poniedziałek, 03 luty 2014 22:02

Likwidacja kasy fiskalnej

Oceń ten artykuł
(10 głosów)

Kasa fiskalna już nie spełnia Twoich wymagań?  A może likwidujesz sprzedaż detaliczną i nie będzie Ci już potrzebna? Aby zgodnie z przepisami zakończyć pracę z tym urządzeniem, będziesz musiał dopełnić kilku formalności związanych z dokonaniem odczytu pamięci fiskalnej.

 

Wytyczne dotyczące odczytu pamięci fiskalnej znajdziesz w § 15 i 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363):

§ 15. 1. W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik: 
1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

2. Odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 16. 1. W przypadku konieczności wymiany pamięci fiskalnej podatnik dokonuje czynności określonych w § 15 ust. 1 pkt 1, 2 i 4. Przepis § 15 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Po wymianie pamięci fiskalnej podatnik:
1) dokonuje fiskalizacji kasy;
2) składa zgłoszenie aktualizacyjne danych dotyczących kasy z nowym numerem unikatowym w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu prowadzącego serwis główny, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, według wzoru zgłoszenia aktualizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, książka kasy nie podlega wymianie.

 

Odczyt zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej

Kogo dotyczy?

Konieczność dokonania odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy dotyczy podatników, którzy:

  • Zamykają działalność gospodarczą
  • Rezygnują z prowadzenia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych
  • Z innej przyczyny zdecydowali się na zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym (np. wymiana urządzenia na nowsze)
  • Wymieniają pamięć fiskalną kasy

Należy przy tym pamiętać, że procedura postępowania jest inna w pierwszych trzech przypadkach, a inna w ostatnim przypadku. W pierwszych trzech przypadkach następuje zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym. Natomiast w ostatnim kasa dalej będzie pracować w trybie fiskalnym, a wymieniony zostanie jedynie moduł pamięci. Przyjrzyjmy się zatem, jaka procedura postępowania obowiązuje w każdym z tych przypadków.

 

Zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym

Poniżej opisane czynności należy wykonać w przypadku zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn likwidujesz swoją kasę, obowiązują Cię wszystkie poniższe kroki:

 

1. Wykonanie raportu dobowego, a następnie okresowego

Po tej czynności nie możesz już zarejestrować żadnej sprzedaży na swojej kasie. Jeśli się pomylisz i mimo wszystko wydrukujesz dla klienta jakiś paragon, będziesz musiał wykonać raport dobowy i okresowy jeszcze raz.

 

2. Złożenie do urzędu skarbowego wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Masz na to 7 dni od zakończenia pracy kasy, czyli od wydrukowania raportu okresowego (miesięcznego). Wzór takiego wniosku znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie kas.

 

3. Złożenie wniosku o wyrejestrowania kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego

Rozporządzenie nie określa ani terminu, w którym trzeba złożyć taki wniosek, ani jego wzoru. Zrób to jednak jak najszybciej. Aby wniosek był sporządzony poprawnie, powinien zawiera co najmniej takie dane, jak:

a) imię i nazwisko lub nazwa, adres i numer NIP podatnika

b) numer ewidencyjny kasy zgłoszonej do wyrejestrowania

c) dane osoby (imię i nazwisko, dane kontaktowe) wyznaczonej przez podatnika do kontaktów w sprawie ustalenia szczegółów dotyczących przeprowadzenia odczytu, m.in. ustalenia daty i godziny wykonania tej czynności

d) przeznaczenie kasy po wyrejestrowaniu z ewidencji

 

4. Dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Czynności odczytu pamięci fiskalnej dokonuje uprawniony serwisant, który oczywiście musi być wcześniej powiadomiony. Na odczycie musi być również obecny pracownik urzędu skarbowego - w jego obecności serwisant drukuje raport rozliczeniowy z całego okresu pracy kas fiskalnej. Pracownik urzędu skarbowego spisuje protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej, do którego dołącza sporządzony raport. Wzór protokołu znajduje się w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie kas. Dokument ten sporządza się w trzech egzemplarzach - po jednej dla każdej ze stron.

 

Co zrobić z kasą po dokonaniu odczytu?

