piątek, 06 marzec 2015 00:00

Zeznanie PIT-36 za 2014 rok

Oceń ten artykuł
(4 głosów)

Zaraz obok PIT-37, druk PIT-36 jest najczęściej składanym przez podatników zeznaniem rocznym. Wypełniają go m.in. przedsiębiorcy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ponadto PIT-36 składają także osoby, których dochody i dokonywane odliczenia nie mieszczą się w zakresie zeznania PIT-37. Dokonanie wyboru odpowiedniego formularza nieraz wymaga od podatników dokładnej znajomości obowiązujących zasad, a często też wsparcia specjalisty.

 

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego PIT-36 wynika z  45 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 

 

Jakie przychody wykazuje się w PIT-36?

 

Zeznanie podatkowe PIT-36 służy do wykazywania przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18-32%. Składają go podatnicy, którzy w 2014 r. uzyskali przychody:

 • Z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • Z działów specjalnych produkcji rolnej
 • Z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze
 • Ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Od których mieli obowiązek samodzielnie opłacać zaliczki na podatek dochodowy
 • Z innych źródeł, od których ani podatnik, ani płatnik nie mieli obowiązku odprowadzać zaliczek na podatek dochodowy

 

Ponadto zeznanie PIT-36 składają podatnicy, którzy:

 • Do własnych dochodów doliczają dochody małoletnich dzieci
 • Obniżają dochód o straty z lat ubiegłych
 • Dokonują odliczenia na podstawie art. 44 ust. 7f ustawy o PIT
 • Korzystają ze zwolnienia na mocy art. 44 ust. 7a ustawy (tzw. kredyt podatkowy)
 • Wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29, 30 i 30a ustawy o PIT - w przypadku, gdy podatek ten nie został pobrany przez płatnika

 

Zeznanie PIT-36 służy także do wykazywania dochodów, które nie spełniają warunków do złożenia zeznania PIT-37. W PIT-37 wykazuje się dochody osiągnięte wyłącznie za pośrednictwem płatnika, ze źródeł położonych na terytorium Polski. Jeśli więc podatnik osiąga jakiekolwiek dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej bez pośrednictwa płatnika lub uzyskał je za granicą, ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-36.

Niespełnienie wymagań do złożenia PIT-37 zobowiązuje podatnika do złożenia zeznania podatkowego PIT-36. Wykazuje się w nim zarówno dochody osiągnięte za pośrednictwem płatnika, jak i bez takiego pośrednictwa. Podatnik nie składa wtedy dwóch zeznań: PIT-37 i PIT-36, tylko wszystko łączy w jednym PIT-36.

 

 

Do kiedy należy złożyć PIT-36 za 2014 r.?

 

Zeznanie roczne PIT-36 należy złożyć do końca kwietnia danego roku podatkowego za rok poprzedni. Jeśli dzień ten wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin złożenia zeznania przesuwa się na pierwszy dzień roboczy następujący po dniu lub dniach wolnych.

 

Ważne!

Termin na złożenie PIT-36 za 2014 r. mija w czwartek 30 kwietnia 2015 r.

 

Podatnicy niemający miejsca zamieszkania w Polsce, którzy w roku 2014 osiągali tu przychody bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nieobowiązanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, a planują opuścić kraj przed 30 kwietnia, mają obowiązek złożyć zeznanie podatkowe przed terminem wyjazdu.

W przypadku wykazania w zeznaniu podatku do zapłaty, należy uiścić należną kwotę do urzędu skarbowego w terminie złożenia PIT-36, czyli do 30 kwietnia 2015 r.

 

 

W jaki sposób złożyć PIT-36 za 2014 r.?

 

Zeznanie roczne PIT-36 można złożyć zarówno drogą tradycyjną - bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej - jak i drogą elektroniczną przez system e-Deklaracje. Przesłanie formularza PIT-36 przez Internet nie wymaga od podatnika posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego - w celu autoryzacji zeznania wystarczy podać kwotę przychodu z poprzedniego zeznania podatkowego.

W przypadku złożenia zeznania PIT-36 za pośrednictwem Poczty Polskiej, za datę złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

 

 

Z jakiej wersji druku skorzystać?

 

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowa wersja druku PIT-36. Została ona zmieniona przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 28 listopada 2014 r., poz. 1674). Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wersji formularza, ponieważ rozporządzenie określa dwa wzory - dla przychodów osiągniętych (strat poniesionych) od 1 stycznia 2014 r. i od 1 stycznia 2015 r.

 

Ważne!

PIT-36(20) - taka wersja zeznania rocznego PIT-36 obowiązuje dla przychodów osiągniętych od 1 stycznia 2014.

 

 

Z jakich ulg i odliczeń można skorzystać w zeznaniu PIT-36 za 2014 r.?

 

Podatnicy osiągający dochody opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej 18-32% mogą - po spełnieniu innych warunków - korzystać z większości ulg i odliczeń. W PIT-36 rozlicza się dochody opodatkowane właśnie w ten sposób, dlatego podatnicy mogą korzystać z następujących ulg i odliczeń:

 

Odliczenia od dochodu:

  • Ulga internetowa
  • Ulga rehabilitacyjna
  • Składki na ubezpieczenie społeczne
  • Ulga odsetkowa
  • Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE)
  • Ulga na nabycie nowych technologii
  • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
  • Darowizny

 

Odliczenia od podatku:

  • Ulga na dzieci
  • Ulga abolicyjna
  • Składki na ubezpieczenie zdrowotne

                                                                

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego:

Podatnik ma prawo złożyć wniosek o przekazanie 1% swojego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

 

 

Czy PIT-36 można rozliczyć wspólnie z małżonkiem?

