piątek, 30 styczeń 2015 00:00

Kto w 2015 r. może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 rok

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Nowe przepisy dają jednostkom mikro prawo do sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego już za rok 2014. Konieczne jest jednak spełnienie warunków określonych w znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Także podmioty niebędące jednostkami mikro mogą w pewnych przypadkach skorzystać z możliwości sporządzenia uproszczonego sprawozdania. Sprawdź, jakie ułatwienia wprowadzono i kto może sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe za 2014 rok.

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1100) wprowadziła ułatwienia dla jednostek mikro - dotyczą one przede wszystkim możliwości sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego. Znowelizowane przepisy obowiązują od 5 września 2014 r. i mają zastosowanie już do sprawozdań sporządzanych za 2014 rok.  

 

Podmioty, które mogą być uznane za jednostki mikro, wymieniono w art. 3 ust. 1a ustawy o rachunkowości. Wśród nich znalazły się m.in. spółki handlowe, spółki cywilne oraz inne osoby prawne, stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które spełniają określone warunki. Aby podmioty te uznawane były za jednostkami mikro, organ zatwierdzający musi podjąć decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem przewidzianych ustawą uproszczeń.

 

Prawo do sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego mają spółki handlowe, spółki cywilne oraz inne osoby prawne, jak również oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzące księgi rachunkowe, jeśli w roku 2014 i 2013 nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 ustawy o rachunkowości.

W przepisie tym wymieniono następujące wielkości:

1.500.000 zł - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego

3.000.000 zł - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy

10 osób - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty

 

Z kolei osoby fizyczne, spółki partnerskie, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych mogą sporządzić za rok 2014 uproszczone sprawozdanie finansowe, jeśli ich przychody w roku 2013 spełniły warunki określone w art. 3 ust. 1a pkt 3 ustawy:

3) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1.200.000 euro i nie więcej niż 2.000.000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą,

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy, przeliczenia euro na złote w powyższym przypadku dokonuje się po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września roku poprzedzającego dany rok. Dnia 30 września 2013 roku kurs ten wynosił 4,2163 zł (tabela nr 189/A/NBP/2013). Wartości te wynoszą więc:

1.200.000 euro x 4,2163 zł/euro = 5.059.560 zł,

2.000.000 euro x 4,2163 zł/euro = 8.432.600 zł.

 

Podmioty niebędące jednostkami mikro

Prawo do sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przysługuje także podmiotom niebędącym jednostkami mikro, które spełnią warunki określone w art. 50 ust. 2 ustawy:

2. Jednostka, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:

1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób,
2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro,
3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro

- może sporządzić sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 1 literami i cyframi rzymskimi. Informację dodatkową sporządza się w odpowiednio uproszczonej formie.

 

Przeliczenia pozostałych kwot wyrażonych w euro na złote dokonuje się po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy, czyli ostatni dzień danego roku. W dniu 31 grudnia 2013 r. NBP ogłosiło kurs 4,1472 zł/euro (tabela nr 251/A/NBP/2013), natomiast w dniu 31 grudnia 2014 r.: 4,2623 zł/euro (tabela nr 252/A/NBP/2014).

 

Dla roku 2013 i roku 2014 obowiązują więc następujące wielkości:

Na koniec roku 2013:

20.000.000 euro × 4,1472 zł/euro = 8.294.400 zł,

4.000.000 euro × 4,1472 zł/euro = 16.588.800 zł,

Na koniec roku 2014:

2.000.000 euro × 4,2623 zł/euro = 8.524.600 zł,

4.000.000 euro × 4,2623 zł/euro = 17.049.200 zł.

 

Zakres danych uproszczonego sprawozdania finansowego

Uproszczone sprawozdanie finansowe obejmuje informacje ogólne:

 • Uproszczony bilans
 • Uproszczony rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
 • Informacje uzupełniające do bilansu

 

Dokładny zakres informacji, które wykazuje się w uproszczonym sprawozdaniu finansowym, znaleźć można w załączniku nr 4 do ustawy. Wśród wielu ułatwień warto wymienić przynajmniej niektóre:

Jednostka mikro nie ma obowiązku sporządzania informacji dodatkowej, jeśli w informacjach uzupełniających do bilansu zostaną ujawnione informacje określone w tym załączniku. W praktyce oznacza to brak konieczności sporządzania m.in. zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym czy rachunku przepływów pieniężnych.

Podmioty sporządzające uproszczone sprawozdanie finansowe nie stosują zasady ostrożności przy wycenie poszczególnych aktywów i pasywów.

Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z działalności nie musi tego robić, jeśli w informacji dodatkowej bądź jako informacje uzupełniające do bilansu przedstawi informacje, które dotyczą nabycia udziałów (akcji) własnych - zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 4.

Czytany 13615 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 09 luty 2015 14:16

Artykuły powiązane

 • CIT-8 i sprawozdania finansowe za 2019 r. odroczone CIT-8 i sprawozdania finansowe za 2019 r. odroczone

  Wprowadzona przez rząd tarcza antykryzysowa wydłuży terminy składania zeznań CIT-8 przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym organizacje pozarządowe, a także zapłaty podatku z nich wynikających. Więcej mamy też czasu na sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych. Sprawdź, jakie zmiany przygotował rząd w związku z panującą epidemią.

 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.? Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.?

  Na stronie resortu finansów pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców zobowiązanych do przesyłania sprawozdania finansowego. Obecnie można tego dokonać tylko drogą elektroniczną w formie plików JPK. Sprawdź, jakie wyjaśnienia znalazły się na stronie Ministerstwa.

 • Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r.

  W związku z wejściem w życie przepisów, które wprowadziły obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego wyłącznie drogą elektroniczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania.

 • Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r. Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r.

  Wkrótce podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych będą wysyłać dokumenty w formie plików JPK. Sprawdź, dla których sprawozdań finansowych resort finansów opublikował struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego w Biuletynie Informacji Publicznej, a które należy wysyłać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

 • Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r.

  Jak co roku, podmioty prowadzące księgi rachunkowe muszą sporządzić i przekazać do urzędów skarbowych i KRS sprawozdania finansowe za 2017 r. Sprawdź, w jakich terminach należy dopełnić tego obowiązku i czy w 2018 r. sprawozdanie wciąż można przekazać do KRS w formie papierowej. Dowiedz się też, jakie duże zmiany szykuje rząd już od 1 października 2018 r.