wtorek, 21 czerwiec 2016 09:09

Sprawozdanie finansowe za 2015 r. gdzie złożyć? A co jak nie sporządzasz bilansu?

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe sporządzają i przekazują do rejestru sądowego oraz do urzędu skarbowego roczne sprawozdanie finansowe. Dowiedz się, w jakich terminach należy je składać i jakie dokumenty załączyć. Sprawdź też, jaki dodatkowy obowiązek od 2015 roku ciąży na spółkach jawnych osób fizycznych i spółkach partnerskich, które nie sporządzają sprawozdania.

 

Jednostki gospodarcze wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek sporządzać i składać we właściwym rejestrze sądowym sprawozdanie finansowe wraz z odpowiednimi dokumentami za rok poprzedni. Dotyczy to m.in. spółek z o.o., spółek jawnych, spółek akcyjnych, spółek komandytowych, spółek komandytowo-akcyjnych, spółek partnerskich i spółdzielni. Obowiązek ten wynika z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 ze zm.) wzmianka o złożeniu sprawozdania do KRS jest przekazywana bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG).

 

Złożeniu do KRS podlegają:

1) roczne sprawozdanie finansowe

2) opinia biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało badaniu

3) odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty

4) sprawozdanie z działalności - dotyczy jednostek określonych w art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości (o ile jednostki te nie korzystają z uproszczeń przewidzianych dla jednostek mikro lub małych).

 

Sprawozdanie finansowe wraz z wymaganymi dokumentami składa się w ciągu 15 dni od terminu jego zatwierdzenia. Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zatwierdzenie to powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W przypadku podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin zatwierdzenia sprawozdania upływa 30 czerwca, natomiast termin przekazania go do KRS – 15 lipca.

 

Ważne!

Podmioty zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, czas na przekazanie bilansu do KRS mają do piątku 15 lipca 2016 r.

 

W przypadku zatwierdzenia sprawozdania wcześniej niż 30 czerwca, termin jego przekazania do rejestru sądowego odpowiednio się przesuwa. Przykładowo bilans zatwierdzony 1 czerwca 2016 r. należało przekazać do KRS najpóźniej 16 czerwca 2016 r.

 

Przekazaniu do rejestru sądowego podlegają również sprawozdania, które nie zostały zatwierdzone przez organ zatwierdzający – kwestię tę reguluje art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W takim wypadku sprawozdanie należy przekazać do KRS dwa razy: w ciągu 15 dni od upływu terminu jego zatwierdzenia oraz w ciągu 15 dni od jego faktycznego zatwierdzenia – wraz z wymaganymi dokumentami.

 

W terminie 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego osoby prawne przekazują je do urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem wykonanym przez podmiot uprawniony do badania tegoż sprawozdania – obowiązek ten nie dotyczy podatników, których sprawozdania są zwolnione z obowiązku badania. W przypadku spółek konieczne jest złożenie dodatkowo odpisu uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie. Oznacza to, iż do urzędu skarbowego nie składa się niezatwierdzanych sprawozdań. Osoby prawne nie składają sprawozdania finansowego wraz z rocznym zeznaniem podatkowym CIT-8.

Natomiast osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe sprawozdanie do urzędu skarbowego przekazują w terminie złożenia zeznania rocznego, czyli do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym. Do sprawozdania nie dołącza się opinii i raportu biegłego rewidenta – niezależnie od tego, czy podlegało ono obowiązkowemu badaniu, czy też było ono dobrowolne.

 

Ważne!

Sprawozdanie finansowe należy złożyć do urzędu skarbowego:

W terminie 10 dni od zatwierdzenia sprawozdania – podatnicy CIT

W terminie złożenia zeznania rocznego (do 30 kwietnia) – podatnicy PIT

 

Zgodnie art. 80b Kodeksu karnego skarbowego, niezłożenie sprawozdania finansowego traktowane jest jako wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny nawet do 37 tys. zł.

 

Należy również przypomnieć, iż od 15 stycznia 2015 r. w ustawie o rachunkowości znajduje się art. 70a w brzmieniu:

Art. 70a. Kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

 

Spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, które nie sporządzają sprawozdania finansowego, mają obowiązek złożyć do KRS wskazane w powyższym przepisie oświadczenie – służy do tego druk KRS-Z30. W przypadku składania oświadczenia wraz z rejestracją zmiany swoich danych, należy złożyć w sądzie rejonowym druk KRS-ZN.

Jeśli wniosek dotyczy wyłącznie wzmianki o braku obowiązku sporządzenia i przekazania sprawozdania finansowego, nie pobiera się ani opłaty sądowej, ani opłaty za ogłoszenie w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Wnioskodawcy nie doręcza się postanowienia uwzględniającego tenże wniosek.

Spółki, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, oświadczenie takie muszą złożyć do końca czerwca danego roku.

 

Ważne!

Spółki jawne osób fizycznych i spółki partnerskie, które nie sporządzają sprawozdania finansowego, muszą złożyć w KRS oświadczenie o braku takiego obowiązku – mają na to 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

W przypadku podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin złożenia oświadczenia za rok 2015 r. mija w czwartek 30 czerwca 2016 r.

 

Zmiany w ustawie o rachunkowości zostały wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2015 r. poz. 4).

Czytany 4806 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 21 czerwiec 2016 10:54

Artykuły powiązane

 • Urzędy skarbowe z większym dostępem do kont obywateli Urzędy skarbowe z większym dostępem do kont obywateli

  Naczelnik urzędu skarbowego, w związku z postępowaniem przygotowawczym lub czynnościami wyjaśniającymi w sprawie o przestępstwa lub wykroczenia, może uzyskać od banków informacje o liczbie, stanie rachunków i obrotach podatnika. Dotychczas prawo do wnioskowania o taką informację mieli Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. 1 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej. Czy nowe uprawnienia dla urzędów skarbowych i ich wgląd w informacje bankowe powinny martwić podatników?

 • CIT-8 i sprawozdania finansowe za 2019 r. odroczone CIT-8 i sprawozdania finansowe za 2019 r. odroczone

  Wprowadzona przez rząd tarcza antykryzysowa wydłuży terminy składania zeznań CIT-8 przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym organizacje pozarządowe, a także zapłaty podatku z nich wynikających. Więcej mamy też czasu na sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych. Sprawdź, jakie zmiany przygotował rząd w związku z panującą epidemią.

 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.? Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.?

  Na stronie resortu finansów pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców zobowiązanych do przesyłania sprawozdania finansowego. Obecnie można tego dokonać tylko drogą elektroniczną w formie plików JPK. Sprawdź, jakie wyjaśnienia znalazły się na stronie Ministerstwa.

 • Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r.

  W związku z wejściem w życie przepisów, które wprowadziły obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego wyłącznie drogą elektroniczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania.

 • Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na 2019 r. Nowe oświadczenie pracownika PIT-2 na 2019 r.

  Pomniejszone zaliczki na podatek dochodowy mogą wpłacać pracodawcy, którzy dysponują oświadczeniem PIT-2 danego pracownika. Aby zachowało ono moc prawną, musi być złożone w terminie i na właściwej wersji formularza. Sprawdź, na czym polega obniżanie zaliczek o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek i kto może z niego korzystać. Pobierz też aktualny druk PIT-2 na 2019 r.