środa, 18 grudzień 2013 00:00

VAT od 1 stycznia 2014 roku - Poradnik Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(101 głosów)
poradnik vat 2014 poradnik vat 2014

Spis treści

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r.

 

Rewolucyjne zmiany w VAT od 1 stycznia 2014 roku wpłynęły także na sposób odliczania podatku naliczonego przez podatników. Zmienione przepisy art. 86 ustawy o VAT uzależniają prawo do odliczenia podatku naliczonego głównie od powstania obowiązku podatkowego u dostawcy. Dodatkowo zmieniły się również przepisy dotyczące sposobu określania momentu powstania obowiązku podatkowego. To nabywca musi wiedzieć kiedy u dostawcy powstał obowiązek podatkowy, aby mieć prawo do odliczenia podatku z otrzymanej faktury. 

 

Podstawowe terminy odliczania VAT

Do 31 grudnia 2013 roku obowiązywała zasada, iż VAT naliczony można odliczyć w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym podatnik otrzymał fakturę bądź dokument celny. Od 1 stycznia 2014 r. zasadniczo termin odliczenia zależy przede wszystkim od momentu powstania obowiązku podatkowego u sprzedającego lub usługodawcy. Regulacja ta zawarta jest w art. 86 ust. 10 znowelizowanej ustawy. Podatnik musi ustalić, kiedy taki obowiązek wystąpi.

 

Uwaga!

Powstanie prawa do odliczenia podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. wiąże się zasadniczo z chwilą dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi albo otrzymania zaliczki, zadatku lub innej przedpłaty w całości lub w części, czyli powstaniem obowiązku podatkowego.

Ponadto, warunkiem odliczenia VAT naliczonego jest również otrzymanie faktury dokumentującej dostawę towarów lub wykonanie usługi. Odliczenia będzie można dokonać najwcześniej w miesiącu otrzymania faktury.

 

Pamiętaj!

Zgodnie z brzmieniem przepisów ustawy o VAT od 1 stycznia 2014 roku można odliczyć VAT naliczony, jeśli łącznie spełnione są dwie przesłanki:  Powstał obowiązek podatkowy,  Otrzymano fakturę.

Podatnik będzie mógł dokonać odliczenia w miesiącu lub kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy, lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Przykład 1:

Pani Krystyna za kupiła towar 16 marca 2014 roku. Obowiązek podatkowy powstał w marcu. Fakturę za ten towar otrzymała dnia 2 kwietnia 2014 r. Odliczenia będzie mogła dokonać w deklaracji VAT za kwiecień lub maj.

Przykład 2:

Pan Piotr kupił towar 16 marca 2014 roku. Obowiązek podatkowy powstał w marcu. Fakturę za towar otrzymał dnia 18 marca 2014 r. Odliczenia będzie mógł dokonać w deklaracji VAT za marzec, kwiecień lub maj.

 

Terminy odliczania VAT z faktur otrzymanych z opóźnieniem

W praktyce niejednokrotnie zdarzają się opóźnienia z dostarczaniem faktur przez sprzedającego czy usługodawcę. Jeśli podatnik otrzyma fakturę po miesiącu czy dwóch od powstania obowiązku podatkowego, będzie mógł odliczyć VAT w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę. Jeśli jednak opóźnienie to jest dłuższe lub podatnik po pewnym czasie otrzyma duplikat faktury, może pojawić się problem z odliczeniem VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r.

Przykład

Pan Marian skorzystał z usługi 3 kwietnia 2014 r. Obowiązek podatkowy powstał w kwietniu. Natomiast fakturę otrzymał dopiero 5 lipca 2014 r. Jednoczesne spełnienie dwóch przesłanek: powstania obowiązku podatkowego i otrzymania faktury w miesiącu powstania obowiązku podatkowego lub w dwóch kolejnych nie jest możliwe.

Ustawodawca będzie musiał wypowiedzieć się w tej sprawie, ponieważ takie sformułowanie przepisów nie może pozbawiać podatnika jego podstawowego prawa - prawa do odliczenia VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Logicznym będzie, jeśli podatnik w takim przypadku będzie mógł dokonać odliczenia w miesiącu otrzymania faktury. Trzeba jednak poczekać na oficjalne wyjaśnienie Ministra Finansów.

