piątek, 05 styczeń 2018 20:51

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r. – poradnik Wyróżniony

Oceń ten artykuł
(6 głosów)

Rozszerzenie katalogu czynności obowiązkowo ewidencjonowanych na kasie – bez względu na obrót podatnika; wydłużenie okresu dostosowawczego na wprowadzenie kasy dla niektórych usług; zmiana w załączniku do rozporządzenia – od 1 stycznia 2018 r. przepisy dotyczące zwolnień z kas fiskalnych uległy istotnym przemianom. Ustawodawca zdecydował się pozostawić w znanym podatnikom kształcie m.in. zwolnienie podmiotowe. Dowiedz się wszystkiego o zwolnieniach z kas fiskalnych w 2018 r.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej zasadniczo dotyczy wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Taki ogólny przepis znajduje się w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jednakże na mocy art. 111 ust. 8 tego aktu prawnego Minister Finansów w drodze rozporządzenia może zwolnić niektórych podatników i niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie.

 

Do końca 2017 r. obowiązywało w tym zakresie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2016 r. poz. 2177). Z dniem 1 stycznia 2018 r. zostało ono zastąpione nowym rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2017 r.

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454) obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 

Zwolnienia z kas fiskalnych – zmiany 2018

Każde kolejne rozporządzenie stopniowo ogranicza krąg podatników, którzy mogą korzystać z czasowego zwolnienia z kasy fiskalnej. Odpowiada to celowi Ministerstwa Finansów, którym jest etapowa likwidacja preferencji w tym zakresie – aż do osiągnięcia stanu, w którym każdy podatnik niezależnie od wysokości obrotu i innych czynników musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą urządzenia fiskalnego.

W 2018 r. podatnicy wciąż jednak mogą korzystać ze zwolnień z kas. W stosunku do poprzedniego rozporządzenia wprowadzono jednak istotne zmiany, z którymi powinien się zapoznać każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych.

 

Wyłączenia ze zwolnień z kas – nowe czynności 2018

Nowe rozporządzenie dodaje aż trzy duże grupy czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do skorzystania m.in. ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2018 r. Wymienione zostały one w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k-m rozporządzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami, obowiązkowi rejestrowania na kasie, bez względu na wysokość obrotu podatnika, podlegają usługi:

 • kulturalne i rozrywkowe – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe
 • związane z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne
 • w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

 

Zasadniczo wymienione powyżej usługi powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Tak będzie od 1.04.2018 r. Ustawodawca wprowadził jednak okres dostosowawczy na wprowadzenie kasy dla podatników, którzy z tytułu wykonywania tych czynności tracą prawo do zwolnienia podmiotowego, przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów.

 

W § 9 ust. 1 rozporządzenia czytamy:

§ 9. 1. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, którzy:

1) po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. kontynuują lub rozpoczynają świadczenie usług, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k–m,

2) przed dniem 1 stycznia 2018 r. zaprzestali świadczenia usług, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k–m, a następnie, po wejściu w życie rozporządzenia rozpoczną świadczenie tych usług do dnia 31 marca 2018 r.

– świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 marca 2018 r.

 

Natomiast § 9 ust. 2 rozporządzenia reguluje kwestię terminu wprowadzenia kasy przez podatników wykonujących czynności wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k–m rozporządzenia, którzy korzystają ze zwolnienia określonego w poz. 39 załącznika do rozporządzenia (zwolnienie dla usług z zapłatą na rachunek) lub ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, przysługującego ze względu na określony udział procentowy obrotu z czynności zwolnionej z kas przedmiotowo w całości obrotu podatnika ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku tych podatników świadczenie usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 marca 2018 r. Oznacza to, iż najpóźniej 1 kwietnia 2018 r. muszą oni rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży na kasie fiskalnej.

 

Podatnicy rozpoczynający w okresie 1.01 – 31.03.2018 sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k–m, mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 marca 2018 r. Regulacja ta została zapisana w § 9 ust. 3 rozporządzenia.

