wtorek, 08 kwiecień 2014 00:00

Ulga 700 zł za drukarkę fiskalną

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Zakup drukarki fiskalnej to dla Ciebie duży wydatek? Zaoszczędzisz nawet 700 zł, gdy skorzystasz z ulgi z urzędu skarbowego. Jeśli kupujesz jednocześnie dwie drukarki lub nawet więcej, możesz uzyskać ulgę na każde zakupione urządzenie. To duża oszczędność, warto więc skorzystać z takiej możliwości. Pamiętaj jednak, że ulgę w wysokości do 700 zł za każdą drukarkę fiskalną otrzymasz tylko wtedy, gdy spełnisz wymogi określone w przepisach. Nie są to jednak warunki trudne do spełnienia.

 

Prawo do ulgi na zakup drukarki fiskalnej przysługuje podatnikom na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT:

4. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Natomiast przepisy art. 111 ust. 5 i 6 ustawy regulują kwestie uzyskania zwrotu przez podatników wykonujących czynności zwolnione z VAT oraz utraty prawa do ulgi w ciągu 3 lat od jej otrzymania.

 

Szczegółowe wytyczne dotyczące ulgi na zakup drukarki fiskalnej znajdują  się w

 • Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących

 

Kogo dotyczy możliwość otrzymania ulgi?

Ulga na zakup drukarki fiskalnej przysługuje przy rozpoczęciu ewidencjonowania sprzedaży. Oznacza to, że możesz ją otrzymać, jeśli dopiero zaczynasz pracę z urządzeniem fiskalnym i spełnisz warunki określone w rozporządzeniu. Mają do niej prawo zarówno czynni podatnicy VAT, jak i podatnicy wykonujący czynności zwolnione z tego podatku.

Nie masz prawa do ulgi, jeśli w przeszłości w ramach tej samej działalności gospodarczej rejestrowałeś sprzedaż za pomocą urządzenia fiskalnego. Ulga przysługuje bowiem tylko na zakup urządzeń zgłoszonych przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

 

Jakie warunki musisz spełnić?

Aby uzyskać ulgę na zakup drukarki fiskalnej, musisz spełnić trzy warunki określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczeń:

§ 2. 1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej „odliczeniem”, lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:
1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;
2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

Omówmy po kolei wszystkie punkty:

Ad. 1) Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej na dzień przez fiskalizacją drukarki. Wzór tego zawiadomienia znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.  Lepiej jednak zrobić to przynajmniej parę dni wcześniej, aby mieć pewność, że dokument dotrze do urzędu na czas.

 

Ad. 2) Jeżeli rozpoczynasz ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku za pomocą urządzenia fiskalnego, to obowiązuje Cię konkretny termin określony w przepisach. Jeśli do tej pory korzystałeś ze zwolnienia z kasy fisklanej i je utraciłeś, drukarkę musisz wprowadzić w swojej działalności w terminie 2 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym przestałeś spełniać warunki uprawniające do zwolnienia (np. przekroczyłeś limit 20.000 zł). Jeśli od początku nie korzystasz z żadnych zwolnień, musisz mieć drukarkę fiskalną już od pierwszej sprzedaży. Spóźnienie choćby o dzień z wprowadzeniem drukarki i dokonywanie sprzedaży z pominięciem tego urządzenia skutkuje utratą prawa do ulgi 700 zł. Nie spóźnij się więc z terminami!

Kasy nabyte w okresie, kiedy objęte były ważnym potwierdzeniem ministra właściwego do spraw finansów publicznych - jeżeli kupiłeś drukarkę w autoryzowanym serwisie fiskalnym, tym warunkiem w zasadzie nie musisz się przejmować. Urządzenia fiskalne muszą mieć ważną homologację, a serwisy dbają już o to, aby nie sprzedawać drukarek bez takiego potwierdzenia.

 

Ad. 3) Dowód zapłaty całości należności to ostatni, ale nie najmniej ważny warunek uzyskania ulgi do 700 zł. Aby odliczyć ulgę lub uzyskać zwrot na rachunek bankowy, musisz najpierw zapłacić całą kwotę należności za drukarkę. Nie wystarczy sama faktura, ponieważ jej otrzymanie nie zawsze jest równoznaczne z dokonaniem zapłaty. Koniecznie musisz posiadać dowód zapłaty. Jeśli składasz wniosek o zwrot przelewem na konto, dowód ten będziesz musiał dołączyć do wniosku.

Nie oznacza to jednak, że drukarki nie możesz kupić na raty lub na fakturę z dłuższym terminem płatności. Po prostu w takim przypadku uzyskasz ulgę później - kiedy już będziesz mógł przedstawić dowód zapłaty całości należności. Przepisy nie określają końcowego terminu możliwości rozliczenia ulgi - możesz to zrobić w dowolnym momencie.

