czwartek, 05 marzec 2015 00:00

Zeznanie PIT-37 za 2014 r.

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Pierwsze cztery miesiące każdego roku to czas na składanie zeznań podatkowych za rok poprzedni. Wśród formularzy PIT jednym z najczęściej składanych jest zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-37. Składają go podatnicy, którzy w poprzednim roku uzyskali przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Dotyczy to przychodów osiągniętych ze źródeł położonych na terytorium Polski, osiągniętych za pośrednictwem płatnika. Przyjrzyjmy się zatem, jakie dokładnie dochody wykazuje się w tym zeznaniu i jak prawidłowo sporządzić i złożyć PIT-37 za 2014 rok.

 

Obowiązek złożenia zeznania rocznego PIT-37 wynika z art. 45 ust. 1 ustawy  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.). Przy czym nie dotyczy on podatników, o których mowa w art. 37 tego aktu prawnego.

 

 

Kto nie składa PIT-37 za 2014 rok?

 

Zeznania rocznego PIT-37 nie składają podatnicy, którzy:

 • W 2014 r. osiągali przychody opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej
 • Obniżają dochody o straty z lat ubiegłych
 • Do uzyskanych dochodów doliczają dochody małoletnich dzieci

 

W powyższych przypadkach podatnik ma obowiązek złożyć zeznanie roczne PIT-36. Złożenie PIT-36 jest konieczne również w przypadku, gdy podatnik osiągał zarówno dochody spełniające warunki do złożenia zeznania PIT-37, jak i dochody, o których mowa powyżej lub inne dochody osiągnięte bez pośrednictwa płatnika. W takim wypadku w zeznaniu PIT-36 wykazuje się zarówno przychody osiągnięte za pośrednictwem płatnika (np. z umowy o pracę, emerytury itd.), jak i pozostałe przychody.

 

 

Jakie przychody wykazuje się w PIT-37?

 

Zeznanie roczne PIT-37 służy do wykazywania dochodów osiągniętych za pośrednictwem płatnika (np. zakładu pracy, Funduszu Pracy, ZUS), opodatkowanych na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, ze źródeł położonych na terytorium Polski, w tym w szczególności z tytułu:

 • Wynagrodzeń ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej (np. wynagrodzenia z umów o pracę)
 • Rent i emerytur, w tym rent socjalnych i strukturalnych
 • Zasiłków i świadczeń przedemerytalnych
 • Działalności wykonywanej osobiście, czyli
 • Członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych bądź innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
 • Stypendiów
 • Praw autorskich oraz innych praw majątkowych
 • Prac tymczasowo aresztowanych i skazanych
 • Umów akwizycyjnych
 • Świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy bądź Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (np. zasiłków dla bezrobotnych)

 

Do kiedy należy złożyć PIT-37 za 2014 r.?

 

Zeznanie roczne PIT-37 składa się do 30 kwietnia danego roku za rok poprzedni. Jeśli 30 kwietnia wypada w sobotę bądź dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po 30 kwietnia.

 

Ważne!

Termin na złożenie PIT-37 za 2014 rok upływa w czwartek 30 kwietnia 2015 r.

 

Jeśli podatnik nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski, ale osiąga tu przychody za pośrednictwem płatników niezobowiązanych do sporządzenia rocznego obliczenia podatku, podlega on ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W przypadku gdy przed terminem 30 kwietnia podatnik zamierza opuścić terytorium Polski, zeznanie roczne PIT-37 ma obowiązek złożyć przed opuszczeniem kraju.

Do 30 kwietnia 2015 r. należy również zapłacić zobowiązanie wynikające z zeznania na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Dotyczy to podatników, którzy w PIT-37 wykazali podatek do zapłaty.

 

 

W jaki sposób złożyć PIT-37 za 2014 r.?

 

Podatnik ma kilka możliwości złożenia zeznania rocznego PIT-37. Może to zrobić bezpośrednio w urzędzie skarbowym, listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej (w tym wypadku za datę złożenia zeznania uznaje się datę stempla pocztowego), a także drogą elektroniczną przez Internet. Od podatników składających PIT-37 elektronicznie za pośrednictwem portalu e-Deklaracje nie wymaga się posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Składanie zeznania rocznego PIT-37 drogą elektroniczną od 1 stycznia 2015 r. jest jeszcze łatwiejsze niż dotychczas. Od tego dnia bowiem funkcjonuje Uniwersalna Bramka Dokumentów, za pośrednictwem której płatnicy składają między innymi informacje PIT-11, na podstawie których sporządza się PIT-37. W systemie e-Deklaracje podatnik może znaleźć wstępnie wypełnione zeznanie roczne - należy je tylko sprawdzić i ewentualnie uzupełnić.

W 2015 r. tylko podatnicy sporządzający PIT-37 mają możliwość skorzystania z opcji wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych. 

