poniedziałek, 04 lipiec 2016 15:23

Jednolity plik kontrolny (JPK) – Ministerstwo Finansów: odpowiedzi na pytania część II

Oceń ten artykuł
(15 głosów)

Ministerstwo Finansów dokłada starań, aby rozwiać wszelkie wątpliwości podatników dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Zmiany w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa weszły w życie już 1 lipca 2016 r. – od tej daty obowiązek przesyłania danych do e-kontroli i ewidencji VAT bez wezwania w formie plików JPK dotyczy tzw. dużych przedsiębiorców oraz podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Mali i średni przedsiębiorcy oraz mikroprzedsiębiorcy oraz pozostałe podmioty, które spełniają wymagania dla zachowania któregoś z tych statusów, mogą korzystać z okresu przygotowawczego na wprowadzenie JPK w działalności.

 

Aby kwestie stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego były jasne dla wszystkich, resort finansów opublikował na swojej stronie odpowiedzi na pytania, które wyłoniły się podczas konsultacji dot. struktur JPK. W późniejszym czasie pojawiły się jednak kolejne wątpliwości, dlatego zaistniała potrzeba opublikowania kolejnych wyjaśnień. Tym razem dotyczą one przede wszystkim kwestii praktycznych dotyczących stosowania JPK: resort wyjaśnia, w jaki sposób wypełniać poszczególne pola, opisuje znaczenie struktur, odnosi się do kwestii zgodności ewidencji VAT z deklaracją czy nazewnictwa dowodów księgowych. Rozwiano też wątpliwości dotyczące kwestii przesyłania danych w kilku plikach, obowiązku przekazywania JPK przez podmioty zagraniczne, a także określenia, jakich podatników nazywamy „dużymi przedsiębiorcami”.

 

Zobacz też: Interpretacja ogólna MF dot. JPK

 

Odpowiedzi na pytania zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów, część II:

Rodzaje dowodów magazynowych

1. Co należy rozumieć jako DokadRW (Miejsce przeznaczenia towaru/materiału) – skoro dokument RW stanowi jedynie informację o rozchodzie, która może być skierowana na: stanowisko kosztów (np. długopisy rozdane w działach od A do X), wydane do produkcji (materiały pod kolejne zlecenia – różne) itd?

Schemat JPK_MAG_v1-0 składa się z sekcji dla dokumentów PZ, WZ, RW oraz MM. Do pełnego obrazu obrotu w danym magazynie brakuje sekcji dokumentów PW. Nasz system magazynowy wyposażony jest w prosty moduł produkcji / kompletacji, który wykorzystuje zarówno dokumenty PW jak i RW. To znaczy materiały do produkcji lub towary do kompletacji zestawów rozchodowywane są na dokumentach RW natomiast gotowe produkty przyjmowane są do magazynu na dokumentach PW. Tak więc raportowanie obrotu bez PW w firmach korzystających z tego modułu spowoduje, że np. na WZ pojawiać się będą pozycje, które nie zostały przyjęte na żadnym dokumencie PZ ani przychodowym MM a rozchodowany do zera magazyn, bez towarów będzie miał dużą ujemną wartość.

(Odpowiedź:)

Pole DokadRW zawiera informację o miejscu przeznaczenia towaru lub materiału, zgodnie z przyjętymi zasadami obrotu materiałowego i towarowego. Pole to może zawierać określenie lokalizacji fizycznej lub stanowiska kosztowego.

Struktura JPK_MAG zawiera obecnie najczęściej występujące dowody magazynowe. Sukcesywnie, po ocenie pierwszego okresu funkcjonowania schematów, dodawane będą kolejne dokumenty takie jakie jak PW oraz inne.

 

2. W nagłówku dokumentu magazynowego występują pola NumerFaPZ i DataFaPZ.

Nasz system informatyczny umożliwia tworzenie wielu faktur do jednego dokumentu PZ (np. osobno dla każdej pozycji) oraz jednej faktury do wielu dokumentów PZ – jakie dane wpisywać w takim przypadku?

Ponadto zastanawiający jest również opis pola w części: „lub specyfikacji dotyczącej przyjętego towaru/materiału” – co należy przez to rozumieć ?

Jeszcze mam pytanie dot. ceny – czy ma to być wartość netto, czy brutto?

I co w przypadku dokumentów wystornowanych – czy powinien się pojawić dokument pierwotny + storno, czy żaden z nich?

Na podstawie dowodu PZ możliwe powinno być powiązanie przyjętego na magazyn towaru. Jednymi z elementów umożliwiających to powiązanie są nr i data faktury.

Specyfikacja dotycząca przyjętego towaru/materiału to inny niż faktura dokument opisujący towar przyjęty do magazynu.

Rodzaj ceny w dokumencie PZ zależy od przyjętych zasad rachunkowości.

Dokument korygujący powinien zawierać elementy pozwalające na ustalenie faktycznego stanu magazynowego, w tym również na ustalenie dowodu pierwotnego, do którego się odnosi.

 

Wyciąg bankowy

3. Uprzejmie informuję, iż Bank prowadzi intensywne przygotowania organizacyjne celem zabezpieczenia procesu raportowania danych w strukturze JPK.

W ramach prac strumienia dedykowanego dla struktury nr 2 Wyciąg Bankowy, pojawiły się wątpliwości odnośnie mapowania poszczególnych pól.

