poniedziałek, 31 grudzień 2018 21:48

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2019, 2020, 2021 r. – poradnik Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(19 głosów)

Usunięcie trzech pozycji z katalogu zwolnień przedmiotowych z kasy fiskalnej, dodanie jednej – zupełnie nowej. Dłuższy termin na wprowadzenie kasy dla podatników, którzy w wyniku zmian utracili prawo do zwolnienia. Dowiedz się, kto i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień z kasy fiskalnej w 2019 r. Omawiamy zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe, podmiotowo-przedmiotowe oraz zwolnienia dla szczególnych czynności, a także wyłączenia ze zwolnień, wyjątki oraz obowiązujące terminy.

Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych wymaga od podatnika posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania za jej pomocą każdej sprzedaży. Taka ogólna zasada wynika z przepisów ustawy o VAT. Ta sama ustawa daje jednak Ministrowi Finansów uprawnienia do wprowadzenia czasowych zwolnień z tego obowiązku dla niektórych grup podatników i niektórych czynności. Zwolnienia takie regulowane są osobnymi rozporządzeniami.

Dnia 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519). Zastąpi ono rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454), obowiązujące w roku 2018.

Nowe rozporządzenie, w przeciwieństiwe do poprzednich rozporządzeń w sprawie zwolnień z kas, obowiązuje aż przez 3 lata – od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

 

Zwolnienia z kas fiskalnych – zmiany 2019

Podobnie jak w latach poprzednich, z dniem 1 stycznia 2019 r. ograniczono możliwości korzystania ze zwolnień z kas fiskalnych. W istocie każde nowe rozporządzenie stopniowo zawęża krąg przedsiębiorców, którzy w swojej działalności nie muszą używać kasy fiskalnej. Celem rządu jest bowiem doprowadzenie do sytuacji, w której zasada określona w ustawie o VAT stanie się powszechna – wszyscy podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych będą musieli stosować kasy fiskalne.

 

Czynności bez prawa do zwolnienia przedmiotowego z kas w 2019 r.

W 2019 r. zlikwidowano 3 zwolnienia przedmiotowe z kasy fikalnej. W rozporządzeniu w sprawie zwolnień z kas obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. nie znalazły się pozycje 17, 30 i 48 ze „starego” rozporządzenia:

17

49.39.35.0

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

 

30

ex

81

Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

 

48

Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

 

Należy przy tym podkreślić, iż o ile poz. 17 i 48 dotyczą bardzo wąskich grup podatników, o tyle poz. 81 obejmuje szereg różnych czynności. W dziale 81 klasyfikacji PKWiU znajdują się m.in.:

81.2

USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTÓW

81.22.11

Usługi mycia okien

81.22.13

Usługi czyszczenia pieców i kominów

81.29.11

Usługi dezynfekcji i tępienia szkodników

81.29.12

Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu

 

To tylko kilka z 29 pozycji, które zawierają się w usługach związanych z utrzymaniem porządku w budynkach. Za wyjątkiem usług związanych z zagospodarowaniem terenów zielni, wszystkie utracą prawo do zwolnienia przedmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r.

 

Usunięcie powyższych pozycji z załącznika do rozporządzenia nie oznacza jednak, iż muszą być one obowiązkowo rejestrowane na kasie fiskalnej. Wykonujący je podatnicy wciąż bowiem mogą korzystać z innych zwolnień – oczywiście po spełnieniu określonych dla nich warunków. Jednym z nich jest zwolnienie podmiotowe, przysługujące na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia. W 2019 r. mają do niego prawo podatnicy, których obrót netto w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20.000 zł. Więcej o tym zwolnieniu w dalszej części poradnika.

 

Nowe zwolnienie z kasy fiskalnej w 2019 r.

Mimo iż każde kolejne rozporządzenie zasadniczo ma na celu zawężenie grona podatników uprawnionych do zwolnień z kas fiskalnych, w 2019 r. z preferencji takiej może korzystać nowa grupa. W poz. 49 załącznika do rozporządzenia znalazła się regulacja, zgodnie z którą ze zwolnienia przedmiotowego z kas może korzystać:

49

Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich

 

Należy podkreślić, iż warunkiem korzystania z powyższego zwolnienia jest prowadzenie ewidencji, o której mowa w art. 24 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212). Niespełnienie tego wymogu pozbawia tę grupę prawa do korzystania ze zwolnienia przedmiotowego z kasy.

 

Nowy termin na wprowadzenie kasy w 2019 r.

