poniedziałek, 29 sierpień 2016 21:47

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów: odpowiedzi na pytania cz. III

Oceń ten artykuł
(11 głosów)

Wprowadzony dnia 1 lipca 2016 r. obowiązek przesyłania organom podatkowym danych z ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) wciąż wzbudza sporo wątpliwości podatników. Pojawiają się ciągle nowe pytania natury praktycznej i technicznej. Wcześniej Ministerstwo Finansów opublikowało dwie serie odpowiedzi na pytania polskich przedsiębiorców. Dnia 28 lipca 2018 r. na stronie internetowej resortu pojawił się nowy plik z wyjaśnieniami wątpliwości podatników.

Tym razem pytania dotyczyły w dużej mierze kwestii technicznych związanych z użytkowaniem programów komputerowych (m.in. arkuszy kalkulacyjnych Excel) w powiązaniu z obowiązkiem przekazywania plików JPK. Ministerstwo rozwiało też wątpliwości dotyczące konkretnych grup podatników (m.in. podmiotów niebędących przedsiębiorcami, Kapitałowej Grupy Podatkowej, zagranicznych spółek i osób świadczących wyłącznie usługi zwolnione z VAT). Odpowiedziano też na sporo pytań natury praktycznej dotyczących struktury Ewidencja sprzedaży.

 

Ministerstwo zamieściło również komunikat dotyczący Struktury 5 - „Faktury VAT” – zgodnie z jego treścią, obowiązek przesyłania faktur w formacie JPK dotyczy wyłącznie dokumentów sprzedaży. Nie obejmuje on faktur dokumentujących zakupy podatnika. Resort zapowiedział również, iż od 1 stycznia 2017 r. zostaną znowelizowane przepisy ustawy o VAT. W nowym stanie prawnym Struktura 4 - „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” zostanie rozbudowana o pole NIP nabywcy.

 

Odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów, cz. III:

Zagadnienia ogólne

1. Struktura „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” powinna uzgadniać się do danych zawartych w deklaracji VAT. Czy należy więc, w strukturze „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” uwzględniać także paragony fiskalne do momentu utworzenia oddzielnej struktury dla paragonów fiskalnych?

(odpowiedź:)

Tak, zbiorczo na podstawie dowodu „Raport fiskalny okresowy”.

2. Często dziennik oraz rejestr VAT nie posiadają systemowej numeracji wpisów. Numeracja ta jest dodawana przy generowaniu odpowiednich raportów z systemu i może ulec zmianie za każdym generowaniem tego raportu, W efekcie skorygowany JPK (wygenerowany w kolejnym miesiącu po doksięgowaniu pewnych dokumentów) może mieć inne numery porządkowe. Prosimy o potwierdzenie, że taka sytuacja będzie akceptowalna. Zmiana zasad funkcjonowania systemu informatycznego w tym zakresie jest praktycznie niemożliwa.

Jest akceptowalna zmiana numeru zapisu w dzienniku w strukturze JPK_KR.

 

3. Czy w JPK ewidencji sprzedaży i zakupu VAT dokumenty muszą być ułożone wg daty ujęcia w ewidencji VAT?

Istotne jest, aby zawartość ewidencji odpowiadała deklaracji lub jej korekcie. Kwestia numeracji należy do decyzji podatnika

 

4. Czy dostosowanie zdarzeń (ujęcie/wyłączenie odpowiednich faktur) kwalifikujących się do rozliczenia podatku VAT w danym okresie rozliczeniowym, wygenerowanych pierwotnie w systemie SAP, może być przeprowadzone np. w programie Excell (poprzez utworzenie rejestru zgodnego z wymogami art. 109 ust. 3 ustawy o VAT)?

Tak – pod warunkiem, że potem z pliku arkusza Excel wytworzony zostanie dodatkowy plik JPK_VAT, który zostanie połączony w całość z plikiem JPK_VAT z systemu SAP.
Istotne jest aby plik JPK_VAT był zgodny z deklaracją dla podatku od towarów i usług.

 

 

5. Czy plik JPK „Ewidencje Zakupu i Sprzedaży VAT” może być bezpośrednio generowany we właściwym formacie z rejestru VAT utworzonego np. w programie Excell czy też powinien być generowany pierwotnie z programu SAP, po czym modyfikowany np. w programie Excell. (Pytanie jest zasadne w przypadku gdy odpowiedź na pytanie 33 jest twierdząca).