Poniżej wskazuję przedmiotowe pola struktury, zwracając się równocześnie z uprzejmą prośbą o pomoc z Państwa strony w zakresie wyjaśnienie opisanych wątpliwości.

 • POLE SaldoPoczatkowe – w strukturze nie przewidziano pola opisującego charakter salda (WN/MA, Dt/Ct) czy wobec tego charakter salda należy różnicować poprzez wstawienie znaku +/- przed wartością liczbową? Jeżeli tak, to który znak należy stosować dla salda o charakterze WN/Dt – saldo mniejsze od zera, a który znak dla salda o charakterze MA/Ct – saldo większe od zera.
 • POLE SaldoKoncowe – w strukturze nie przewidziano pola opisującego charakter salda (WN/MA, Dt/Ct) czy wobec tego charakter salda należy różnicować poprzez wstawienie znaku +/- przed wartością liczbową? Jeżeli tak, to który znak należy stosować dla salda o charakterze WN/Dt – saldo mniejsze od zera, a który znak dla salda o charakterze MA/Ct – saldo większe od zera.
 • POLE Numer IBAN rachunku, którego dotyczy wyciąg – czy numer IBAN jest jedynym dopuszczalnym formatem wypełnienia pola, czy możliwe jest podanie rachunku w innym formacie? Nie wszystkie Banki (zwłaszcza z krajów innych niż UE/EFTA), które prowadzą na rzecz PKO Banku Polskiego SA rachunki nostro wykorzystują format IBAN.
 • POLE Kwota operacji – w strukturze nie przewidziano pola opisującego stronę operacji (WN/MA, Dt/Ct) czy wobec tego stronę operacji należy różnicować poprzez wstawienie znaku +/- przed wartością liczbową? Jeżeli tak, to który znak należy stosować dla operacji WN/Dt – zmniejszenie środków na rachunku, a który znak dla operacji MA/Ct – zmniejszenie środków na rachunku
 • POLE Saldo operacji – jak należy rozumieć opis tego pola? Czy jest to saldo rachunku po każdej operacji?

Pola SaldoPoczatkowe i SaldoKoncowe należy różnicować znakami +/-. Saldo dla posiadacza rachunku większe od zera (środki na rachunku) ze znakiem „+”, saldo dla posiadacza rachunku mniejsze od zera (zobowiązanie posiadacza rachunku wobec banku) ze znakiem „-”. POLE Numer IBAN rachunku, którego dotyczy wyciąg jest obecnie jedynym dopuszczalnym formatem wypełnienia pola. Dla sytuacji opisanej w pytaniu w następnych wersjach schematu zostaną rozszerzone możliwości wprowadzania innych formatów. W okresie obowiązywania obecnego wariantu schematu organy podatkowe nie będą żądały wyciągu dla rachunków innych niż z formatem IBAN.

W polu Kwota operacji zwiększenie stanu środków na rachunku należy opatrzyć znakiem „+”, zmniejszenie stanu środków na rachunku – znakiem „-”.

Pole Saldo operacji jest saldem rachunku po każdej operacji.

 

Zespół, kategoria, podkategoria konta

4. Otóż w pliku JPK „Księgi rachunkowe”, w sekcji „Zestawienie obrotów i sald” występują pola:

 • „Kod zespołu kont wg Wykazu Kont Syntetycznych”,
 • „Opis zespołu kont”,
 • „Kod kategorii kont w ramach poszczególnego Zespołu Kont Syntetycznych”,
 • „Nazwa kategorii kont”,
 • „Kod podkategorii kont w ramach poszczególnej kategorii Zespołu Kont Syntetycznych”,
 • „Nazwa podkategorii kont”.

Pierwsze cztery pola są oznaczone w pliku jako wymagane, dwa ostatnie – nie. 

W wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów nt. tego, co należy rozumieć przez ww. pola i jak należy je wypełniać Ministerstwo udzieliło następującej odpowiedzi:

„Jednostki są zobowiązane – zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 a) ustawy o rachunkowości – do posiadania zakładowego planu kont, jednak ustawa nie wskazuje na sposób jego tworzenia. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe każdej jednostki tworzą m.in. konta księgi głównej (syntetyczne) i konta ksiąg pomocniczych (analityczne), które są uszczegółowieniem zapisów na kontach księgi głównej. Zarówno konta księgi głównej jak i konta ksiąg pomocniczych mają swoje symbole. Co do zasady symbole kont analitycznych to rozszerzenie symboli kont syntetycznych.”

Po przeanalizowaniu takiego wyjaśnienia nadal nie wiem, o jakie konkretnie dane tutaj chodzi. O ile w przypadku zespołów kont jestem w stanie domyślić się, że chodzi o cyfry od 0 do 8 oraz o nazwy, oznaczające poszczególne zespoły kont, powszechnie przyjęte w praktyce rachunkowości (np. zespół „0” o nazwie „Majątek trwały”), o tyle w przypadku kategorii i podkategorii kont nie wiem, o jakie kody i nazwy chodzi? 

Posłużę się przykładem konkretnych kont, żeby zobrazować, w czym problem.

