poniedziałek, 07 lipiec 2014 00:00

Ulga na kasę fiskalną - jak otrzymać w 2014 r.?

Oceń ten artykuł
(19 głosów)

Obowiązek instalacji kasy fiskalnej wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Konieczne jest złożenie zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania do urzędu skarbowego, dokonanie fiskalizacji, zgłoszenie danych dotyczących kasy oraz wiele innych. Dla podatnika, który rozpoczyna pracę ze swoją pierwszą kasą fiskalną, zakup urządzenia może stanowić spory wydatek.

Dlatego Ministerstwo Finansów umożliwiło przedsiębiorcom skorzystanie z ulgi na zakup każdego urządzenia rejestrującego zgłoszonego przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

 

 

 

Kwestie korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej regulują następujące akty prawne:

Art. 111 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054)

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie odliczania”.

 

Wzory dokumentów związanych ze zgłoszeniem kasy w urzędzie skarbowym stanowią załączniki do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363), zwanym dalej „rozporządzeniem w sprawie kas”.

 

Prawo do dokonania odliczenia przysługuje podatnikom na mocy art. 111 ust. 4 ustawy. Zgodnie z tym przepisem kwota odliczenia może wynosić do 90% wartości netto urządzenia fiskalnego, nie więcej jednak niż 700 zł. Ulga przysługuje na każdą kasę zgłoszoną na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Oznacza to, iż odliczenia może dokonać wyłącznie podatnik, który nie prowadził wcześniej sprzedaży za pomocą urządzenia rejestrującego.

 

 

Kiedy przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej?

 

1. Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać zwrot ulgi na zakup kasy

Podatnik, który rozpoczyna ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej, ma prawo do ulgi po spełnieniu warunków określonych w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania:

§ 2. 1. Odliczenia kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 ustawy, zwanego dalej "odliczeniem", lub jej zwrotu można dokonać pod warunkiem:

1) złożenia przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do tego ewidencjonowania;

2) rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem, że kasy te spełniają funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy oraz kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać, zwanym dalej "potwierdzeniem";

3) posiadania przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

 

Prześledźmy zatem po kolei wszystkie trzy wymienione warunki:

Ad. 1) Wzór Zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) i używania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie kas. W przypadku rozpoczęcia ewidencjonowania za pomocą tylko jednej kasy, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odliczania zgłoszenie można złożyć na formularzu Zgłoszenie przez podatnika danych dotyczących kasy - wzór tego dokumentu znajduje się w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas. Istotne jest, iż dokument należy złożyć w urzędzie skarbowym przynajmniej na dzień przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.

Przykład

Pan Adam dnia 11 lipca 2014 r. przekroczył limit obrotów do zwolnienia z kasy fiskalnej. Terminem rozpoczęcia ewidencjonowania jest w jego przypadku 1 października 2014 r. Aby zachować prawo do ulgi, podatnik musi złożyć zawiadomienie w urzędzie skarbowym najpóźniej 30 września 2014 r.

 

Ad. 2) Spóźnienie z wprowadzeniem kasy fiskalnej skutkuje bezpowrotną utratą prawa do odliczenia. Rozpoczęcie ewidencjonowania musi nastąpić w terminie. Na przykład podatnik, który utracił prawo do zwolnienia z kasy fiskalnej ze względu na przekroczenie limitu obrotów, zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382), na wprowadzenie kasy ma 2 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym przekroczył limit. Jeśli wprowadzi to urządzenie choćby dzień później, straci prawo do ulgi.

Przykład

Pani Mariola dnia 6 czerwca 2014 r. przekroczyła limit obrotów do zwolnienia z kasy fiskalnej. Terminem rozpoczęcie ewidencjonowania jest w jej przypadku 1 września 2014 r. W tym dniu najpóźniej musi wprowadzić kasę fiskalną w swej działalności, w innym wypadku straci prawo do ulgi.

 

Należy przy tym podkreślić, iż nie traci prawa do odliczenia podatnik, który dopełnił wszelkich formalności, w obowiązującym terminie dokonał fiskalizacji urządzenia, jednak nie miał żadnej sprzedaży w dniu, w którym przypadał termin rozpoczęcia ewidencjonowania. Liczy się fakt postawienia kasy w gotowości do ewidencjonowania. Jeśli jednak przez cały miesiąc (lub kwartał) nie wystąpi żadna sprzedaż podlegająca ewidencji na kasie, odliczenia będzie można dokonać dopiero w deklaracji VAT za ten okres, w którym zarejestrowano pierwszą sprzedaż.

