poniedziałek, 14 październik 2013 00:00

Kasy fiskalne po 1 kwietnia 2013 roku

Oceń ten artykuł
(14 głosów)

Dla użytkowników kas fiskalnych rok 2013 jest rokiem wielu zmian. 1 stycznia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie zmniejszające limit obrotów, którego przekroczenie skutkuje utratą prawa do zwolnienia podmiotowego z obowiązku instalacji kasy. Z kolei 1 kwietnia 2013 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 15 marca 2013 r., poz. 363).

Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338, z późn. zm.), które obowiązywało do dnia 31 marca 2013 roku.

W naszym poradniku wyjaśnimy Państwu istotę wszystkich zmian wprowadzonych 1 kwietnia 2013 roku, także tych mających charakter jedynie doprecyzowujący. Zmiany te dotyczą zarówno właścicieli kas fiskalnych i drukarek fiskalnych, jak i podmiotów prowadzących serwisy fiskalne.

Większość przepisów rozporządzenia obowiązującego od 1 kwietnia 2013 roku powiela dotychczasowe regulacje. Wprowadzono jednak kilka bardzo istotnych zmian oraz doprecyzowano pewne kwestie, które wcześniej mogły budzić wątpliwości.

Stosowanie kas fiskalnych w 2013 roku

Najważniejszą zmianą w kwestii obowiązkowego ewidencjonowania obrotów za pomocą kas fiskalnych było zmniejszenie limitu obrotów z 40.000 zł do 20.000 zł dla wszystkich podatników. Zmodyfikowano przepis określający sposób obliczania limitu zwalniającego z obowiązku instalacji kasy fiskalnej dla podatników rozpoczynających sprzedaż dla osób prywatnych. Pozostawiono natomiast prawie cały katalog zwolnień przedmiotowych, z wyjątkiem zwolnienia dla szkół nauki jazdy. W rozdziale tym znajdą Państwo omówienie takich specyficznych przypadków, jak jednorazowa sprzedaż detaliczna oraz sprzedaż prowadzona sezonowo. Wskazano także, z jakich innych zwolnień mogą skorzystać podatnicy w roku 2013.

Limity i proporcje

Obliczanie limitu proporcjonalnego dla podatników rozpoczynających sprzedaż detaliczną w roku 2013 wzbudza sporo wątpliwości. Najistotniejszą zmianą jest to, że od 1 stycznia 2013 roku limit proporcjonalny dla tych podatników należy obliczać od dnia pierwszej sprzedaży detalicznej do końca roku podatkowego. Istotne jest również, aby precyzyjnie odróżniać podatnika „kontynuującego” i „rozpoczynającego” sprzedaż dla osób prywatnych. W rozdziale przedstawiono sposób wyliczenia proporcji na przykładach oraz omówiono takie specyficzne przypadki, jak na przykład sprzedaż towaru pracownikowi.

Użytkowanie kasy

Rozporządzenie z 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących wprowadza wymóg umieszczania na paragonie numeru NIP nabywcy na jego żądanie. Obecnie jednak żadne dostępne na rynku urządzenie fiskalne nie posiada technicznej możliwości wydruku takiej informacji. Niektóre nowoczesne drukarki firmy Posnet posiadają możliwość wyprowadzenia dodatkowej linii informacyjnej - takie miejsce można wykorzystać na wpisanie numeru NIP. Jednak w związku z technologią obecnie produkowanych kas fiskalnych i drukarek fiskalnych Ministerstwo Finansów potwierdziło, że wymóg ten nie dotyczy użytkowników urządzeń, które nie mają technicznej możliwości wydruku numeru NIP nabywcy. Rozdział omawia także podstawowe obowiązki podatnika będącego użytkownikiem kasy fiskalnej bądź drukarki fiskalnej.

Nazwa towaru lub usługi

Rozporządzenie w sprawie kas obowiązujące od 1 kwietnia 2013 doprecyzowuje przepis wskazujący na konieczność umieszczania na paragonie nazwy towaru lub usługi. Według nowych regulacji nazwa ta musi jednoznacznie identyfikować towar lub usługę, której dotyczy. Oznacza to, że niedopuszczalne jest stosowanie nazw grup sprzedażowych, takich jak np. "nabiał" czy "warzywa/owoce". Osobne pozycje sprzedażowe muszą mieć również towary lub usługi o różnych stawkach podatkowych. Nazwa musi określać dany towaru lub usługę w sposób nie budzący wątpliwości, z jakim przedmiotem transakcji konsument ma do czynienia.