Sposób eksportu danych do *.xml w strukturze JPK_VAT zależy od podatnika, istotne jest by dane JPK_VAT odpowiadały danym podlegającym wykazaniu w deklaracji VAT.

 

6. Jakich struktur JPK (poza „Ewidencją Zakupu i Sprzedaży VAT”) może żądać – w przypadku czynności sprawdzających, kontroli itp. - od zagranicznej spółki (takiej jak opisana we wprowadzeniu) polski urząd skarbowy?

Od opisanych w pytaniu podmiotów można żądać przedkładania struktur: JPK Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT oraz JPK Faktury VAT.

 

7. Pytanie dot. korekt deklaracji i ewentualnych skutków związanych z JPK – czy korekta deklaracji VAT będzie niosła ze sobą obowiązek każdorazowego załączania „aktualnej” ewidencji VAT? Jak powyższe odnosi się do korekt okresów sprzed 01.07.2016?

TAK, korekta deklaracji za okresy po 01.07.2016 r. będzie powodowała obowiązek przekazania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, jeżeli zostaną w niej dokonane zmiany w stosunku do przekazanej poprzednio w postaci jednolitej struktury JPK_VAT.
Plik JPK_VAT nie dotyczy okresów sprzed 01.07.2016 r.

 

8. Rejestr zakupu i sprzedaży VAT musi być ewidencjonowany co miesiąc (JPK_VAT), niezależnie czy deklaracja jest miesięczna czy kwartalna. Oczywiście rejestr zakupu i sprzedaży VAT musi odzwierciedlać deklarację (sumarycznie) w innym przypadku podatnik będzie wzywany do złożenia wyjaśnień co do różnic. Czy założenie jest słuszne?

TAK, rejestry zakupu i sprzedaży muszą odzwierciedlać dane podlegające wykazaniu w deklaracji VAT. 

 

9. W jaki sposób będzie się odbywać comiesięczne wysyłanie plików JPK_VAT?

Na stronie Ministerstwa Finansów została opublikowana „Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego”. Dokument opisuje proces przekazywania przez podatników danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Opis warunków znajduje się na stronie MF.
Link do strony:
http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny//asset_publisher/2NoO/content/specyfikacja-interfejsow-uslug-jednolitego-plikukontrolnego?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fkontrolaskarbowa%2Fdzialalnosc%2Fjednolity-plikkontrolny%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_2NoO%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_st ate%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_2NoO_ .

 

10. W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, czy przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania Deklaracji VAT kwartalnie?

Tak, przepisy ustawy o podatku od towarów i usług w tym zakresie nie uległy zmianie.

 

11. Jak ująć zmianę w sytuacji gdy wartość korekt ujemnych powoduje, że wartości deklaracji są ujemne? Czy kwoty powinny być prezentowane z minusem?

Zasady sporządzania dokumentów oraz deklaracji nie uległy zmianie. Jeżeli wielkości korekt przyjmują wartości ujemne, tak też należy je wykazać.

 

12. W związku z wykonywaniem usł. medycznych od większości materiałów nie odliczamy podatku vat czy powinnyśmy te rejestry ujmować w przesyłanym pliku do Ministerstwa.

Szczegółowe wyjaśnienie terminów wdrożenia JPK dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami zostało zawarte w piśmie Ministra Finansów znak PK4.8012.55.2016 zamieszczonym na stronie http://www.mf.gov.pl/kontrolaskarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny „JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami – interpretacja ogólna” . Na podstawie przepisu art. 82 § lb Ordynacji podatkowej osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy.
Do przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § lb Ordynacji podatkowej:
1) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., nie są obowiązani mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.);
2) za miesiące, które przypadają od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., nie są obowiązani mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu ustawy, o której mowa w pkt 1.
Zatem, podatnik spełnia wymogi definicji dla „dużego podatnika” (zatrudnienie i obrót), to jest zobowiązane do przekazywania bez wezwania JPK_VAT.

 

13. Czy należy sporządzać plik VAT, jeśli klient sporządza deklarację VAT-9M. Klient ma tylko usługi finansowe i jako takiej ewidencji VAT nie prowadzi.

Podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT nie są obowiązani do prowadzenia ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, a w konsekwencji nie są obowiązani do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej JPK_VAT.