 

Ad. 3) Posiadanie przez podatnika dowodu dokumentującego zapłatę całej należności za urządzenie fiskalne jest niezbędne, aby można było dokonać odliczenia lub - w przypadku podatników zwolnionych z VAT - otrzymać zwrot na rachunek bankowy. Jeśli salon sprzedaży kas zgodził się wystawić fakturę z przedłużonym terminem płatności, odliczenia będzie można dokonać dopiero wtedy, gdy uregulujemy zobowiązanie.

 

2. Zgłoszenie danych dotyczących kasy nie jest warunkiem otrzymania ulgi

Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 10 ustawy o VAT, zgłoszenie danych dotyczących kasy w celu uzyskania numeru ewidencyjnego jest jednym z ważnych obowiązków podatnika rozpoczynającego pracę z urządzeniem rejestrującym. Wzór tego dokumentu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie  kas. Natomiast § 13 ust. 5 tego rozporządzenia wskazuje, iż na dopełnienie tej formalności podatnik ma 7 dni od dnia fiskalizacji. Jednak przepisy dotyczące ulgi do 700 zł na zakup kasy nie wymieniają złożenia w urzędzie skarbowym Zgłoszenia danych dotyczących kasy w terminie 7 dni wśród warunków zachowania prawa do odliczenia. Oznacza to, iż spóźnienie ze złożeniem tego dokumentu w urzędzie skarbowym nie skutkuje utratą prawa do ulgi. 

 

Kiedy odliczyć ulgę na zakup kasy?

 

Zgodnie z §3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania, odliczenia kwoty do 700 zł w ramach ulgi na zakup kasy fiskalnej można dokonać w deklaracji VAT za okres, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy kolejne. Jak wykazano w rozdziale tego poradnika Rozliczenie wydatków poniesionych na zakup kasy rejestrującej dokonywanie odliczenia może się rozciągnąć nawet na kilka miesięcy, w zależności od różnicy kwoty podatku należnego i naliczonego.

Należy przy tym podkreślić, iż odliczenia można dokonać w deklaracji VAT najwcześniej za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) w którym faktycznie rozpoczęto ewidencjonowanie. Jeśli  w danym miesiącu (lub kwartale) kasa została zafiskalizowana, jednak pierwszą sprzedaż podatnik rejestrował na tym urządzeniu dopiero w miesiącu kolejnym, odliczenia może dokonać w rozliczeniu za miesiąc dokonania faktycznej sprzedaży.

Przykład

Kasa fiskalna pani Lucyny została zafiskalizowana przez serwis dnia 1 lipca 2014 r. Jednak pierwsza sprzedaż została zarejestrowana za pomocą tego urządzenia dopiero 13 sierpnia 2014 r. Pani Lucyna jest czynnym podatnikiem VAT składającym deklaracje za okresy miesięczne - odliczenia do 700 zł będzie mogła dokonać najwcześniej w deklaracji VAT-7 za sierpień.

Ustawodawca nie przewidział ograniczeń czasowych w rozliczaniu ulgi. Oznacza to, iż podatnik nie ma obowiązku dokonać odliczenia od razu. Również użytkownicy kas, którzy przy rozpoczęciu ewidencjonowania dopełnili wymaganych formalności, ale nie skorzystali z ulgi do 700 zł, wciąż mają do tego prawo.

 

Zakup kolejnych kas rejestrujących a prawo do ulgi

 

Odliczenia kwoty do 700 zł za każdą kasę lub drukarkę fiskalną można dokonać tylko dla urządzeń zgłoszonych do urzędu skarbowego na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Zasada ta została zapisana w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT:

4. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

W praktyce oznacza to, iż ulga w kwocie do 700 zł przysługuje tylko na te kasy, które wpisaliśmy w Zawiadomieniu o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania , które to zawiadomienie złożyliśmy w urzędzie skarbowym przed fiskalizacją urządzeń. Nie ma znaczenia, czy w zawiadomieniu wskazaliśmy jedną kasę, czy 20 kas. Na każdą z nich przysługuje ulga, o ile oczywiście dopełniliśmy pozostałych formalności.

