wtorek, 22 styczeń 2019 09:11

Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 od 26.01.2019 r.

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Zmieniono wzory druków formularzy przekazywanych do ZUS. Wprowadzono zupełnie nowe kody ubezpieczeń, a w przypadku innych zmodyfikowano m.in. opisy. Sprawdź, jakie zmiany w kodach ZUS i wzorach druków wprowadzono w 2019 r. Dowiedz się też, kto musi pobrać nową wersję programu Płatnik 10.02.002. 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nową wersję programu Płatnik – 10.02.002. Aż do 25 stycznia 2019 r. użytkownicy wciąż jednak mogą korzystać z poprzedniej wersji systemu – Płatnik 10.01.001. Na swojej oficjalnej stronie internetowej ZUS poinformował, iż wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń wymaga pobrania nowej wersji Płatnika – udostępniony w niej bowiem został zmieniony druk ZUS ZWUA.

 

Ponadto od 1 stycznia 2019 r. przy wyrejestrowaniu z ubezpieczeń pracowników należy podać m.in. kod wygaśnięcia/kod trybu rozwiązania stosunku pracy/stosunku służbowego, jak również kod podstawy prawnej/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego.

 

W komunikacie ZUS przypomniał też o konieczności wykonania kopii bazy danych przed pobraniem nowej wersji Płatnika. Zwrócono też uwagę na znajomość hasła i ścieżki dostępu do bazy danych, ponieważ dane te nie są w żaden sposób przechowywane przez ZUS, a co za tym idzie nie mogą być udostępnione użytkownikowi, który np. zapomniał hasła do logowania.

 

Zmiany w kodach ubezpieczeń 2019 r.

Dnia 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych oraz innych dokumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2495). Ten nowy akt prawny zastąpił rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w tej samej sprawie (Dz. U. z 2018 r. poz. 804).

Mocą nowego rozporządzenia dodano nowe kody, zmieniono opisy niektórych kodów, określono nowe wzory druków, zmodyfikowano niektóre druki itp. Nowa wersja programu Płatnik 10.02.002 została dostosowana do tych zmian.

Zmianie uległy m.in. opisy kodów tytułu ubezpieczenia: 11 35, 18 30, 04 30, 04 31 i 25 00.

 

Nowe kody ubezpieczenia w 2019 r.:

05 90 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu;

05 92 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą mająca ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uzależniona jest od przychodu;

18 12 - doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu;

18 13 - doktorant, podlegający z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Zmiany w kodach wykorzystywanych przy wypełnieniu dokumentów do ZUS

05 10 - osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych niemająca ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, dla której podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi zadeklarowana kwota nie niższa niż 60% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, osoba prowadząca niepubliczną bądź publiczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osoba prowadząca pozarolniczą działalność w zakresie wolnego zawodu;

05 11 - osoba współpracująca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oraz osobą fizyczną, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

05 40 - osoba niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym i podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

 

W XV. części załącznika do rozporządzenia określono nowe kody wygaśnięcia/trybu rozwiązania stosunku pracy/stosunku służbowego. Składają się one z 3 znaków, w których wpisana w polu 3 litera R oznacza ustanie stosunku pracy/stosunku służbowego w wyniku jego rozwiązania. Natomiast litera W wskazuje na ustanie stosunku pracy/stosunku służbowego w wyniku jego wygaśnięcia

W XVI. części załącznika znalazły się  nowe kody podstawy prawnej rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego – składają się one z 3 znaków.

W XVII. i XVIII części załącznika natomiast dodano nowe kody pracy odpowiednio w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze, o których mowa w art. 32 ustawy emerytalnej.

 

Należy przy tym podkreślić, iż w dokumentach dotyczących okresu przed 1 stycznia 2019 r. stosuje się kody tytułu ubezpieczenia określone w rozporządzeniu z 23.10.2009 r., obowiązujące w okresie, za który dany dokument został złożony.

 

 

Nowe wzory druków ZUS od 1 styczna 2019 r.

W nowym rozporządzeniu znalazło się wiele zmienionych wzorów druków formularzy przekazywanych do ZUS. Wśród nich można wymienić:

ZUS DRA cz. II - deklaracja rozliczeniowa cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne i opłaca składki wyłącznie za siebie;

ZUS RCA cz. II - imienny raport cz. II dla osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą na mniejszą skalę, która korzysta z obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne;

ZUS RIA - raport informacyjny;

ZUS RPA - imienny raport miesięczny o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej;

ZUS OSW - oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych.