 

Zeznanie roczne PIT-37 za 2014 r. składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika na dzień 31 grudnia 2014 r. W przypadku małżonków rozliczających się wspólnie, którzy mają różne miejsca zamieszkania, PIT-37 składa się według miejsca zamieszkania jednego z nich.

 

 

Z jakiej wersji druku skorzystać?

 

Dnia 1 stycznia 2015 r. weszły w życie przepisy, które zmieniły praktycznie wszystkie wzory druków PIT. Należy przy tym pamiętać, iż rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych(Dz. U. z 28 listopada 2014 r., poz. 1674) określa dwa wzory druków PIT-37 - obowiązujący dla przychodów osiągniętych (strat poniesionych) od 1 stycznia 2014 r. oraz dla przychodów od 1 stycznia 2015 r. Koniecznie należy zwrócić uwagę na prawidłowość wersji wypełnianego formularza.

 

Ważne!

PIT-37(20) - taka wersja zeznania rocznego PIT-37 obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014.

 

 

Z jakich ulg i odliczeń można skorzystać w zeznaniu PIT-37 za 2014 r.?

 

Podatnik składający zeznanie roczne PIT-37 za 2014 rok, który spełni odpowiednie warunki, może korzystać z różnych ulg i odliczeń.

 

Odliczenia od dochodu:

 • Składki na ubezpieczenie społeczne
 • Ulga rehabilitacyjna
 • Darowizny
 • Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego
 • Zwrot nienależnie otrzymanych świadczeń
 • Ulga internetowa

 

Odliczenia od podatku:

 • Ulga na dzieci
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne

 

1% podatku na pożytek publiczny

Dodatkowo podatnik ma możliwość złożenia wniosku zawartego w zeznaniu o przekazanie 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

 

 

Czy PIT-37 można rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

 

Podatnik może rozliczyć PIT-37 indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem. W tym drugim przypadku konieczne jest jednak spełnienie następujących warunków:

 • Małżonkowie podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (warunek ten zostaje spełniony, jeśli oboje mają miejsce zamieszkania w Polsce)
 • Małżonkowie pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, za który składa się zeznanie (w przeciwnym wypadku zeznania składają osobno)
 • Między małżonkami przez cały rok podatkowy istniała wspólność majątkowa
 • Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków zostanie złożony nie później niż w obowiązującym terminie (czyli PIT-37 z zawartym w nim wnioskiem zostanie złożony najpóźniej 30 kwietnia)
 • Do żadnego z małżonków nie mają zastosowania przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przychodów z najmu prywatnego), ustawy o podatku tonażowym oraz art. 30c ustawy o PIT dotyczącego opodatkowania 19% stawką podatku dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej podatek liniowy).

 

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków w PIT-37 podatek ustalany jest od połowy łącznych dochodów małżonków. Podatek obliczony przy zastosowaniu skali podatkowej ustalany jest w podwójnej wysokości. Takie rozliczenie okazuje się szczególnie korzystne dla małżonków, z których jedno osiąga dochody wysokie (przekraczające próg skali podatkowej), a drugie osiąga dochody niskie lub nie osiąga ich wcale.

Przy wspólnym rozliczeniu każde z małżonków ma prawo do skorzystania z przysługujących im ulg i odliczeń.

 

W przypadku śmierci współmałżonka wspólne rozliczenie dochodów jest możliwe w następujących sytuacjach:

 • Związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego (przed 1.01.2014), a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego
 • Związek małżeński trwał przez cały rok podatkowy, a małżonek zmarł po zakończeniu roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania rocznego

 

Przy czym należy pamiętać, iż podatnik rozliczający się ze zmarłym współmałżonkiem nie ma prawa do opodatkowania dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

 

Czy PIT-37 można rozliczyć w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

 

Podatnik składający zeznanie roczne PIT-37 za 2014 r., który spełni odpowiednie warunki, ma prawo do opodatkowania swoich dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Prawo do takiego rozliczenia przysługuje podatnikowi objętemu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, który jest:

 • Panną / kawalerem
 • Wdową / wdowcem
 • Rozwódką / rozwodnikiem
 • Osobą, wobec której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów
 • Osobą pozostającą w związku małżeńskim, w przypadku gdy jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich bądź odbywa karę pozbawienia wolności

 

Podatnik ten musi być rodzicem lub opiekunem prawnym oraz mieć na utrzymaniu dziecko:

 • Małoletnie
 • Otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną - bez względu na wiek
 • Uczące się, które nie ukończyło 25. roku życia

 

Ponadto wobec podatników rozliczających PIT-37 w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci obowiązują podobne warunki, jak dla małżonków korzystających z łącznego opodatkowania swoich dochodów, czyli:

 • Wobec rodzica, opiekuna prawnego, a także dziecka nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy o PIT (dot. opodatkowania 19% stawką podatku dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej), ustawy o podatku tonażowym, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem przychodów z najmu prywatnego)
 • Wniosek o opodatkowanie w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci został złożony nie później niż w terminie złożenia zeznania (co oznacza, iż PIT-37 należy złożyć najpóźniej 30 kwietnia)

 

Osoba korzystająca z możliwości rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci określa podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów.

