piątek, 04 styczeń 2013 16:06

Korzystanie ze zwolnień

Oceń ten artykuł
(12 głosów)

Wprowadzone przez Ministerstwo Finansów zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej stanowią ustępstwo od zasady określonej w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Ustawa przewiduje, iż obowiązek korzystania z kasy fiskalnej dotyczy wszystkich podatników prowadzących sprzedaż towarów czy usług dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Minister Finansów został upoważniony do wprowadzenia czasowych zwolnień na mocy art. 111 ust. 8 ustawy o VAT.

Do 31 grudnia 2012 roku zakres zwolnień wyznaczało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930).

Od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku obowiązuje rozporządzenie z dnia 29 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 1382).

Zwolnienie przedmiotowe (por. § 2 rozporządzenia z 2012 r.)

Prawo do zwolnienia przedmiotowego z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej przysługuje podatnikom wykonującym określone czynności. Lista tych czynności została zawarta w załączniku do rozporządzenia z 29 listopada 2012 r. W stosunku do wcześniejszego rozporządzenia istotną zmianą jest likwidacja zwolnienia przedmiotowego dla podatników prowadzących szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11). Modyfikacja ta została wprowadzona w 29. pozycji wspomnianego załącznika.

Rozporządzenie z 2012 roku utrzymuje wszystkie inne obowiązujące wcześniej zwolnienia. Doprecyzowuje natomiast kwestię interpretacji zapisu w pozycji 41. załącznika. Zapis ten poszerza możliwość korzystania ze zwolnienia przedmiotowego o należności przyjmowane przez rewizorów z tytułu usług przewozu rzeczy i zwierząt, przewożonych przez pasażerów.

Podatnicy prowadzący szkoły jazdy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego, o ile nie przekroczą dopuszczalnego limitu obrotów.
Aktualny katalog zwolnień przedmiotowych obowiązuje tylko do 31 grudnia 2014 roku.

Zwolnienia podmiotowe (por. § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia z 2012 r.)

Prawo do zwolnienia podmiotowego przysługuje podatnikom, których kwota rocznych obrotów nie przekroczyła limitu określonego z rozporządzeniu. Od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku limit ten wynosi 20.000 zł dla wszystkich podatników – zarówno rozpoczynających, jak i kontynuujących działalność.

Podatnicy rozpoczynający działalność po 1 stycznia 2013 roku mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku rejestracji kasy fiskalnej, jeśli ich obrót nie przekroczy 20.000 zł rocznie. Limit ten wylicza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności, która według art. 111 ust. 1 ustawy podlega pod obowiązek stosowania kasy fiskalnej, czyli od rozpoczęcia sprzedaży dla osób fizycznych, aż do końca roku podatkowego.
Aktualny limit uprawniający do zwolnienia podmiotowego obowiązuje tylko do 31 grudnia 2014 roku.

Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe (por. § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia z 2012 r.)

Prawo do zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego przysługuje podatnikom, którzy zajmują się sprzedażą towarów czy usług wymienionych w I części załącznika do rozporządzenia, przy czym procentowy udział tej sprzedaży jest równy lub większy niż 80% całej sprzedaży dla osób fizycznych i rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy o VAT).

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych obejmują zarówno podatników, których procentowy udział obrotu z czynności zwolnionych nie był mniejszych niż 80% w roku 2012 (§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 2012 roku), jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają wykonywanie tych czynności po 1 stycznia 2013 roku, a ich udział procentowy przewiduje się na 80% lub więcej (§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z 2012 roku).

Utrata prawa do zwolnienia podmiotowego albo podmiotowo-przedmiotowego a prawo do zwolnienia z drugiego tytułu

Zgodnie z 3 ust. 2 rozporządzenia z 2012 roku podatnik, który utracił prawo do zwolnienia podmiotowego w ubiegłym roku podatkowym, nie może z niego ponownie skorzystać. Jeśli jednak spełni warunki do korzystania ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, prawo to mu przysługuje.