Jeżeli mamy obowiązek ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej  pamiętajmy o tym, ze sprzedaż bez kasy fiskalnej nie będzie już możliwa. Może to nastąpić np. w przypadku awarii kasy. Warto zatem pomyśleć o zakupie kasy rezerwowej, która w takim momencie zastąpi niesprawne urządzenie. Jeśli pomyślimy o tym przy zakupie pierwszej kasy i zgłosimy w urzędzie skarbowym, to na rezerwowe urządzenie będziemy mieli również prawo do ulgi. Jeśli zdecydujemy się na taki zakup później – niestety ulga nam nie będzie przysługiwała.

W późniejszym okresie możemy dokupować kolejne kasy, na przykład w związku z otwarciem nowego sklepu lub rozszerzeniem działalności - jednak na te urządzenia ulga już nie przysługuje. Nie są to bowiem kasy zgłoszone przy rozpoczęciu ewidencjonowania.

Stanowisko to obejmują zarówno organy podatkowe, jak i sądy. Na potwierdzenie można przytoczyć fragment uzasadnienie do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 2013 r. sygn. akt I FSK 494/12:

Nie ma (...) wątpliwości, że ustawodawca w treści przepisu art. 111 ust. 4 u.p.t.u. uzależnił przyznanie ulgi z tytułu zakupu kas od ich zgłoszenia na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, co przy analizie treści § 2 ust. 1 rozporządzenia (mowa o rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących - przyp. red.), wymagającego przy zgłoszeniu naczelnikowi urzędu skarbowego wskazania ilości kas i miejsca ich używania, nie pozostawia (...) wątpliwości, że późniejszy ich zakup w związku z ustaniem czasowo obowiązującego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu, a które nie były objęte zgłoszeniem, nie dają podatnikowi prawa do ulgi z tytułu ich zakupu.

Warto więc wcześniej zastanowić się, czy w prowadzonej działalności wystarczy nam jedna kasa lub drukarka fiskalna,  czy w przyszłości spodziewamy się konieczności dokupienia tego typu urządzeń. Wielu podatników przekonało się, iż bardziej korzystne jest zakupienie i zgłoszenie większej liczy kas od razu - przy rozpoczęciu ewidencjonowania - i skorzystanie z odliczenia do 700 zł na każdą z nich, niż odkładanie tego wydatku na później. Nawet jeśli nie planujemy użytkować więcej niż jednej kasy, warto pomyśleć o zakupieni kasy rezerwowej, tak aby nie trzeba było przerywać ciągłości sprzedaży w razie awarii pierwszego urządzenia.

 

Rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej

 

1. Realizacja ulgi na zakup kasy w deklaracji VAT

Czynni podatnicy VAT, którzy mają prawo do ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej - do 700 zł za każde urządzenie - odliczenia dokonują w deklaracji podatkowej dla celów VAT za miesiąc lub kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku (dokonali pierwszej sprzedaży na kasie). Natomiast sposób dokonania odliczenia zależy od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym podatnik wykazał nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym, czy też podatek naliczony okazał się równy należnemu bądź wyższy od niego.

 

1.1 Wykazanie ulgi na zakup kasy w deklaracji przy nadwyżce podatku należnego nad naliczonym

Podatnik, który w danym okresie rozliczeniowym wykazuje podatek do zapłaty, może dokonać odliczenia ulgi na kasę fiskalną do kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym. Zasada ta została zapisana w § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie odliczania.

Jeśli różnica między podatkiem należnym a naliczonym(kwota do zapłaty do urzędu skarbowego) jest wyższa lub równa kwocie odliczenia, podatnik może odliczyć przysługującą ulgę w jednej deklaracji VAT. Jeśli jednak różnica ta jest niższa, odliczenia można dokonać tylko do kwoty różnicy. Pozostałą część ulgi podatnik rozlicza w deklaracjach za kolejne miesiące (lub kwartały).

Przykład 1.

Pan Tomasz w lipcu rozpoczął ewidencjonowanie za pomocą jednej kasy fiskalnej, za którą przysługuje mu ulga w kwocie 700 zł. W miesiącu tym pan Tomasz wykazał nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym w wysokości 1300 zł. W deklaracji VAT-7 za lipiec podatnik może rozliczyć całą kwotę ulgi. Zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku VAT za ten miesiąc po odliczeniu ulgi będzie wynosiło 600 zł. 

Przykład 2.