Przepisy nie wymagają od podatnika przechowania „zużytej” kasy fiskalnej do czasu przedawnienia się zobowiązania podatkowego. Urządzenie, które nie pracuje już w trybie fiskalnym, tak naprawdę nie jest już kasą fiskalną, więc nie podlega pod rygorystyczne przepisy dotyczące jej użytkowania. Kasę po zakończeniu pracy w trybie fiskalnym można zutylizować, zachowując przy tym oczywiście wszelkie wymogi ochrony środowiska. Można ją używać jako przycisk do papieru. Oczywiście nie można już za jej pomocą ewidencjonować sprzedaży. Jednak to, co zrobisz ze swoją kasą po dokonaniu odczytu, nie jest już obwarowane przepisami.

 

Wymiana pamięci fiskalnej kasy

Poniżej opisane czynności należy wykonać w przypadku wymiany pamięci fiskalnej kasy. Jest to konieczne, gdy pamięć się zapełni lub gdy moduł zostanie uszkodzony. W takim przypadku nie następuje jednak zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym, dlatego procedura jest nieco inna:

1. Wykonanie raportu dobowego, a następnie okresowego

Po tej czynności kasa nie może już być używana - nie można rejestrować na niej sprzedaży aż do momentu fiskalizacji nowego modułu.  Jeśli już po sporządzeniu raportów przez pomyłkę zarejestrujesz na danej kasie jakąś sprzedaż lub zrobi to Twój pracownik, będziesz musiał wydrukować raport dobowy i okresowy (miesięczny) jeszcze raz.

 

 2. Złożenie do urzędu skarbowego wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Wzór wniosku znajdziesz w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie kas. Na złożenie tego dokumentu masz 7 dni od zakończenia pracy kasy, czyli od sporządzenia raportów dobowego i miesięcznego.

 

3. Dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy

Na odczycie pamięci fiskalnej kasy muszą być obecne trzy osoby: serwisant, pracownik urzędu skarbowego i właściciel urządzenia, czyli Ty. Serwisant drukuje raport rozliczeniowy za cały okres pracy kasy. Pracownik urzędu sporządza protokół, którego wzór znajduje się w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Do protokołu dołącza wydrukowany raport. Dokument taki otrzymuje każda ze stron - pracownik urzędu, serwisant i podatnik będący właścicielem kasy.

 

4. Wymiana pamięci i fiskalizacja

Po wprowadzeniu do kasy nowego modułu pamięci urządzenie musi zostać poddane fiskalizacji. Czynności tej dokonuje uprawniony serwisant. Kasa ma ten sam numer ewidencyjny co wcześniej, zostaje jej jednak nadany nowy numer unikatowy.

 

5. Złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego danych dotyczących kasy

Wzór tego zgłoszenia znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas. Należy to zrobić w terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od serwisanta. Najistotniejszą informacją w tym zgłoszeniu jest nowy numer unikatowy kasy, który zostanie jej nadany po wymianie pamięci fiskalnej.

Po wymianie pamięci kasę w dalszym ciągu możesz użytkować. Ma ona ten sam numer ewidencyjny i tak samo rejestruje sprzedaż.

 

Zawieszam działalność - czy muszę dokonywać odczytu pamięci fiskalnej kasy?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeśli prowadzisz sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych i zamierzasz zawiesić działalność na dłuższy czas możesz się zastanawiać, czy w Twoim przypadku konieczne będzie dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy.

Jak wynika z przepisów, w trakcie zawieszenia działalności nie można jej wykonywać oraz osiągać bieżących przychodów. Można natomiast wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia oraz wykonywać wszelkie obowiązki nakazanych przepisami prawa. To, że zawiesiłeś działalność, nie oznacza, że zakończyłeś pracę kasy w trybie fiskalnym. Nie ma też żadnego powodu, abyś z tej przyczyny musiał wymienić pamięć fiskalną. Wstrzymanie się na jakiś czas z prowadzeniem sprzedaży nie jest tożsame z jej definitywnym zaprzestaniem.

 

Ważne!

Zawieszenie działalności gospodarczej nie jest tożsame z zakończeniem pracy kasy w trybie fiskalnym i nie skutkuje koniecznością dokonania odczytu pamięci.

 

Czytany 13093 razy Ostatnio zmieniany środa, 16 kwiecień 2014 11:29