Zasada ta działa także w drugą stronę. W myśl § 3 ust. 3 tego samego rozporządzenia podatnik, który utracił prawo do zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego, nie może z niego ponownie skorzystać, ma jednak prawo do zwolnienia podmiotowego, o ile spełni konieczne warunki.

W myśl § 3 ust. 2 rozporządzenia prawo do zwolnienia nie przysługuje podatnikowi, który w poprzednim roku podatkowym był zobowiązany do ewidencjonowania obrotów za pomocą kasy fiskalnej.

Bardzo wielu podatników traci prawo do zwolnienia z kas fiskalnych z dniem 1 marca 2013 roku.Jeśli jest tak w Państwa przypadku, zapraszamy do naszego serwisu kas fiskalnych Warszawa – Ursynów. Pomożemy rozwiać wątpliwości dotyczące możliwości korzystania ze zwolnień, a w razie potrzeby dopasujemy kasę lub drukarkę fiskalną optymalną do specyfiki Państwa działalności.
Buchcom Kasy fiskalne Warszawa – Ursynów. Zapraszamy!

 

Kasa fiskalna 2013 - jak sprawdzić, czy mogę korzystać ze zwolnienia?

Każdy podatnik dokonujący sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych powinien dowiedzieć się, czy nie obejmuje go obowiązek posiadania kasy fiskalnej. Nawet jeśli do tej pory korzystamy ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego, raz na jakiś czas powinniśmy przeanalizować specyfikę naszej działalności i osiągane obroty. Tym bardziej, że od 1 stycznia 2013 zmienią się przepisy i wielu podatników straci prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej.

Jak to sprawdzić?

Pierwszy krok to przeliczenie obrotów z całego roku, osiąganych ze sprzedaży dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Do kwoty tej nie doliczamy obrotów osiągniętych ze sprzedaży dla firm, tylko dla klientów indywidualnych. Według nowych przepisów, obowiązujących od 1 stycznia 2013 roku, obroty te nie mogą przekraczać 20.000 zł w skali roku. W przypadku firm rozpoczynających działalność wysokość tego limitu jest taka sama, z tym że wylicza się ją proporcjonowanie za ilość miesięcy od otworzenia działalności. Miesięcznie wynosi to średnio 1667 zł.

Zwolnienie przedmiotowe

Oprócz zwolnień podmiotowych, których limity zostały omówione powyżej, ustawodawca wprowadził także zwolnienia przedmiotowe dla niektórych towarów i usług. Wymienione zostały one w części I i II załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w zakresie stosowania kas fiskalnych. Jeśli nie kwalifikujemy się do zwolnienia podmiotowego ze względu na wysokie obroty, sprawdźmy PKWiU pozycji, które same w sobie uprawniają do zwolnienia. Znajdują się wśród nich między innymi niektóre usługi związane z rolnictwem – opryskiwanie, pielęgnowanie i zbiór upraw czy opieka nad stadem. Zwolnione z obowiązku stosowania kas fiskalnych są także dostawy gazu i energii, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, kurierskie, komunikacja miejska czy obozowiska dla dzieci. Warto zwrócić uwagę, że od 2013 roku prawo do zwolnienia stracą szkoły jazdy – podmioty te będą musiały zakupić kasy fiskalne.

Czynności, których zwolnienia nie obowiązują

Należy jednak pamiętać, że pewna grupa usług objęta jest obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotów. Należą do nich m.in. usługi taksówkowe, usługi przewozu osób, dostawy części do silników, sprzętu radiowego, telewizyjnego, fotograficznego, przyczep, naczep, kontenerów, gazu płynnego oraz napoi alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Lista ta nie wyczerpuje wszystkich pozycji z § 4 wspomnianego rozporządzenia. Podatnicy świadczący te usługi muszą mieć kasy fiskalne od początku działalności.