 

Zgodnie z powyższymi przepisami, obowiązek stosowania kasy przez podatników wykonujących czynności nowododane do katalogu wyłączeń ze zwolnień, obejmie ich od 1 kwietnia 2018 r. Tego dnia kasa powinna być już zarejestrowana w urzędzie skarbowym, zafiskalizowana i gotowa do ewidencjonowania sprzedaży.

 

Wprowadzony przez ustawodawcę okres dostosowawczy jest dłuższy niż w latach poprzednich – zwykle trwał on 2 miesiące od wejścia w życie nowych przepisów. Tym razem zdecydowano się dać podatnikom aż 3 miesiące na wprowadzenie kasy.

 

Należy jednak podkreślić, iż 3-miesięczny okres dostosowawczy dotyczy tylko powyższych przypadków. W pozostałych okolicznościach, np. przy utracie prawa do zwolnienia wynikającej z przekroczenia limitu obrotów, dalej obowiązuje 2-miesięczny okres na wprowadzenie kasy w działalności.

 

Zmiana w załączniku do rozporządzenia

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2018 r. rozporządzenie określa katalog czynności zwolnionych przedmiotowo z obowiązku ewidencjowania na kasie. Zostały one wymienione w załączniku do tego aktu prawnego. Zasadniczo nie uległ on większym zmianom w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, wprowadzono jednak pewną istotną modyfikację, związaną bezpośrednio z omówionym wcześniej rozszerzeniem katalogu czynności wyłączonych ze zwolnień z kas.

 

W poz. 25 załącznika do rozporządzenia obowiązującego w roku 2017 jako zwolnione z obowiązku rejestrowania na kasie wymieniono usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Od 1 stycznia 2018 r. dodano w tej pozycji nowe wyłączenie. Obecnie przepis ten wskazuje, iż zwolnieniu z kas podlegają:

25 (PKWiU ex 64–66): Usługi finansowe i ubezpieczeniowe z wyłączeniem usług w zakresie wymiany walut świadczonych przez inne podmioty

 

Czynności wyłączone ze zwolnień z kas fiskalnych w 2018 r.

W § 4 rozporządzenia wymieniono czynności, których wykonywanie pozbawia podatnika prawa do zwolnienia podmiotowego z kas oraz większości zwolnień przedmiotowych, wymienionych w załączniku do tego aktu prawnego. Czynności te powinny być ewidencjonowane na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży – oznacza to, iż podatnik zamierzający je wykonywać musi zakupić, zgłosić w urzędzie skarbowym i zafiskalizować urządzenie jeszcze przed przyjęciem pierwszego klienta. Wyjątkiem w 2018 r. są czynności nowododane do katalogu wyłączeń ze zwolnień – w przypadku ich wykonywania ustawodawca dał podatnikom czas na wprowadzenie kasy do 1 kwietnia 2018 r. – mowa o tym w poprzedniej części poradnika.

 

Katalog czynności wyłączonych ze zwolnień z kas w 2018 r., określony w § 4 rozporządzenia:

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

a) gazu płynnego,
b) części do silników (PKWiU 28.11.4),
c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1),
d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1),e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2),
f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0),
g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych(PKWiU 29.32.30.0),
h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU30.91.3),
i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementówelektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26i ex 27.90),
j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiUex 26.70.1),
k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia odpodatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanejdalej „ustawą”,
l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,
m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jakododatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU,
n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojówn) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojówalkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15i 16 załącznika do rozporządzenia,
b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,
c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonychprzez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,
i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),
j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, nadyskoteki, sale taneczne,
m) w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo--kredytowe.

 

 

 

Wykonywanie czynności wyłączonych ze zwolnień z kas obliguje podatnika do rejestrowania na kasie całości sprzedaży – nawet jeśli wykonuje on inne czynności, niewymienione w powyższym przepisie.

 

W niektórych przypadkach czynności z § 4 mogą jednak korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Wyjątki te zostały określone w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia:

 1. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do dostawy towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-l, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 36 załącznika do rozporządzenia.
 2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług:
  1) zgodnie z warunkami określonymi w poz. 36 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy;
  2) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f-h oraz m, jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 39 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków;
  3) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, zgodnie z warunkami określonymi w poz. 51 załącznika do rozporządzenia;
  4) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. i, na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 46 załącznika do rozporządzenia.

