wtorek, 11 wrzesień 2018 19:28

Jak odliczyć ulgę na kasę fiskalną w deklaracji VAT?

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Czynni podatnicy VAT, którzy rozpoczynają pracę z kasą fiskalną i spełnili warunki określone w przepisach, mogą skorzystać z ulgi na zakup tego urządzenia – przysługującą im kwotę odliczają w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K. Sprawdź, jak to zrobić w praktyce. Dowiedz się też, czy ulgę można odliczyć przy nadwyżce podatku naliczonego nad należnym i co powinni zrobić podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT.

Prawo do uzyskania ulgi na zakup kasy fiskalnej przysługuje na mocy art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, może z niej skorzystać każdy podatnik rozpoczynający pracę z urządzeniem fiskalnym. Wymaga to jednak spełnienia warunków określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kasy rejestrującej ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 163).

Wśród wymagań stawianych podatnikom chcącym skorzystać z ulgi na kasę fiskalną wymieniono m.in. złożenie w urzędzie skarbowym zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania oraz terminowe wprowadzenie kasy w działalności. Ponadto konieczne jest też posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę.

Ulga na kasę fiskalną w 2018 r. wynosi 90% ceny zakupu urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł. Kwota ta nie zmieni się w związku z wejściem w życie ustawy nowelizacyjnej umożliwiającej wdrożenie tzw. kas fiskalnych online.

 

Jak ulgę na kasę fiskalną odliczają czynni podatnicy VAT

Przysługującą podatnikowi kwotę ulgi na kasę fiskalną odlicza się w deklaracji VAT – dotyczy to oczywiście podatników VAT czynnych. Należy pamiętać, iż w przypadku zakupu więcej niż jednej kasy przy rozpoczęciu ewidencjonowania, kwota ulgi ulega proporcjonalnemu powiększeniu – np. za dwie kasy uzyskamy 1.400 zł ulgi, za trzy – 2.100 zł itd.

Odliczenia ulgi na kasę w deklaracji VAT-7 lub VAT-7K można dokonać za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy kolejne. Przy czym nie ma obowiązku dokonania odliczenia tylko w jednej deklaracji.

 

Sposób odliczenia ulgi na kasę w deklaracji VAT zależy od tego, czy w danym okresie rozliczeniowym przedsiębiorca wykaże podatek należny wyższy od naliczonego, czy też podatek należny jest równy lub niższy od podatku naliczonego.

Sytuacja jest najprostsza, jeśli przedsiębiorca w deklaracji VAT wykaże podatek do zapłaty, a kwota tego podatku jest równa kwocie przysługującej ulgi lub wyższa od niej. Wtedy odliczenia można dokonać w całości w jednej deklaracji VAT. Jeśli jednak podatek do zapłaty jest niższy niż kwota ulgi, odliczenia można dokonać w dwóch lub więcej deklaracjach VAT.

 

Gdy podatek naliczony jest wyższy niż należny

Przedsiębiorcy wykazujący podatek naliczony wyższy niż należny nie tracą prawa do dokonania odliczenia ulgi na kasę w deklaracji VAT. Sposób postępowania w takim wypadku został uregulowany w § 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie odliczania:

3. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących, z tym że w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

1) 25% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

2) 50% kwoty odpowiadającej 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

 

W zależności od kwoty podatku, jaką podatnik wykazuje w danych okresach rozliczeniowych, możliwe jest dowolne stosowanie opisanych powyżej metod dokonywania odliczeń.

 

Przykład

Firma ABC rozpoczęła ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy w czerwcu 2018 r. W deklaracji VAT-7 za czerwiec wykazała 450 zł podatku do zapłaty, w związku z czym dokonała odliczenia ulgi na kasę w wysokości 450 zł. W lipcu podatek naliczony przekroczył należny, w związku z czym odliczono 175 zł ulgi na kasę. Pozostałe 75 zł ulgi odliczono w deklaracji VAT-7 za sierpień, kiedy to podatek do zapłaty wyniósł 230 zł.

