wtorek, 02 październik 2018 06:48

Podatkowa księga przychodów i rozchodów 2018: zmiany w rozporządzeniu

Oceń ten artykuł
(9 głosów)

Zniesienie obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi i powierzeniu jej biuru rachunkowemu, zmiany w zakresie uznawania księgi za rzetelną, brak obowiązków ewidencyjnych przy udzielaniu pożyczek pod zastaw – to tylko niektóre z wielu zmian wprowadzonych w rozporządzeniu w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Większość z nich ma charakter dostosowawczy. Sprawdź, co wprowadzone zmiany oznaczają dla przedsiębiorców.

Dnia 15 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1779). Przepisy tego aktu prawnego mają zastosowanie do dochodów uzyskanych i strat poniesionych od 1 stycznia 2018 r. Wprowadzone zmiany podyktowane były m.in. koniecznością dostosowania obowiązującego rozporządzenia do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, której treść została zmieniona z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

Zawiadomienie o prowadzeniu księgi przez biuro rachunkowe

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uchyliła § 8 ust. 1 pkt 1 i § 10 ust. 2 i 3 tego aktu prawnego. Przepisy te zobowiązywały podatników do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu w roku podatkowym PKPiR – dotyczyło to również wspólników spółek niemających osobowości prawnej, którzy rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej lub w poprzednim roku podatkowym podlegali opodatkowaniu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe, a także o powierzeniu prowadzenia tej księgi biuru rachunkowemu.

Zmiana ta ma charakter dostosowawczy, ponieważ obowiązek składania w urzędzie skarbowym zawiadomienia o prowadzenia księgi i powierzenia jej biuru rachunkowemu został zniesiony już 1 stycznia 2018 r., kiedy to w życie weszły przepisy ustawy nowelizującej ustawę o PIT. Konieczne było ujednolicenie regulacji w tym zakresie.

 

Rzetelność księgi

Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła również istotną zmianę w § 11 ust. 4 pkt 4 tego aktu prawnego. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu:

 

§ 11. 1. Podatnik jest obowiązany prowadzić księgę rzetelnie i w sposób niewadliwy.

(…)

4. Księgę uznaje się za rzetelną również, gdy:

(…)

4) podatnik uzupełnił zapisy lub dokonał korekty błędnych zapisów w księdze przed rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy lub w terminie, w którym podatnikowi przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.), lub

 

Zmiana wynikała z konieczności dostosowania obowiązujących przepisów do obecnej procedury kontroli celno-skarbowej. Zgodnie z tą procedurą, podatnik poddawany kontroli ma prawo złożyć skuteczną prawnie korektę deklaracji także po wszczęciu kontroli – w terminie 14 dni od jej wszczęcia. Prowadzona przez podatnika księga stanowi podstawę sporządzenia deklaracji, jeśli więc została w tym trybie skorygowana, jest uznawana za rzetelną.

 

Spis z natury – informowanie urzędu skarbowego

Kolejna zmiana również wynika z potrzeby usunięcia rozbieżności w ustawie o PIT oraz rozporządzeniu w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Uchylono § 28 ust. 4 rozporządzenia – przepis ten zobowiązywał podatników do złożenia w urzędzie skarbowym pisemnego zawiadomienia o zamiarze sporządzenia spisu z natury w terminie innym niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Zawiadomienie takie trzeba było złożyć w terminie co najmniej 7 dni przed datą sporządzenia spisu.

Z kolei ustawa o PIT zobowiązuje podatników do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem różnić remanentowych, jeśli podatnik spis z natury sporządza na koniec miesiąca. Obowiązek ten nie jest jednak uzależniony od złożenia w urzędzie skarbowym zawiadomienia o zamiarze sporządzenia spisu. Aby rozwiać wątpliwości w tym zakresie, ustawodawca zdecydował się uchylić § 28 ust. 4 rozporządzenia, w związku z czym podatnicy nie mają już obowiązku składania zawiadomienia.

 

Obowiązki ewidencyjne przy udzielaniu pożyczek pod zastaw

W znowelizowanym rozporządzeniu nie znalazły się także § 6 pkt 2, § 18 ust. 2, § 28 ust. 2 pkt 3, a w załączniku do tego aktu prawnego - ust. 1 lit. c. Przepisy te zobowiązywały podatników prowadzących działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw do prowadzenia odrębnych ewidencji. Ze względu jednak na fakt, iż instytucja pożyczkowa może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, ustawodawca zdecydował się zlikwidować dodatkowe obowiązki ewidencyjne.

 

Limity płatności gotówkowych i inne zmiany

Zmieniono też § 12 ust. 3 pkt 1c lit. b) rozporządzenia. W nowym brzemieniu przepis ten nie odwołuje się już do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale do płatności dokonywanych bez pośrednictwa rachunku bankowego. Modyfikacja ta ma związek z uchyleniem ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168) i zastąpieniem jej ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

Ponadto uchylono też m.in. § 33 ust. 2 ww. rozporządzenia, który zobowiązywał rolników do zawiadamiania urzędu skarbowego o zaprowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów z biurem rachunkowym BUCHCOM – sprawdź!

Czytany 3540 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 02 październik 2018 07:04

Artykuły powiązane

 • Zawiadomienie o założeniu księgi przychodów i rozchodów w 2017 r. gdzie i kiedy złożyć? Zawiadomienie o założeniu księgi przychodów i rozchodów w 2017 r. gdzie i kiedy złożyć?