 

W wymienionej w powyższym przepisie poz. 36 załącznika do rozporządzenia czytamy, iż zwolnieniu z kasy podlega:

36. Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, który mprzysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

 

Natomiast w poz. 39, poz. 51 i poz. 46 znajdujemy następujące zwolnienia:

39. Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności39 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalnościgospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całościzapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasyoszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub narachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jestczłonkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika,jakiej konkretnie czynności dotyczyła

 

51. Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie51 Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenieo znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadząsamodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownikaniewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniuniepełnosprawności

 

46. Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych46 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonychprzez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innychpodopiecznych oraz nauczycieli i personelu

 

Należy przy tym podkreślić, iż wymienione powyżej wyjątki od wyłączeń ze zwolnień z kas dotyczą wyłącznie czynności, które spełniają określone w tych przepisach warunki. Przykładowo wykonanie usługi fryzjerskiej przez pracodawcę na rzecz pracownika nie musi być zarejestrowane na kasie. Nie zmienia to jednak faktu, iż kasa w zakładzie fryzjerskim musi być, a podatnik ma obowiązek rejestrować na niej całą pozostałą sprzedaż.

 

 

Zwolnienie podmiotowe z kas fiskalnych w 2018 r.

Prawo do zwolnienia podmiotowego z kas przysługuje na mocy § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia. Korzysta z niego najszersza grupa podatników. Zgodnie z tym przepisem, zwolnieni z obowiązku rejestrowania sprzedaży na kasie w 2018 r. są podatnicy, których obrót ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20.000 zł netto.

 

Limit do zwolnienia podmiotowego z kas w 2018 r. jest taki sam, jak w roku poprzednim – wynosi 20.000 zł netto.

 

W przypadku podmiotów rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku podatkowego, limit do zwolnienia z kasy fiskalnej wylicza się w proporcji do okresu jej prowadzenia, zgodnie z poniższym schematem:

20.000 zł / 365 dni x Liczba dni

Jako liczbę dni należy wziąć pod uwagę okres od dnia dokonania pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych do końca roku.

 

Do wysokości obrotu obliczanego w celu zastosowania zwolnienia w kas w 2018 r. nie bierze się pod uwagę obrotu z czynności określonych w poz. 37 i 50 załącznika do rozporządzenia. Wymieniono tam dostawę nieruchomości oraz dostawę towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą. Regulacja ta została zapisana w § 3 ust. 4 rozporządzenia.

 

Przekroczenie limitu – kiedy wprowadzić kasę

Zgodnie z § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia, zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót podatnika przekroczył ustawowy limit. Dotyczy to zarówno limitu 20.000 zł, jak i limitu proporcjonalnego.

Przykładowo przekroczenie limitu dnia 4 kwietnia 2018 r. skutkuje obowiązkiem wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności od 1 lipca 2018 r. Podatnik, który przekroczył limit 30 maja, będzie musiał ewidencjonować sprzedaż na kasie od 1 sierpnia itd.

 

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej w 2018 r. nie przysługuje podatnikom wykonującym czynności wymienione w § 4 rozporządzenia.

 

Zwolnienie dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, ze zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej w 2018 r. mogą także korzystać:

 • § 3

  (…)

  5) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 i 1948):

  a) które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, albo
  b) jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.

 

 

Zwolnienie przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2018 r.

W I części załącznika do rozporządzenia wymieniono czynności, które ze względu na swój szczególny charakter nie muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Nie ma przy tym znaczenia ani wysokość obrotu podatnika, ani nawet wykonywanie czynności z § 4 rozporządzenia. Należy jednak podkreślić, iż zwolnieniu z obowiązku rejestracji na kasie podlegają wyłącznie wymienione w załączniku czynności.

Zwolnienie przedmiotowe przysługuje na mocy § 2 rozporządzenia.

