środa, 22 marzec 2017 20:05

Jak i kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 w 2017 r.

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Podmioty prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. Dokument taki musi spełniać wymogi ustawy o rachunkowości oraz zostać sporządzony w terminie określonym w przepisach. Sprawdź, do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 r., kto powinien je podpisać oraz jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku.

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego spoczywa na jednostkach prowadzących księgi rachunkowe. Wynika to z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

Zgodnie z art. 45 ust. 2 tejże ustawy, sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, a także informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o wstępnie zamknięte księgi rachunkowe.

 

Kto musi sporządzić sprawozdanie finansowe w 2017 r.

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, a co za tym idzie także sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, spoczywa na podmiotach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 tego aktu prawnego osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie muszą prowadzić księgi rachunkowe, jeśli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 2.000.000 euro. Kwotę tę przelicza się na PLN po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego danych rok podatkowy.

 

Niektóre jednostki muszą prowadzić księgi rachunkowe od początku działalności – niezależnie od wysokości przychodu. Dotyczy to m.in. spółek handlowych – osobowych i kapitałowych; gmin, powiatów, województw i ich związków; jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej czy oddziałów i przedstawicieli przedsiębiorców zagranicznych.

 

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy, sprawozdanie finansowe zasadniczo sporządza się na dzień kończący rok obrotowy jednostki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Zapewnienie sporządzenia takiego sprawozdania i przedstawienia go właściwym organom stanowi obowiązek kierownika jednostki.

W przypadku podmiotów, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin sporządzenia sprawozdania finansowego mija 31 marca 2017 r.

 

Ważne!

Jednostki prowadzące księgi rachunkowe, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, sprawozdanie finansowe muszą sporządzić nie później niż do piątku 31 marca 2017 r.

 

Warto wspomnieć, iż wewnętrzne uregulowania podmiotów mogą przewidywać krótszy termin sporządzenia sprawozdania finansowego. Takie zasady mogą obowiązywać np. w grupach kapitałowych, w których filie zobowiązane są do wcześniejszego przekazania swoich sprawozdań, tak aby spółka dominująca mogła terminowo sporządzić skonsolidowane sprawozdanie. Należy jednak podkreślić, iż żadne wewnętrzne uregulowania nie mogą wydłużyć terminu wynikającego z ustawy o rachunkowości.

 

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno zostać podpisane przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez kierownika jednostki. Dokument powinien również zawierać datę podpisu. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, na sprawozdaniu powinny znaleźć się podpisy wszystkich członków tego organu. Konieczne jest podpisanie każdego elementu sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, w niektórych przypadkach także zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych. Przy czym podpisy nie muszą znaleźć się na każdej stronie dokumentu – wystarczy, by znalazły się na ostatniej stronie każdego druku wchodzącego w skład sprawozdania finansowego. W celu zabezpieczenia dokumentu przed ewentualną zmianą treści praktykuje się parafowanie wszystkich stron – zazwyczaj przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe.

Złożenie podpisu na rocznym sprawozdaniu finansowym oznacza, iż uznaje się je za kompletne i przedstawiające prawdziwy, rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej danej jednostki.

 

Złożenia podpisu przez kierownika jednostki wymaga także sprawozdanie z działalności – dotyczy to jednostek zobowiązanych do sporządzenia takiego dokumentu.

 

Osobą odpowiedzialną za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości, a co za tym idzie także sporządzenie sprawozdania finansowego, jest kierownik jednostki. Nawet jeśli obowiązki te zostały powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność z tytułu nadzoru. Przejęcie takiej odpowiedzialności jest możliwe, ale tylko po stwierdzeniu na piśmie - nie może to jednak dotyczyć odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury.

 

Definicja kierownika jednostki znajduje się w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy:

Art. 3.  1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

(…)

6) kierowniku jednostki - rozumie się przez to członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - członków tego organu, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę. W przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej za kierownika jednostki uważa się wspólników prowadzących sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólników prowadzących sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariuszy prowadzących sprawy spółki. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za kierownika jednostki uważa się tę osobę; do osób wykonujących wolne zawody przepis ten stosuje się odpowiednio. Za kierownika jednostki uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym;

 

Kary za nieprzekazanie sprawozdania finansowego za 2016 r.

Terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego jest bardzo ważne. Zgodnie z art. 77 pkt 2 ustawy, za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 2, a nawet obie te kary jednocześnie.

 

Czytaj też: Księgi rachunkowe w 2017 r. – kto musi prowadzić

Czytany 12893 razy Ostatnio zmieniany środa, 22 marzec 2017 21:01

Artykuły powiązane

 • CIT-8 i sprawozdania finansowe za 2019 r. odroczone CIT-8 i sprawozdania finansowe za 2019 r. odroczone

  Wprowadzona przez rząd tarcza antykryzysowa wydłuży terminy składania zeznań CIT-8 przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym organizacje pozarządowe, a także zapłaty podatku z nich wynikających. Więcej mamy też czasu na sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych. Sprawdź, jakie zmiany przygotował rząd w związku z panującą epidemią.

 • Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.? Sprawozdanie finansowe za 2018 r. – jak sporządzić w 2019 r.?

  Na stronie resortu finansów pojawiły się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przedsiębiorców zobowiązanych do przesyłania sprawozdania finansowego. Obecnie można tego dokonać tylko drogą elektroniczną w formie plików JPK. Sprawdź, jakie wyjaśnienia znalazły się na stronie Ministerstwa.

 • Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r. Jak sporządzić sprawozdanie finansowe JPK za 2018 r. w 2019 r.

  W związku z wejściem w życie przepisów, które wprowadziły obowiązek przekazywania sprawozdania finansowego wyłącznie drogą elektroniczną w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, Ministerstwo Finansów na swojej oficjalnej stronie internetowej opublikowało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania.

 • Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r. Sprawozdania finansowe w formie plików JPK od 1 października 2018 r.

  Wkrótce podmioty zobowiązane do składania sprawozdań finansowych będą wysyłać dokumenty w formie plików JPK. Sprawdź, dla których sprawozdań finansowych resort finansów opublikował struktury logiczne Jednolitego Pliku Kontrolnego w Biuletynie Informacji Publicznej, a które należy wysyłać w postaci elektronicznej nieustrukturyzowanej.

 • Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r. Sprawozdanie finansowe za 2017 r. – jak, gdzie i do kiedy złożyć w 2018 r.

  Jak co roku, podmioty prowadzące księgi rachunkowe muszą sporządzić i przekazać do urzędów skarbowych i KRS sprawozdania finansowe za 2017 r. Sprawdź, w jakich terminach należy dopełnić tego obowiązku i czy w 2018 r. sprawozdanie wciąż można przekazać do KRS w formie papierowej. Dowiedz się też, jakie duże zmiany szykuje rząd już od 1 października 2018 r.