 

14. Sekcje: SprzedazWiersz oraz ZakupWiersz. Obie sekcje są wymagane, co wprowadzać w pliku jeśli w danym miesiącu sprzedaż lub zakup nie występuje.

W takiej sytuacji niezbędne jest struktury z wierszem o wartości „0”.

 

15. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, które podmioty gospodarcze będą zobowiązane do generowania JPK_WB? Kto na żądanie organu podatkowego będzie zobowiązany do dostarczenia wygenerowanego JPK_WB (bank czy klient banku/kontrolowany podatnik)?

Struktura JPK_WB jest strukturą dotyczącą wyciągu bankowego - dowodu księgowego, który wytwarza bank. Obowiązek dostarczenia tej struktury spoczywa na podatniku, jednakże będzie on realizowany przez podatnika we współpracy z bankiem. W praktyce organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku za zgodą podatnika o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, nr rachunku bankowego i okres, którego wyciąg będzie dotyczył.

 

16. Czy firma prowadząca ewidencję zakupu i sprzedaży VAT przy pomocy programu Microsoft Excel musi przysłać w okresach miesięcznych pliki JPK_VAT? Czy Microsoft Excel jest programem komputerowym?

Księgi podatkowe prowadzone z wykorzystaniem programów biurowych, w tym arkuszy kalkulacyjnych, należy uznać za prowadzone przy użyciu programów komputerowych. Tym samym podmioty prowadzące księgi podatkowe przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych są obowiązane do comiesięcznego przekazywania za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2.

 

17. Czy Kapitałowa Grupa Podatkowa (KGP) jest odrębnym podmiotem dla celów JPK? Jak liczyć limity do obowiązku sporządzania JPK dla KGP ? Czy dla każdej spółki osobno?

Nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej w odniesieniu do Jednolitego Pliku Kontrolnego nie precyzuje sposobu postępowania w zakresie obowiązku przekazywania danych w formacie JPK przez Podatkową Grupę Kapitałową (PGK). Mając na uwadze postanowienia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwrócić należy uwagę, iż podatkowa grupa kapitałowa dokonuje wspólnych rozliczeń spółek wchodzących w jej skład wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób prawnych oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową. W praktyce wygląda to tak, że każda ze spółek sporządza kalkulację podatkową, następnie spółka reprezentująca wylicza dochód dla całej grupy i wpłaca zobowiązanie podatkowe (zaliczkę) na konto urzędu skarbowego. W zakresie wszystkich innych podatków, w tym VAT, podatnikiem nie jest już podatkowa grupa kapitałowa, lecz każda ze spółek. Każdy z podmiotów wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe i samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, ponieważ podatkowa grupa kapitałowa, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, nie jest grupą kapitałową zdefiniowaną w ustawie o rachunkowości.
W kontekście powyższego, uwzględniając postanowienia art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej, wydaje się, iż podmiotem zobowiązanym do przekazania ksiąg podatkowych w formie JPK będzie nie podatkowa grupa kapitałowa, lecz poszczególne spółki wchodzące w jej skład. Podatkowa grupa kapitałowa, jak wskazano wyżej, nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, a czynności wykonywane przez spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową mają jedynie charakter techniczny polegający na wyliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych dla PGK. Odnosząc się do terminu, od którego powstaje w/w obowiązek, wydaje się zasadnym, iż każda ze spółek wchodzących w skład PGK, winna indywidualnie ustalić datę bazując na kryteriach wielkości danego podmiotu i rozmiaru jego działalności, które zostały powiązanie z zatrudnieniem średniorocznym oraz rocznym obrotem netto lub sumą aktywów bilansu (art. 104 - 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).

 

18. Czy w strukturze JPK_FA muszą być ujmowane faktury zakupowe?

Zgodnie z komunikatem zamieszczonym na stronie Ministerstwa Finansów podmioty, które prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, nie będą miały obowiązku przesyłania faktur VAT dokumentujących zakup w formacie JPK.
Wprowadzono rozwiązanie alternatywne. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która rozszerzy zakres danych zawartych w ewidencji prowadzonej dla celów podatku VAT, przesyłanych w formacie JPK (NIP). W związku z tym nie będzie potrzeby przekazywania do organu podatkowego faktur zakupu w formacie JPK.

 


Pytania i odpowiedzi dot. struktury ewidencja sprzedaży

19. Czy w polu „K_13”, opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%” ująć należy jednie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT 0%, czy także obrót z tytułu eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, świadczenia usług transportu międzynarodowego itp.?