 

Czynności zwolnione z ewidencji na kasie fiskalnej przedmiotowo (Część I załącznika do rozporządzenia):

Poz.

Symbol PKWiU1)

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług,
których przedmiotem są następujące towary lub usługi:

1

ex

01.6

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych - z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)

2

 

35

Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

3

 

36

Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody

4

 

37

Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych

5

 

38.11.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

6

 

38.11.2

Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

7

 

38.11.6

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

8

 

38.12.1

Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

9

 

38.12.30.0

Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

10

 

38.21.10.0

Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

11

 

38.22.19.0

Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

12

ex

38.22.2

Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem: 
- usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych (ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

13

 

39

Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

14

ex

49.31.10.0

Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

15

ex

49.31.2

Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

16

ex

49.39.1

Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany

- dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17

 

49.39.35.0

Transport drogowy pasażerski pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

18

ex

53

Usługi pocztowe i kurierskie - z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

19

ex

55.10.10.0

Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20

ex

55.20.19.0

Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi
- dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

21

ex

55.90.1

Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem

z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

- dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych)

jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą

22

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy

23

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22

24

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 22

25

 

64-66

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe wyłączeniem usług w zakresie wymiany walutwyłączeniem usług w zakresie wymiany walutświadczonych przez inne podmioty niż banki i spółdzielczekasy oszczędnościowo-kredytowe

26

ex

68.20.1

Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

27

ex

68.3

Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą

28

 

bez względu na symbol PKWiU

Czynności notarialne

29

 

bez względu na symbol PKWiU

Usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów

30

ex

81

Usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni
z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0)

31

 

84

Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych

32

ex

85

Usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem:

- usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0),

- usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

- usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

33

ex

91.01.12.0

Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne

34

 

94

Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

35

 

99

Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

 

 

Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe z kasy fiskalnej w 2018 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia, podatnicy wykonujący w przeważającej części czynności wymienione w części I załącznika do tego aktu prawnego, mogą korzystać ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego dla całości sprzedaży. Dotyczy to podmiotów, których udział procentowy obrotu z czynności zwolnionych w całości obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym był wyższy niż 80%.

 

Podatnicy rozpoczynający sprzedaż w trakcie roku mogą korzystać z tego zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r., jeśli przewidywany przez nich udział procentowy obrotu w najbliższych 6 miesiącach będzie wyższy niż 80%. Przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż w drugim półroczu 2018 r. biorą pod uwagę przewidywany udział procentowy obrotu w okresie od rozpoczęcia sprzedaży do końca roku.

 

Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe nie dotyczy podatników wykonujących czynności wymienione w § 4 rozporządzenia.

 

 

Utrata prawa do zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego

Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe traci moc po upływie 2 miesięcy licząc od końca półrocza, w którym udział procentowy obrotu z czynności zwolnionej w całości obrotu podatnika był równy lub niższy niż 80%. Wynika to z § 5 ust. 3 rozporządzenia. To bardzo ważna informacja – wynika z niej, iż przedsiębiorca korzystający z tego zwolnienia z kas fiskalnych w 2018 r. musi kontrolować udział procentowy obrotu po każdym półroczu podatkowym.

W przypadku podatników rozpoczynających prowadzenie sprzedaży w pierwszym półroczu podatkowym, zwolnienie traci moc po upływie 2 miesięcy licząc od końca 6 miesiąca po rozpoczęciu sprzedaży. W przypadku rozpoczęcia sprzedaży w drugim półroczu – po upływie 2 miesięcy licząc od końca roku, w którym podatnik nie spełnił warunków do zachowania zwolnienia.

 

 

Zwolnienie z kas fiskalnych dla szczególnych czynności w 2018 r.

W 2018 r. podatnicy wciąż mogą korzystać z takich popularnych zwolnień z kas fiskalnych, jak zwolnienie dla sprzedaży wysyłkowej czy zwolnienie dla usług z zapłatą na rachunek. Zwolnienia te zostały wymienione w części II załącznika do rozporządzenia.