 

Do dochodów rodzica lub opiekuna nie wlicza się dochodów osiągniętych przez pełnoletnie dziecko. W takim przypadku dziecko ma obowiązek złożyć samodzielne zeznanie podatkowe - nawet jeśli osiągnięte przez nie dochody w 2014 r. nie przekroczyły 3.091 zł.

 

Aby skorzystać z możliwości rozliczenia PIT w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, nie trzeba posiadać tego statusu przez cały rok podatkowy.

Należy jednak pamiętać, że prawo do takiego rozliczenia nie przysługuje osobom pozostającym w stanie wolnym, które mieszkają razem z drugim rodzicem dziecka i prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe. Nie przysługuje także podatnikom, którzy dziecka nie utrzymują i z którymi dziecko na co dzień nie mieszka.

 

 

Jakie załączniki obowiązują do PIT-37 za 2014 r.?

 

Podatnik korzystający z różnego rodzaju ulg i odliczeń w PIT-37 do zeznania podatkowego składa odpowiednie załączniki stanowiące część uzupełniającą.

PIT/UZ - załącznik ten składają podatnicy korzystający z ulgi na dzieci w przypadku, gdy kwota przysługującego odliczenia jest wyższa niż kwota wykazana w zeznaniu rocznym.

PIT/O - załącznik ten składają podatnicy korzystający z ulg i odliczeń od dochodu (m.in. z ulgi internetowej, ulgi rehabilitacyjnej itd.) oraz od podatku (m.in. z ulgi na dzieci)

PIT/D - załącznik ten składają podatnicy dokonujący odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych - od dochodu lub od podatku. Dotyczy to także tzw. ulgi odsetkowej, czyli odliczenia z tytułu spłaty odsetek od kredytu bądź pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe.

PIT-2K - załącznik ten stanowi oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją na cele mieszkaniowe - składane jest wraz z załącznikiem PIT/D przez podatników, którzy po raz pierwszy korzystają z ulgi odsetkowej.

 

 

Czy warto rozliczyć PIT-37 przez biuro rachunkowe?

 

Prawidłowe sporządzenie zeznania rocznego PIT-37 nie zawsze jest tak proste, jak mogłoby się wydawać.  Rozliczenie dochodów z poszczególnych źródeł we właściwych rubrykach, dopasowanie i wypełnienie odpowiednich załączników, prawidłowe dokonanie odliczeń itd. - wszystkie te etapy wymagają wiedzy i doświadczenia, które nie każdy podatnik posiada. Oczywiście samodzielne sporządzenie zeznania rocznego PIT-37 nie wymaga od podatnika poniesienia dodatkowego kosztu i w wielu przypadkach jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeśli jednak pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, warto skorzystać z pomocy specjalisty - księgowego. Pamiętajmy, iż błędy w zeznaniu PIT-37 skutkują w najlepszym razie koniecznością sporządzenia korekty, a w wielu przypadkach także odsetkami do zapłaty, a nawet sankcjami skarbowymi. Nie ma sensu narażać się na takie nieprzyjemności. Poza tym biuro rachunkowe rozliczy PIT-37 szybko i sprawnie, a przede wszystkim poprawnie. To do podatnika  należy decyzja, czy zdecyduje się sam sporządzić swoje zeznanie roczne, czy skorzysta z pomocy doświadczonego księgowego. Warto jednak pamiętać, że koszt takiej usługi nie jest wysoki, a nierzadko pozwala uniknąć o wiele dotkliwszych konsekwencji.

 

Rozlicz PIT-37 za 2014 r. już teraz w biurze rachunkowym BUCHCOM - jesteśmy na warszawskim Ursynowie, tuż przy stacji metra Stokłosy.

Zapraszamy do kontaktu

 

Kliknij i pobierz aktualny druk PIT-37 i załączniki

Czytany 4551 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 05 marzec 2015 09:27

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku

  Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową, nowe załączniki PIT/BR oraz PIT/DS, a także zmiany w drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – w kwestii składania zeznań rocznych PIT wprowadzono pewne zmiany. Sprawdź, jak rozliczyć PIT za 2016 r., kto może skorzystać z nowej ulgi i w jakich przypadkach do zeznań należy dołączyć nowe załączniki. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i innych.

 • Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: ulga na dzieci Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: ulga na dzieci

  Choć na złożenie PIT-36 i PIT-37 za 2015 r. mamy czas wyjątkowo do 2 maja, podatnicy już składają swoje zeznania. Wielu z nich liczy na szybkie otrzymanie zwrotu z urzędu skarbowego, ponieważ przysługuje im ulga na dzieci - nieraz nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, jak w PIT za 2015 r. rozliczyć ulgę na dzieci, komu ona nie przysługuje i w jaki sposób osoby o niskich dochodach mogą odzyskać nierozliczoną część odliczenia.