W polu „K_13”, opisanym jako „Sprzedaż opodatkowana 0%” ująć należy jednie obrót krajowy opodatkowany według stawki VAT 0%.

 

20. Pola K_10 do K_38 - rozumiemy, że chodzi o zbiorcze podsumowanie pozycji z faktur w podziale według stawek VAT, a nie pokazanie poszczególnych linii na każdej fakturze.

TAK

 

21. Jeśli plik JPK_VAT ma być zgodny z deklaracją VAT to musi być wykonany za okres odpowiadający dacie ujęcia dokumentu w rejestrze VAT. Czy plik JPK_VAT będzie wykonywany dla okresu związanego z datą księgowania dokumentu, czy zawsze dla okresu dotyczącego daty rejestru VAT dla poszczególnych dokumentów?

W świetle art. 109 ust. 3 ustawy o VAT ewidencja powinna zawierać dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej. Powinny być w niej zatem uwzględniane m.in. faktury („sprzedażowe” i „zakupowe”), które mają wpływ na rozliczenie podatku należnego i podatku naliczonego wykazane w deklaracji podatkowej za dany okres.

 

22. Spółka dla celów rozliczeń podatku VAT sporządza zbiorcze dowody księgowe (obejmujące sprzedaż ewidencjonowaną za pomocą systemów bilingowych), na podstawie których dokonuje wpisu do Ewidencji VAT. Z uwagi na powyższe czy błędem będzie jeżeli Spółka w strukturze JPK Ewidencja sprzedaży i zakupu VAT w przypadku zbiorczych dowodów księgowych ujętych w Ewidencji sprzedaży VAT:
• Nie wypełni pola „Data Sprzedaży"
• w polu „Data wystawienia” wstawi datę sporządzenia zbiorczego dokumentu księgowego,
• w polu Numer dokumentu „poda numer wewnętrzny zbiorczego dowodu księgowego”,
• nie wypełni pola „Nazwa nabywcy”, „Adres Nabywcy”. 

Spółka nie wyjaśnia jaki rodzaj dostawy ewidencjonowany jest za pomocą systemu bilingowego i co to jest za system. Co do zasady JPK_VAT w odniesieniu do sprzedaży wymaga ewidencjonowania dowodu sprzedaży, jakim jest faktura lub w przypadku obrotu paragonowego dowody zbiorcze. Zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości zbiorcze dowody księgowe służą do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych (np. faktur, rachunków, dokumentów KP), które to muszą być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione. Data sprzedaży jest polem opcjonalnym, zatem nie musi być wypełniona jeżeli nie różni się od daty wystawienia. W przypadku wystawienia dowodu zbiorczego, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, w JPK Spółka poda numer dowodu zbiorczego i nie wypełni pól „NazwaNabywcy” i „AdresNabywcy”

 

23. Czy faktury zakupowe skutkujące po stronie nabywcy rozliczeniem VAT należnego (tj. import usług, WNT, import towarów), od których podatnik nie odlicza VAT, nie są one w ogóle wykazywane w części dotyczącej ewidencji zakupu, a jedynie w części ewidencji sprzedaży. Czy w ewidencji sprzedaży powinien być wykazany numer faktury zakupowej z danymi podatnika jako nabywcy, czy numer dokumentu księgowego własnego, na podstawie którego dokonano rozliczenia VAT należnego?

Z treści art. 109 ust. 3 ustawy o VAT nie wynika obowiązek ujmowania zakupów związanych wyłącznie z czynnościami zwolnionymi, nieopodatkowanymi oraz od których nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zatem nie podlegają również wykazaniu w JPK_VAT w części dotyczącej zakupów. W ewidencji sprzedaży należy wpisać numer faktury zakupu, na podstawie której podatnik dokonuje rozliczenia podatku należnego. W ewidencji sprzedaży powinien być wykazywany numer faktury zakupowej z danymi sprzedawcy – kontrahenta podatnika (jego NIPem), na podstawie którego podatnik będzie dokonywał obliczenia podatku należnego. W przypadku importu towarów istotny dla celów analiz kontrolnych byłby także dokument celny. Przepisy art. 109 ust. 3 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. będą umożliwiać taką interpretację (w ewidencji powinny bowiem znaleźć się również inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer VAT kontrahenta).