Należy przy tym pamiętać, iż dla każdego z tych zwolnień określono szczegółowe warunki – wyłącznie po ich spełnieniu dana sprzedaż nie musi być rejestrowana na kasie fiskalnej. Przykładowo samo dostarczenie towaru przez firmę kurierską jeszcze nie uprawnia podatnika do korzystania ze zwolnienia z kas dla sprzedaży wysyłkowej – muszą zostać spełnione wszystkie pozostałe warunki wymienione w poz. 38 załącznika.

 

Wykonywanie czynności spełniających warunki do zachowania tego typu zwolnienia nie uprawnia podatnika do korzystania ze zwolnienia dla całości sprzedaży. Przykładowo świadczenie usług z zapłatą na rachunek, po spełnieniu warunków określonych w poz. 39 załącznika, nie musi być rejestrowane na kasie. Jednak te same usługi, za które sprzedawca przyjął zapłatę gotówką, już powinny być za pomocą tego urządzenia ewidencjonowane – o ile podatnik nie spełnia warunków do zachowania innego zwolnienia (np. ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotów).

 

Zwolnienie dla szczególnych czynności nie przysługuje w zakresie świadczenia usług i dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia.

 

Szczególne czynności zwolnione z kas (Część II załącznika do rozporządzenia):

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności

36

Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe na rzecz właścicieli lokali

37

Dostawa nieruchomości

38

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

39

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

40

Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

41

Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar

42

Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność:

1) w bilonie lub banknotach,

lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

43

Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt, a w przypadkach tego wymagających - również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)

44

Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

45

Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy

46

Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu

47

Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy

48

Usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich

49

Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

50

Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

51

Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 

Więcej o przepisach dotyczących kas fiskalnych w 2018 r. czytaj w Poradniku

Czytany 23985 razy Ostatnio zmieniany środa, 02 styczeń 2019 15:09

Artykuły powiązane

 • Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej Jaka nazwa towaru lub usługi dla zaliczki na kasie fiskalnej

  Użytkownik kasy fiskalnej musi pamiętać o prawidłowym zaprogramowaniu nazw towarów i usług – muszą być one jednoznaczne i nie mogą być nazwami grup towarowych. Zasada ta dotyczy także konstruowania nazw zaliczek. Sprawdź, jak prawidłowo zaewidencjonować zaliczkę na kasie fiskalnej w 2018 r.

 • Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r. Sprzedaż samochodu firmowego a kasa fiskalna w 2018 r.

  Dokonanie dostawy środka trwałego, np. samochodu firmowego osobie fizycznej, może w istotny sposób zawyżyć obrót firmy liczony na potrzeby zastosowania zwolnienia z kasy fiskalnej. Na szczęście przepisy są przychylne podatnikom w tym zakresie. Sprawdź, jak postępować w przypadku sprzedaży m.in. samochodu firmowego przy korzystaniu ze zwolnienia z kasy fiskalnej w 2018 r.

 • Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r. Sklep internetowy a kasa fiskalna w 2018 r.

  Po spełnieniu warunków określonych w przepisach, podatnik dokonujący dostawy towarów w systemie wysyłkowym może korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Sprawdź, komu przysługuje do niego prawo w 2018 r. Dowiedz się też, jakie czynności muszą być obowiązkowo ewidencjonowane na kasie i dlaczego niektórzy sprzedawcy internetowi decydują się drukować paragony fiskalne nawet wtedy, gdy teoretycznie nie mają takiego obowiązku.

 • Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r. Zwolnienie z kasy fiskalnej przy ponownym rozpoczęciu działalności w 2018 r.

  Przepisy nie wskazują wprost, czy podatnik otwierający ponownie działalność gospodarczą ma prawo do zwolnienia podmiotowego z kasy fiskalnej – przysługującego ze względu na nieprzekroczenie limitu obrotu. Pomocne okazują się interpretacje indywidualne organów podatkowych. Sprawdź, jak przedstawia się sytuacja podatnika, który przed zamknięciem firmy korzystał ze zwolnienia z kasy, a jak przedsiębiorcy, którzy stosował urządzenie fiskalne w „poprzedniej” działalności.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.