czwartek, 30 czerwiec 2016 08:18

Jednolity Plik Kontrolny – JPK; definicje: duży, średni, mały i mikroprzedsiębiorca Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(49 głosów)

Przepisy dotyczące obowiązku przekazywania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego wejdą w życie 1 lipca 2016 r. Ustawodawca przewidział jednak okres przygotowawczy na wdrożenie JPK dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców. Comiesięczny obowiązek przesyłania rejestrów VAT bez wezwania organu podatkowego na mikroprzedsiębiorców zostanie nałożony od 1 stycznia 2018 r., natomiast dla małych i średnich przedsiębiorców – od 1 stycznia 2017 r. Z kolei obowiązek przekazywania danych do e-kontroli w formie JPK zarówno na mikroprzedsiębiorców, jak i małych oraz średnich przedsiębiorców zostanie nałożony od 1 lipca 2018 r.

 

Okres przejściowy obejmuje również podmioty niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, o ile spełniają one kryteria określone dla małych, średnich lub mikroprzedsiębiorców. 

 

Zobacz: Interpretacja ogólna Ministra Finansów dot. JPK

 

Do określenia statusu podatnika dla celów Jednolitego Pliku Kontrolnego, o którym mowa w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa stosujemy definicje z Ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672): 

Art. 104. Za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

Art. 105. Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro. 

Art. 106. Za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Art. 107. Wyrażone w euro wielkości, o których mowa w art. 104-106, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy.

(...)

Art. 109.
 1. Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty.

2. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

3. W przypadku przedsiębiorcy działającego krócej niż rok, jego przewidywany obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, a także średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres, udokumentowany przez przedsiębiorcę.

 

W celu ustalenia, czy podatnik w roku 2016 spełnia warunki do zachowania statusu mikroprzedsiębiorcy bądź małego lub średniego przedsiębiorcy, należy m.in. przeliczyć kwotę euro na złote. Przeliczenia, o którym mowa w art. 107, dokonuje się według kursu z 31 grudnia 2015 r. lub 31 grudnia 2014 r.

 

Dnia 31.12.2015 r. kurs euro wyniósł 4,2615 (Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31)

Dnia 31.12.2014 r. kurs euro wyniósł 4,2623 (Tabela nr 252/A/NBP/2014 z dnia 2014-12-31)

 

W celu ustalenia, czy podatnik w roku 2017 spełnia warunki do zachowania statusu mikroprzedsiębiorcy bądź małego lub średniego przedsiębiorcy, należy m.in. przeliczyć kwotę euro na złote. Przeliczenia, o którym mowa w art. 107, dokonuje się według kursu z 30 grudnia 2016 r. lub 31 grudnia 2015 r.

 

Dnia 30.12.2016 r. kurs euro wyniósł 4,4240 (Tabela nr 252/A/NBP/2016 z dnia 2016-12-30)

Dnia 31.12.2015 r. kurs euro wyniósł 4,2615 (Tabela nr 254/A/NBP/2015 z dnia 2015-12-31)

 

Warto przy tym podkreślić, iż o ile zachowanie progu zatrudnienia jest obowiązkowe dla posiadania któregoś z powyższych statusów, o tyle w przypadku warunków finansowych wystarczy spełnić jeden  z dwóch warunków: dotyczący obrotu rocznego lub całkowitego bilansu rocznego.

Statusu mikroprzedsiębiorcy bądź małego lub średniego przedsiębiorcy nie traci się w przypadku przekroczenie jednego z powyższych progów w trakcie trwania roku obrotowego. Dane, które stosuje się do określenia liczby zatrudnionych i kwot finansowych obliczane są w skali rocznej i dotyczą ostatniego zatwierdzonego okresu obrachunkowego.

Aby zakwalifikować dane przedsiębiorstwo do określonej kategorii konieczne jest łączne spełnienie warunków z pkt 1 i 2 w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych. Zauważmy przy tym, że warunek w pkt 2 został sformułowany alternatywnie („lub"), oznacza to, że przynajmniej jeden z warunków alternatywy musi być spełniony, aby warunek określony w pkt 2 można było uznać za spełniony.  