Przykład:

W zakładowym planie kont występują m. in. następujące konta: 

„101” – Środki pieniężne w kasie (do tego konta nie ma utworzonych żadnych kont analitycznych, zapisy księgowe wprowadzane są bezpośrednio na to konto)

„201” – Rozrachunki z odbiorcami krajowymi (do tego konta zostały utworzone następujące konta analityczne):

„201-1” – jednostki powiązane

„201-1-1” – do 12 miesięcy

„201-1-1-1” – firma „X” (ostatni poziom analityki, zapisy księgowe wprowadzane są bezpośrednio na to konto)

„201-1-1-2” – firma „Y” (ostatni poziom analityki, zapisy księgowe wprowadzane są bezpośrednio na to konto)

„201-1-1-3” – firma „Z” (ostatni poziom analityki, zapisy księgowe wprowadzane są bezpośrednio na to konto)

Załóżmy, że w pliku JPK „Księgi rachunkowe”, w sekcji „Zestawienie obrotów i sald” raportowane będą dwa spośród powyższych kont, tj. konto „101” oraz konto „201-1-1-1”. Jak dla tych kont należy wypełnić pola, o których mowa na wstępie? Czy prawidłowym będzie wypełnienie pól w następujący sposób: Konto „101” – Środki pieniężne w kasie

„Kod zespołu kont wg Wykazu Kont Syntetycznych”: 1

„Opis zespołu kont”: Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz krótkoterminowe aktywa finansowe

„Kod kategorii kont w ramach poszczególnego Zespołu Kont Syntetycznych”: 101

„Nazwa kategorii kont”: Środki pieniężne w kasie

„Kod podkategorii kont w ramach poszczególnej kategorii Zespołu Kont Syntetycznych”: [brak danych]

„Nazwa podkategorii kont”: [brak danych]

Konto „201-1-1-1” – firma „X”

„Kod zespołu kont wg Wykazu Kont Syntetycznych”: 2

„Opis zespołu kont”: Rozrachunki i roszczenia

„Kod kategorii kont w ramach poszczególnego Zespołu Kont Syntetycznych”: 201

„Nazwa kategorii kont”: Rozrachunki z odbiorcami krajowymi

„Kod podkategorii kont w ramach poszczególnej kategorii Zespołu Kont Syntetycznych”: 1-1-1

„Nazwa podkategorii kont”: firma „X”

Jeżeli powyższy sposób wypełniania pól, o jakie pytam jest niewłaściwy, to proszę o wskazanie, jak prawidłowo, dla konkretnych kont z powyższego przykładu (konto „101” oraz konto „201-1-1-1”), należałoby wypełnić te pola. 

Przedstawiony przykład wypełnienia pól jest właściwy.

 

JPK w kilku plikach

5. Z odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania udzielonych przez Ministerstwo Finansów wynika, że JPK będzie można przedstawić w formie kilku plików. Proszę o doprecyzowanie tej informacji o odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Czy będzie można przygotować osobny plik dla każdej struktury ze względu na np. fakt ekstraktowania danych z różnych systemów? Czyli, jeśli przedsiębiorstwo prowadzi tzw. pełną księgowość, przedstawi JPK w formie 5 plików (księgi rachunkowe, wyciąg bankowy, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, magazyn, faktury VAT)?
 • Jeśli powyższe jest prawdziwe, to czy możliwym będzie rozdzielenie każdego z powyższych plików na okresy miesięczne łącznie sumujące się do okresu, za który żądane będzie przedstawienie JPK? Przykładowo, władze podatkowe żądają JPK za okres wrzesień – grudzień, to czy możliwym będzie przedstawienie JPK w formie 3 plików dla każdej ze struktur? Podejście takie, z uwagi na złożoność procesów księgowych w niektórych przedsiębiorstwach oraz wolumen danych znacznie ułatwiłoby pracę nad przygotowaniem JPK, ponieważ mógłby on być wewnętrznie na potrzeby przedsiębiorstwa generowany co miesiąc.

Można będzie przygotować osobny plik dla każdej struktury z powodu ekstraktowania danych z różnych systemów. Możliwym będzie przedstawienie JPK w formie 3 plików dla każdej ze struktur.

 

Struktura ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – uzgodnienie do VAT-7

6. Z Państwa wyjaśnień wynika, że struktura Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT ma się uzgadniać do deklaracji VAT-7.

Rozumiem zatem, że w strukturze tej należy wykazywać jedynie dokumenty, które zostały uwzględnione w deklaracjach VAT-7 za okresy, którego dotyczy JPK, niezależnie od daty ich zaksięgowania. Przykładowo – faktura zakupowa zaksięgowana w lipcu ale w deklaracji VAT-7 ujęta w sierpniu zostanie pokazana w JPK za okres sierpniowy.

W takim przypadku – jak rozumiem – wystąpić może następująca hipotetyczna sytuacja:

 • Władze podatkowe żądają JPK dotyczącego okresu sierpniowego

 • Faktura zakupowa zaksięgowana w lipcu ale ujęta do VAT-7 w sierpniu

 • W JPK w strukturze ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – pokazana

 • W JPK w strukturze księgi rachunkowe – nie pokazana, bo zaksięgowana wcześniej

Proszę o potwierdzenie powyższego rozumowania.

Sposób rozumowania jest prawidłowy. W praktyce jednak organy podatkowe w takiej sytuacji będą pobierały księgi rachunkowe i faktury za okresy obejmujące kompletne rozliczenie VAT, tj. obejmujące miesiąc poprzedni i następujący po właściwym miesiącu rozliczeniu VAT.