 

24. W części tej jest pole (nie wymagane) K_37 - Zwrot odliczonej lub zwróconej kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. Wartość ta, podobnie jak roczna korekta VAT naliczonego, wykazywana jest tylko na deklaracji i na kontach księgowych. Nie ma jej w ewidencji VAT.

Pole podlega wypełnieniu za okres, w którym wartość ujęto w deklaracji VAT.

 

25. W strukturze logicznej „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” dotyczy to np. pól „NazwaNabywcy”, „AdresNabywcy”, „K_10” (wartość netto sprzedaży zwolnionej z VAT), „K_11” (wartość netto sprzedaży poza terytorium kraju), „K_13” (wartość sprzedaży na terytorium kraju ze stawką 0%), „K_21” (wartość wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów), „K_22” (wartość eksportu towarów), „DataWplywuFaktury”. Czy oznacza to, że w „Ewidencji sprzedaży” należy zawsze podać np. datę wystawienia i numer faktury dokumentującej WDT i eksport, i jednocześnie nie ma obowiązku podawania wartości netto wynikających z tych faktur?

Pola „DataWystawienia”, „NumerDokumentu” są wymaganymi elementami ewidencji bez względu jakiego zdarzenia podlegającego ewidencjonowaniu dotyczą: w przypadku sprzedaży może to być sprzedaż krajowa opodatkowana różnymi stawkami, WDT, eksport i inne, stąd przynajmniej jedno z pól dotyczące wartości dostawy musi mieć wykazaną wartość netto.

 

26. Pytanie dot. pól K_11 i K_12 oraz K_13 i K_14. Czy pozycje dotyczące świadczenia usług poza terytorium kraju, o których mowa w art. 100 ust.1 pkt 4 ustawy oraz pozycje dotyczące dostaw towarów na terytorium kraju opodatkowanych stawką 0%, o których mowa w art. 129 ustawy w plikach mają być wstawiane w jednym wierszu czy w dwóch wierszach? Oczywiście jeżeli w jednym wierszu to z wstawionym dwoma kwotami netto, odpowiednio w pola K_11 i K_12 oraz K_13 i K_14 a jeżeli w dwóch wierszach to w każdym odpowiednio z wstawioną jedną kwotą netto.

Oba rozwiązania są akceptowalne.

 

27. Czy dopuszczalne są zbiorcze dokumenty korygujące podatek VAT naliczony z tyt. ulgi za złe długi? Przykład: (ZD) FZ zbiorczy – umieszczenie wszystkich dokumentów w jednym zbiorczym wpisie w rejestrze VAT. W takim przypadku jako kontrahenta umieszczamy nazwę własną podmiotu.

Nie, dokumenty korygujące podatek odnoszą się do faktur dokumentujących wierzytelność (art.89a ust. 2 pkt 5). Korekta podatku może nastąpić na warunkach określonych w art. 89a ustawy o VAT, jeżeli od daty wystawienia faktury nie upłynęły dwa lata licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura
W przypadku obowiązku korekty podatku naliczonego z tytułu ulgi na złe długi, zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT, adnotacja w rejestrze zakupów (korekta odliczenia) nie powinna się odbywać na podstawie zbiorczego dokumentu.

 

28. Faktura sprzedaży została zarejestrowana na kontrahenta K1 w miesiącu lipcu 2016. Za ten okres został wygenerowany i złożony plik JPK_VAT. W miesiącu wrześniu otrzymano informację od kontrahenta, że właściwą nazwą powinno być K1-bis. Czy w takim przypadku należy przesłać jeszcze raz plik JPK_VAT ze zmienionymi danymi?

W przypadku wysłania w pliku JPK_VAT z błędną nazwą kontrahenta nie jest konieczne ponowne przesłanie skorygowanego pliku.

 

29. Czy pole „K_44” dla „Ewidencji zakupu VAT” opisane jako "Wartość faktury netto" ma dotyczyć tylko tej część faktury, w której dokumentuje ona transakcje z kwotą podatku różną od zera (tj. innych niż zwolnione z VAT, opodatkowane stawką VAT 0%), czy całości faktury?