Zgodnie z § 8 ust. 2 nowego rozporządzenia:

2. W przypadku podatników, którzy:
1) nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz
2) nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3
- zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 czerwca 2019 r.

 

Oznacza to, iż np. podatnik świadczący usługi sprzątania obiektów, który ze względu na zmiany w 2019 r. utracił prawo do zwolnienia przedmiotowego z kas, a przy tym wysokość jego obrotu i inne czynniki nie pozwalają mu korzystać z innych zwolnień z tego obowiązku, musi wprowadzić kasę w działalności dopiero od 1 czerwca 2019 r.

To istotna zmiana. W 2018 r. w takich samych okolicznościach podatnik musiał wprowadzić kasę w działalności od 1 kwietnia, natomiast w latach poprzednich – od 1 marca.

 

 

Czynności wyłączone ze zwolnień z kas fiskalnych w 2019 r.

Ze względu na swój szczególny charakter, niektóre czynności muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Zostały one wymienione w § 4 rozporządzenia. W praktyce oznacza to, iż podatnik planujący rozpoczęcie dostawy towarów lub świadczenia usług z tego katalogu, musi zakupić i poddać fiskalizacji kasę jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta. Czynności wyłączone ze zwolnień z kas w 2019 r. muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej bez względu na wysokość obrotu podatnika.

Czynności wyłączone ze zwolnień z kas fiskalnych w 2019 r.:

 • 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

  1) dostawy:

  a) gazu płynnego,
  b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
  c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
  d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),
  e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
  f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
  g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),
  h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3),
  i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90),
  j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),
  k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,
  l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
  m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
  n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
  o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

  2) świadczenia usług:

  a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,
  b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
  c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,
  g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,
  h) doradztwa podatkowego,
  i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:
  - świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz
  - usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
  j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  k) kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
  l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

 

 

Wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas w 2019 r.

Od powyższych wyłączeń obowiązują pewne wyjątki. Dostawa towarów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b-l rozporządzenia może nie być rejestrowana na kasie fiskalnej, jeśli spełnia warunki określone w poz. 34 załącznika do rozporządzenia:

34

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

 

Czynności wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. f-h rozporządzenia nie muszą być rejestrowane na kasie fiskalnej, jeśli ich świadczenie ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków. Konieczne jest również spełnienie warunku określonego w poz. 37 załącznika:

37

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

Powyższy wyjątek został określony w § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

 

Usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów nie muszą być ewidencjonowane na kasie, jeśli świadczone są zgodnie z warunkami określonymi w poz. 48 załącznika. Zgodnie z tym przepisem, zwolnieniu z kas podlegają:

48

Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

Usługi związane z wyżywieniem, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia, nie muszą być ewidencjonowane na kasie, jeśli świadczone są na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 44 załącznika do rozporządzenia:

44

Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

 

Należy przy tym pamiętać, iż wyjątki od wyłączeń ze zwolnień dotyczą tylko konkretnych czynności – takich, które spełniają któreś z określonych powyżej warunków. Pozostałe muszą być ewidencjonowane na kasie. Warto przy tym podkreślić, iż wykonywanie czynności z § 4 rozporządzenia zobowiązuje podatnika do rejestrowania na kasie wszystkich wykonywanych czynności – także tych spoza katalogu wyłączeń. Nie dotyczy to jedynie czynności zwolnionych z kas przedmiotowo, wymienionych w I części załącznika do rozporządzenia.

 

 

Zwolnienia przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r.

Bez względu na wysokość obrotu podatnika, wykonywania czynności z § 4 rozporządzenia i innych czynników, zwolnieniu z obowiązku rejestrowania na kasie podlegają czynności wymienione w I części załącznika do tego aktu prawnego. Preferencja ta przysługuje na mocy § 2 ust. 1 rozporządzenia. Należy przy tym pamiętać, iż w przypadku niektórych zwolnień konieczne jest spełnienie warunków określonych dla danej pozycji. Warunkiem takim może być np. udokumentowanie czynności fakturą.

 

Czynności zwolnione z kasy fiskalnej w 2019 r. (I część załącznika do rozporządzenia):

Poz.