 

Odliczenie VAT przez korektę deklaracji

Podatnik, który z jakichś przyczyn nie odliczył podatku naliczonego w obowiązującym terminie, ma prawo to zrobić później - poprzez korektę deklaracji VAT. Korekty takiej dokonuje za okres, w którym powstało prawo do odliczenia. Złożenie takiej korekty jest możliwe przez 5 lat od początku roku podatkowego, w którym nastąpiło prawo do dokonania odliczenia. Tak było do 31 grudnia 2013 r. i tak też jest w roku 2014.

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT obowiązującymi od 1 stycznia 2014 roku prawo do odliczenia VAT naliczonego przysługuje podatnikowi wtedy, gdy spełnione są dwie przesłanki: powstał obowiązek podatkowy i podatnik otrzymał fakturę. W praktyce niejednokrotnie będzie występować sytuacja, gdy te dwa zdarzenia będą miały miejsce w dwóch różnych okresach rozliczeniowych. W związku z tym kwestią dyskusyjną może się okazać ustalenie, za który miesiąc lub kwartał złożyć korektę - ten, w którym powstał obowiązek podatkowy czy ten, w którym otrzymano fakturę.

Za względu na fakt, iż przepis art. 86 ust. 10 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. wskazuje, że zasadniczo prawo do odliczenia podatku naliczonego powstaje w miesiącu/kwartale powstania obowiązku podatkowego, należałoby uznać, iż korektę trzeba będzie złożyć za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy. Na uwagę zasługuje także fakt, iż przepisy wskazujące na możliwość odliczenia VAT poprzez korektę deklaracji nie odnoszą się do art. 86 ust. 10b ustawy, w którym mowa o tym, że odliczenia można dokonać nie wcześniej niż w miesiącu/kwartale otrzymania faktury. Należy jednak poczekać na oficjalne wyjaśnienie Ministra Finansów w tej sprawie.

  

Terminy odliczania VAT: transakcje, w których VAT należny rozlicza nabywca

W pewnych przypadkach podatnicy wykazują od transakcji zarówno VAT należny, jak i naliczony. Dotyczy to między innymi wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług, dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca czy zakupu towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT tzw. "odwrotne obciążenie". Odliczania VAT od transakcji objętych samonaliczaniem od 1 stycznia 2014 r. dokonuje się podobnie, jak w większości innych przypadków - w miesiącu lub kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Więcej o obowiązkach nabywcy przy "odwrotnym obciążeniu"

 

Uwaga!

Warunkiem dokonania prawidłowego odliczenia VAT przy samonaliczaniu jest wykazanie podatku należnego w prawidłowej deklaracji VAT. Od 1 stycznia 2014 r. podatek należny i naliczony w takim przypadku wykazujemy w tej samej deklaracji VAT.

 

Ustawodawca wprowadził jednak dodatkowy warunek odliczenia dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Od 1 stycznia 2014 r., aby odliczyć podatek naliczony, podatnik będzie musiał otrzymać fakturę od kontrahenta w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli podatnik tej faktury nie otrzyma, będzie musiał pomniejszyć podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym ten termin 3 miesięcy upłynie. Otrzymanie faktury w późniejszym terminie da podatnikowi prawo do odliczenia VAT w rozliczeniu za okres, w którym  tę fakturę otrzymał.

Podatnik, który nie odliczy VAT w terminie, będzie mógł to zrobić poprzez korektę deklaracji VAT.

 

WAŻNE!

Przepis art. 86 ust. 13a znowelizowanej ustawy o VAT daje podatnikowi dokonującemu samonaliczania nieco dłuższy niż standardowo termin na złożenie korekty deklaracji - do 5 lat licząc od zakończenia roku, w którym powstało prawo do odliczenia. Dla pozostałych czynności prawo do korekty na podstawie art. 86 ust. 13 przysługuje nie później niż w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym u podatnika powstało prawo do odliczenia.

 

Terminy odliczania VAT od importu towarów

Od 1 stycznia 2014 r. zasady odliczania VAT naliczonego przy imporcie towarów są takie same, jak w przypadku większości innych transakcji. Zasadniczo VAT możemy odliczyć w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w miesiącu/kwartale otrzymania dokumentu celnego.