Wyliczenie proporcji

Jak ustalić, czy możemy skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, jeśli oprócz usług zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej świadczymy także inne usługi lub sprzedajemy inne towary? Odpowiedź na to pytanie znajduje się w § 3 rozporządzenia. Podatnik może skorzystać ze zwolnienia, jeśli procentowy udział czynności zwolnionej wynosi 80% lub więcej w stosunku do całości sprzedaży. Jeśli udział ten jest mniejszy niż 80%, należy rozpocząć ewidencjonowanie za pomocą kasy fiskalnej.

 

Jak nie stracić prawa do ulgi w 2013 roku?

Ulga z urzędu skarbowego, którą po dopełnieniu formalności może otrzymać każdy podatnik rozpoczynający ewidencjonowanie obrotów za pomocą kasy fiskalnej, to duże udogodnienie. Kwota takiego zwrotu to nawet 90% wartości zakupionej kasy, nie więcej jednak niż 700 zł. Żaden podatnik nie chciałby stracić takiej ulgi. Co zrobić, aby nie mieć problemu z odebraniem tej kwoty, a w przyszłości nie być zobligowanym do jej zwrócenia?

Rejestracja na czas

Złożenie odpowiednich dokumentów, zapłata całości należności za kasę fiskalną i fiskalizacja na nic się zdadzą, jeśli nie zarejestrujemy kasy w terminie. Rejestracja nie jest żadnym skomplikowanym procesem – polega na wprowadzeniu pierwszej sprzedaży i wydrukowaniu pierwszego raportu dobowego. Czynność tę wykonuje się tuż po fiskalizacji urządzenia. Kasa fiskalna zakupiona, ale nie zarejestrowana lub zarejestrowana po wyznaczonym terminie pozbawia podatnika możliwości otrzymania ulgi. Warto o tym pamiętać, jeśli przyjdzie nam kupować kasę w 2013 roku, a nawet później. Nie zarejestrowanie kasy jest wykroczeniem, które skutkuje nie tylko utratą prawa do otrzymania ulgi, ale też grzywną w razie kontroli i utratą prawa do odliczania od podatku należnego 30% podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Nie rezygnuj ze sprzedaży

Z utratą ulgi należy się liczyć, jeśli w ciągu 3 lat od zainstalowania kasy fiskalnej zaprzestaniemy jej użytkowania. Sytuacja taka będzie miała miejsce niezależnie od okoliczności, pod wpływem których zrezygnujemy z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Okoliczności mogą być różne. Niektórzy podatnicy rezygnują ze sprzedaży detalicznej, ponieważ uważają ją za nieopłacalną. Zwróćmy jednak uwagę, że jeśli nie minęły 3 lata od instalacji kasy fiskalnej, nie można w stu procentach ocenić opłacalności prowadzenia sprzedaży detalicznej. Zanim zdecydujemy się na rezygnację z tej gałęzi sprzedaży, obliczmy koszty. Do urzędu skarbowego będziemy musieli zwrócić pobrane wcześniej 700 zł. Nie wiadomo, czy w przyszłości nie zdecydujemy się wrócić do sprzedaży dla osób fizycznych – a za kolejną kasę nie dostaniemy już ulgi. Aby nie stracić prawa do ulgi w 2013 roku, po prostu nie rezygnujmy z kasy fiskalnej.

Ulgę z urzędu skarbowego zobowiązani są zwrócić także ci podatnicy, którzy z różnych przyczyn muszą zamknąć działalność. W tym przypadku również obowiązuje termin 3 lat od rejestracji kasy. Koniecznością zwrotu ulgi skutkuje także zaprzestanie użytkowania kasy fiskalnej ze względu na zniszczenie urządzenia, jego skradzenie itp.