Symbol PKWiU 1)

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług,

których przedmiotem są następujące towary lub usługi:

 

1

ex

01.6

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych – z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)

2

 

35

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

3

 

36

Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody

4

 

37

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych

5

 

38.11.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

6

 

38.11.2

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

7

 

38.11.6

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

8

 

38.12.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

9

 

38.12.30.0

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

10

 

38.21.10.0

Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

11

 

38.22.19.0

Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

12

ex

38.22.2

Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem:

– usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

13

 

39

Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

14

ex

49.31.10.0

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski

– dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

15

ex

49.31.2

Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

16

ex

49.39.1

Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany

– dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17

ex

53

Usługi pocztowe i kurierskie – z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

18

ex

55.10.10.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

19

ex

55.20.19.0

Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi

– dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20

ex

55.90.1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

– dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych),

jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą

21

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy

22

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21

23

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21

24

ex

64–66

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

25

ex

68.20.1

Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła  

26

ex

68.3

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą

27

 

bez względu na symbol PKWiU

Czynności notarialne

28

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów

29

 

84

Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych

30

ex

85

Usługi w zakresie edukacji – z wyłączeniem:

– usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

– usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

– usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

31

ex

91.01.12.0

Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne

32

 

94

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

33

 

99

Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

 

 

Zwolnienia podmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r.

Podatnicy, których obrót ze sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w roku 2018 nie przekroczył określonego limitu, mogą korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia obowiązującego w 2019 r. Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej przysługuje podatnikom, których obrót netto z tej sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto.

Podatnicy kontynuujący sprzedaż w 2019 r., którzy nie przekroczyli limitu w roku 2018, ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r. korzystają do czasu przekroczenia limitu w wysokości 20.000 zł.

 

Podatnicy, którzy rozpoczynają tę sprzedaż w 2019 r., kwotę limitu wyliczają w proporcji do okresu jej prowadzenia. Biorą przy tym pod uwagę liczbę dni dokonywania sprzedaży – od dnia wykonania pierwszej czynności do końca roku.

 

Aby ustalić kwotę limitu proporcjonalnego do zwolnienia z kasy fiskalnej, można posłużyć się poniższym wzorem:

20.000 zł / 365 dni x Liczba dni prowadzenia sprzedaży

 

Ważne!

Ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r. nie mogą korzystać podatnicy wykonujący czynności wymienione w § 4 rozporządzenia.

 

Czynności nieuwzględniane w limicie obrotu

W ustaleniu kwoty obrotu podatnika na potrzeby zastosowania powyższego zwolnienia, nie uwzględnia się obrotu z czynności wymienionych w poz. 35 i 47 załącznika do rozporządzenia. Zasada ta została określona w § 3 ust. 4 tego aktu prawnego.

W poz. 35 i 47 wymieniono następujące czynności:

35

Dostawa nieruchomości

 

47

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

 

Przekroczenie limitu do zwolnienia z kasy w 2019 r. – kiedy wprowadzić kasę

Podatnik, którego obrót netto ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych przekroczył przysługujący mu limit, na wprowadzenie kasy fiskalnej ma 2 miesiące. Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, termin ten liczy się od końca miesiąca, w którym obrót podatnika przekroczył limit.

 

Przykład 1

Firma Pana Grzegorza przekroczyła limit do zwolnienia z kasy fiskalnej dnia 2 kwietnia 2019 r. Kasę fiskalną musi stosować od 1 lipca 2019 r.

 

Przykład 2

Spółka ABC przekroczy limit do zwolnienia z kasy fiskalnej dnia 31 października 2019 r. Kasę fiskalną musi stosować od 1 stycznia 2020 r.

 

 

Zwolnienie dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r. mogą korzystać także:

5) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280):

a) które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, albo

b) jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

 

 

Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r.

Rozporządzenie obowiązujące w 2019 r. przewiduje możliwość korzystania ze zwolnienia z kasy fiskalnej dla podatników, którzy wykonują w przeważającej części czynności wymienione w I części załącznika do tego aktu prawnego. Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2019 r. przysługuje na mocy § 3 ust. 1 pkt 3 i 4.

Zgodnie z tym przepisem:

 • 3. 1. Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.:

  (…)

  3) podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitym obrocie podatnika realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym obrotu”, był w poprzednim roku podatkowym wyższy niż 80%;

  4) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2018 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu:

  a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,
  b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy
  – będzie wyższy niż 80%;

 

Zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy od zakończenia okresu, w którym udział procentowy obrotu z czynności zwolnionych w całości obrotu podatnika nie spełni powyższych kryteriów.

 

Ważne!

Ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego z kasy fiskalnej w 2019 r. nie mogą korzystać podatnicy wykonujący czynności wymienione w § 4 rozporządzenia.

 

 

 

Zwolnienie z kasy fiskalnej dla szczególnych czynności w 2019 r.