  

MIKROPRZEDSIĘBIORCA

Status mikroprzedsiębiorcy zachowuje podatnik, który przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat spełnił łącznie dwa warunki: jego średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 10 osób, a roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub suma aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.

 

Jeżeli podmiot w jednym z lat 2014 lub 2015 spełnia łącznie warunki z pkt. 1 i 2, jest traktowany w roku 2016 jako mikroprzedsiebiorca. Dotyczy to podmiotu, który:

 • zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego obrót jest równy lub mniejszy od 2 mln euro oraz suma aktywów równa lub mniejsza od 2 mln euro,
 • zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego obrót jest większy od 2 mln EURO oraz suma aktywów równa lub mniejsza od 2 mln euro,
 • zatrudnia mniej niż 10 osób, a jego obrót jest równy lub mniejszy od 2 mln EURO oraz suma aktywów większa od 2 mln euro.

 

Jeżeli podmiot w jednym z lat 2015 lub 2016 spełnia łącznie warunki z pkt. 1 i 2, jest traktowany w roku 2017 jako mikroprzedsiębiorca. Może nim być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, ale i mikroprzedsiębiorstwo prowadzone w innej formie prawnej.

 

Po przeliczeniu na złote kwota 2 mln euro wynosi odpowiednio:

Za rok 2016: 8 848 000,- zł

Za rok 2015: 8 523 000,- zł

Za rok 2014: 8 524 600,- zł

 

Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstanie:

Ewidencje VAT
(plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego: od 1 stycznia 2018 r.

Dane do e-kontroli
(wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych: od 1 lipca 2018 r.

 

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi właściwej kwalifikacji firm wg ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zadaliśmy pytanie skierowane pod adres Ministerstwa Finansów do obsługi zgłoszeń dotyczących JPK:

Wątpliwość dot. kwalifikacji podatnika w celu ustalenia obowiązku przekazywania danych JPK_VAT:

Zakładam, że mamy przedsiębiorcę, który:
• w 2015 r. zatrudniał średniorocznie 6 pracowników, osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w wysokości równowartości w złotych 1,4 mln EUR, a suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 2015 r. wyniosła równowartość w złotych 1 mln EUR;
• w 2016 r. zatrudniał średniorocznie 5 pracowników, osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych w wysokości równowartości w złotych 3 mln EUR, a suma aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec 2016 r. wyniosła równowartość w złotych 2,8 mln EUR.

Wg mnie, takiego przedsiębiorcę należy uznać za mikroprzedsiębiorcę, ponieważ w 2015 r. spełnił on wszystkie kryteria wymienione w definicji mikroprzedsiębiorcy zawartej w art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W konsekwencji, w mojej ocenie, przedsiębiorca ten powinien być zobowiązany do przesyłania informacji JPK_VAT począwszy od stycznia 2018 r.

 

W dniu 13.12.2016 r. otrzymaliśmy następującą odpowiedź Zespołu Pomocy Technicznej Portalu Podatkowego:

Centrum Kompetencyjne Usług Elektronicznych uprzejmie informuje, że w myśl art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Z uwagi na fakt, iż w jednym z dwóch lat obrotowych podmiot był uznany za mikroprzedsiębiorcę, uznać należy, że na dzień 1 stycznia 2017 r. jest mikroprzedsiębiorcą.

 

Odpowiedź rozwiewa wątpliwości wielu podobnych podatników, którzy obawiali się objęcia obowiązkiem przekazywania plików JPK_VAT juz od stycznia 2017 roku.

 

MAŁY PRZEDSIĘBIORCA

Status małego przedsiębiorcy przysługuje podatnikowi, który przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat spełnił łącznie dwa warunki: jego średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 50 osób, a roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub suma aktywów bilansu nie przekroczyły równowartości 10 mln euro, pod warunkiem, że nie spełnia definicji mikroprzedsiębiorcy.

 

Mały przedsiębiorca w 2016 roku to taki, który w jednym z lat 2014 lub 2015 spełnia łącznie warunki z pkt. 1 i 2, czyli:

 • zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego obrót jest równy lub mniejszy od 10 mln euro oraz suma aktywów równa lub mniejsza od 10 mln euro,
 • zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego obrót jest większy od 10 mln euro oraz suma aktywów równa lub mniejsza od 2 mln euro,
 • zatrudnia mniej niż 50 osób, a jego obrót jest równy lub mniejszy od 10 mln euro oraz suma aktywów większa od 10 mln euro.