W przypadku, gdy podatnik stosuje procedury uproszczone polegające na wpisie do rejestru, regulacje dotyczące odliczania VAT nie ulegną zmianie. Podatnik, aby dokonać odliczenia - tak jak do tej pory - ma do spełnienia warunek dokonania zapłaty podatku zawartego w  dokumencie celnym, który to dokument  stanowi zgłoszenie uzupełniające.

 

Terminy odliczeń dla podatnika stosującego metodę kasową

Regulacje dotyczące sposobu odliczania VAT naliczonego przez małych podatników stosujący kasową metodę rozliczeń nie ulegają wielkim zmianom. Możliwość dokonania odliczenia w dalszym ciągu jest uzależniona od dokonania zapłaty. Należy jednak zwrócić uwagę, że przepis art. 86 ust. 10e znowelizowanej ustawy o VAT wskazuje na dokonanie zapłaty należności, a nie - jak to definiowały przepisy obowiązujące do 31 grudnia 2013 r. - dokonanie zapłaty w całości lub w części. Z takiego brzmienia przepisów można wysnuć wniosek, iż tylko całościowa zapłata za towar lub usługę uprawniać będzie małego podatnika do dokonania odliczenia VAT naliczonego. Kwestia ta czeka jednak na oficjalne wyjaśnienie Ministra Finansów.

Natomiast zgodnie z ogólnymi zasadami, które obowiązują od 1 stycznia 2014 r. należy stwierdzić, iż prawo do odliczenia VAT przysługuje wtedy, gdy zostaną spełnione dwa podstawowe warunki: powstanie obowiązek podatkowy i podatnik otrzyma fakturę.

Brzmienie przepisu art. 86 ust. 10e znowelizowanej ustawy rozwiewa wątpliwości, które były do tej pory, iż mały podatnik rozliczający się metodą kasową może dokonać odliczenia VAT naliczonego nie tylko w rozliczeniu za okres, w który dokonał zapłaty, lecz również w jednym z dwóch okresów następujących po tym okresie.

 

Terminy odliczeń VAT z faktur od podatnika rozliczającego się metodą kasową

Od 1 stycznia 2014 roku prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur otrzymanych od podatnika rozliczającego się metodą kasową powstaje na zasadach ogólnych - w momencie powstania obowiązku podatkowego, ale nie wcześniej niż w rozliczeniu na okres, w którym podatnik otrzymał fakturę.

Obowiązek podatkowy w przypadku podatników rozliczających się metodą kasową powstaje z chwilą otrzymania zapłaty za towar lub usługę. Oznacza to więc, iż terminy odliczania VAT z faktur otrzymanych od podatnika rozliczającego się metodą kasową ulegną zmianie w związku z koniecznością ustalenia, czy mały podatnik otrzymał zapłatę, której na jego rzecz dokonaliśmy.

 

WAŻNE! 

Podatnik nabywający towary lub usługi od małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową jest zobowiązany do ustalenia, kiedy dostawca otrzymał, dokonaną na jego rzecz, zapłatę. Od tej daty zależy kiedy u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy, a tym samym kiedy nabywca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem, że jest w posiadaniu faktury dokumentującej transakcję.

 

Pamiętaj!

Podobna zasada dotyczy zapłaty zaliczki, przedpłaty na dostawę/usługę. Obowiązek podatkowy wyznacza data wpływu zaliczki do naszego dostawcy, a nie obciążenie rachunku podatnika. W tym przypadku również podatnik jest zobowiązany do ustalenia, kiedy dostawca otrzymał, dokonaną na jego rzecz, zapłatę.

 

Odliczanie VAT od okazjonalnej dostawy wewnątrzwspólnotowej nowego środka transportu

Przepisy ustawy o VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. nie zmieniają ogólnej zasady, że z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów mamy do czynienia w przypadku, gdy sprzedawca jest podatnikiem. W przypadku dostawy nowego środka transportu sprzedawca staje się podatnikiem, nawet jeśli dostawa ma charakter okazjonalny. Transakcja ta dla sprzedawcy opodatkowana jest stawką 0% - nie trzeba więc płacić podatku. Podatnik (nabywca), który wykaże podatek należny od WDT, lub w dokumencie celnym,  może jednak niejako odzyskać kwotę stanowiącą równowartość 23% kwoty należnej z tytułu dostawy - nie więcej niż kwota podatku zawartego w dokumencie sprzedaży, naliczonego od WDT, czy wykazanego w dokumencie celnym. Zmiana od 1 stycznia 2014 r. polega na tym, że odliczenia tej kwoty będzie można dokonać w rozliczeniu za miesiąc lub kwartał, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

