERT – gotowe na zmiany podatkowe 2019

  Zmiany w rozliczaniu pojazdów osobowych w podatku dochodowym, nowy sposób obliczania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców osiągających niskie przychody, nowe wzory deklaracji – wszystkie te i wiele innych zmian weszły w życie z początkiem 2019 r. Rachmistrz nexo, Rachmistrz GT, Rewizor nexo i Rewizor GT, a także inne programy InsERT są na nie gotowe już od dawna. Sprawdź, co się zmieniło w oprogramowaniu twojej firmy!

 • Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta

  Uzyskanie danych o podmiocie gospodarczym nie wymaga wynajmowania agencji detektywistycznej – wystarczy skorzystać z jednej z kilku bezpłatnych, publicznych wyszukiwarek dostępnych online. Znajdziemy w nich informacje o jednoosobowych firmach, spółkach cywilnych i spółkach handlowych. Sprawdź, jak z nich korzystać i na co zwrócić uwagę, aby uzyskać oczekiwane wyniki.

 • Jak uzyskać elektroniczne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach Jak uzyskać elektroniczne zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

  Przedsiębiorca chcący uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub zaświadczenie stwierdzające wysokość zobowiązania podatkowego nie musi już odwiedzać urzędu skarbowego i oczekiwać na wydanie dokumentu. Uruchomiona została nowa usługa, dzięki której wniosek można składać przez Internet, a zaświadczenie otrzymać w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.