czwartek, 17 listopad 2016 10:42

Księgi rachunkowe w 2017 r. – kto musi prowadzić

Oceń ten artykuł
(7 głosów)

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest prostszym i mniej kosztownym rozwiązaniem niż pełna księgowość, dostępnym jednak wyłącznie dla podatników, których przychody nie przekroczyły limitu określonego w przepisach. Sprawdź, kto musi prowadzić księgi rachunkowe w 2017 r. i na ile realna jest szansa na podniesienie kwoty limitu aż do 2.000.000 euro.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) wyznacza limit przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, po przekroczeniu którego osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mają obowiązek prowadzić księgi rachunkowe. Obecnie limit ten zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 tejże ustawy wynosi 1.200.000 euro – kwotę tę przelicza się na złote po średnim kursie ogłoszonym przed Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

 

Podatnicy, którzy w poprzednim roku obrotowym nie przekroczą ustawowego limitu, mogą prowadzić uproszczoną księgowość. To rozwiązanie prostsze i nawet pięciokrotnie mniej obciążające finansowo niż pełna księgowość. Firmy, które chcą zachować takie prawo, muszą na bieżąco monitorować wartość przychodów.

 

Przy ustaleniu, czy dany podmiot ma prawo prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów w roku 2017, należy wziąć pod uwagę limit przeliczony na złote po kursie z 3 października 2016 r.Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w dniu 3 października 2016 r., wynosił 4,2976 zł – oznacza to, iż limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. wynosi 5.157.120 zł.

Podmioty chcące zachować prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub przejść na uproszczoną księgowość od 1 stycznia 2017 r. mogą wdrożyć pewne działania mające na celu ograniczenie osiąganych przychodów. W niektórych przypadkach korzystne okaże się np. odłożenie pewnych działań marketingowych mających wygenerować większe zyski na nowy rok, tak aby zmieścić się w ustawowym limicie.

 

Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, iż limit przychodów na rok 2017 będzie wyższy i to znacznie. Do Sejmu został bowiem skierowany projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców z dnia 1 lipca 2016 r. Ten nowy akt prawny podnosi limit przychodów dla prowadzenia ksiąg rachunkowych z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro. Jeżeli ustawa wejdzie w życie w zaproponowanym brzmieniu, po przeliczeniu na złote limit ten wyniesie aż 8.595.200,- zł.

 

Ważne!

Limit przychodów do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. wynosi 5.157.120 zł. Jeśli jednak zostanie opublikowana ustawa nowelizacyjna w obecnym brzmieniu, limit ten wyniesie 8.595.200,- zł. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody w 2016 r. nie przekroczą tej kwoty, będą mogły w 2017 r. prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 

W art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych znajdujemy wyjaśnienie, jakie wartości należy wziąć pod uwagę wyliczając roczny przychód z działalności:

Art. 14.  1. Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

 

Podmioty, które w roku 2016 osiągną przychody niższe niż ustalony limit, mogą w 2017 r. prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów lub – dobrowolnie – księgi rachunkowe. W tym drugim przypadku konieczne jest jednak złożenie we właściwym podatnikowi urzędzie skarbowym odpowiedniego zawiadomienia. W wypadku spółek osobowych zawiadomienie to składa każdy ze wspólników.

Zasadniczo zawiadomienie takie składa się w terminie określonym w art. 24a ust. 5 ustawy o PIT, czyli przed rozpoczęciem danego roku podatkowego. Projekt ustawy nowelizacyjnej przewiduje jednak ustępstwo w tej kwestii dla roku 2017. Zawiadomienie dotyczące roku 2017 ma być składane w terminie do 31 stycznia 2017 r.