 

Jak sprawdzić czy nabywca jest podatnikiem VAT-UE

 


 

Odliczanie VAT od dostawy mediów

Potocznie zwane „media” to usługi określone w art. 19a ust. 5:

a) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

b) świadczenia usług:
- telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych,
- wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy,
- dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego
- z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy, VAT od czynności można odliczać w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, lub w jedynym z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych. Zasada ta dotyczy także dostawy mediów. Skoro więc obowiązek podatkowy w takim przypadku powstaje zasadniczo z chwilą wystawienia faktury, VAT od tej transakcji będzie można odliczyć w rozliczeniu za okres, w którym podatnik fakturę otrzymał.

 

Uwaga!

Od 1 stycznia 2014 r. VAT z faktury za media podatnik będzie mógł odliczyć w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę. Nowy przepis nie zawiera już zasady szczególnej dla tego typu usług, z których do końca 2013 r. VAT odliczany był w terminie płatności.

 

VAT naliczony od usług budowlanych

VAT z faktur dokumentujących usługi budowlane można odliczać na zasadach ogólnych, czyli - zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia 2014 r. - w rozliczeniu za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy. Odliczenia tego będzie można dokonać nie wcześniej niż w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury.

 

VAT naliczony od usług najmu, leasingu, stałej obsługi prawnej i biurowej itp.

Usługi wymienione w art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy to usługi;

- najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze,
- ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia,
- stałej obsługi prawnej i biurowej,
- z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług.

Odliczenia VAT z faktur za w/w usługi będzie można dokonać za okres rozliczeniowy, w którym powstał obowiązek podatkowy. Odliczenia tego nie będzie jednak można dokonać wcześniej, niż w miesiącu otrzymania faktury.

 

Odliczanie VAT od dostawy i drukowania książek, czasopism, gazet itp.

Dotyczy to czynności z art. 19a ust. 5 pkt 3 lit. b i c:

b) dostawy książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1),
c) czynności polegających na drukowaniu książek (PKWiU ex 58.11.1) - z wyłączeniem map i ulotek - oraz gazet, czasopism i magazynów (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1), z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;

Podobnie jak w przypadku dostawy mediów, najmu i usług budowlanych, VAT z faktur dokumentujących dostawę książek, czasopism itp. lub wykonanie usługi drukowania tego typu wydawnictw, będzie można odliczyć w rozliczeniu za miesiąc powstania obowiązku podatkowego,  nie wcześniej niż w miesiącu otrzymania faktury.

 

Korygowanie VAT naliczonego - faktury korygujące

Przepisy dotyczące zmniejszania kwoty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej w roku 2014 zasadniczo nie ulegają zmianie. Pomniejszenia kwoty podatku dokonuje się w miesiącu lub kwartale otrzymania korekty. Natomiast jeśli podatnik nie odliczył jeszcze VAT z faktury pierwotnej, a prawo do tego mu przysługuje, VAT z faktury pierwotnej i korekty uwzględnia w tej samej deklaracji. Tak było do tej pory, tak też jest od 1 stycznia 2014 roku.

W związku z nowelizacją ustawy o VAT wprowadzono jednak przepisy, które w pewnych przypadkach  zobowiązują podatnika do korekty naliczonego podatku, mimo iż nie otrzymał on faktury korygującej. Dotyczyć to będzie sytuacji, gdy sprzedawca towaru lub usługodawca nie uzyska potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej,  mimo iż podjął próby dostarczenia dokumentu, ale z posiadanych dokumentacji będzie wynikać, że nabywca jest świadomy, iż transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

 

Masz samochód w firmie koniecznie przeczytaj - Jak odliczysz VAT od samochodów w 2014 r.

 


« Prev Next

Czytany 145068 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 17 grudzień 2017 21:00

Artykuły powiązane

 • Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-14 Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-14

  W związku ze zmianami dotyczącymi zasad rozliczania podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, zaszła konieczność zmodyfikowania wzorów deklaracji VAT. Sprawdź, od kiedy obowiązują nowe formularze, kto może jeszcze korzystać ze „starych” wzorów i pobierz aktualne druki.