Korygowanie sprzedaży

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2013 roku wszelkie uznane zwroty i reklamacje należy ujmować w odrębnej ewidencji. Podobna zasada obowiązuje w przypadku tak zwanych oczywistych pomyłek. Nowe rozporządzenie określa dokładnie, jakie dane należy umieścić w prowadzonej ewidencji. Nie ma żadnych przeszkód do korzystania w tym celu z dotychczas stosowanych „zeszytów korekt”, o ile oczywiście będą się w nich znajdowały wszystkie informacje określone w nowym rozporządzeniu jako obowiązkowe.

Zmiany w paragonach

Najważniejszą zmianą w zakresie danych, które muszą być umieszczone na paragonie, jest konieczność wprowadzenia oznaczenia „PARAGON FISKALNY”, numeru NIP nabywcy w przypadku kas, które mają taką techniczną możliwość, oraz jednoznacznie identyfikowalnych nazw towarów i usług. Dnia 1 stycznia 2013 roku zniesiono też przepis przejściowy, który umożliwiał podatnikom przechowywanie kopii dokumentów fiskalnych jedynie przez 2 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Przywrócenie 5-letniego okresu archiwizowania zmusi wielu podatników do wymiany obecnie używanych kas fiskalnych na urządzenia z elektroniczną kopią paragonu.

Raporty fiskalne

Rozporządzenie, które weszło w życie 1 kwietnia 2013 roku doprecyzowało kwestię terminu wydruku raportów miesięcznych. Zgodnie z nowymi regulacjami dokumenty te należy sporządzać po zakończeniu miesiąca sprzedażowego, nie później niż 25. dnia kolejnego miesiąca. W poradniku omawiamy także kwestię wydruku raportów dobowych i okresowych w przypadku braku sprzedaży oraz na przełomie doby.

Zwroty i reklamacje

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 roku w sprawie kas rejestrujących uregulowało kwestię ujmowania zwrotów i uznanych reklamacji w odrębnej ewidencji. Zasada taka obowiązuje w każdym przypadku, w którym doszło do zwrotu całości lub części należności za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Ustawodawca określił przy tym dokładnie, jakie informacje powinny się znajdować w takim wpisie do ewidencji korekt. Podatnicy czas na dostosowanie się do nowych regulacji mają do 1 października 2013 roku.

Ewidencje

Najistotniejszą zmianą wprowadzoną przez nowe rozporządzenie jest konieczność ewidencjonowania każdej sprzedaży, w tym wszelkiego rodzaju przedpłat, zaliczek i innych zapłat dokonywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Jest to związane z momentem powstania obowiązku podatkowego. W ustaleniu, kiedy powinno się zaewidencjonować sprzedaż w takich specyficznych przypadkach, jak dokonanie przedpłaty na rachunek bankowy czy sprzedaż wysyłkowa, pomagają indywidualne interpretacje organów podatkowych.

Przegląd techniczny

Nowe rozporządzenie z 2013 roku zmienia brzmienie przepisu określającego termin dokonywania obowiązkowych przeglądów technicznych. Dotychczas obowiązującemu zapisowi wskazującemu, że przeglądy należy wykonywać „raz na 24 miesiące” nadano brzmienie „nie rzadziej niż co 2 lata”. Ponadto wprowadzono wymóg dla serwisantów kas fiskalnych, według którego muszą oni dokonać przeglądu technicznego w terminie 5 dni od otrzymania zgłoszenia od podatnika. Dodatkowo po dokonanym przeglądzie do książki kasy należy dołączyć zalecenia pokontrolne i kopię dokumentu poświadczającego wykonanie usługi, w tym w szczególności faktury.

Rozliczenie ulgi

Podobnie jak to był w latach ubiegłych, również w 2013 roku każdy podatnik rozpoczynający ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej może utrzymać ulgę z urzędu skarbowego w wysokości nawet do 700 zł. Należy jednak spełnić warunki określone w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, między innymi rozpocząć ewidencjonowanie  w terminie. Podatnicy będący czynnymi płatnikami VAT rozliczają uzyskany zwrot w deklaracji VAT za miesiąc, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za okresy następne. Natomiast podatnicy zwolnieni z VAT składają odpowiedni wniosek o przekazanie kwoty zwrotu na rachunek bankowy.

Kiedy oddajemy ulgę

W niektórych przypadkach podatnicy, którzy pobrali ulgę na zakup kasy lub kilku kas fiskalnych, muszą zwrócić uzyskaną kwotę. Dzieje się tak na przykład w przypadku, gdy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną działalności, zamkną firmę lub spóźnią się z wykonaniem obowiązkowego przeglądu technicznego. Rozdział dokładnie omawia postępowanie w specyficznych przypadkach, na przykład przy zawieszeniu działalności gospodarczej.