  Rozpoczęcie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wymaga od podatnika złożenia w urzędzie skarbowym pisemnego zawiadomienia. Sprawdź, komu od 1 stycznia 2017 r. przysługiwało prawo założenia księgi podatkowej oraz gdzie i w jakich terminach należy złożyć stosowne zawiadomienie.

 • Księga przychodów i rozchodów Księga przychodów i rozchodów

   

  Twoja firma jest najważniejsza!

  Powierz prowadzenie Twojej księgowości specjalistom z BUCHCOM!

   buchcom ksiega przychodow

   

  Najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości wśród małych i średnich firm jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR). Choć jest to forma prostsza niż księgi rachunkowe, wymaga znajomości zasad dokonywania zapisów w księdze i ewidencjach z nią związanych oraz - przede wszystkim - znajomości skomplikowanego prawa podatkowego. Większość przedsiębiorców decyduje się na powierzenie prowadzenia swojej księgi przychodów i rozchodów specjalistom z biura rachunkowego BUCHCOM.

  Wytyczne prowadzenia księgi przychodów i rozchodów wskazuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.). Rozporządzenie dotyczące księgi to nie jedyny przepis z jakim należy sie zapoznać. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy dotyczące kas fiskalnych, dla większości ustawa o podatku od towarów i usług, to tylko niektóre z przepisów dotyczących przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

  - Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. 

  - Wyprowadzamy zaległości księgowe i podatkowe. 

  - Rozliczamy transakcje wewnątrzunijne. 

  Księgowi naszego biura rachunkowego mają wieloletnie doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do rzetelnego i zgodnego z przepisami prawa podatkowego prowadzenia księgowości, ewidencji VAT, dokumentacji kadrowo-płacowej.

  Gwarantujemy terminowość rozliczeń podatkowych i bierzemy pełną odpowiedzialność za prowadzone księgi przed US i ZUS.

  Jako BUCHCOM jesteśmy biurem rachunkowym mieszczącym się na warszawskim Ursynowie w dogodnej lokalizacji; tuż przy stacji metra Stokłosy.

   

  W ramach zawartej umowy z naszym biurem rachunkowym BUCHCOM:

   

  1. Prowadzimy rzetelnie, terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  - podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR), zwaną też księgą podatkową zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych i rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi

  - ewidencje VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku VAT

  - ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tabele amortyzacyjne wraz z naliczeniem odpisów amortyzacyjnych

  - ewidencję wyposażenia na postawie rozporządzenia w sprawie prowadzenia księgi

  - ewidencje przebiegu pojazdów

  - dokumentację kadrowo-płacową zatrudnionych pracowników.

   

  2. Sporządzamy:

  - faktury wewnętrzne dla wewnątrzwspólnowego nabycia towarów

  - faktury wewnętrzne dla importu usług

  - faktury wewnętrzne dla „odwrotnego obciążenia”

  - dowody wewnętrzne

  - noty korygujące

  - deklaracje podatkowe z elektroniczną wysyłką do urzędów

  - deklaracje i raporty ZUS z elektroniczną wysyłką do ZUS

  - informacje roczne dla pracowników, zleceniobiorców, wykonawców dzieł: PIT-11 z elektroniczną wysyłką do urzędów

  - informacje roczne dla osób ubezpieczonych: pracowników, zleceniobiorców (RMUA)

  - rozliczenia roczne właścicieli, wspólników spółek osobowych w zależności od wybranego sposobu opodatkowania;

  - dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego wg skali podatkowej (art. 27 ustawy o PIT): PIT-36 indywidualne lub wspólne z małżonkiem, a także w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci z uwzględnieniem innych przychodów i przysługujących ulg odliczanych od dochodu lub podatku

  - dla podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanego metodą liniową (art.30c ustawy o PIT): PIT-36L

  - rozliczenia roczne pracowników PIT-40

  - Jednolite Pliki Kontrolne (JPK) do e-kontroli z prowadzonych ksiąg podatkowych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej 

  - Jednolite Pliki Kontrolne z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT) wraz z elektroniczną wysyłką do Ministerstwa Finansów

   

  3. Udostępniamy naszym klientom księgowym program do fakturowania online: Subiekt 123

   

  4. Ustalamy wysokość należnych miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

   

  5. Informujemy każdorazowo o wysokości podatków i składek na ubezpieczenia oraz terminach ich płatności

   

  6. Występujemy o zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym

   

  7. Przygotowujemy dokumenty dot. zwrotu VATu na wezwanie urzędów skarbowych

   

  8. Reprezentujemy Klienta przed organami podatkowymi oraz ZUS, także podczas kontroli podatkowych i ubezpieczeniowych

  Usługi wykonujemy z wykorzystaniem oprogramowania firmy InsERT.

   

  MASZ WĄTPLIOWŚCI CO DO PRAWIDŁOWOŚCI TWOICH KSIĄG, ROZLICZEŃ PODATKOWYCH CZY UBEZPIECZENIOWYCH ZA MIESIĄCE LUB LATA POPRZEDNIE?   

  PRZYJDŹ DO NAS! 

  WYPROWADZAMY ZALEGŁOŚCI KSIĘGOWE, PODATKOWE I UBEZPIECZENIOWE WYCHODZĄC NAPRZECIW OCZEKIWANIOM NASZEGO KLIENTA. DOSTOSUJEMY SIĘ DO TWOICH POTRZEB.

   

  Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 19:00.

   

  Zapraszamy do kontaktu:

   

  BUCHCOM Biuro Rachunkowe Warszawa,  tel. 660 432 862

  02-777 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 83 lok. U-11,  Warszawa Ursynów, przy stacji metra Stokłosy