sobota, 31 styczeń 2015 00:00

Wystawienie faktury a obowiązek wydruku paragonu z kasy fiskalnej w 2015 r.

Oceń ten artykuł
(26 głosów)

Na żądanie nabywcy podatnik ewidencjonujący sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej ma obowiązek wystawić fakturę do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki - sprawdź, jakie!  Dowiedz się też, co zrobić, gdy wystawisz fakturę, ale zapomnisz wydrukować paragon.

Sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT musi być zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej. 

Podatnik, który nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku stosowania tego urządzenia w działalności, wystawia paragon fiskalny do każdej takiej transakcji i wręcza go klientowi bez żądania. Obowiązek ten wynika z § 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363).

 

Czasem jednak sprzedaż na rzecz takich osób dokumentuje się również fakturą. 

Podatnik na żądanie nabywcy ma obowiązek wystawić fakturę do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym. Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy, kupujący ma prawo zażądać wystawienia faktury w ciągu 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi. Po tym terminie podatnik-sprzedawca ma prawo odmówić klientowi wystawienia faktury.

Obowiązek wystawienia faktury - nawet na żądanie nabywcy - nie istnieje jedynie w przypadku wykonywania czynności wymienionych w art. 19a ust. 5 pkt 4ustawy, czyli m.in. dostawy energii elektrycznej czy świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Należy jednak pokreślić, iż wystawienie faktury dla klienta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej bądź rolnikiem ryczałtowym nie zwalnia podatnika z obowiązku zarejestrowania tej sprzedaży na kasie fiskalnej.

 

W przypadku wystawienia faktury do transakcji udokumentowanej paragonem fiskalnym, klientowi należy wręczyć jedynie fakturę. Zgodnie z art. 106h ust. 1 ustawy o VAT, paragon dołącza się do egzemplarza faktury, który zostaje u podatnika. Pozwala to uniknąć podwójnej płatności podatku za daną sprzedaż.

 

Faktura taka powinna zawierać elementy wymienione w art. 106e ustawy. Przepisy nie określają żadnych szczególnych wytycznych dotyczących takiego dokumentu - zawiera on te same dane, co każda inna faktura.

 

Ważne!

Wystawienie faktury dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego nie zwalnia z obowiązku zarejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Jeśli klient żąda wystawienia faktury, wręcza mu się jej oryginał, natomiast paragon fiskalny dołącza się do tego egzemplarza faktury, który pozostaje w dokumentacji podatnika.

 

W przypadku faktury wystawionej w formie elektronicznej, należy oryginał paragonu fiskalnego pozostawić w dokumentacji - z danymi umożliwiającymi identyfikację tej faktury.

 

Faktura wystawiona, paragonu brak - co robić?

 

Jeśli podatnikowi zdarzyłoby się wystawić fakturę dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, jednak z jakichś przyczyn nie zaewidencjonowałby tej sprzedaży na kasie fiskalnej, najlepszym wyjściem jest jak najszybsze dopełnienie tej formalności. Niedopełnienie obowiązku prowadzenia ewidencji na kasie może skutkować surowymi karami finansowymi określonymi w art. 62 § 4 Kodeksu karno skarbowego.

 

Jeżeli wystawienie faktury i wydruk paragonu nastąpiły w różnych okresach rozliczeniowych, należy wykazać podatek należny w deklaracji VAT za miesiąc, w którym faktycznie nastąpiła dostawa towaru lub wykonanie usługi, czyli powstał obowiązek podatkowy. Natomiast sporządzając deklarację VAT za miesiąc, w którym wystawiono paragon, należy odpowiednio pomniejszyć kwotę wykazaną w raporcie miesięcznym.

 

Kiedy nie trzeba drukować paragonu fiskalnego?