Czytany 11419 razy Ostatnio zmieniany środa, 08 styczeń 2014 12:37

Artykuły powiązane

 • Kalendarium zmian w VAT 2016 Kalendarium zmian w VAT 2016

  Początek roku 2016 przyniósł podatnikom kolejną porcję ważnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Wszystko za sprawą m.in. ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1649) oraz nowelizacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.).

 • Kiedy składki ZUS od umowy zlecenia w 2016 r.? Kiedy składki ZUS od umowy zlecenia w 2016 r.?

  Składki emerytalno-rentowe od 1 stycznia 2016 r. są obowiązkowe od każdej umowy zlecenie - taka informacja widnieje na oficjalnej stronie ZUS. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Sprawdź, w jakich przypadkach mimo wszystko nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia, a kiedy są one bezwzględnie wymagane.

 • Kalendarium zmian w VAT 2015 Kalendarium zmian w VAT 2015

  Początek roku 2015 przyniósł kolejne zmiany w przepisach ustawy o VAT oraz w innych aktach prawnych regulujących sposób rozliczania tego podatku. Poniżej prezentujemy skrót najważniejszych zmian w podatku VAT od 1 stycznia 2015 r. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w naszym poradniku.


  Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2015:

   

  VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych - zgodnie z art. 28k znowelizowanej ustawy VAT, miejscem świadczenia usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami (konsumentów) jest kraj konsumenta, a nie usługodawcy. Podatnik może jednak rozliczać VAT od tych usług za pośrednictwem małego punktu kompleksowej obsługi (MOSS) - dzięki niemu nie musi rejestrować się do VAT w każdym kraju, w którym posiada konsumentów, lecz rozlicza ten podatek w kraju identyfikacji, w którym jest zarejestrowany do VAT. Dowiedz się więcej o rozliczaniu VAT od usług nadawczych, elektronicznych i telekomunikacyjnych w 2015 r.

   

  Kasy fiskalne dla nowych podmiotów - nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących rozszerzyło katalog czynności, wobec których nie można zastosować żadnego zwolnienia z kas. Wśród czynności, które od 01.01.2015 r. obowiązkowo muszą być ewidencjonowane na kasie znalazły się m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, usługi opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawnicze, usługi doradztwa podatkowego (w tym usługi księgowe), usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, usługi związane z wyżywieniem, dostawa perfum i wód toaletowych. Dowiedz się więcej o obowiązkowych kasach fiskalnych dla nowych podmiotów

   

  Podatnicy niemający obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT - podatnicy spoza UE, którzy wykonują na terytorium kraju wyłącznie czynności wymienione w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 roku w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego, nie mają obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R. Z dniem 1 stycznia 2015 r. do katalogu tych czynności dodano usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy o VAT, rozliczane w ramach szczególnej procedury, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a i 7 tejże ustawy. Dowiedz się więcej o podatnikach niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego VAT

   

  Potwierdzenie rejestracji VAT - podatnik rejestrujący się dla celów VAT składa do urzędu skarbowego zgłoszenie na formularzu VAT-R. Od 1 stycznia 2015 r. zgłoszenie to nie wymaga potwierdzenia przez naczelnika urzędu skarbowego. Potwierdzenie to zostanie wydane tylko na wniosek podatnika. Dowiedz się więcej o potwierdzeniu rejestracji tylko na wniosek podatnika

   

  Zakup samochodu z UE - zakup środka transportu, którego sprzedaż opodatkowana była na zasadzie marży, nie wymaga już składania do urzędu skarbowego wniosku na formularzu VAT-24. W dalszym ciągu jednak nabycie środka transportu w ramach WNT wymaga złożenia w urzędzie informacji na druku VAT-23. W obu przypadkach urząd nie wydaje już zaświadczeń VAT-25. Dowiedz się więcej o procedurze zakupu samochodu z UE bez VAT-24

   

  Import towarów - zgodnie z nowododanym art. 33a ust. 12 ustawy o VAT, podatnik VAT posiadający status upoważnionego podmiotu gospodarczego (AEO) jest uprawniony do rozliczania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tego tytułu. Dowiedz się więcej o zmianach w zakresie importu towarów


  Zmiany obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r.:

   

  Nowa definicja urzędu skarbowego związana ze zmianą w organizacji administracji podatkowej - w dniu 1 kwietnia 2015 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.01.2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 211). Art. 17 tej ustawy zmienił pkt 13 w art. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Art. 2 pkt 13 otrzymał brzmienie:

  "13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania;"

  poprzedni o było:

  „13) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego;”


  Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2015 r.:

   

  Odwrotne obciążenie tylko dla do czynnych podatników VAT! - zmianie uległ obowiązek rozliczania VAT przez nabywców niebędących czynnymi podatnikami VAT. Do końca czerwca 2015 r. mechanizm odwrotnego obciążenia stosowany był do wszystkich podatników niezależnie od statusu VAT. I tak podatnik niebędący podatnikiem VAT czynnym obowiązany był rozliczyć VAT z tytułu nabycia i odprowadzić go do urzędu skarbowego.