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy też podmiotów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 1, 3-7 ustawy o rachunkowości – bez względu na wartość rocznego przychodu:

Art. 2.  1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w  organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;

(…)

3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;

4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:

a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,

b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,

c) (uchylona)

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z  wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;

6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;

7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

 

Jak podkreśla minister rozwoju, podniesienie limitu dla ksiąg rachunkowych ma ułatwić wykonywanie działalności kilku tysiącom przedsiębiorców poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjno-finansowych. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, iż obowiązki związane z księgowością są dla podatników jednymi z najbardziej obciążających. Możliwość prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ma wygenerować znaczne oszczędności w zakresie obsługi księgowej.

 

Szukasz lepszej księgowej? Sprawdź naszą ofertę!

 

Aktualizacja! Dnia 30 grudnia 2016 r. ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 2255. Oznacza to, iż limit do ksiąg rachunkowych w 2017 r. został zwiększony do 2.000.000 euro. Po przeliczeniu na PLN wynosi on 8.595.200 zł.

Czytany 4950 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 12:49

Artykuły powiązane

 • Jak i kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 w 2017 r. Jak i kiedy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 w 2017 r.

  Podmioty prowadzące księgi rachunkowe mają obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. Dokument taki musi spełniać wymogi ustawy o rachunkowości oraz zostać sporządzony w terminie określonym w przepisach. Sprawdź, do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2016 r., kto powinien je podpisać oraz jakie kary grożą za niedopełnienie tego obowiązku.

 • Kasy fiskalne 2017 – jak liczyć limit obrotów Kasy fiskalne 2017 – jak liczyć limit obrotów

  Zachowanie zwolnienia podmiotowego z kas fiskalnych w 2017 r. ucieszyło wielu przedsiębiorców. Zarówno podatnicy kontynuujący, jak i rozpoczynający sprzedaż mogą z niego korzystać, jeśli ich obrót nie przekroczy limitu określonego w rozporządzeniu. Sprawdź, jak wyliczyć kwotę limitu do zwolnienia z kas w 2017 r., jakich czynności nie uwzględniać w tym wyliczeniu oraz w jakim terminie wprowadzić kasę po przekroczeniu limitu.

 • Zawiadomienie o założeniu księgi przychodów i rozchodów w 2017 r. gdzie i kiedy złożyć? Zawiadomienie o założeniu księgi przychodów i rozchodów w 2017 r. gdzie i kiedy złożyć?

  Rozpoczęcie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wymaga od podatnika złożenia w urzędzie skarbowym pisemnego zawiadomienia. Sprawdź, komu od 1 stycznia 2017 r. przysługiwało prawo założenia księgi podatkowej oraz gdzie i w jakich terminach należy złożyć stosowne zawiadomienie.

 • Zmiany w PIT i CIT 2017: Koszty podatkowe w transakcjach ponad 15.000 zł Zmiany w PIT i CIT 2017: Koszty podatkowe w transakcjach ponad 15.000 zł

  Zmniejszenie limitu transakcji gotówkowych między przedsiębiorcami z 15 tys. euro na 15 tys. zł to spora zmiana. Nowe przepisy przewidują sankcje podatkowe za niedostosowanie się do wymogów – dokonanie płatności z pominięciem rachunku płatniczego pozbawi podatnika prawa do zwiększenia kosztów uzyskania przychodów o wartość danej transakcji. Sprawdź, jak w świetle nowych przepisów należy traktować regulacje na zasadzie kompensaty i barteru oraz zapłaty przez PayPal, PayU itp.

 • Ułatwienia dla przedsiębiorców – czy wejdą nowe limity podatkowe Ułatwienia dla przedsiębiorców – czy wejdą nowe limity podatkowe

  Mniej uciążliwe kontrole, ochrona dla podatników stosujących się do dominującej praktyki interpretacyjnej, dłuższe terminy odwołań do sądu pracy, zmniejszone wymogi prawa pracy wobec małych firm, a przede wszystkim podniesienie limitów m.in. do prowadzenia ksiąg rachunkowych – to tylko niektóre ze zmian przewidzianych w ustawie nowelizacyjnej. Sprawdź, jakich korzystnych modyfikacji w przepisach możemy spodziewać się od 1 stycznia 2017 r.