Pani Irena w czerwcu rozpoczęła ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej, za którą przysługuje jej ulga w kwocie 700 zł. W miesiącu tym podatniczka wykazała nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym w wysokości 250 zł. Odliczenia za kasę mogła dokonać w tej kwocie - 250 zł. W lipcu nadwyżka ta wyniosła 100 zł - odliczenia dokonała w wysokości 100 zł. W sierpniu nadwyżka wyniosła 300 zł - pani Irena dokonała odliczenia w wysokości 300 zł. We wrześniu nadwyżka wyniosła 400 zł - podatniczka odliczyła pozostałą część ulgi: 50 zł. Zobowiązanie podatkowe za lipiec wyniosło 350 zł.

 

Jak pokazuje ostatni przykład, rozliczenie ulgi w przypadku podatnika, który wykazuje niewielkie nadwyżki podatku należnego nad naliczonym, może się bardzo rozłożyć w czasie. W żadnym wypadku nie pozbawia to jednak podatnika prawa do dokonania odliczenia przysługującej ulgi  w związku z zakupem kasy fiskalnej.

 

1.2 Wykazanie ulgi na zakup kasy w deklaracji przy nadwyżce podatku naliczonego nad należnym

Przepisy przewidują także możliwość dokonania odliczenia w przypadku, gdy podatnik wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym lub gdy podatek należny jest równy naliczonemu. Zasady dokonywania odliczeń w takich przypadkach zostały określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie odliczania:

3. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Z przepisu tego wynika, iż podatnik stale wykazujący nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym dokona odliczenia kwoty do 700 zł za zakup kasy najszybciej w 4 następujących po sobie miesiącach lub w 2 kwartałach.

Przykład

Pani Justyna w marcu rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, za zakup której przysługuje jej ulga w kwocie 700 zł. W deklaracji VAT za ten miesiąc podatniczka wykazała nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 400 zł. Zatem przysługuje jej zwrot 25% kwoty przysługującej ulgi, czyli 175 zł. W następnych miesiącach będzie mogła odliczyć kolejne części ulgi.

Oczywiście w takim przypadku podatnik nie ma obowiązku wnioskować o zwrot ulgi na rachunek bankowy. Jeśli podatnik chce odliczyć tę kwotę od podatku należnego, kwota ulgi zwiększy nadwyżkę podatku naliczonego wykazywaną do przeniesienia na kolejny miesiąc (lub kwartał). Inna możliwość to niewykazywanie ulgi w deklaracji, w której wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym - podatnik może po prostu poczekać na okres rozliczeniowy, w którym wystąpi u niego nadwyżka podatku należnego nad naliczonym. Żadne przepisy nie wskazują, iż ulgę można odliczyć tylko w następujących po sobie okresach rozliczeniowych.

1.3 Wykazanie ulgi na zakup kasy w deklaracji przy naprzemiennym występowaniu nadwyżki podatku należnego nad naliczonym i naliczonego nad należnym

Opisane wyżej zasady stosuje się odpowiednio w zależności od tego, czy w danym miesiącu u podatnika wystąpił podatek do zapłaty, czy nie. W miesiącach (lub w kwartałach), w których różnica między podatkiem należnym a naliczonym będzie wartością dodatnią, odliczenia można dokonać do kwoty tej różnicy. Natomiast w miesiącach, w którym podatek należny jest równy naliczonemu lub mniejszy od niego, można odliczyć 25% całościowej kwoty ulgi (50% w przypadku podatników składających deklaracje kwartalne).

Przykład

Pan Robert w kwietniu rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, za którą przysługuje mu ulga w wysokości 700 zł. W miesiącu tym wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Podatnik wystąpił o zwrot 25% kwoty przysługującego mu odliczenia, czyli 175 zł. W maju wystąpiła nadwyżka podatku należnego nad naliczonym w wysokości 900 zł. Pan Robert odliczył od podatku pozostałą kwotę ulgi - 525 zł. Zobowiązanie podatkowe za maj wyniosło 375 zł.

 

2.W jaki sposób podatnik zwolniony z VAT może rozliczyć ulgę na zakup kasy fiskalnej?