 

W jaki sposób rozliczyć/uzyskać ulgę?

Sposób uzyskania lub rozliczenia ulgi 700 zł z urzędu skarbowego zależy od tego, czy jesteś czynnym podatnikiem VAT, czy wykonujesz czynności zwolnione z tego podatku.

 

Czynni podatnicy VAT

Regulacje dotyczące sposobu odliczania kwot wydatkowanych na zakup drukarki fiskalnej przez czynnych podatników VAT znajdują się w  §3 rozporządzenia w sprawie odliczeń:

§ 3. 1. Odliczenie może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.
2. Kwota odliczenia w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego, o których mowa w art. 86 ustawy.
3. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:
1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.
4. W przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu, o którym mowa w art. 114 ustawy, kwota odliczenia za dany okres rozliczeniowy nie może przekraczać kwoty, która powinna podlegać wpłacie do urzędu skarbowego.

Z powyższych przepisów wynika, że czynni podatnicy VAT rozliczają ulgę w deklaracji za miesiąc (lub kwartał), w którym wprowadzili drukarkę w swojej działalności, lub za miesiące (kwartały) kolejne. Przyjmijmy jednak, że podatnik rozlicza się miesięcznie: Jeżeli różnica między podatkiem należnym a naliczonym w danym miesiącu jest wyższa niż 700 zł, można bez problemu odliczyć całą kwotę ulgi. Przyjrzyjmy się jednak sytuacjom, w których kwota tej różnicy jest niższa niż 700 zł:

 

Różnica między podatkiem należnym a naliczonym jest dodatnia, jednak mniejsza niż 700 zł:

W takiej sytuacji podatnik może w danym miesiącu odliczyć kwotę nie wyższą od tej różnicy. Pozostałą część ulgi rozlicza w kolejnych miesiącach. Jeśli np. w marcu różnica ta wyniosła 150 zł, to właśnie taką kwotę ulgi można odliczyć w tym miesiącu. Jeśli w kwietniu wyniesie np. 900 zł, można odliczyć pozostałe 550 zł ulgi.

 

Różnica między podatkiem należnym a naliczonym jest zerowa lub ujemna (kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego lub jej równa):

Taka sytuacja nie pozbawia czynnego podatnika VAT prawa do odliczenia kwoty ulgi na drukarkę fiskalną. W danym miesiącu podatnik może jednak otrzymać:

 • 25% kwoty zwrotu - nie więcej niż 175 zł: w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie
 • 50% kwoty zwrotu - nie więcej niż 350 zł: w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie

Oznacza to, że podatnicy wykazujący nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym rozliczą ulgę maksymalnie w 4 miesiące lub w 6 miesięcy (2 kwartały).

W różnych miesiącach można stosować różne sposoby odliczania ulgi - w zależności od tego, jaka występuje różnica między podatkiem należnym a naliczonym. Raz można odliczyć 25% kwoty ulgi, a raz kwotę odpowiadającą różnicy między podatkiem należnym a naliczony. Aż do momentu odliczenia całej kwoty ulgi. Ważne jest, aby trzymać się powyżej opisanych wytycznych.

 

Podatnicy wykonujący czynności zwolnione z VAT

Zwrot kwoty wydatkowanej na zakup drukarki fiskalnej, w wysokości do 700 zł za każde urządzenie, u podatników wykonujących czynności zwolnione z VAT następuje na rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej. Kwestię tę reguluje art. 111 ust. 5 ustawy o VAT:

5. W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Oraz § 4 rozporządzenia w sprawie odliczeń:

§ 4. 1. W przypadku podatników, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, zwrot kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, jest dokonywany na wniosek podatnika składany do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
2. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi–dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:
1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Przepisy nie określają ścisłego wzoru wniosku o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Ważne jednak, aby zawierał on dane wymienione w rozporządzeniu:

 • Imię i nazwisko lub nazwę podatnika
 • Numer NIP podatnika

Do wniosku koniecznie należy dołączyć:

 • Dane serwisanta, który dokonał fiskalizacji drukarki, w tym jego dane kontaktowe
 • Fakturę oraz dowód wpłaty całości należności za zakup drukarki fiskalnej
 • Informację o numerze rachunku podatnika, na który ma być dokonany zwrot

Po dopełnieniu tej formalności można już tylko oczekiwać na otrzymanie przelewu. Urząd skarbowy ma 25 dni na przelanie pieniędzy, licząc od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

 

Jak nie stracić prawa do ulgi?