Przegląd techniczny na czas

Jeśli nie chcemy stanąć w obliczu konieczności zwrotu ulgi, musimy skrupulatnie pilnować terminów przeglądów technicznych. Jedną z konsekwencji spóźnienia w tej kwestii jest konieczność oddania zwrotu. Wynika to z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT. Terminowe dokonywanie okresowych przeglądów technicznych jest jedynym z podstawowych obowiązków użytkownika kasy fiskalnej. W myśl obecnie obowiązujących przepisów należy to robić raz na 24 miesiące (z wyjątkiem taksówkarzy, których obowiązuje termin 18 miesięcy).

W istocie trudno jest stracić prawo do ulgi, jeśli przestrzega się wszystkich obowiązujących przepisów.  Jeśli zadbamy o to także w 2013 roku, możemy spać spokojnie, bez obaw o utratę prawa do zwrotu.

Czytany 34817 razy Ostatnio zmieniany środa, 22 styczeń 2014 11:40

Artykuły powiązane

 • Jednolity Plik Kontrolny – JPK; definicje: duży, średni, mały i mikroprzedsiębiorca Jednolity Plik Kontrolny – JPK; definicje: duży, średni, mały i mikroprzedsiębiorca

  Przepisy dotyczące obowiązku przekazywania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego wejdą w życie 1 lipca 2016 r. Ustawodawca przewidział jednak okres przygotowawczy na wdrożenie JPK dla małych i średnich przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców. Comiesięczny obowiązek tworzenia i przesyłania rejestrów VAT bez wezwania organu podatkowego na mikroprzedsiębiorców zostanie nałożony od 1 stycznia 2018 r., natomiast dla małych i średnich przedsiębiorców – od 1 stycznia 2017 r. Z kolei obowiązek przekazywania danych do e-kontroli w formie JPK zarówno na mikroprzedsiębiorców, jak i małych oraz średnich przedsiębiorców zostanie nałożony od 1 lipca 2018 r.

 • Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r. Kasa fiskalna. Przepisy aktualne w 2016 r.

  Prowadzenie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zasadniczo wymaga rejestrowania obrotu i kwot podatku za pomocą kasy fiskalnej. Aktualnie obowiązujące przepisy dają jednak podatnikom możliwość korzystania ze zwolnień z tego obowiązku - po spełnieniu dodatkowych wymogów. Znajomość tych przepisów jest niezwykle istotna, ponieważ brak kasy fiskalnej pomimo obowiązku jej posiadania może skutkować dotkliwymi karami dla przedsiębiorcy.

 • Limity na 2016 rok: Rachunkowość, VAT, PIT, CIT Limity na 2016 rok: Rachunkowość, VAT, PIT, CIT

  Prowadzenie uproszczonej księgowości, zachowanie statusu małego podatnika w VAT i w podatku dochodowym czy opłacanie podatku w formie ryczałtu ewidencjonowanego - wszystkie te rozwiązania są dostępne wyłącznie dla podatników, których przychody za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyły odpowiedniego limitu. Sprawdź, jakie limity w rachunkowości, VAT, PIT i CIT obowiązują na rok 2016.

 • Księgi rachunkowe w 2015 r. - Czy nie musisz prowadzić od 01.01.2015? Księgi rachunkowe w 2015 r. - Czy nie musisz prowadzić od 01.01.2015?

  Znamy już wysokość limitu przychodów, którego przekroczenie w 2014 roku zobliguje podatników do przejścia na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2015 r. Limit ten jest prawie o 49.000 zł niższy niż w roku ubiegłym. Kto w 2015 r. będzie musiał prowadzić pełną księgowość? I jakie w związku z tym ma obowiązki? Sprawdź.

 • Zwolnienia z kas fiskalnych w 2014 r. Zwolnienia z kas fiskalnych w 2014 r.

  Podatnicy prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zgodnie z ogólną zasadą zapisaną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT powinni mieć kasy fiskalne i za ich pomocą prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku. Większość sprzedawców stosuje te urządzenia. Ustawodawca przewidział jednak możliwość korzystania z czasowych zwolnień w tym zakresie dla niektórych grup podatników i niektórych czynności.