 

Ani rozporządzenie w sprawie odliczania, ani ustawa o VAT nie określają końcowego terminu, w którym można dokonać odliczenia ulgi na kasę w deklaracji VAT. Nigdzie też nie wspomniano, żeby odliczenie „podzielone” musiało być realizowane w okresach rozliczeniowych następujących po sobie. Podatnik ma więc w tej kwestii dużą dowolność – może skorzystać z ulgi na kasę w pasującym mu terminie.

 

Podatnicy zwolnieni z VAT – jak skorzystają z ulgi

Z oczywistych względów podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione z tego podatku, nie mogą dokonać odliczenia przysługującej im ulgi w deklaracji VAT. Wciąż jednak mają prawo z niej skorzystać. Zgodnie z art. 111 ust. 5 ustawy o VAT, składają oni do urzędu skarbowego wniosek o zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Urząd natomiast dokonuje zwrotu określonej kwoty na rachunek podatnika wskazany we wniosku – ma na to 25 dni od złożenia dokumentu.  

Dostępne akty prawne nie określają sformalizowanego wzoru takiego wniosku. W § 4 rozporządzenia w sprawie odliczania wskazano jednak, jakie informacje powinien zawierać.

 

Więcej o uldze na kasę fiskalną w 2018 r. czytaj w Poradniku

 

Kasy fiskalne w Warszawie – sprawdź naszą ofertę!

Czytany 478 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 11 wrzesień 2018 19:36

Artykuły powiązane

 • Kto musi zwrócić ulgę na kasę fiskalną w 2018 r. Kto musi zwrócić ulgę na kasę fiskalną w 2018 r.

  Spóźnienie z przeglądem technicznym kasy fiskalnej lub zaprzestanie używania urządzenia – to najczęstsze, choć nie jedyne okoliczności wymagające od podatnika zwrotu uzyskanej ulgi na kasę. Sprawdź, jak nie stracić prawa do ulgi na kasę fiskalną w 2018 r. A jeśli niestety już je straciłeś - dowiedz się, jak w praktyce dokonać zwrotu odliczonej kwoty.

 • Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r. Późniejsza instalacja kasy fiskalnej a prawo do ulgi w 2018 r.

  Warunkiem uzyskania ulgi do 700 zł na każdą zgłoszoną w urzędzie skarbowym kasę fiskalną jest m.in. terminowe rozpoczęcie ewidencjonowania. Sprawdź, czy w wypadku braku sprzedaży przedsiębiorca wciąż zachowuje prawo do ulgi – nawet jeśli nie wprowadzi kasy w obowiązującym terminie. Dowiedz się też, jakie są pozostałe warunki dokonania takiego odliczenia.

 • Kiedy można zrezygnować z używania kasy fiskalnej? Kiedy można zrezygnować z używania kasy fiskalnej?

  Zmiana profilu działalności, ograniczenie sprzedaży wyłącznie do innych podmiotów gospodarczych, wykonywanie wyłącznie czynności zwolnionych z kas przedmiotowo – wszystkie te okoliczności mogą uprawniać podatnika do rezygnacji z używania kasy fiskalnej. Często jednak  musi się on liczyć z koniecznością zwrotu całej odliczonej lub uzyskanej ulgi – dla firmy to strata nawet 700 zł. Sprawdź, kiedy można zrezygnować z kasy fiskalnej i z jakimi wiąże się to konsekwencjami.

 • Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r. Nowe druki deklaracji VAT od 1 lipca 2018 r.

  Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT wiąże się z koniecznością dostosowania obowiązujących druków deklaracji VAT do nowych realiów po 1 lipca 2018 r. Sprawdź, jakie zmiany zostały wprowadzone w deklaracjach VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M oraz skróconej deklaracji VAT-12. Dowiedz się też więcej o podzielonej płatności VAT.

 • Ulga na zakup kasy fiskalnej online Ulga na zakup kasy fiskalnej online

  Podatnicy rozpoczynający ewidencjonowanie oraz podatnicy zobligowani do wymiany kas na urządzenia online’owe w określonych terminach będą mogli skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Podobnie jak obecnie, ma ona wynosić do 700 zł na każde zgłoszone urządzenie. Ulga przysługiwała będzie jednak wyłącznie na kasy online’owe. Projektowane przepisy przewidują także zmiany dot. okoliczności obligujące podatników do zwrotu dokonanego odliczenia.