 

Zmiany we wzorach druków przekazywanych do ZUS

Sporo zmian zostało wprowadzonych w druku ZUS ZWUA „Wyrejestrowanie z ubezpieczeń”. Dodano w nim blok V: - "Rozwiązanie/Wygaśnięcie stosunku pracy/stosunku służbowego". Płatnik składek podaje w nim:

 • datę rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego – Pole 01.
 • kod wygaśnięcia/kod trybu rozwiązania stosunku pracy/stosunku służbowego – Pole 02.
 • kod podstawy prawnej rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego – Pole 03.

 

Jeśli w polu 03 płatnik podał kod 550: "Inna niż określona w kodach od 400 do 455 i od 457 do 463 - podstawa prawna rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy lub stosunku służbowego", musi on w polu 04 podać podstawę prawną rozwiązania/wygaśnięcia stosunku pracy/stosunku służbowego. Wypełnia też pole 05 – wskazuje w nim stronę będącą inicjatorem rozwiązania stosunku pracy (1 - z inicjatywy pracownika, 2 - z inicjatywy pracodawcy).

 

W informacji miesięcznej/rocznej dodane zostały bloki dotyczące przychodów wykazanych w nowym dokumencie ZUS RPA, tj.:

 • III.E: "Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe";
   
 • III.F: "Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, ale należnego za inny rok kalendarzowy, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe";
   
 • III.G: "Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe";
   
 • III.H: "Kwota przychodu wypłaconego w danym miesiącu, obok wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego, który w okresie pobierania tego wynagrodzenia lub zasiłku nie stanowił podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i który jest należny za inny rok kalendarzowy";
   
 • III.I: "Okres wykonywania pracy nauczycielskiej".

 

Zmiany w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA to m.in.

 • usunięcie bloku VI - "Rozliczenie części IV i V", w której wykazywana była kwota składek na ubezpieczenia społeczne do zwrotu lub do zapłaty;
   
 • dodanie bloku IX - "Zestawienie należnych składek do zwrotu/zapłaty" – rozlicza się w nim wszystkie składki oraz świadczenia wypłacone, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

Zobacz też: Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r.

Czytany 4234 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 22 styczeń 2019 13:28

Artykuły powiązane

 • Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r. Mały ZUS: Jaki kod ubezpieczenia w Płatniku w 2019 r.

  Przedsiębiorcy, którzy w 2019 r. chcą opłacać składki na ubezpieczenia społeczne na nowych, korzystnych zasadach, muszą przekazać odpowiednie zgłoszenie do ZUS – mają na to bardzo niewiele czasu! Sprawdź, kto może korzystać z „małego ZUS-u”, jak obliczyć podstawę wymiaru składek i jakich formalności dopełnić. Zobacz też listę kodów ubezpieczenia ZUS. 

 • Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu Niższe składki ZUS prowadzących działalność od 2019 r. uzależnione od przychodu

  Już wkrótce przedsiębiorcy osiągający niewielkie przychody z działalności będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Ich wymiar uzależniony będzie od wysokości rocznego przychodu. Sprawdź, komu nowe prawo będzie przysługiwało w 2019 r., jak obliczyć składkę na nowych zasadach i jakich formalności dopełnić.

 • E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r. E-zwolnienia; Każdy pracodawca musi założyć profil na PUE ZUS w 2018 r.

  Szybciej, wygodniej i bez zbędnych formalności – tak ma wyglądać obieg zwolnień lekarskich już od grudnia 2018 r. Wprowadzenie obowiązku wystawiania e-zwolnień odczują zarówno lekarze, jak i pacjenci oraz płatnicy składek. Sprawdź, do kiedy należy założyć profil na PUE ZUS i z czym wiąże się to w praktyce.

 • ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r. ZUS PUE: Od kiedy elektroniczne zwolnienia lekarskie w 2018 r.

  Wkrótce skończy się era papierowych zwolnień lekarskich. Wszyscy lekarze i wszyscy płatnicy składek będą musieli posiadać profile na PUE ZUS i korzystać z elektronicznych zwolnień lekarskich. Sprawdź, od kiedy e-zwolnienia staną się obowiązkowe dla wszystkich i co to oznacza w praktyce. Dowiedz się też, jakie korzyści z nowego systemu przesyłania zwolnień odniosą lekarze, pacjenci, a także płatnicy składek.

 • Ulga na start 2018_Jaki kod ubezpieczenia ZUS w Płatniku Ulga na start 2018_Jaki kod ubezpieczenia ZUS w Płatniku

  Nowi przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności. Obowiązkowa będzie dla nich jedynie składka zdrowotna. Sprawdź, jakie zmiany wprowadziła Ustawa Prawo Przedsiębiorców, kto może skorzystać z ulgi na start i jaki kod ZUS podać w druku ZUS ZZA. Dowiedz się też, jak przedłużyć okres obowiązywania ulgi nawet do 7 miesięcy.