 

Mały przedsiębiorca w 2017 roku to taki, który w jednym z lat 2015 lub 2016 spełnia łącznie w/w warunki z pkt. 1 i 2.

 

Po przeliczeniu na złote kwota 10 mln euro wynosi odpowiednio:

Za rok 2016: 44 240 000,- zł

Za rok 2015: 42 615 000,- zł

Za rok 2014: 42 623 000,- zł

 

Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstanie:

Ewidencje VAT
(plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego: od 1 stycznia 2017 r.

Dane do e-kontroli
(wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych: od 1 lipca 2018 r.

  

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA

Status średniego przedsiębiorcy przysługuje podatnikowi, który przynajmniej w jednym z dwóch ostatnich lat spełnił łącznie dwa warunki: jego średnioroczne zatrudnienie nie przekroczyło 250 osób, a roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekroczył równowartości 50 mln euro lub suma aktywów bilansu nie przekroczyły 43 mln euro, pod warunkiem, że nie spełnia definicji małego przedsiębiorcy.

 

Przypadki, kiedy podmiot jest kwalifikowany jako średni przedsiębiorca w 2016 r.:

Warunki które zostały spełnione przez podmiot w jednym z dwóch lat obrotowych: 2014 lub 2015:

 • zatrudnia poniżej 250 osób, a jego obrót jest równy lub mniejszy od 50 mln euro oraz suma aktywów jest większa od 43 mln euro,
 • zatrudnia poniżej 250 osób, a jego obrót jest większy od 50 mln euro oraz aktywa są równe lub mniejsze od 43 mln euro,
 • zatrudnia poniżej 250 osób, gdy jego obrót jest równy lub mniejszy od 50 mln euro oraz aktywa są równe lub mniejsze od 43 mln euro.

 

Średni przedsiębiorca w 2017 r. to taki, który spełnia w/w warunki w jednym z dwóch lat obrotowych: 2015 lub 2016.

 

Po przeliczeniu na złote kwota 43 mln euro wynosi odpowiednio:

Za rok 2016: 190 232 000,- zł

Za rok 2015: 183 244 500,- zł

Za rok 2014: 183 278 900,- zł

 

Po przeliczeniu na złote kwota 50 mln euro wynosi odpowiednio:

Za rok 2016: 221 200 000,- zł

Za rok 2015: 213 075 000,- zł

Za rok 2014: 213 115 000,- zł

 

Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstanie:

Ewidencje VAT
(plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego: od 1 stycznia 2017 r.

Dane do e-kontroli
(wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych: od 1 lipca 2018 r.

  

DUŻY PRZEDSIĘBIORCA

W przypadku przekroczenia limitów określonych dla średniego przedsiębiorcy, podatnika uznaje się za tzw. dużego przedsiębiorcę.

 

W 2016 roku dotyczy to podmiotów, które w latach 2014 i 2015:

W 2017 roku dotyczy to podmiotów, które w latach 2015 i 2016:

zatrudniały średniorocznie 250 lub więcej osób, osiągnęły obrót mniejszy bądź równy 50 mln euro, a ich aktywa były mniejsze bądź równe 43 mln euro.
zatrudniały średniorocznie 250 lub więcej osób, osiągnęły obrót większy niż 50 mln euro, a ich aktywa były mniejsze bądź równe 43 mln euro,
zatrudniały średniorocznie 250 lub więcej osób, osiągnęły obrót mniejszy bądź równy 50 mln euro, a ich aktywa były większe od 43 mln euro,
zatrudniały średniorocznie 250 lub więcej osób, osiągnęły obrót większy niż 50 mln euro, a ich aktywa były większe niż 43 mln euro;
zatrudniały średniorocznie mniej niż 250 osób, osiągnęły obrót większy od 50 mln euro, a ich aktywa większe od 43 mln euro,

 

Po przeliczeniu na złote kwota 43 mln euro wynosi odpowiednio:

