niedziela, 12 styczeń 2014 23:51

Nowe dokumenty i kody ubezpieczeń ZUS 2014 w Płatniku 9.01.001A Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(44 głosów)

Od dnia 1 listopada 2013 r. mamy obowiązek stosowania nowych druków dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS. W dokumentach stosujemy nowe kody tytułu ubezpieczenia oraz nowe kody związane z przerwą w opłacaniu składek. Dodatkowo niektóre z kodów ubezpieczenia usunięto, a innym zmieniono opisy.

Wszystko to za sprawą Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.09.2013 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1101), które wprowadziło zmiany w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 109, poz. 633).

 

W związku z koniecznością stosowania nowych druków i kodów wprowadzono pierwszy etap zmian w programie Płatnik. Od 01.01.2014 obowiązuje nowa wersja Płatnika: 9.01.001A.

 

Nowe funkcje programu Płatnik w 2014 roku

Program Płatnik 9.01.001A został także wyposażony w nowe funkcje mające na celu usprawnienie pracy płatnika składek ZUS. Jednym z usprawnień wprowadzonych w pierwszym etapie zmian w programie jest automatyczna weryfikacja i aktualizacja komponentów, które są niezbędne do pobierania danych i przekazywania dokumentów do ZUS. Dzięki temu proces rozliczania się płatnika składek jest nie tylko sprawniejszy, ale także bezbłędny.

W kolejnym etapie zmian Płatnik zostanie wyposażony przede wszystkim w funkcje usprawniające pracę oraz poprawiające bezpieczeństwo przesyłania danych. Podczas wypełniania dokumentów użytkownik będzie mógł korzystać z praktycznego systemu podpowiedzi:

 • W przypadku wyrejestrowania osoby ubezpieczonej program będzie informował o konieczności utworzenia i złożenia dokumentów wyrejestrowania członków rodziny.
 • W przypadku wyrejestrowania płatnika program tworzy automatyczne wyrejestrowania ubezpieczonych.
 • W przypadku zmiany stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na ZUS DRA program wymusza korekty raportów ZUS RCA.

W celu podniesienia bezpieczeństwa przesyłania danych twórcy programu Płatnik wyposażyli go w zabezpieczenia przed nieuprawnionym pobraniem danych z bazy ZUS. Aby dokonać synchronizacji danych użytkownik będzie musiał posłużyć się bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Zmiany dotyczące danych identyfikacyjnych ubezpieczonego i członka rodziny

W związku z tym, że obecnie numerem identyfikacyjnym jest tylko numer PESEL to w dokumentach
ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA, ZUS ZWUA, ZUS ZSWA usunięto w danych identyfikacyjnych ubezpieczonego opis pola NIP. Jeżeli ubezpieczony nie posiada numeru PESEL - podaje się serię i numer paszportu.

Zmiany w dokumentach rozliczeniowych dotyczące podawania źródeł finansowania składek

Dokumenty ZUS DRA, ZUS RZA i ZUS RCA mają teraz dodatkowe pola do wykazywania kwot składek według źródeł finansowania. Druki zawierają takie możliwości wyboru: ubezpieczony, płatnik, budżet państwa, Fundusz Kościelny.

Nowością w dokumentach ZUS DRA i ZUS RCA są odrębne pola dla podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia: chorobowe i wypadkowe.

 

Informacje dla osób ubezpieczonych

Obowiązujący dotychczas dokument ZUS RMUA nowa wersja 9.01.001A programu Płatnik zastąpi Informacją miesięczną dla osoby ubezpieczonej i Informacją roczną dla osoby ubezpieczonej. Będą one tworzone na podstawie poprawnych dokumentów przetworzonych przez ZUS. Dla wybranej osoby będzie można wygenerować informacje za jeden miesiąc, kilka miesięcy lub cały rok.

Tworzenie powyższych informacji będzie możliwe w II etapie wdrażania Płatnika.

Konieczność stosowania nowych druków ZUS poprzedzona była okresem przejściowym, który upłynął z dniem 31.12.2013 roku.

 

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2014 roku mamy obowiązek stosowania tylko i wyłącznie nowych kodów w nowych drukach ZUS.

 

Zmiany w kodach tytułów ubezpieczeń (dot. załącznika nr 18 do rozporządzenia)

 

Nowy opis kodu tytułu ubezpieczenia:

- obowiązuje od 1 listopada 2013 r.

19 00 - osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

 

Nowe kody tytułu ubezpieczenia:

- obowiązują  od 19 września 2013 r.:

12 50 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność
12 60 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed sprawowaniem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako zleceniobiorca
12 70 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność albo ze zleceniobiorcą
12 80 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, która bezpośrednio przed podjęciem opieki podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jako osoba duchowna
12 90 - osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem, podlegająca wyłącznie ubezpieczeniu emerytalnemu

- obowiązuje od 1 listopada 2013 r.

19 10 - osoba podlegająca dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej

- będą obowiązywały od 1 kwietnia 2014 r.