 • Kalendarium zmian w VAT 2015 Kalendarium zmian w VAT 2015

  Początek roku 2015 przyniósł kolejne zmiany w przepisach ustawy o VAT oraz w innych aktach prawnych regulujących sposób rozliczania tego podatku. Poniżej prezentujemy skrót najważniejszych zmian w podatku VAT od 1 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym poradniku.


  Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015:

   

  VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych - zgodnie z art. 28k znowelizowanej ustawy VAT, miejscem świadczenia usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) jest kraj konsumenta, a nie usługodawcy. Podatnik może jednak rozliczać VAT od tych usług za pośrednictwem małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) - dzięki niemu nie musi rejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym posiada konsumentów, lecz rozlicza ten podatek w kraju identyfikacji, w którym jest zarejestrowany do VAT. Dowiedz się więcej o rozliczaniu VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych w 2015 r.

   

  Kasy fiskalne dla nowych podmiotów - nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozszerzyło katalog czynności, wobec których nie można zastosować żadnego zwolnienia z kas. Wśród czynności, które od 01.01.2015 r. obowiązkowo muszą być ewidencjonowane na kasie znalazły się m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego (w tym usługi księgowe), usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi związane z wyżywieniem, dostawa perfum i wód toaletowych. Dowiedz się więcej o obowiązkowych kasach fiskalnych dla nowych podmiotów

   

  Podatnicy niemający obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT - podatnicy spoza UE, którzy wykonują na terytorium kraju wyłącznie czynności wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Z dniem 1 stycznia 2015 r. do katalogu tych czynności dodano usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 tejże ustawy. Dowiedz się więcej o podatnikach niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT

   

  Potwierdzenie rejestracji VAT - podatnik rejestrujący się dla celów VAT składa do urzędu skarbowego zgłoszenie na formularzu VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. zgłoszenie to nie wymaga potwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego. Potwierdzenie to zostanie wydane tylko na wniosek podatnika. Dowiedz się więcej o potwierdzeniu rejestracji tylko na wniosek podatnika

   

  Zakup samochodu z UE - zakup środka transportu, którego sprzedaż opodatkowana była na zasadzie marży, nie wymaga już składania do urzędu skarbowego wniosku na formularzu VAT-24. W dalszym ciągu jednak nabycie środka transportu w ramach WNT wymaga złożenia w urzędzie informacji na druku VAT-23. W obu przypadkach urząd nie wydaje już zaświadczeń VAT-25. Dowiedz się więcej o procedurze zakupu samochodu z UE bez VAT-24

   

  Import towarów - zgodnie z nowododanym art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, podatnik VAT posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) jest uprawniony do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Dowiedz się więcej o zmianach w zakresie importu towarów


  Zmiany obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.:

   

  Nowa definicja urzędu skarbowego związana ze zmianą w organizacji administracji podatkowej - w dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 211). Art. 17 tej ustawy zmienił pkt 13 w art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Art. 2 pkt 13 otrzymał brzmienie:

  "13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania;"

  poprzedni o było:

  „13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego;”


  Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2015 r.:

   

  Odwrotne obciążenie tylko dla do czynnych podatników VAT! - zmianie uległ obowiązek rozliczania VAT przez nabywców niebędących czynnymi podatnikami VAT. Do końca czerwca 2015 r. mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany był do wszystkich podatników niezależnie od statusu VAT. I tak podatnik niebędący podatnikiem VAT czynnym obowiązany był rozliczyć VAT z tytułu nabycia i odprowadzić go do urzędu skarbowego.

  Od 1 lipca 2015 r. odwrotne obciążenie stosowane jest tylko wobec nabywców towarów (z zał. 11 do ustawy) będących czynnymi podatnikami VAT.

  Nabywca towarów z zał. 11, który jest objęty zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, a także ten, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, otrzymuje fakturę ze stawką VAT 23% i nie ciąży na nim obowiązek naliczenia i odprowadzenia VATu.