Zgodnie z treścią objaśnień do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług – Dz.U. poz. 944 i 2230) w części deklaracji D. Rozliczenie podatku naliczonego wykazuje się wyłącznie wartość towarów i usług oraz kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt) w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który składana jest deklaracja. W pozycjach tych nie wykazuje się wartości zakupów zwolnionych od podatku oraz opodatkowanych stawką 0%, bowiem faktury dokumentujące tego typu nabycia nie zawierają kwoty podatku. Biorąc pod uwagę, że odpowiednie pola JPK_VAT mają uzgadniać się z deklaracją, w przypadku wypełniania pola K_44 należy przyjąć identyczną metodę, to znaczy uwzględnić tylko część faktury, która dokumentuje transakcje zawierające kwotę podatku do odliczenia.

 

30. Czy w przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów zawsze obowiązkowe jest wypełnienie pola „DataWplywuFaktury”, skoro moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT nie jest uzależniony od momentu otrzymania faktury od kontrahenta?

W przypadku faktur dokumentujących transakcje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie jest obowiązkowe wypełnienie pola „DataWplywuFaktury. Co do zasady bowiem, w takich przypadkach obowiązek podatkowy powstaje 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym dokonano dostawy towarów, a nie otrzymania faktury.

 

31. Co oznacza wpis minOccurs="0” w strukturach plików JPK Np.: <xsd:element name="K_47" type="tns:TKwotowy" minOccurs="0">

minOccurs w schematach XSD jest atrybutem elementu i oznacza minimalną liczbę jego wystąpienia. Wpis minOccurs=”0” oznacza, iż opisywany element w danym schemacie jest opcjonalny

 


Obowiązek przekazywania danych do e-kontroli w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego wszedł w życie 1 lipca 2016 r. Od tej daty objął on największe podmioty – tzw. dużych przedsiębiorców. Podatnicy spełniający wymogi określone dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców mogą (choć nie muszą!) korzystać z okresu przejściowego – bezwzględny obowiązek przekazywania JPK obejmie ich dopiero od 1 lipca 2018 r. Do tego czasu (od 1.07.2016 do 30.06.2018) mogą oni przekazywać dane w takim formacie dobrowolnie, co – jak zapowiedziało Ministerstwo Finansów – jest dobrze widziane przez organy podatkowe.

Nieco inaczej nowe przepisy regulują kwestię przesyłania organom podatkowym ewidencji VAT (Struktura 4). Zgodnie z art. 82 §1b Ordynacji podatkowej, dane z rejestrów VAT należy przekazywać organom podatkowym bez wezwania, w terminie do 25. dnia każdego miesiąca. Podobnie jak w przypadku przekazywania JPK do e-kontroli na wezwanie urzędu skarbowego, ten nowy, comiesięczny obowiązek od 1 lipca 2016 r. objął tzw. dużych przedsiębiorców. Oznacza to, iż pierwszą ewidencję VAT musieli oni przesłać do 25 sierpnia 2016 r. Małych i średnich przedsiębiorców obowiązek ten obejmie od 1 stycznia 2017 r., natomiast mikroprzedsiębiorców – od 1 stycznia 2018 r.

 

Więcej o Jednolitym Pliku Kontrolnym (JPK) czytaj w Poradniku

Czytany 6291 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 30 sierpień 2016 20:32

Artykuły powiązane

 • Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł

  Zdyscyplinowanie podatników – taki cel postawiło sobie Ministerstwo Finansów w związku z pomyłkami w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencjami VAT. Każdy błąd w ewidencji będzie narażał przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości 500 zł. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy.

 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.? Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.?

  Na stronie resortu finansów pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców zobowiązanych do przesyłania sprawozdania finansowego. Obecnie można tego dokonać tylko drogą elektroniczną w formie plików JPK. Sprawdź, jakie wyjaśnienia znalazły się na stronie Ministerstwa.

 • Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r.

  W związku z wejściem w życie przepisów, które wprowadziły obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego wyłącznie drogą elektroniczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania.

 • Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r. Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r.

  Wkrótce podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych będą wysyłać dokumenty w formie plików JPK. Sprawdź, dla których sprawozdań finansowych resort finansów opublikował struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego w Biuletynie Informacji Publicznej, a które należy wysyłać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

 • Jak wprowadzić dane do JPK_VAT; Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów Jak wprowadzić dane do JPK_VAT; Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

  Resort finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej zamieścił kolejne wyjaśnienia dotyczące prawidłowego tworzenia plików JPK_VAT. Informacje te skierowane są m.in. do podatników biorących udział w transakcjach objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Podano także wskazówki, z których skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy – mają one związek z prawidłowym wprowadzeniem do JPK_VAT danych z faktur.