  Od 1 lipca 2015 r. odwrotne obciążenie stosowane jest tylko wobec nabywców towarów (z zał. 11 do ustawy) będących czynnymi podatnikami VAT.

  Nabywca towarów z zał. 11, który jest objęty zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, a także ten, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT, otrzymuje fakturę ze stawką VAT 23% i nie ciąży na nim obowiązek naliczenia i odprowadzenia VATu.

   

  Towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia - w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, zawierającym katalog towarów, dla których obowiązek rozliczenia VAT ciąży na nabywcy znalazły się nowe pozycje. Mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 r. objęte zostały m.in.:

  • Arkusze żeberkowe ze stali niestopowej
  • Złoto w postaci surowca lub półproduktu oraz złoto inwestycyjne (jeśli podatnik skorzystał z opcji opodatkowania)
  • Aluminium, nikiel i cynk nieobrobione plastycznie
  • Konsole do gier wideo, telefony komórkowe (w tym smartfony), komputery przenośne (tablety, laptopy, notebooki itp.)

  Przy czym dla ostatniej grupy towarów (konsole do gier, telefony i komputery przenośne) mechanizm odwrotnego obciążenia stosuje się po przekroczeniu progu kwotowego (przy jednolitych gospodarczo transakcjach na kwotę powyżej 20.000 zł netto).

   

  Składanie informacji podsumowujących w obrocie krajowym - podatnicy sprzedający towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia od 1 lipca 2015 r. mają obowiązek składać do naczelnika urzędu skarbowego zbiorcze informacje o transakcjach, dla których podatek musi rozliczyć nabywca. Informacje te składa się w terminach obowiązujących dla deklaracji podatkowych - za okresy rozliczeniowe, w których powstaje obowiązek podatkowy. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 849) określono wzór druku VAT-27.

   

  Ulga na złe długi - dłużnik nie ma obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego w przypadku, gdy na koniec miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego na fakturze bądź w umowie, pozostaje w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Od 1 lipca 2015 r. z ulgi na złe długi można skorzystać również wtedy, gdy między wierzycielem a dłużnikiem istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, z tytułu przysposobienia, stosunku pracy itp.

   

  Katalog towarów wrażliwych - z listy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT usunięte zostało złoto w postaci surowca lub półproduktu o próbie 325 tysięcznych lub większej - jednocześnie znalazło się ono w załączniku nr 11, w którym wymieniono towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia. W załączniku nr 13 znalazły się także nowe pozycje, m.in. aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, srebro i platyna w postaci surowca lub półproduktu, emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice itp.

   

  Odpowiedzialność solidarna nabywcy przy sprzedaży towarów wrażliwych - podniesiona została minimalna i maksymalna wysokość kaucji gwarancyjnej dla podatników dokonujących dostaw paliwa. Od 1 lipca 2015 r. kwoty te wynoszą odpowiednio 1.000.000 zł i 10.000.000 zł. W przypadku pozostałych towarów wrażliwych limity wynoszą - podobnie jak to było w poprzednim stanie prawnym - 200.000 zł oraz 3.000.000 zł.

   

 • Kasy fiskalne: zmiany na 2015 i 2016 - kto musi instalować, zwolnienia, ulgi - poradnik Kasy fiskalne: zmiany na 2015 i 2016 - kto musi instalować, zwolnienia, ulgi - poradnik

  Każdy podatnik, który prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT musi ewidencjonować obrót i kwotę podatku z tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Póki co jednak Minister Finansów ma prawo do wprowadzania czasowych zwolnień z tego obowiązku. Zwolnienia te żywo interesują podatników, szczególnie tych, którzy osiągają stosunkowo niski roczny obrót z tego typu sprzedaży. Przepisy dotyczące zwolnień z kas zmieniają się średnio co 2 lata. Podatnicy już mniej więcej od połowy 2014 roku wypatrują wieści na temat zmian, które w kwestii stosowania zwolnień z kas fiskalnych ma przynieść rok 2015.

 • Odwrotne obciążenie w 2014 roku – czy wiesz co kupujesz? Odwrotne obciążenie w 2014 roku – czy wiesz co kupujesz?

  „Odwrotne obciążenie” pomimo, że nie jest już nowością nadal spędza sen z powiek wielu podatnikom. Otrzymanie faktury z takim oznaczeniem to jeszcze nie problem, gorzej jeśli dostawca nie wystawił jej prawidłowo i np. opodatkował towary stawką 23% zamiast zastosować