Korzystanie ze zwolnienia z VAT nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania z ulgi na kasę fiskalną do 700 zł. Z oczywistych względów taki podatnik nie dokona odliczenia w deklaracji dla celów podatku VAT - po prostu tych deklaracji nie składa. Sposób rozliczenia ulgi na kasę fiskalną przez podatników korzystających ze zwolnienia z VAT został opisany w art. 111 ust. 5 ustawy o VAT:

5. W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Zgodnie z zacytowanym przepisem, warunkiem uzyskania ulgi, poza oczywiście spełnieniem wymagań z rozporządzenia, jest złożenie w urzędzie skarbowym pisemnego wniosku o zwrot przysługującej ulgi. Przepisy nie określają wzoru takiego dokumentu. Natomiast w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie odliczania zawarto wytyczne dotyczące danych, jakie taki wniosek powinien zawierać:

2. Wniosek powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć:

1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
3) informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu;
4) fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą - w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

Od dnia złożenia wniosku urząd skarbowy ma 25 dni na dokonanie zwrotu na rachunek podatnika.

 

 

Nieterminowy przegląd techniczny kasy

 

Wśród licznych obowiązków spoczywających na użytkowniku kasy fiskalnej znalazło się m.in. dokonywanie okresowych przeglądów technicznych tego urządzenia. Zgodnie z § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas, urządzenie fiskalne należy oddawać do serwisu na obowiązkowy przegląd nie rzadziej niż co 2 lata.

 

Uwaga! 

Podatnik, który spóźni się z przeglądem technicznym swojej kasy lub drukarki fiskalnej w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania, będzie musiał ponieść konsekwencje w postaci zwrotu uzyskanej ulgi. Zasada ta została zapisana w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT:

6. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadku naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1 i 2.

 

Aby zachować prawo do ulgi, podatnik nie może spóźnić się z oddaniem kasy fiskalnej do przeglądu nawet jeden dzień. Należy dbać o terminowość w tym zakresie - odpowiedzialność za dopełnienie formalności spoczywa wyłącznie na użytkowniku kasy. Serwis fiskalny nie ma obowiązku przypominać podatnikowi o zbliżających się terminach.

Warto również zwrócić uwagę, iż w treści tego przepisu zostały wymienione inne sytuacje, w których podatnik ma obowiązek zwrócić kwotę ulgi do urzędu skarbowego. Jedną z tych sytuacji jest zaprzestanie używania kasy, np. w wyniku zamknięcia działalności gospodarczej lub rezygnacji ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Warto jednak podkreślić, iż chodzi tu o definitywne zaprzestanie używania urządzenia fiskalnego - prawa do ulgi nie traci podatnik, który np. zawiesił działalność na jakiś czas lub przez dłuższy okres nie zarejestrował na kasie żadnej sprzedaży.

Zwrotu ulgi musi dokonać również podatnik, który dokonał odliczenia (lub uzyskał zwrot na rachunek bankowy) pomimo iż nie spełnił warunków, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie odliczania.

 

Jak dokonać zwrotu ulgi z tytułu nabycia kasy?

 

Przepis § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania określa szczegółowo, w jakich sytuacjach - oprócz spóźnienia z przeglądem technicznym - podatnik ma obowiązek zwrócić do urzędu skarbowego wykorzystaną ulgę:

§ 6. 1. Podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, w przypadkach gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania:
1) zaprzestaną działalności;
2) nastąpi otwarcie likwidacji;
3) zostanie ogłoszona upadłość;
4) nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału), a następca prawny nie będzie dokonywał sprzedaży, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy;
5) dokonają odliczenia z naruszeniem warunków, o których mowa w § 2 i 3.

 

Natomiast § 6 ust. 3 tego aktu prawnego wskazuje proces postępowania w przypadku konieczności zwrotu ulgi. Zgodnie z tym przepisem, zwrotu należy dokonać na rachunek właściwego podatnikowi urzędu skarbowego, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności pozbawiające podatnika prawa do ulgi (np. nastąpiła likwidacja działalności, podatnik spóźnił się z przeglądem itd.). W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie zwrotu należy dokonać do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstały te okoliczności.

Przykład 1.

Pan Robert powinien oddać kasę do serwisu na okresowy przegląd techniczny do 29 lipca. Zrobił to jednak dopiero 5 sierpnia. Ponieważ rozlicza się za okresy miesięczne, zwrotu odliczonej kwoty musi dokonać do 25 sierpnia.

 

Przykład 2.

Pani Agnieszka zlikwidowała działalność gospodarczą  15 stycznia. Ponieważ rozliczała się za okresy kwartalne, zwrotu odliczonej kwoty musi dokonać do 25 kwietnia.

 

W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z VAT, którzy na mocy art. 111 ust. 5 ustawy zwrot kwoty wydatkowanej  na zakup kasy otrzymali na rachunek bankowy, zwrotu do urzędu skarbowego należy dokonać do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

 

Przykład 3.