   

  Towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia - w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, zawierającym katalog towarów, dla których obowiązek rozliczenia VAT ciąży na nabywcy znalazły się nowe pozycje. Mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 r. objęte zostały m.in.:

  • Arkusze żeberkowe ze stali niestopowej
  • Złoto w postaci surowca lub półproduktu oraz złoto inwestycyjne (jeśli podatnik skorzystał z opcji opodatkowania)
  • Aluminium, nikiel i cynk nieobrobione plastycznie
  • Konsole do gier wideo, telefony komórkowe (w tym smartfony), komputery przenośne (tablety, laptopy, notebooki itp.)

  Przy czym dla ostatniej grupy towarów (konsole do gier, telefony i komputery przenośne) mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się po przekroczeniu progu kwotowego (przy jednolitych gospodarczo transakcjach na kwotę powyżej 20.000 zł netto).

   

  Składanie informacji podsumowujących w obrocie krajowym - podatnicy sprzedający towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 r. mają obowiązek składać do naczelnika urzędu skarbowego zbiorcze informacje o transakcjach, dla których podatek musi rozliczyć nabywca. Informacje te składa się w terminach obowiązujących dla deklaracji podatkowych - za okresy rozliczeniowe, w których powstaje obowiązek podatkowy. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 849) określono wzór druku VAT-27.

   

  Ulga na złe długi - dłużnik nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku, gdy na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze bądź w umowie, pozostaje w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Od 1 lipca 2015 r. z ulgi na złe długi można skorzystać również wtedy, gdy między wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, z tytułu przysposobienia, stosunku pracy itp.

   

  Katalog towarów wrażliwych - z listy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT usunięte zostało złoto w postaci surowca lub półproduktu o próbie 325 tysięcznych lub większej - jednocześnie znalazło się ono w załączniku nr 11, w którym wymieniono towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. W załączniku nr 13 znalazły się także nowe pozycje, m.in. aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, srebro i platyna w postaci surowca lub półproduktu, emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice itp.

   

  Odpowiedzialność solidarna nabywcy przy sprzedaży towarów wrażliwych - podniesiona została minimalna i maksymalna wysokość kaucji gwarancyjnej dla podatników dokonujących dostaw paliwa. Od 1 lipca 2015 r. kwoty te wynoszą odpowiednio 1.000.000 zł i 10.000.000 zł. W przypadku pozostałych towarów wrażliwych limity wynoszą - podobnie jak to było w poprzednim stanie prawnym - 200.000 zł oraz 3.000.000 zł.

   

 • Zostało już tylko 5 dni na dodatkowe badanie techniczne - inaczej nie odliczysz pełnego VATu od samochodu! Zostało już tylko 5 dni na dodatkowe badanie techniczne - inaczej nie odliczysz pełnego VATu od samochodu!

  Twoje auto spełnia warunki techniczne uprawniające do odliczenia 100% VAT? Sprawdź, czy jesteś w licznej grupie podatników, którzy mają obowiązek oddać auto do stacji diagnostycznej na dodatkowe badanie techniczne. Jeśli w niej jesteś - śpiesz się! Termin na dodatkowe badanie mija 30 czerwca 2014 r. Jeśli się spóźnisz, stracisz prawo do pełnego odliczenia VAT od 01.04.2014 r.!

 • Dodatkowe badanie techniczne do odliczenia 100% VAT od samochodów tylko do 30.06.2014 Dodatkowe badanie techniczne do odliczenia 100% VAT od samochodów tylko do 30.06.2014

  Użytkujesz auto, którego konstrukcja wyklucza użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą? Chcesz odliczać 100% VAT od nabycia, eksploatacji i paliwa do tego pojazdu? Sprawdź, czy masz obowiązek przeprowadzić dodatkowe badanie techniczne w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Jeśli tak, śpiesz się, bo masz na to czas tylko do końca czerwca. A co jeśli sprzedajesz samochód przed tym terminem?

 • Nowy wzór deklaracji VAT-11 obowiązujący od 01 marca 2014 Nowy wzór deklaracji VAT-11 obowiązujący od 01 marca 2014

  Podatnicy składający deklarację VAT-11 o dokonaniu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu muszą pamiętać, że od 1 marca 2014 r. obowiązuje nowy wzór tego druku. Modyfikacje mają związek z noworoczną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone i zobacz aktualny wzór deklaracji.