 

Struktura faktury VAT – kwalifikacja faktur do JPK

7. Jak rozumiem, struktura faktur VAT nie musi się uzgadniać do VAT-7, ponieważ wykazane w niej będą również inne faktury np. faktury zakupowe, z których podatnik nie miał prawa do odliczenia ale faktura taka została zaksięgowana. Proszę o potwierdzenie.

Proszę również o potwierdzenie, w jaki sposób klasyfikować faktury do okresu, za który będzie zażądane przedstawienie JPK. Czy ma być do: data wpływu faktury, data zaksięgowania danej faktury? Nie będzie to – jak rozumiem – data, gdy faktura została ujęta do deklaracji VAT-7?

Struktura faktur VAT nie musi się uzgadniać do VAT-7. Kryteria dotyczące faktur będą głównie zależały od rodzaju i zakresu ksiąg, do rozliczenia których będą służyły i każdorazowo będą wskazywane przez organ podatkowy.

 

Struktura faktury VAT - faktury korygujące: przyczyna, odniesienie do faktury korygowanej

8. Z wyjaśnień Państwa wynika, że sekcja „faktury VAT” obejmować ma zarówno faktury sprzedażowe, jak i zakupowe (w tym korygujące i zaliczkowe zakupowe i sprzedażowe). Rozumiem, że w takim przypadku przedsiębiorstwo, które składać będzie JPK raz będzie wypełniało „swoje” dane w polach dotyczących nabywcy (faktury zakupowe) a raz w polach dotyczących „sprzedawcy” (faktury sprzedażowe)?

Tak.

Mam kilka pytań odnośnie faktur korygujących, które muszą być opisane kilkoma specjalnie do nich dedykowanymi polami:

 • Praktyka biznesowa pokazuje, że informacja o przyczynie korekty nie zawsze jest zawarta na fakturze, szczególnie gdy kontrahentem są przedsiębiorstwa spoza Polski (założyć można, że nie w każdym państwie istnieje wymóg, by taką informację podawać na fakturze), a występują faktury korygujące dotyczące transakcji np. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W jaki sposób uzupełnić wtedy takie pole? Gdy wolumen jest duży a księgowanie zautomatyzowane uzupełnianie takiej informacji manualnie byłoby bardzo czasochłonne.

 • Obowiązkowym polem do uzupełnienia, w przypadku raportowania faktury korygującej, jest numeru faktury korygowanej (pierwotnej). Co w przypadku, gdy faktura koryguje zbiorczo wiele faktur? Co więcej, zdarza się, że kontrahenci (głównie zagraniczni) nie wpisują numeru faktury korygowanej. Powstaje tutaj także pytanie o okres, do którego należy odnieść tę fakturę (pole obowiązkowe).

W nawiązaniu do powyższych nasuwa się pytanie bardziej ogólne, jak raportować faktury zakupowe, na których nie są wyszczególnione informacje wymagane w JPK? Przykładowo: faktura dokumentująca zakupy zwolnione z VAT, na której nie jest podana podstawa prawna do zwolnienia a w JPK jest pole, które należy o taką informację uzupełnić.

Brak wymaganych przepisami informacji w strukturze JPK nie będzie czynił pliku niezgodnym ze stanem faktycznym. Jeśli będzie to konieczne dla realizacji celu kontroli, informacje te będą ustalane i weryfikowane poza strukturą JPK.

 

Struktura faktury VAT – nazwa towaru, miara, ilość

 1. W strukturze faktury VAT, w sekcji wierszowej, wskazywać należy nazwę towaru/usługi, miarę, ilość. Pola te są obowiązkowe.

Co w przypadku gdy na fakturze pokazywane są jedynie nazwy handlowe? Czy prawidłowym będzie ich wpisanie w takiej formie?

Wątpliwość analogiczna jak w poprzednich punktach: co w przypadku gdy na fakturze nie ma tak szczegółowych informacji? Co więcej, dla potrzeb księgowych a z takich systemów ekstraktowane będą do tej struktury dane informacje o np. wadze produktu nie są niezbędne.

Nazwa towaru może być podana w dowolnej formie, również jako nazwa handlowa. Faktury powinny pochodzić z systemów wykorzystywanych do ich wytworzenia z wszystkimi wymaganymi informacjami.

 1. Reprezentuję firmę „” producenta systemu zintegrowanego dla firm i instytucji o nazwie „”. Obecnie pracujemy nad implementacją mechanizmów służących do generowania plików JPK z naszego systemu. Podczas tych prac napotkaliśmy opisane poniżej problemy i wątpliwości interpretacyjne. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania wyróżnione w tekście.

Plik JPK_FA

Brak możliwości określenia waluty, w jakiej podana jest cena (pola P_9A, P_9B). Podobny problem dotyczy innych pól, w których występują wartości, które mogą być w walucie innej niż PLN. Wydaje się, że dane typu TKwotowy powinny mieć atrybut z kodem waluty. Ustawa o VAT nie zabrania oczywiście wystawiania dokumentów, w których w pozycjach lub płatnościach występują różne waluty, w tym kilka różnych w jednym dokumencie. Jaką wartość umieścić w polu P_9A w przypadku, gdy cena na fakturze wyrażona jest w walucie obcej?

W opisanym przypadku w polu P_9A należy podać cenę w walucie obcej.

Słownik stawek VAT dozwolonych do użycia w polu P12 nie przewiduje przypadku odwrotnego obciążenia. Według specyfikacji pole jest opcjonalne tylko w przypadku procedury marży, jak wobec tego wypełnić pole P12 w przypadku odwrotnego obciążenia? Wydaje się, że słownik powinien zawierać pozycję „oo” albo pole powinno być niewymagane w tym przypadku.

W opisanym przypadku polu P_12 należy pozostawić puste.

Słownik stawek VAT dozwolonych do użycia w polu P12 nie przewiduje przypadku, gdy sprzedaż nie podlega opodatkowaniu (np. sprzedaż usług do UE). Pole jest opcjonalne tylko w przypadku procedury marży, jak wobec tego wypełnić pole P12 w przypadku pozycji faktury niepodlegającej opodatkowaniu? Wydaje się, że słownik powinien zawierać pozycję „np.” albo pole powinno być niewymagane w tym przypadku. Przypadki faktur zawierających pozycje opodatkowane i nieopodatkowane są częste (np. sprzedaż towarów i usług do UE).

W opisanym przypadku polu P_12 należy pozostawić puste.

Brak pola z sumą wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia dla faktury oraz wartości sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu. W strukturze występują pola P_13_?, wśród nich nie ma pól przewidzianych na oo i np. Jak rozumiemy, kwoty tego typu nie będą wykazywane w podsumowaniu faktury.

W czasie obowiązywania obecnego wzoru struktury wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia powinna być wykazana w polu P_13_4 i P_14_4 (pola rezerwowe). Wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu należy wykazać w polu P_13_5 i P_14_5 (pola rezerwowe).

Brak możliwości umieszczenia informacji o odwrotnym obciążeniu w pozycji faktury. Informację o zastosowaniu procedury odwrotnego obciążenia można umieścić tylko w sekcji dotyczącej całej faktury (pole P_18). Ustawa o VAT nie zabrania wystawiania faktur „mieszanych”, czyli zawierających zarówno pozycje opodatkowane, jak i podlegające procedurze oo. Wydaje się, że pole to powinno być umieszczone w sekcji dotyczącej wierszy faktur. Jaką wartość umieścić w polu P_18 w przypadku faktury zawierającej pozycje opodatkowane i podlegające odwrotnemu obciążeniu?

Obowiązująca struktura umożliwia oznaczenie procedury odwrotnego obciążenia wyłącznie wobec całej faktury. W tej sytuacji pole P_18 powinno przyjąć wartość true dla faktur objętych procedurą odwrotnego obciążenia w całości lub w części.

Ten sam problem dotyczy informacji o sprzedaży zwolnionej z podatku VAT. Jaką informację umieścić w polu P_19 w przypadku faktury zawierającej pozycje opodatkowane i zwolnione z opodatkowania?

Obowiązująca struktura umożliwia oznaczenie sprzedaży zwolnionej z VAT wyłącznie wobec całej faktury. W tej sytuacji pole P_19 powinno przyjąć wartość true dla faktur dotyczących sprzedaży zwolnionej z VAT w całości lub w części.

Brak precyzyjnej informacji o tym, jakie liczby należy umieścić w polach P_8B (ilość), P_9A/P_9B (cena), P_11/P_11A (wartość) w przypadku korekty. Ma to być wartość po korekcie, czy różnica? Jeśli różnica, to jakie wartości umieścić w tych polach w przypadku korekty ilościowo-wartościowej (np. przed korektą 5 szt. po 10 zł, po korekcie 3 szt. po 8 zł)?

Powinny być podane m.in.: nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą oraz jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej (art. 106j ust. 2 pkt 3b i 5 ustawy o VAT).

 

Plik JPK_PKPIR

Faktury w walutach obcych

11.W nagłówku pliku JPK_FA określa się walutę. Czy ta waluta określona dla pliku JPK_FA dotyczy wszystkich faktur? Faktury wystawiamy w różnych walutach, a w nagłówku faktur nie ma już pola określającego walutę. Czy dla każdej waluty powinien być osobny plik JPK_FA?

Konstrukcja struktury wymusza przygotowanie osobnego pliku dla każdej waluty. W praktyce organy podatkowe będą żądały faktur wystawionych w tych walutach, które będą istotne dla realizacji zakresu kontroli (najczęściej w dwóch lub trzech walutach).

 

Kryterium wyboru dla faktur

12. Jaka data znajdująca się na fakturze będzie decydowała o ujęciu jej w pliku JPK_FA? Będzie to Data wystawienia, data sprzedaży, data wpływu (faktura zakupu), czy też może data ujęcia faktury w deklaracji VAT.

Datą faktury decydującą o ujęciu w pliku może być każda z wyżej wymienionych. Najczęściej będzie to data ujęcia faktury w deklaracji VAT lub w okresie sprawozdawczym dla ksiąg. Określało to będzie postanowienie organu podatkowego. 

      

Rachunki bankowe walutowe

13.Czy dla rachunków walutowych np. w EUR, USD itd. należy prezentować operacje tylko w walucie rachunku?

Tak.

Pliki dla kilku magazynów

14. W nagłówku dokumentu znajduje się pojedyncze pole definiujące Magazyn. W przypadku, jeżeli kontrola dotyczyć będzie kilku magazynów, to czy należy dla każdego z nich wygenerować osobny plik JPK_MAG?

Tak.

 

Księgi rachunkowe – zespół, kategoria, podkategoria

15. Chcielibyśmy uściślić Państwa odpowiedź w FAQ dotyczącą KodZespolu, OpisZespolu, KodKategorii, OpisKategorii, KodPodkategorii, OpisPodkategorii na przykładzie, który może dotyczyć zdecydowanej większości firm korzystających z naszego oprogramowania:

Przykładowo spółka ma w polityce rachunkowości konta oparte o tzw. wzorcowy plan kont, gdzie są opisane poszczególne zespoły, kategorie i podkategorie, ale sam schemat nie jest zdefiniowany w systemie F-K, gdyż nie było takiej potrzeby. Spółka stosowała tam płaski wariant uproszczony wskazując tylko konta syntetyczne i analityczne.

Mamy konto 131-01 – rachunek bieżący w banku X, które w pisemnej polityce rachunkowości należy do zespołu 1 – środki pieniężne, kategoria 3 – rachunki bieżące itd. 

Informacja wygenerowana przez systemem F-K będzie jednak wyglądać następująco: Kod zespołu – „1” Opis zespołu – „1”. Kod kategorii – „3”. Opis podkategorii – „3”.Kod podkategorii – „1”, Opis podkategorii – „1”. Czy taka sytuacja jest dopuszczalna?

Tak.

 

Księgi rachunkowe – rodzaj dowodu

16.W strukturze znajduje się element RodzajDowodu. Element ten nie jest wyznaczony enumeratywnie. Chcielibyśmy się jednak upewnić, czy powinniśmy tutaj wprowadzać standaryzację w obrębie grup dokumentów czy podawać wartość, jaka obecnie jest przypisywana w systemie. 

Przykład: Zamiast rodzajów dokumentów: faktura sprzedaży, faktura zakupu, faktura sprzedaży eksportowa, faktura zakupu importowa, faktura korygująca sprzedaży (…) prezentować jeden rodzaj faktura.

W opisanym elemencie, zgodnie z opisem pola, można prezentować jeden rodzaj – faktura.

 

Zgodność ewidencji VAT z deklaracją

17.Zakładam, że z założenia powinna być zgodność pomiędzy podsumowaniami podatku należnego oraz podatku naliczonego do odliczenia wykazanego w pliku JPK_VAT.xml z odpowiednimi kwotami wykazanymi w deklaracji VAT-7 za ten sam okres. Problem polega na tym, że w przypadku raportowania ewidencji VAT zgodnie ze schematem JPK_VAT_v.1-0 z naszych systemów (a być może również i innych producentów) mogą pojawiać się różnice pomiędzy podsumowaną kwotą podatku naliczonego do odliczenia w sekcji zakupu tej ewidencji a kwotą podatku naliczonego do odliczenia wykazaną w deklaracjach VAT-7. Taka sytuacja może mieć miejsce w firmach, które ze względu na rodzaj prowadzonej sprzedaży oraz działalności nie mają prawa do całkowitego odliczenia podatku naliczonego. Wynika to z faktu, że podatek naliczony do odliczenia może być obliczony na dwa sposoby:

−Obliczany jednorazowo, bezpośrednio przed naliczeniem VAT-7 z sum podatku naliczonego w odpowiednich grupach odliczeń VAT. W takim przypadku w rejestrach znajdują się nieprzekształcone kwoty podatku naliczonego, takie jak na źródłowym dokumencie;

−Obliczany każdorazowo w trakcie rejestrowania każdego zapisu nabycia z ograniczonym prawem do obliczenia a przed wykonaniem deklaracji VAT-7 sumowany; W takim przypadku w rejestrach znajdują się przekształcone, obciążone zaokrągleniami cząstkowe kwoty podatku naliczonego do odliczenia. Im większy obrót składający się z dużej ilości nabyć o małej wartości, tym te różnice z zaokrągleń będą większe;

Jak łatwo zauważyć w obu przypadkach zapisy w ewidencjach programów będą różne a systemy fk stosujące drugą metodę nie będą miały problemów ze schematem JPK_VAT_v.1-0. Niestety w produkowanych przez nas programach finansowo-księgowych, podatek do odliczenia wykazywany w deklaracjach VAT-7 obliczany jest pierwszą metodą, w związku z tym na potrzeby JPK_VAT prawdopodobnie będziemy musieli przekształcić zapisy ewidencji zakupu programu i dostosować ją do wymagań JPK. 

W związku z powyższym, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

 1. Czy wartość pola „PodatekNaliczony” w JPK_VAT powinna lub musi być dokładnie taka sama jak wykazana w deklaracji za ten sam okres czy też dopuszczalna jest jakaś różnica;

 2. Jeżeli dopuszczalne są różnica to w jakim zakresie:

 3. Jeżeli wartość pola „PodatekNaliczony” powinna być taka sama jak kwota wykazana w deklaracji za ten sam okres, to proszę o informację jak uwzględnić (rozłożyć) te różnice z zaokrągleń w pozycjach ewidencji zakupu pliku JPK_VAT.xml, tak aby w podsumowaniu otrzymać kwotę równą kwocie wykazanej w deklaracji VAT-7?

Kwota podatku naliczonego powinna być taka sama jak kwota wykazana w deklaracji za ten sam okres. W przypadku pojawienia się różnicy z zaokrągleń powinna ona być skorygowana w odrębnym zapisie (wierszu).

 

Korekty dowodów PZ

18. W strukturze pliku JPK dla dokumentów magazynowych są przewidziane pola dla faktury powiązanej z dokumentem PZ, który należy w tym pliku umieścić. Czy dla korekt dokumentów PZ w tych polach należy umieścić dane z faktury korekty otrzymanej od dostawcy czy dane z faktury pierwotnej otrzymanej od dostawcy?

Należy umieścić dane z faktury korygującej.

              

Wydanie towaru

19. W strukturze pliku JPK dla dokumentów magazynowych mamy miejsce dla dokumentów PZ, WZ, RW i MM. Jak należy traktować towary wydawane do napraw samochodów? W którym dokładnie miejscu dane tych dokumentów należy umieścić?

W opisanej sytuacji właściwym dokumentem będzie WZ.

 

Faktury dokumentujące otrzymanie zapłaty lub jej części przed dokonaniem czynności

20. Co powinno być umieszczone w pliku JPK jako pozycje faktur zaliczkowych? Czy mają to być pozycje towarowe, których dotyczy zaliczka wraz z cenami sprzedaży, czy też pozycje towarowe z odpowiednio umniejszonymi cenami sprzedaży tak by ich suma wartości brutto odpowiadała kwocie wpłaconej zaliczki. Czy w podsumowaniu takiego dokumentu należy ująć wartości sumy towarów, których dotyczy zaliczka, czy też samą kwotę zaliczki w rozbiciu na poszczególne stawki podatkowe?

Dane, jakie powinny zawierać faktury, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, określa art. 106f ustawy o VAT. 

Faktury te zawierają m.in. dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.

 

Faktura rozliczająca fakturę zaliczkową

21. W przypadku faktur rozliczających faktury zaliczkowe ustawa mówi „jeżeli faktura, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje całej zapłaty, w fakturze wystawianej po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi sumę wartości towarów lub usług pomniejsza się o wartość otrzymanych części zapłaty, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących otrzymanie części zapłaty. Faktura, o której mowa w zdaniu pierwszym, powinna również zawierać numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi”. Czy oznacza to, że w tym przypadku pozycjami takiego dokumentu są pozycje towarowe z oryginalnymi cenami sprzedaży, czy też pozycje towarowe z wartościami umniejszonymi o wartość otrzymanych części zapłaty?

Informacje zawarte we wszystkich fakturach (zaliczkowych i rozliczeniowych) powinny odzwierciedlać rzeczywisty ilościowo-wartościowy rozmiar transakcji, bez względu na sposób jej rozliczenia (płatności).

 

Duzi przedsiębiorcy

22. W nawiązaniu do wcześniejszych kontaktów w sprawie JPK, uprzejmie informuję, że bardzo zależy nam na Państwa stanowisku, co do zakresu stosowania zmienionych przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zmianami) i wprowadzeniem nowego art. 193a tej ustawy, w odniesieniu do tak zwanych „dużych przedsiębiorców” już od dnia 1 lipca 2016 r.

Nie mamy wątpliwości, że przepisy te będą stosowane w odniesieniu do następujących przedsiębiorców: 

 1. zatrudnienie średnioroczne większe bądź równe 250 osób, obrót większy niż 50 mln EURO, aktywa mniejsze bądź równe 43 mln EURO,

 2. zatrudnienie średnioroczne większe bądź równe 250 osób, obrót mniejszy bądź równy 50 mln EURO, aktywa większe od 43 mln EURO,

 3. zatrudnienie średnioroczne większe bądź równe 250 osób, obrót większy niż 50 mln EURO, aktywa większe niż 43 mln EURO ale mamy wątpliwości co do zakresu stosowania tych przepisów w odniesieniu do przedsiębiorców: 

 4. zatrudnienie średnioroczne mniejsze niż 250 osób, obrót większy od 50 mln EURO, aktywa większe od 43 mln EURO ,
 5. zatrudnienie średnioroczne większe bądź równe 250 osób, obrót mniejszy bądź równy 50 mln EURO, aktywa mniejsze bądź równe 43 mln EURO.

Oczywiście chodzi o co najmniej jedno z dwóch ostatnich lat obrotowych.

Zgodnie z art. 106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz

 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy
  aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Przywołany przepis zawiera w swej konstrukcji koniunkcje (użycie spójnika „oraz”) jaka zachodzi pomiędzy pkt 1 i 2. Dla zakwalifikowania danego przedsiębiorcy do kategorii „średniego" niezbędne jest łączne spełnienie warunku z pkt 1 i 2. Należy przy tym zauważyć, że warunek w pkt 2 został sformułowany alternatywnie („lub"), co oznacza, że przynajmniej jeden z członów alternatywy musi zostać spełniony, aby można było uznać warunek określony w pkt 2 za spełniony.

Odnosząc się do podanego przykładu:

 • pkt 4 - brak spełnienia warunku określonego w art.106 pkt 2,

 • pkt 5 - brak spełnienia warunku określonego w art.106 pkt 1.

Tym samym art. 193a Ordynacji podatkowej będzie miał zastosowanie w obu przypadkach.

 

Podmiot zagraniczny i obowiązek JPK

23. Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Finansów na pytanie czy JPK dotyczyć będzie także podmiotów zagranicznych (zarejestrowanych w Polsce wyłącznie na potrzeby podatku VAT, które nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności), rozumiemy, iż przyjęte stanowisko jest takie, że tak, obowiązek ten będzie dotyczył również tych podmiotów – prosimy o potwierdzenie.

Ponadto, rozumiemy, iż powyższy obowiązek, od 1 lipca 2016 roku, dotyczyć będzie podmiotów, które:

 1. zatrudniają średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub których roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 50 milionów euro,

 2. a równocześnie suma aktywów bilansu jest wyższa niż równowartość w złotych 43 milionów euro.

Jaką metodologię należy przyjąć, przy weryfikacji, czy dany podmiot zagraniczny będzie podlegał obowiązkowi JPK, tj. czy spełnia powyższe wymogi? W szczególności, czy powyższe progi:

 • Powinny odnosić się do globalnej działalności Spółek, bez względu na miejsce ich siedziby i faktu, iż w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT podlega tylko i wyłącznie ich działalność na terytorium kraju?

 • Czy też powinny odnosić się wyłącznie do działalności danego podmiotu zagranicznego w Polsce? – to rozwiązanie wydaje się być jak najbardziej logicznym i zgodnym z celowościowym charakterem wprowadzonych zmian do Ordynacji podatkowej.

Wskazane w ustawie o działalności gospodarczej kryterium podziału na mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców (art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), dotyczy przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 tej ustawy. Art. 4 w ust. 1 i 2 ww. ustawy stanowi, że przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.  Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

Zatem stosowanie wskazanych powyżej przepisów art. 104-106 ustawy ma miejsce do podmiotów zagranicznych spełniających przesłanki definicji przedsiębiorcy zawarte w ustawie.

Progi określone w art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnoszą się do całej działalności gospodarczej przedsiębiorcy, a nie do określonego obszaru w kraju lub zagranicą na którym ten przedsiębiorca prowadzi część swojej działalności (przepisy te nie zawierają żadnego ograniczenia w tym względzie, które uzasadniałoby odmienne twierdzenie).

 

 

Dla wielu podatników wprowadzenie JPK w działalności okaże się sporą rewolucją. Na dużych przedsiębiorców bezwzględny obowiązek przekazywania danych w formie plików JPK został nałożony od 1.07.2016 – pierwsze dane z ewidencji VAT muszą oni przekazać już za lipiec – najpóźniej do 25 sierpnia 2016 r. Mali i średni przedsiębiorcy, na których już od 1 stycznia 2017 r. zostanie nałożony obowiązek, o którym mowa w art. 82 § 1b znowelizowanej Ordynacji podatkowej, czyli przesyłanie rejestrów VAT każdego miesiąca, już teraz przystosowują procedury w firmie do nowych wymogów. Dzięki temu zyskają czas na opanowanie wszystkich kwestii, tak by w odpowiednim czasie przesyłane przez nich ewidencje były poprawne i nie budziły zastrzeżeń organów podatkowych. Resort finansów podkreśla również, iż będzie traktował przychylniej podatników, którzy pomimo okresu przejściowego dane do e-kontroli będą przekazywać właśnie w formie plików JPK. Warto więc jak najszybciej poznać nowe zasady i przygotować do nich firmę i pracowników.

 

Kliknij: Jednolity plik kontrolny (JPK) – odpowiedzi na pytania MF część I

Czytany 11261 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 08 grudzień 2016 18:02

Artykuły powiązane

 • Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł Za błąd w pliku JPK_VAT zapłacisz 500 zł

  Zdyscyplinowanie podatników – taki cel postawiło sobie Ministerstwo Finansów w związku z pomyłkami w przesyłanych Jednolitych Plikach Kontrolnych z ewidencjami VAT. Każdy błąd w ewidencji będzie narażał przedsiębiorcę na karę finansową w wysokości 500 zł. Sprawdź, kiedy wejdą w życie nowe przepisy.

 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.? Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.?

  Na stronie resortu finansów pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców zobowiązanych do przesyłania sprawozdania finansowego. Obecnie można tego dokonać tylko drogą elektroniczną w formie plików JPK. Sprawdź, jakie wyjaśnienia znalazły się na stronie Ministerstwa.

 • Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r.

  W związku z wejściem w życie przepisów, które wprowadziły obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego wyłącznie drogą elektroniczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania.

 • Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r. Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r.

  Wkrótce podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych będą wysyłać dokumenty w formie plików JPK. Sprawdź, dla których sprawozdań finansowych resort finansów opublikował struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego w Biuletynie Informacji Publicznej, a które należy wysyłać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

 • Jak wprowadzić dane do JPK_VAT; Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów Jak wprowadzić dane do JPK_VAT; Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

  Resort finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej zamieścił kolejne wyjaśnienia dotyczące prawidłowego tworzenia plików JPK_VAT. Informacje te skierowane są m.in. do podatników biorących udział w transakcjach objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Podano także wskazówki, z których skorzystać mogą wszyscy przedsiębiorcy – mają one związek z prawidłowym wprowadzeniem do JPK_VAT danych z faktur.