26 00 - osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej
26 01 - osoba pobierająca nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
27 00 - osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej
27 01 - osoba pobierająca emeryturę pomostową zamieszkała w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

 

Usunięte kody tytułu ubezpieczenia, które obowiązywały do 31 października 2013 roku:

10 40 - alumn seminarium duchownego, nowicjusz, postulant, juniorysta przed ukończeniem 25. roku życia, objęty dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi
15 00 - małżonek pracownika skierowanego do pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym, stałym przedstawicielstwie przy ONZ lub w innej misji specjalnej za granicą, w instytucie, ośrodku informacji kultury za granicą
16 10 - obywatel polski wykonujący pracę w podmiocie zagranicznym za granicą lub w podmiocie zagranicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli podmiot nie posiada w Rzeczypospolitej Polskiej swojej siedziby ani przedstawicielstwa
17 00 - osoba sprawująca opiekę nad członkiem rodziny spełniającym warunki do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego, podlegająca dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
18 10 - student, uczestnik studiów doktoranckich lub osoba odbywająca staż adaptacyjny, podlegająca z tego tytułu dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

 

Zmiany w nazwach kodów świadczeń i przerw w opłacaniu składek

 Zmienione opisy kodów świadczenia/przerwy:

- obowiązuje od 1 listopada 2013 r.

311 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
315 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Nowe kody świadczenia/przerwy:

- obowiązuje od 1 listopada 2013 r.

319 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
320 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego
325 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
326 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
327 - zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego
328 - wyrównanie zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego za okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego

 

Pamiętaj!

Od 1 stycznia 2014 roku stosujemy wyłącznie nowe kody ubezpieczeń, świadczeń i przerw oraz nowe druki ZUS korzystając z programu Płatnik w wersji 9.01.001A.

Czytany 37541 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 23 styczeń 2014 07:24

Artykuły powiązane

 • Nowe metryki i certyfikaty w programie Płatnik 10.01.001 od 24 maja 2017 Nowe metryki i certyfikaty w programie Płatnik 10.01.001 od 24 maja 2017

  Poprawione błędy, dwie zupełnie nowe metryki, ale także zmiany w obsłudze certyfikatów – właśnie takie nowości wprowadziła aktualizacja programu Płatnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Sprawdź, co się zmieniło i jak obsługiwać nową wersję systemu. Dowiedz się też, jak postąpić w przypadku wystąpienia błędów w trakcie elektronicznej wysyłki dokumentów do ZUS.

 • Zgłoszenie do ZUS złożysz razem z wnioskiem CEIDG w urzędzie gminy Zgłoszenie do ZUS złożysz razem z wnioskiem CEIDG w urzędzie gminy

  Z dniem 20 maja 2017 r. zostaną wprowadzone kolejne uproszczenia dla przedsiębiorców. Rozpoczynający działalność wraz z wnioskiem CEIDG-1 będą mogli złożyć m.in. zgłoszenia do ubezpieczeń dla siebie i członków rodziny. W urzędzie miasta, dzielnicy lub gminy będzie można zgłosić także zmianę danych identyfikacyjnych i wyrejestrować się z ubezpieczeń.

 • Elektroniczne zwolnienia lekarskie – od kiedy obowiązkowe? Elektroniczne zwolnienia lekarskie – od kiedy obowiązkowe?

  Mimo iż zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy mogą być wystawiane i przekazywane w formie elektronicznej już od początku 2016 r., wciąż niewielu lekarzy z nich korzysta. Pracownicy w dalszym ciągu muszą dostarczać pracodawcom papierowe zwolnienia na druku ZUS ZLA. W związku z tym stanem rzeczy ustawodawca zdecydował się przedłużyć termin wprowadzenia obowiązku korzystania z e-zwolnień dla wszystkich płatników składek i lekarzy.

 • Nowe kody ubezpieczeń ZUS od 1.03.2017 w Płatniku 10.01.001 Nowe kody ubezpieczeń ZUS od 1.03.2017 w Płatniku 10.01.001

  W związku ze zmianami w przepisach od 1 marca 2017 r., w programie Płatnik pojawił się nowy kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego - 800. Wprowadzono też zmiany w opisie kodu tytułu ubezpieczenie 11 34. Sprawdź, jak dokonać aktualizacji programu, aby móc korzystać z nowych kodów ubezpieczeń.

 • Nowy certyfikat ZUS do pobrania w Płatniku 10.01.001 Nowy certyfikat ZUS do pobrania w Płatniku 10.01.001

  W celu przekazywania dokumentów ZUS elektronicznie, użytkownicy programu Płatnik muszą korzystać z ważnego certyfikatu. Obecny traci swoją ważność 22 października 2016 r. Dowiedz się, w jaki sposób zaktualizować certyfikat ZUS w Płatniku i co zrobić, jeśli korzystasz z innego oprogramowania.

Bądź na bieżąco

kasy fiskalne 2017

towary uslugi2017

vat2017zmiany