czwartek, 29 listopad 2018 08:03

Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu

Oceń ten artykuł
(8 głosów)

Już wkrótce przedsiębiorcy osiągający niewielkie przychody z działalności będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wymiar uzależniony będzie od wysokości rocznego przychodu. Sprawdź, komu nowe prawo będzie przysługiwało w 2019 r., jak obliczyć składkę na nowych zasadach i jakich formalności dopełnić.

Dnia 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U. z 2018 r. poz. 1577). Ten nowy akt prawny doda art. 18c w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Znajdą się w nim regulacje, które dadzą niektórym osobom prowadzącym działalność gospodarczą prawo do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od postawy uzależnionej od wysokości przychodu z tej działalności. Dla najmniejszych firm oznacza to możliwość opłacania niższych składek ubezpieczeniowych.

 

Niższe składki ZUS od 2019 r. – dla kogo?

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne będzie przysługiwało przedsiębiorcom, których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył określonego limitu. Wysokość tego limitu uzależniona będzie od wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok.

Limit ten stanowi trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, iż prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne na nowych zasadach od 1 stycznia 2019 r. będzie przysługiwało przedsiębiorcom, których przychód w roku 2018 r. nie przekroczy kwoty 63.000 zł (2.100 zł x 30).

 

W przypadku osób prowadzących działalność przez niepełny rok limit wyliczać się będzie w proporcji do okresu jej prowadzenia. Dotyczy to np. podatników rozpoczynających działalność w trakcie roku oraz tych, którzy działalność zakończyli lub zawiesili na pewien okres. W celu ustalenia wysokości rocznego limitu przychodów należy podzielić kwotę 63.000 zł przez pełną liczbę dni w poprzednim roku kalendarzowym, a następnie uzyskaną kwotę pomnożyć przez liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej. Otrzymaną kwotę zaokrągla się do pełnych groszy.

 

Przykład

Pan Janusz, który w roku 2018 kontynuował działalność, zawiesił ją na okres od 1 lutego do 31 maja 2018 r. Prowadził ją zatem przez 245 dni. Limit przychodów na 2019 r. w jego wypadku wynosi 42.287,67 zł (63.000 zł / 365 x 245 dni).

 

Ważne!

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od wysokości przychodu będzie przysługiwało przedsiębiorcom, których przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku 2018 nie przekroczą 63 tys. zł.

 

 

Jak obliczyć wysokość składki ZUS uzależnionej od przychodu

Zasady wyliczania składki ubezpieczeniowej dla przedsiębiorców, których przychody nie przekroczyły limitu, zostały określone w art. 18c ust. 4 i 5 ustawy o sus w brzemieniu od 1 stycznia 2019 r.:

Art. 18c

(…)


4. Przeciętny miesięczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym jest obliczany według następującego wzoru:

 

roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

 × 30


liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym

 

i jest zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli jest niższa.5. Współczynnik na dany rok kalendarzowy jest obliczany według następującego wzoru:

 

prognozowane przeciętne wynagrodzenie ogłoszone w trybie art. 19 ust. 10 na dany rok kalendarzowy

 × 0,24


minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku kalendarzowego

 

i jest zaokrąglany do czterech miejsc po przecinku w górę, jeśli na piątym miejscu po przecinku jest liczba równa lub wyższa niż 5, lub w dół, jeśli jest niższa.

 

 

Ustaloną na podstawie powyższego przepisu kwotę przeciętnego miesięcznego przychodu należy przemnożyć przez współczynnik, o którym mowa w art. 5 – zostanie on ogłoszony w formie komunikatu na dany rok przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Komunikat taki ogłaszany jest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Nowe przepisy pozwalają osobie prowadzącej działalność gospodarczą zadeklarować podstawę wymiaru składek wyższą niż najniższa, ustalona na powyższych zasadach. Przy czym ustalona przez przedsiębiorcę najniższa podstawa wymiaru składek nie będzie mogła przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Nie będzie też mogła być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

 

Kto nie może opłacać niższych składek ZUS

W art. 18c ust. 11 ustawy o sus w brzmieniu od 1 stycznia 2019 r. określono katalog wyłączeń z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy uzależnionej od wysokości przychodu. Zgodnie z tym zapisem:

11. Przepisy niniejszego artykułu nie mają zastosowania do osób, które lub do których:

1) w poprzednim roku kalendarzowym miały zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i korzystali ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650 i 1499);

2) spełniają warunki określone w art. 18a;

3) w poprzednim roku kalendarzowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych;

4) w poprzednim roku kalendarzowym także prowadziły pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 pkt 2-5;

5) wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej;

6) ustalały najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Do powyższych limitów wlicza się, jako pełny miesiąc, każdy miesiąc kalendarzowy, w którym osoba odpowiednio ustalała najniższą podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z niniejszym artykułem lub prowadziła pozarolniczą działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy.

 

Jak zgłosić opłacanie niższych składek ZUS

Aby korzystać z prawa do opłacania składek ubezpieczeniowych obliczonych na nowych zasadach, konieczne będzie przekazanie do ZUS informacji o wysokości rocznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanego w roku poprzedzającym dany rok kalendarzowy, a także o najniższej postawie wymiaru składek ustalonej na dany rok. Informacje te przekazywać się będzie w imiennym raporcie miesięcznym bądź w deklaracji rozliczeniowej składanej za styczeń danego roku lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia bądź wznowienia działalności.

W przypadku rezygnacji z opłacania składek od najniższej podstawy wymiaru przedsiębiorca za miesiąc, w którym z niego zrezygnuje i za kolejne miesiące, ustali wymiar składek na zasadach ogólnych określonych w art. 18 ust. 8 ustawy o sus.

Na żądanie ZUS przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu z działalności – obowiązku tego będzie musiał dopełnić w ciągu 14 dni od daty doręczenia wezwania.

 

Jak długo można opłacać niższe składki ZUS

Przedsiębiorca będzie mógł opłacać składki ubezpieczeniowe obliczone na nowych zasadach przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Do limitów tych jako pełny miesiąc wliczać się będzie - odpowiednio - każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca opłacał składki na nowych zasadach lub prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej jeden dzień kalendarzowy.

 

Zobacz też: E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r.

Czytany 2473 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 29 listopad 2018 10:03

Artykuły powiązane

 • Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r. Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r.

  Zmieniono wzory druków formularzy przekazywanych do ZUS. Wprowadzono zupełnie nowe kody ubezpieczeń, a w przypadku innych zmodyfikowano m.in. opisy. Sprawdź, jakie zmiany w kodach ZUS i wzorach druków wprowadzono w 2019 r. Dowiedz się też, kto musi pobrać nową wersję programu Płatnik 10.02.002. 

 • Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r. Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r.

  Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. chcą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na nowych, korzystnych zasadach, muszą przekazać odpowiednie zgłoszenie do ZUS – mają na to bardzo niewiele czasu! Sprawdź, kto może korzystać z „małego ZUS-u”, jak obliczyć podstawę wymiaru składek i jakich formalności dopełnić. Zobacz też listę kodów ubezpieczenia ZUS. 

 • E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r. E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r.

  Szybciej, wygodniej i bez zbędnych formalności – tak ma wyglądać obieg zwolnień lekarskich już od grudnia 2018 r. Wprowadzenie obowiązku wystawiania e-zwolnień odczują zarówno lekarze, jak i pacjenci oraz płatnicy składek. Sprawdź, do kiedy należy założyć profil na PUE ZUS i z czym wiąże się to w praktyce.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Kiedy i jak zgłosić zmianę danych w CEIDG w 2018 r. Kiedy i jak zgłosić zmianę danych w CEIDG w 2018 r.

  Każda zmiana danych przedsiębiorstwa powinna zostać zgłoszona do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dotychczas firma miała na to 7 dni od zaistnienia zmiany. Konstytucja Biznesu dokonała jednak w tym względzie korzystnej modyfikacji. Sprawdź, na czym polega podział na dane ewidencyjne i informacyjne i czy wszystkie należy zgłaszać w tym samym terminie. Dowiedz się też, w jaki sposób zgłosić zmianę danych w CEIDG w 2018 r.