wtorek, 07 luty 2017 11:25

Kogo dotyczy minimalna stawka za godzinę zlecenia lub usługi w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. wprowadzają minimalną stawkę za godzinę wykonywania obowiązków na umowie zlecenie lub umowie o świadczenie usług. Dowiedz się, jak w praktyce stosować nowe przepisy: kogo one dotyczą, jaką ważną informację powinna zawierać umowa i poznaj zasady wypłacania wynagrodzeń. 

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265). Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008). Nowością jest określenie minimalnego wynagrodzenia dla osoby wykonującej obowiązki na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Minimalne wynagrodzenie przysługuje za każdą godzinę wykonywania usługi i dotyczy nie tylko umów zlecenia.

Aktualny przepis określa m.in. stawkę za godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenie usługi.

 

W roku 2017 jest to kwota 13 zł za godzinę.

 

Przepis ma zastosowanie nie tylko do umów świadczonych przez osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, ale także do osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników lub nie zawierają umów ze zleceniobiorcami. Są to osoby fizyczne prowadzące jednoosobowo działalność gospodarczą.

Art. 1.  Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…)

1b) "przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi":

a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

- która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym", na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności;

 

Zarówno przy umowie zlecenia, jak i umowie o świadczenie usług, przepisy ustawy muszą być stosowane!

 

Nowe artykuły w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu:

Art. 8a. 1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w umowie w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5.

2. W przypadku gdy wysokość wynagrodzenia ustalonego w umowie nie zapewnia przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi otrzymania za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z art. 2 ust. 3a, 3b i 5.

3. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, każdej z tych osób przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 i 2.

4. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę.

5. Wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się w formie pieniężnej.

6. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się co najmniej raz w miesiącu.

Art. 8b. 1. W przypadku umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, strony określają w umowie sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

2. W przypadku gdy strony w umowie nie określą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi przedkłada w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

3. Jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, przed rozpoczęciem wykonania zlecenia lub świadczenia usług, potwierdza przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej ustalenia co do sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, a w przypadku braku takiego potwierdzenia przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do wykonującego zlecenie lub świadczącego usługi w przypadku skierowania takich osób do wykonania zlecenia lub świadczenia usług na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360). W takim przypadku pracodawca użytkownik, na rzecz którego jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, prowadzi ewidencję liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

5. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług następuje odrębnie w stosunku do każdej z tych osób.

Art. 8c. Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

 

Z powyższego wynika m.in., że:

 • umowa musi zawierać sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
 • przed terminem wypłaty wynagrodzenia przedkładana jest informacja o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług,
 • przy umowach zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc, wypłata wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej dokonywana jest co najmniej raz w miesiącu.

 

Firmy, dla których wykonują Państwo usługi, mogą prosić o przekazanie informacji czy w Państwa jednoosobowej działalności zatrudnieni są pracownicy lub zawierane są umowy ze zleceniobiorcami, aby ustalić czy zapłata za usługi ma być dokonywana biorąc pod uwagę nowe przepisy.

Od firm jednoosobowych, które wykonują dla Państwa firmy usługi w ramach umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, powinni Państwo otrzymać informację czy w swojej jednoosobowej działalności zatrudniają pracowników lub zawierają umowy ze zleceniobiorcami.

Nie mają Państwo żadnych obowiązków względem nowej ustawy jeśli informacja potwierdzi, że Państwa dostawca usługi zatrudnia pracowników lub zawiera umowy ze zleceniobiorcami.

Jeśli natomiast wykonawca usługi dla Państwa firmy nie zatrudnia pracowników lub nie zawiera umów ze zleceniobiorcami przepisy znowelizowanej ustawy są do zastosowania.

 

Ustawa określa także katalog umów, do których nowe przepisy nie mają zastosowania. Zgodnie z art. 8d cytowanej ustawy:

Art. 8d. 1. Przepisów art. 8a-8c nie stosuje się do:

1) umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne;

2) umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie art. 52 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930);

3) umów:

a) o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
b) o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
c) w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
d) w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
e) w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
f) w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora
- jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

4) umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek - jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

5) umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

2. Przez dobę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 5, należy rozumieć 24 kolejne godziny poczynając od godziny, w której następuje rozpoczęcie świadczenia usług.

3. Przez wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników
1) uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub
2) działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi 
- takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.Za niedostosowanie się do nowych przepisów ustawodawca przewidział surowe sankcje finansowe - grzywna za wypłacenie wynagrodzenia niższego od stawki minimalnej może wynieść nawet 30 tys. zł.:

Art. 8e. Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej,

podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Czytany 4464 razy Ostatnio zmieniany środa, 08 luty 2017 13:16

Artykuły powiązane

 • Akcja PIP przeciw zaniżaniu stawki 13 zł za godzinę przy zleceniu Akcja PIP przeciw zaniżaniu stawki 13 zł za godzinę przy zleceniu

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ZUS oraz Państwowa Inspekcja Pracy zachęcają do zgłaszania przypadków zaniżania minimalnej stawki godzinowej za pracę na umowie zlecenie lub umowie o świadczenie usług. Od 1 stycznia 2017 r. PIP przeprowadziła już 220 kontroli, a do końca roku planuje ich przeprowadzić jeszcze 20 tys. Przestrzeganie przez polskich pracodawców nowych przepisów dotyczących stawki 13 zł za godzinę było przedmiotem dyskusji z udziałem przedstawicieli MRPiPS, ZUS i PIP.

 • Umowa zlecenia w 2017 r. z minimalną stawką za godzinę Umowa zlecenia w 2017 r. z minimalną stawką za godzinę

  Nawet w razie nie określenia kwoty wynagrodzenia w umowie zlecenia lub umowie o świadczenie usług, zatrudniony będzie miał zagwarantowaną minimalną stawkę godzinową już od 1 stycznia 2017 r. Sprawdź, jakie nowe obowiązki wprowadza ustawa nowelizacyjna, jak długo trzeba będzie przechowywać dokumenty związane z umową i kogo nie obejmą nowe regulacje.

 • Kiedy składki ZUS od umowy zlecenia w 2016 r.? Kiedy składki ZUS od umowy zlecenia w 2016 r.?

  Składki emerytalno-rentowe od 1 stycznia 2016 r. są obowiązkowe od każdej umowy zlecenie - taka informacja widnieje na oficjalnej stronie ZUS. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Sprawdź, w jakich przypadkach mimo wszystko nie trzeba opłacać składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenia, a kiedy są one bezwzględnie wymagane.

 • Od kiedy obowiązkowe składki ZUS od umowy zlecenia i wynagrodzenia członka rady nadzorczej Od kiedy obowiązkowe składki ZUS od umowy zlecenia i wynagrodzenia członka rady nadzorczej

  Ozusowanie umów zlecenia ma wzmocnić pozycję pracowników, zagwarantować im wyższe emerytury, renty, świadczenia na urlopach macierzyńskich, a także prawo do zasiłku dla bezrobotnych w razie utraty pracy. Obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu mają także podlegać członkowie rad nadzorczych, i to już od 1 stycznia 2015 r. Ministerstwo pracy przewiduje nawet 650 mln zł wpływu do kasy ZUS.