W II części załącznika do rozporządzenia obowiązującego w 2019 r. wymieniono szczególne czynności, które po spełnieniu odpowiednich warunków nie muszą być przez podatnika ewidencjonowane na kasie fiskalnej. W katalogu tym znalazło się m.in. zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej czy zwolnienie dla usług z zapłatą na rachunek. Podatnik chcący korzystać z tych preferencji musi pamiętać, iż wymagają one spełnienia wszystkich warunków określonych dla danej pozycji.

Należy pamiętać, iż spełnienie warunków określonych w którejś z pozycji II części załącznika do rozporządzenia uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z kas dla tej konkretnie czynności, a nie dla całej sprzedaży podatnika. Jeśli przykładowo prowadzi on sprzedaż wysyłkową, ale klienci mogą też odbierać towary osobiście, zwolnieniu na mocy poz. 36 podlega tylko sprzedaż wysyłkowa, która spełnia wszystkie warunki. Pozostała musi być rejestrowana na kasie (chyba że podatnik dodatkowo spełnia warunki np. do zwolnienia podmiotowego z kas).

 

Ważne!

Zwolnienia dla szczególnych czynności nie mogą być zastosowane dla dostawy towarów i świadczenia usług wymienionych w § 4 rozporządzenia.

 

Szczególne czynności podlegające zwolnieniu z kas fiskalnych w 2019 r. (Część II załącznika do rozporządzenia):

 

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

34

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

35

Dostawa nieruchomości

36

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

37

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

38

Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

39

Dostawa produktów (rzeczy) – dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność
i wydają towar

40

Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

1) bilonie lub banknotach, lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

41

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających – również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)

42

Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

43

Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy

44

Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

45

Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy 

46

Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

47

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

48

Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

49

Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu ustawy  z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Objaśnienie:

ex - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

 

Informacje o przepisach dot. kas fiskalnych obowiązujących w 2019 r. znajdziesz TUTAJ

Czytany 38910 razy Ostatnio zmieniany piątek, 11 wrzesień 2020 21:07

Artykuły powiązane

 • Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną? Przekroczenie limitu 20.000 zł – kiedy wprowadzić kasę fiskalną?

  Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej jest najbardziej popularną tego typu preferencją. Korzysta z niej dość szerokie grono podatników osiągających niski obrót ze sprzedaży na rzecz konsumentów. Niestety, przekroczenie limitu 20.000 zł lub niższego liczonego w proporcji na zawsze pozbawia prawa do tego zwolnienia. Przedsiębiorca musi kupić kasę fiskalną. Sprawdź, ile ma na to czasu!

 • Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Jak obliczyć limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Stosowanie kasy fiskalnej jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących sprzedaż na rzecz konsumentów. Jednak część z nich może korzystać ze zwolnień w tym zakresie. Dotyczy to m.in. podatników osiągających niskie obroty. Przy rozpoczęciu sprzedaży limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. oblicza się proporcjonalnie. A co w przypadku, gdy prowadzą działalność tylko przez kilka miesięcy w roku?

 • Jak ustalić obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.? Jak ustalić obrót do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r.?

  Przedsiębiorcy osiągający niskie obroty ze sprzedaży na rzecz konsumentów mogą (z pewnymi wyjątkami) korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania urządzenia rejestrującego. Jeśli rozpoczynają sprzedaż w trakcie roku, limit do zwolnienia z kasy fiskalnej w 2021 r. liczą proporcjonalne. Sprawdź, jakie są zasady przyznawana zwolnień i jak liczyć obrót, o którym mowa w przepisach.

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – o tym musisz wiedzieć! Zwolnienia z kas fiskalnych w 2021 r. – o tym musisz wiedzieć!

  W czasie, gdy wiele mówi się o kasach online, przedsiębiorcy korzystający ze zwolnień z kas zastanawiają się, czy wciąż będą mieć do nich prawo w 2021 r. Sprawdź, czy możesz spodziewać się zmian w przepisach dotyczących zwolnień z kas fiskalnych w 2021 roku.

 • Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r. Sprawdzanie uprawnień serwisanta kas fiskalnych w 2019 r.

  Przedsiębiorca kupujący kasę fiskalną ma spory wybór sprzedawców - wybrany serwis fiskalny towarzyszy mu przez cały okres użytkowania urządzenia. Zanim jednak dokonasz wyboru, sprawdź nowego serwisanta. Dane o jego uprawnieniach znajdziesz w wyszukiwarce prowadzonej przez Krajową Administrację Skarbową, aktualizowanej na podstawie danych przesyłanych przez serwisy główne.