Nawet jeśli wszystkie warunki uzyskania ulgi do 700 zł na drukarkę fiskalną zostaną spełnione, podatnik w niektórych przypadkach może być zobowiązany do zwrócenia otrzymanej kwoty. Mowa o tym w art. 111 ust. 6 ustawy:

6. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

Zgodnie z tym przepisem, prawo do ulgi można stracić w ciągu 3 lat od wprowadzenia drukarki w działalności. Stanie się tak, jeśli podatnik w tym okresie:

 • Spóźni się z przeglądem technicznym choćby jeden dzień
 • Zaprzestanie używania drukarki ( np. zamknie działalność gospodarczą, zlikwiduje sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, ogłosi upadłość)

Konieczność zwrotu wystąpi także wtedy, gdy już po otrzymaniu ulgi okaże się, że podatnik nie dopełnił wszystkich warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie odliczeń, czyli np. rozpoczął ewidencjonowanie po terminie.

Utrata prawa do ulgi nie nastąpi natomiast przy zawieszeniu działalności gospodarczej - w takim przypadku podatnik nie zaprzestaje używania drukarki, lecz tylko na jakiś czas przestaje wykonywać czynności generujące przychód, więc w dalszym ciągu ma pełne prawo do uzyskanej wcześniej ulgi.

 

Czy masz prawo do ulgi na drukarkę używaną?

Kupno  używanej drukarki fiskalnej po okazyjnej cenie może wydawać się kuszące. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku nie przysługuje prawo do ulgi z urzędu skarbowego. Jest tak dlatego, że, ulga za dane urządzenie przysługuje tylko raz - poprzedni właściciel zapewne z niej skorzystał. Nawet jeśli tak nie było, nowy właściciel nie jest w stanie tego udowodnić.

Licz się także z koniecznością wymiany modułu fiskalnego - koszt tej operacji to kilkaset złotych. Zanim więc kupisz drukarkę używaną, oblicz koszty - w większości przypadków się to nie opłaca. Taniej wychodzi kupno nowej drukarki, z gwarancją i możliwością otrzymania lub rozliczenia ulgi.

Pomożemy Ci uzyskać ulgę w wysokości 700 zł za każdą drukarkę fiskalną - z nami będziesz miał pewność, że spełniasz wszystkie wymagania fiskusa. Sprawdź! 

Czytany 8079 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 15 lipiec 2014 14:17

Artykuły powiązane

 • Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty! Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty!

  Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu do dnia 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy mieli zintegrować dwa wykorzystywane w firmach urządzenia: kasę fiskalną online i terminal płatniczy. Kilka tygodni temu Ministerstwo Finansów podjęło jednak decyzję, że termin ten zostanie przesunięty.

 • Raporty z kasy fiskalnej – czy trzeba je sporządzać przy braku sprzedaży? Raporty z kasy fiskalnej – czy trzeba je sporządzać przy braku sprzedaży?

  Od marca do maja zamknięte były salony fryzjerskie, gabinety kosmetyczne, prywatne przychodnie i wiele innych punktów. Podatnicy nie mieli sprzedaży, nie wystawiali paragonów, a więc nie sporządzali też raportów dobowych i miesięcznych. Czy słusznie? Sprawdź, czy musisz wystawiać raporty z kasy fiskalnej przy braku sprzedaży.

 • Kasy fiskalne 2019: Oświadczenie dot. zasad prowadzenia ewidencji Kasy fiskalne 2019: Oświadczenie dot. zasad prowadzenia ewidencji

  Od 1 maja 2019 r. wszyscy operatorzy kas fiskalnych muszą podpisywać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji. Dotyczy to zarówno nowych pracowników, jak i tych, którzy z kasą pracują już od dłuższego czasu. Sprawdź, co znalazło się w tej informacji i do kiedy należy podpisać oświadczenie.

 • Ulga tylko na kasę fiskalną online – nowe rozporządzenie od 1 maja 2019 r. Ulga tylko na kasę fiskalną online – nowe rozporządzenie od 1 maja 2019 r.

  Podobnie jak obecnie, nowa ulga na kasę fiskalną ma wynosić maksymalnie 700 zł za każde urządzenie. Skorzystają z niej zarówno nowi użytkownicy, jak i podatnicy wymieniający kasy na online’owe ze względu na wymóg ustawy. Sprawdź, jakie są nowe przepisy dotyczące ulgi na kasę fiskalną online w 2019 r. Dowiedz się też, jak w nowym stanie prawnym będziemy dokonywać odliczenia w deklaracji VAT i kto straci prawo do ulgi na kasę online’ową.

 • System kasowy iPOS – drukarka fiskalna i terminal płatniczy w jednym! System kasowy iPOS – drukarka fiskalna i terminal płatniczy w jednym!

  Małe i średnie sklepy, lokale usługowe, firmy działające sezonowo, przedsiębiorcy wiecznie w trasie – to właśnie dla nich powstał innowacyjny kasoterminal iPOS. Dostępny w dwóch wariantach i trzech taryfach cenowych, trafia w potrzeby użytkowników ceniących wygodę, prostotę i nowoczesność. Dzięki temu niewielkiemu urządzeniu stworzysz kompletne stanowisko sprzedażowe.