 

Ustawa o VAT wskazuje na pewną okoliczność, w której sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może być udokumentowana tylko fakturą. Mowa o tym w art. 106h ust. 1 i 2 ustawy o VAT:

 

Art. 106h. 1. W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy sprzedaży dokumentowanej fakturą emitowaną przy zastosowaniu kasy rejestrującej, w przypadkach gdy wartość sprzedaży i kwota podatku są zarejestrowane w raporcie fiskalnym dobowym kasy.

 

Na drukarkach fiskalnych z funkcją drukowania faktur istnieje możliwość wydruku paragonu lub faktury. Wystawianie dokumentów sprzedaży odbywa sie w programie do obsługi sprzedaży, z którego wydruk wysyłany jest na drukarkę fiskalną, gdzie następuje fiskalizacja tych dokumentów. 

 

Obowiązek wydruku paragonu fiskalnego nie występuje także w przypadku wykonania czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2014 r., poz. 1544). Na mocy § 2 tego aktu prawnego, czynności te ze względu na swój charakter są zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

 

Zobacz też: Zwolnienia z kas fiskalnych w 2015 r.

Czytany 94687 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 17 luty 2015 13:18

Artykuły powiązane

 • Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r. Wystawianie i wydawanie paragonu z kasy fiskalnej – zmiany od 1 maja 2019 r.

  Każdy operator kasy fiskalnej musi podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji – taki wymóg nakładają na niego nowe przepisy. A zasady te uległy istotnym zmianom od 1 maja 2019 r. Doprecyzowano m.in. moment wystawiania paragonu fiskalnego dokumentującego przyjęcie zaliczki – z rozdzieleniem na zaliczki gotówkowe i zapłacone np. przelewem.

 • Ministerstwo Finansów zmienia zdanie: Nie będzie paragonu przed płatnością Ministerstwo Finansów zmienia zdanie: Nie będzie paragonu przed płatnością

  Wśród przedsiębiorców wzbudziły krytykę i bunt. Eksperci wskazywali na ich niezgodność z ustawą o VAT. Nowe regulacje ustanawiające obowiązek wydania nabywcy paragonu fiskalnego przed przyjęciem zapłaty na szczęście nie zostaną wprowadzone. Rząd pod wpływem napływających argumentów zrezygnował z kontynuacji prac nad tym pomysłem.

 • Wydanie paragonu przed przyjęciem zapłaty – nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych Wydanie paragonu przed przyjęciem zapłaty – nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas fiskalnych

  Wystawienie paragonu za usługę, która nie miała jeszcze miejsca i za towar, który nie został wydany. Wystawienie paragonu przed otrzymaniem zapłaty – na taki absurdalny pomysł wpadli twórcy projektu nowego rozporządzenia w sprawie kas. Gdyby nowe przepisy rzeczywiście weszły w życie 1 stycznia 2019 r., spowodują chaos w firmach i na całym rynku.

 • Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT Faktury wystawiane przez podatnika zwolnionego z VAT

  Korzystanie ze zwolnienia z VAT niesie ze sobą liczne korzyści. Podatnik m.in. nie ma obowiązku wystawiania faktur – robi to wyłącznie na żądanie nabywcy. Należy jednak pamiętać, że przepisy traktują inaczej transakcje zagraniczne. Sprawdź, w jakich przypadkach podatnik zwolniony z VAT ma obowiązek wystawić fakturę, jak taki dokument powinien wyglądać i kiedy konieczne jest dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego na potrzeby VAT UE.

 • Wystawienie faktury sprzedaży gdy brak paragonu fiskalnego Wystawienie faktury sprzedaży gdy brak paragonu fiskalnego

  Nabywca żąda wystawienia faktury do transakcji zarejestrowanej na kasie fiskalnej, ale nie ma paragonu – jak postępować w takim przypadku? Takie wątpliwości przedsiębiorców rozwiewają interpretacje indywidualne organów podatkowych oraz Krajowej Informacji Skarbowej. Sprawdź, kiedy możesz wystawić fakturę, gdy twój nabywca zgubi paragon fiskalny.