Pan Janusz powinien oddać kasę do serwisu na okresowy przegląd techniczny do 10 września. Zrobił to jednak dopiero 11 września. Ponieważ korzysta ze zwolnienia z VAT, zwrotu odliczonej kwoty musi dokonać do 31 października.

 

 

Sankcja za niedotrzymanie terminu instalacji kasy fiskalnej

 

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem fiskalnym jest ściśle regulowane przez przepisy prawne. Niedostosowanie się do wytycznych ustawodawcy grozi poważnymi konsekwencjami - często surowymi sankcjami finansowymi. Dokładnie tak jest z kwestią niedotrzymania terminu instalacji kasy rejestrującej.

 

O konsekwencjach nierozpoczęcia pracy z kasą fiskalną w terminie

 

czytamy w art. 111 ust. 2 ustawy o VAT:

2. W przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza obowiązek określony w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe, dodatkowego zobowiązania podatkowego nie ustala się.

Jak wynika z tego przepisu podatnikowi, który nie rozpoczął ewidencjonowania za pomocą kasy w terminie, organy podatkowe mogą wymierzyć dodatkowe zobowiązanie, którego wysokość zostanie ustalona jako 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Choć z przepisu tego nie wynika bezpośrednio, czy utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczy wszystkich zakupów czy tylko dotyczących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, uznaje się, że dotyczy ona tylko sprzedaży podlegającej ewidencji za pomocą kasy. Takie stanowisko potwierdzają interpretacje indywidualne, m.in. Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2011 r., nr ITPP1/443-1022/11/TS.

„w przypadku stwierdzenia, że nie dopełnił Pan obowiązku w zakresie ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących przy sprzedaży wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, podlega Pan sankcji określonej w art. 111 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Sankcja za naruszenie ww. obowiązku może obejmować jedynie podatek naliczony w tej części, w jakiej odnosi się on do sprzedaży, która winna zostać zarejestrowana przy użyciu kasy fiskalnej.”

Podatnik, który nie wprowadzi kasy w terminie, traci też prawo do ulgi w wysokości nawet 700 zł. Wynika to z faktu, iż podatnik taki nie spełnia wymogów uprawniających do skorzystania z prawa do tego odliczenia. Zgodnie bowiem z wytycznymi z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie odliczania, jednym z tych wymogów jest właśnie rozpoczęcie ewidencjonowania na kasie w terminie. Nawet jeden dzień spóźnienia z wprowadzeniem kasy skutkuje utratą prawa do ulgi. Podatnik, który wprowadził jedną kasę, w przypadku niedotrzymania terminu jest więc stratny nawet o 700 zł. W przypadku planowania wprowadzenia większej ilości urządzeń fiskalnych kwota ta ulega zwielokrotnieniu. Warto więc dbać o terminowość i nie narażać się na konsekwencje finansowe.

 

 

Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej

 

Przepisy prawne regulują sposób użytkowania kasy fiskalnej od jej wprowadzenia aż do likwidacji. Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku bardzo istotnych formalności.

 

1. Obowiązki podatnika związane z likwidacją kasy

Zakończenie pracy urządzenia fiskalnego wiąże się z obowiązkami, o których mowa w § 15 rozporządzenia w sprawie kas:

§ 15. 1. W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik:
1) wykonuje raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
2) składa w terminie 7 dni od dnia zakończenia pracy kasy w trybie fiskalnym wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3) składa wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji prowadzonej przez naczelnika urzędu skarbowego;
4) dokonuje przy pomocy serwisanta kasy odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy w obecności pracownika urzędu skarbowego.

2. Odczyt, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, powinien być zakończony protokołem z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy sporządzonym przez pracownika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem § 27. Raport stanowi załącznik do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Wzór wniosku o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy znajduje się w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie kas. Natomiast w załączniku nr 4 do tego aktu prawnego określono wzór protokołu z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej. Do protokołu dołącza się raport rozliczeniowy sporządzony przez serwisanta w obecności urzędnika skarbowego.

Protokół z odczytu sporządza się w trzech egzemplarzach: dla podatnika będącego właścicielem kasy, dla pracownika urzędu skarbowego oraz dla serwisanta.