Za rok 2016: 190 232 000,- zł

Za rok 2015: 183 244 500,- zł

Za rok 2014: 183 278 900,- zł

 

Po przeliczeniu na złote kwota 50 mln euro wynosi odpowiednio:

Za rok 2016: 221 200 000,- zł

Za rok 2015: 213 075 000,- zł

Za rok 2014: 213 115 000,- zł

 

Podmioty będące tzw. dużymi przedsiębiorcami nie mają prawa do okresu przejściowego – obowiązek przesyłania wszystkich danych w formie plików JPK obejmie ich już od 1 lipca 2016 r. 

 

Obowiązek przesyłania danych w formie plików JPK powstanie:

Ewidencje VAT
(plik JPK-VAT) miesięcznie bez wezwania organu podatkowego: od 1 lipca 2016 r.

Dane do e-kontroli
(wszystkie pliki JPK) na wezwanie organów podatkowych: od 1 lipca 2016 r.

Czytany 51718 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 07:40

Artykuły powiązane

 • Jak w 2017 r. ująć w ewidencji VAT i pliku JPK faktury wystawiane do paragonów Jak w 2017 r. ująć w ewidencji VAT i pliku JPK faktury wystawiane do paragonów

  Nowelizacja ustawy o VAT od 1 stycznia 2017 r. zmieniła zakres danych, jakie powinny znaleźć się w ewidencji VAT. W związku z tym organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych stwierdziły, iż każda faktura do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym wystawionym na rzecz podmiotu gospodarczego musi być ujęta w ewidencji VAT i w pliku JPK_VAT. Sprawdź, w jakich przypadkach faktury do paragonów muszą znaleźć się w takiej ewidencji, a w jakich wystarczą dane zawarte w miesięcznym raporcie fiskalnym.

 • Relacja z konferencji „Stosowanie jednolitych plików kontrolnych” Relacja z konferencji „Stosowanie jednolitych plików kontrolnych”

  Jako członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dniu 6 lutego 2017 r. uczestniczyliśmy w konferencji z udziałem m.in. przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Urzędu Kontroli Skarbowej. Sprawdź, jak eksperci oceniają przygotowanie polskich przedsiębiorstw do JPK i zobacz relację z konferencji.

 • Ostateczny termin na wysłanie pliku JPK_VAT za styczeń 2017 Ostateczny termin na wysłanie pliku JPK_VAT za styczeń 2017

  Małe i średnie przedsiębiorstwa mają już bardzo niewiele czasu na przesłanie pierwszego pliku JPK z danymi z ewidencji VAT – obowiązku tego muszą dopełnić do 27 lutego 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo określić status przedsiębiorcy dla celów JPK, co grozi za spóźnienie z przesłaniem tej informacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach możliwe jest odroczenie terminu przesłania pliku JPK_VAT.

 • Paragon fiskalny czy faktura - co ująć w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT 2017 Paragon fiskalny czy faktura - co ująć w ewidencji VAT i pliku JPK_VAT 2017

  Kwestia sposobu wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym zwykle nie budzi wątpliwości podatników – przepisy określają w tym względzie jasną procedurę. Pytania pojawiają się jednak w momencie sporządzania ewidencji VAT, a co za tym idzie także pliku JPK_VAT – czy należy ująć w nich paragon fiskalny, czy wystawioną do niego fakturę? Z pytaniem tym zwróciliśmy się do Zespołu Pomocy Technicznej Portalu Podatkowego.

 • Jak wygląda plik JPK u osoby fizycznej w 2017 r. Jak wygląda plik JPK u osoby fizycznej w 2017 r.

  Zbliża się termin przesłania pierwszych plików JPK_VAT przez małych i średnich przedsiębiorców. Choć wiele osób fizycznych prowadzących działalność to mikroprzedsiębiorcy, którzy mają więcej czasu na wdrożenie JPK, należy pamiętać, iż nie wszystkie firmy spełniają warunki dla zachowania takiego statusu. Sprawdź, jak wygląda plik JPK u osoby fizycznej, co wpisać w polu „pełna nazwa” i kiedy przesłać pierwszy plik JPK_VAT.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany