piątek, 14 październik 2016 08:41

Limity na 2017 rok: PIT, CIT, VAT, księgi rachunkowe

Oceń ten artykuł
(18 głosów)

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października decyduje o limitach m.in. dla ryczałtu ewidencjonowanego, zachowania statusu małego podatnika czy prowadzenia ksiąg rachunkowych. Znamy już limity na 2017 rok. Sprawdź, z jakich preferencyjnych rozwiązań będziesz mógł korzystać od 1 stycznia 2017 r. Dowiedz się też, jakie zmiany w przepisach dotyczących limitów przygotował ustawodawca.  

Korzystanie z pewnych preferencyjnych rozwiązań wymaga od podatnika spełnienia wymogów określonych w przepisach. Dotyczy to m.in. form rozliczeń, prowadzenia księgowości czy różnego rodzaju zwolnień. Ważnym kryterium do zachowania takich preferencji w podatku dochodowym, podatku VAT i rachunkowości są limity przychodów. Niektóre z nich zostały określone w euro, w związku z czym ulegają one zmianie każdego roku – zgodnie z kursem waluty.

Kwoty limitów określonych dla zachowania statusu małego podatnika, prowadzenia uproszczonej księgowości, rozliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy.

 

W 2016 r. dwa pierwsze dni października wypadały odpowiednio w sobotę i niedzielę. W związku z tym w celu przeliczenia wspomnianych limitów na złote należy zastosować średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 3 października 2016 r.

Dnia 3 października 2016 r. średni kurs wynosił 4,2976 zł/euro.

 

Limit dla ryczałtu ewidencjonowanego 2017

Podatnicy uzyskujący przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki mogą opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem jest uzyskanie w poprzednim roku podatkowym przychodów nieprzekraczających równowartości 150.000 zł euro. Przy czym w przypadku spółek limit ten dotyczy sumy przychodów wszystkich wspólników.

W 2017 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w roku 2016 nie przekroczą kwoty 644.640 zł (tj. 150.000 euro x 4,2976 zł/euro).

 

644.640 zł – limit dla ryczałtu ewidencjonowanego na 2017 r.

 

Po spełnieniu dodatkowego warunku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych można opłacać za okresy kwartalne. Prawo takie przysługuje podatnikom, których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły równowartości 25.000 euro. W tym przypadku możliwość kwartalnego opłacania ryczałtu przysługuje zarówno podatnikom prowadzącym działalność samodzielnie, jak i spółkom – również w tym wypadku limit dotyczy sumy przychodów wszystkich wspólników.

W 2017 roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za okresy kwartalne będą mogli opłacać podatnicy, których przychody w roku 2016 nie przekroczą kwoty 107.440 zł (tj. 25.000 euro × 4,2976 zł/euro).

 

107.440 zł – limit dla kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r.

 

 

Limit dla małego podatnika w podatku dochodowym 2017

Status małego podatnika w podatku dochodowym przysługuje podatnikowi, którego wartość przychodu ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro. Po przeliczeniu na złote kwotę limitu zaokrągla się do 1.000 zł – zgodnie z art. 5a pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 4a pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W 2017 roku status małego podatnika dla celów podatku dochodowego przysługuje podatnikom, których przychody w roku 2016 nie przekroczą kwoty 5.157.000 zł (tj. 1.200.000 euro × 4,2976 zł/euro).

 

5.157.000 zł – limit dla zachowania statusu małego podatnika dla celów podatku dochodowego w 2017 r.

 

 

Limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych 2017

Prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grup 3-8 KŚT (z wyjątkiem samochodów osobowych) przysługuje małym podatnikom oraz podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawowy limit jednorazowej amortyzacji wynosi 50.000 euro. Po przeliczeniu na złote kwotę tę zaokrągla się do 1.000 zł.

W 2017 roku podatnicy będą mogli dokonywać jednorazowych amortyzacji do kwoty 215.000 zł (tj. 50.000 euro x 4,2976 zł/euro).

 

215.000 zł – limit jednorazowej amortyzacji na 2017 r.

 

 

Limit dla małego podatnika VAT 2017

Status małego podatnika w podatku od towarów i usług przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży wraz z podatkiem VAT w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1.200.000 euro. Mali podatnicy korzystają z różnych preferencji – mogą m.in. dokonywać rozliczeń za okresy kwartalne, bez konieczności wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek czy według tzw. metody kasowej.

Status ten przysługuje również podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającym funduszami inwestycyjnymi, alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącym agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu), pod warunkiem, że kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy równowartości 45.000 euro.

Kwoty uzyskane po przeliczeniu limitu dla małego podatnika VAT zaokrągla się do 1.000 zł.

W 2017 roku status małego podatnika VAT przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży w roku 2016 nie przekroczy kwoty 5.157.000 zł (1.200.000 euro × 4,2976 zł/euro). Natomiast status małego podatnika VAT-pośrednika – podmiotom, u których wartość prowizji lub innych postaci wynagrodzenia nie przekroczy kwoty 193.000 zł (45.000 euro × 4,2976 zł/euro).

 

5.157.000 zł – limit dla zachowania statusu małego podatnika VAT w 2017 r.

193.000 zł – limit dla zachowania statusu małego podatnika VAT–pośrednika na w 2017 r.

 

 

 

Limit dla ksiąg rachunkowych 2017

Kwestię obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w zależności od wysokości przychodów regulują art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości oraz w art. 24a ust. 4 ustawy o PIT. Zgodnie z tymi przepisami, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe, jeśli ich wartość przychodów w poprzednim roku podatkowym wyniosła co najmniej równowartość kwoty 1.200.000 euro.

Obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych po przekroczeniu limitu 1.200.000 euro dotyczy także osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, rozliczających się dotychczas w oparciu o normy szacunkowe.

 

Od 1 stycznia 2017 r. księgi rachunkowe będą musieli prowadzić podatnicy, których wartość przychodów w roku 2016 wyniesie co najmniej 5.157.120 zł (tj. 1.200.000 euro × 4,2976 zł/euro). Podatnicy, którzy nie przekroczą tego limitu, będą mogli prowadzić uproszczoną księgowość - w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Księgi rachunkowe od 1 stycznia 2017 r. będą mogli prowadzić także podatnicy, którzy nie przekroczyli ustawowego limitu – w takim wypadku, co do zasady< konieczne jest złożenie zawiadomienia do urzędu skarbowego w terminie do 31 grudnia 2016 r. Wyjątkowo dla roku 2017 zawiadomienie należy złożyć w terminie do 31 stycznia 2017 r.

 

5.157.120 zł – limit, po przekroczeniu którego podatnik musi prowadzić księgi rachunkowe w 2017 r.

 

 

Warto przy tym wspomnieć, iż zgodnie z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (wersja z 1 lipca br.), limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. ma wzrosnąć aż do 2.000.000 euro. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, będzie to pierwsza taka zmiana od 2008 roku, kiedy to limit został podniesiony z 800.000 euro do 1.200.000 euro.

Celem podwyższenia limitu ma być ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej i wygenerowanie oszczędności w obszarze obsługi księgowej – skorzystać ma co najmniej kilka tysięcy przedsiębiorców.

Jeśli projekt ministra rozwoju wejdzie w życie, limit na 2017 r. w przeliczeniu na walutę polską wyniesie 8.595.200 zł (tj. 2.000.000 euro × 4,2976 zł/euro).

 

Istnieje szansa, iż od 1 stycznia 2017 r. wzrośnie też limit do zwolnienia z VAT. Zgodnie z projektem z dnia 22 września 2016 r., ze zwolnienia podmiotowego z VAT mają korzystać podatnicy, których obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył równowartości 40.000 euro. Po przeliczeniu na złote, zgodnie z art. 399 i 400 dyrektywy VAT, limit ten wyniósłby 200.000 zł. Ze zwolnienia mogliby też korzystać podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku podatkowego, jeśli przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności w roku podatkowym, kwoty 200.000 zł.

Jeśli nowelizacja ustawy o VAT wejdzie w życie w proponowanym kształcie, ze zwolnienia z VAT w 2017 r. będą mogli korzystać także podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. przekroczy 150.000 zł, jednak nie będzie wyższa niż 200.000 zł.

 

Uwaga! Dnia 15 grudnia 2016 r. została opublikowana ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024). Na mocy art. 1 tego aktu prawnego od 1 stycznia 2017 r. zwiększony zostanie limit do zwolnienia z VAT z obecnych 150.000 zł aż do 200.000 zł. 

 

Więcej: Jaki limit do zwolnienia z VAT w 2017 r.

 

Najważniejsze limity na 2017 rok:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 150.000 euro / 644.640 zł

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany za okresy kwartalne: 25.000 euro / 107.440 zł

Mały podatnik w podatku dochodowym: 1.200.000 euro / 5.157.000 zł

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne: 50.000 euro/ 215.000 zł

Mały podatnik VAT: 1.200.000 euro / 5.157.000 zł

Mały podatnik VAT-pośrednik: 45.000 euro / 193.000 zł

Prowadzenie ksiąg rachunkowych: 1.200.000 euro / 5.157.120 zł

 

Aktualizacja! Dnia 30 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2255 została opublikowana ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zwiększa ona limit dla prowadzenia ksiąg rachunkowych do 2.000.000 euro. Po przeliczeniu na PLN kwota limitu wynosi 8.595.200 zł.

Ustawa nowelizacyjna zwiększyła również limit wartośći przychodów uprawniający przedsiębiorców do korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 1 stycznia 2017 r. wynosi on 250.000 euro. Oznacza to, iż w 2017 r. z tej formy opodatkowania mogą korzystać podatnicy, których przychody w 2017 r. nie przekroczyły kwoty 1.074.400 zł. 

Czytany 11443 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 13 sierpień 2017 18:21

Artykuły powiązane

 • Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT Od 1 lipca 2020 r. nowa matryca stawek VAT

  Zmieniają się zasady klasyfikacji towarów i usług. Zamiast PKWiU z 2008 r. stosować będziemy PKWiU 2015 i nomenklaturę scaloną (CN). Ma być prościej, łatwiej i przejrzyściej. Nowa matryca stawek VAT od 1 lipca 2020 r. wymaga jednak odpowiednich przygotowań.

 • Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta Informacje o firmach; Jak sprawdzić kontrahenta

  Uzyskanie danych o podmiocie gospodarczym nie wymaga wynajmowania agencji detektywistycznej – wystarczy skorzystać z jednej z kilku bezpłatnych, publicznych wyszukiwarek dostępnych online. Znajdziemy w nich informacje o jednoosobowych firmach, spółkach cywilnych i spółkach handlowych. Sprawdź, jak z nich korzystać i na co zwrócić uwagę, aby uzyskać oczekiwane wyniki.

 • Jak i kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 w 2017 r. Jak i kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 w 2017 r.

  Podmioty prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. Dokument taki musi spełniać wymogi ustawy o rachunkowości oraz zostać sporządzony w terminie określonym w przepisach. Sprawdź, do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 r., kto powinien je podpisać oraz jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku.

 • Kasy fiskalne 2017 – jak liczyć limit obrotów Kasy fiskalne 2017 – jak liczyć limit obrotów

  Zachowanie zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w 2017 r. ucieszyło wielu przedsiębiorców. Zarówno podatnicy kontynuujący, jak i rozpoczynający sprzedaż mogą z niego korzystać, jeśli ich obrót nie przekroczy limitu określonego w rozporządzeniu. Sprawdź, jak wyliczyć kwotę limitu do zwolnienia z kas w 2017 r., jakich czynności nie uwzględniać w tym wyliczeniu oraz w jakim terminie wprowadzić kasę po przekroczeniu limitu.

 • Zawiadomienie o założeniu księgi przychodów i rozchodów w 2017 r. gdzie i kiedy złożyć? Zawiadomienie o założeniu księgi przychodów i rozchodów w 2017 r. gdzie i kiedy złożyć?

  Rozpoczęcie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wymaga od podatnika złożenia w urzędzie skarbowym pisemnego zawiadomienia. Sprawdź, komu od 1 stycznia 2017 r. przysługiwało prawo założenia księgi podatkowej oraz gdzie i w jakich terminach należy złożyć stosowne zawiadomienie.