Dowiedz się więcej o procedurze odczytu pamięci fiskalnej

 

2. Odczyt pamięci kasy przy zawieszeniu działalności

Zgodnie z art. 14a ustawy z 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.), podatnik niezatrudniający pracowników ma prawo zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Niezależnie od tego, jaki okres zawieszenia ustali podatnik, nie wiąże się ono z zaprzestaniem używania kasy fiskalnej, więc nie skutkuje koniecznością dokonania odczytu pamięci fiskalnej. Dokonanie tego odczytu jest bowiem konieczne w przypadku, gdy podatnik definitywnie zaprzestaje użytkowania kasy, czyli np. likwiduje działalność lub zaprzestaje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Skoro jednak zawiesza działalność, to zamierza w przyszłości ją kontynuować, więc nie zaprzestaje użytkowania kasy.

Zawieszenie działalności nie wiąże się też z koniecznością zwrotu ulgi na kasę fiskalną, nawet jeśli nastąpiło przed upływem 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania. Zwrot ulgi byłby jednak konieczny, gdyby podatnik po okresie zawieszenia zdecydował się zlikwidować działalność, a suma okresów przed i po zawieszeniu byłaby mniejsza niż 3 lata.

Powyżej opisaną zasadę potwierdzają organy podatkowe - stanowisko takie zajął m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z dnia 25 kwietnia 2013 r., nr ITPP1/443-135/13/TS.

"(…) wstrzymanie się na określony czas od prowadzenia działalności nie zostało wymienione jako przesłanka zobowiązująca do dokonania przy pomocy serwisanta odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy oraz do zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. (…)"

3. Konieczność zwrotu odliczonej kwoty ulgi po zakończeniu działalności

Jak już wcześniej pisaliśmy w tym poradniku, likwidacja działalności gospodarczej w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania obrotów i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej skutkuje koniecznością zwrotu odliczonej ulgi na każde urządzenie. Zasada ta została zapisana w art. 111 ust. 6 ustawy o VAT oraz w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania. 

 

Czytany 18286 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 20 styczeń 2015 15:05

Artykuły powiązane

 • Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty! Integracja kasy online i terminala – obowiązkowy termin przesunięty!

  Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu do dnia 1 lipca 2022 roku przedsiębiorcy mieli zintegrować dwa wykorzystywane w firmach urządzenia: kasę fiskalną online i terminal płatniczy. Kilka tygodni temu Ministerstwo Finansów podjęło jednak decyzję, że termin ten zostanie przesunięty.

 • Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r. Kasa fiskalna a obowiązkowe płatności bezgotówkowe – nowe przepisy w 2022 r.

  Już od kilku tygodni obowiązuje większość zapisów ustawy zwanej Polskim Ładem. Z dokumentu tego wynikają dla użytkowników kas fiskalnych ważne zmiany. Jedna z nich dotyczy przyjmowania zapłaty bezgotówkowo. Przedsiębiorca musi zapewnić swoim klientom taką formę płatności, jeśli prowadzi ewidencję z wykorzystaniem kasy.

 • Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży? Raporty fiskalne – czy drukować, gdy nie było sprzedaży?

  Sporządzanie raportów fiskalnych to obowiązek każdego właściciela kasy rejestrującej. Z przepisów jasno wynika, że należy regularnie generować raporty dobowe i miesięczne. A co w sytuacji, gdy danego dnia nie było sprzedaży lub gdy z powodu sezonowej przerwy czy dłuższego urlopu, przez cały miesiąc nie rejestrowaliśmy przychodu? Czy wtedy również należy drukować raporty fiskalne?

 • Błędna stawka VAT na paragonie – co robić? Błędna stawka VAT na paragonie – co robić?

  Pomyłka w użytkowaniu kasy fiskalnej może zdarzyć się każdemu – szczególnie przy dużym natężeniu ruchu. O ile jednak w przypadku takich oczywistych błędów wiemy co robić - mówią nam o tym przepisy rozporządzenia w sprawie kas, o tyle przy zaprogramowaniu niewłaściwej stawki VAT sprawa nie jest już tak oczywista. Jak dokonać korekty, gdy pojawi się błędna stawka VAT na paragonie?

 • Zużyta kasa fiskalna – co z nią zrobić Zużyta kasa fiskalna – co z nią zrobić

  Kasy fiskalne to urządzenia, które podlegają rejestracji i kontroli przez urzędy skarbowe. Uzasadnione są więc dylematy przedsiębiorców, co zrobić, gdy zużyta kasa fiskalna nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Czy można ją zutylizować? A może należy przechowywać starą kasę przez określony czas, w określonych warunkach?