 

Zeznanie roczne PIT-36 można złożyć zarówno indywidualnie, jak i wspólnie z małżonkiem. Rozliczenie wspólne możliwe jest po spełnieniu następujących warunków:

 • Każde z małżonków podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (oboje mają miejsce zamieszkania w Polsce)
 • Przez cały rok podatkowy między małżonkami istniała wspólność majątkowa
 • Przez cały rok podatkowy pozostają oni w związku małżeńskim
 • Do żadnego z małżonków nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy o PIT (dot. opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej 19% stawką podatku), przepisy ustawy o podatku tonażowym oraz przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (nie dotyczy to przychodów z najmu osiąganych poza działalnością gospodarczą)
 • Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów zostanie złożony w obowiązujących terminach (PIT-36, z zawartym w nim wnioskiem, zostanie złożony przed 30 kwietnia)

 

Małżonkowie wnioskujący o wspólne opodatkowanie dochodów dokonują przysługujących im odliczeń, po czym obliczają podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów. Takie rozwiązanie okazuje się bardzo korzystne w przypadku, gdy jedno z małżonków osiągało w 2014 r. bardzo wysokie dochody (przekraczające próg skali podatkowej), a drugie osiągało dochody niskie lub nie osiągało ich wcale.

 

W przypadku gdy jedno z małżonków zobowiązane jest do dokonania rozliczenia na druku PIT-36, natomiast drugie zasadniczo powinno złożyć PIT-37, wspólne zeznanie roczne składa się na druku PIT-36. Natomiast w przypadku, gdy jedno z małżonków powinno złożyć PIT-36L lub PIT-28 (z wyjątkiem dochodów z najmu), konieczne jest złożenie dwóch indywidualnych zeznań.

 

Wspólne zeznanie roczne można złożyć także w przypadku, gdy podatnik zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie tego roku, jak również wtedy, gdy podatnik przez cały rok pozostawał w związku małżeńskim, a jego małżonek zmarł po upływie tego roku. Warunkiem jest istnienie wspólności majątkowej. Zasada ta wynika z art. 6a ust. 1 ustawy o PIT.

Podatnicy wnioskujący o wspólne opodatkowanie dochodów nie mają prawa do dokonania rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

 

Czy PIT-36 można rozliczyć w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

 

Rodzic lub opiekun prawny, który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i samotnie wychowuje dziecko, może rozliczyć swoje dochody w preferencyjny sposób - polega on na obliczeniu podatku w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów.

 

Osobą samotnie wychowującą dziecko może być:

 • Panna / kawaler
 • Wdowa / wdowiec
 • Rozwódka / rozwodnik
 • Osoba, wobec której sąd orzekł separację
 • Osoba, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności

 

Podatnik taki może rozliczyć PIT-36 za 2014 r. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, jeśli w roku podatkowym miał na utrzymaniu dziecko:

 • Małoletnie
 • Otrzymujące zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny bądź rentę socjalną - bez względu na wiek
 • Uczące się - do ukończenia 25. roku życia

 

Warunkiem skorzystania z takiego preferencyjnego sposobu rozliczenia jest terminowe złożenie wniosku, czyli - w praktyce - złożenie zeznania rocznego PIT-36 za 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r.

 

Prawo do rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci nie przysługuje, jeśli do podatnika (rodzica bądź opiekuna) lub do dziecka w roku podatkowym miały zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (z wyjątkiem umów najmu zawieranych poza działalnością gospodarczą), ustawy o podatku tonażowym oraz art. 30c ustawy o PIT (dot. opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym 19%).

Do własnych dochodów nie wlicza się dochodów uzyskanych przez dziecko pełnoletnie - ma ono obowiązek złożyć samodzielne zeznanie podatkowe.

 

Podatnik nie ma prawa do dokonania rozliczenia w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, jeśli dziecko z nim nie mieszka oraz gdy podatnik nie zaspokaja jego codziennych potrzeb. Ponadto taki preferencyjny sposób rozliczenia nie jest dostępny dla rodziców lub opiekunów w stanie wolnym, którzy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

 

 

Doliczanie dochodów małoletnich dzieci w PIT-36 za 2014 r.

 

W przypadku uzyskiwania dochodów przez małoletnie dziecko jego rodzic lub opiekun ma dwie możliwości: może złożyć zeznanie roczne w imieniu dziecka lub doliczyć uzyskane przez niego dochody do własnych dochodów we własnym zeznaniu. To drugie rozwiązanie zwykle okazuje się dla podatników wygodniejsze. Należy pamiętać, iż doliczenie dochodów małoletniego dziecka do własnych dochodów zawsze wymaga złożenia zeznania PIT-36. Do formularza PIT-36 dołącza się wypełniony druk PIT/M, w którym wykazuje się dochody osiągnięte przez dziecko.

 

Prawo do doliczenia dochodów małoletniego dziecka do własnych dochodów przysługuje rodzicom dziecka - biologicznym bądź adopcyjnym - którzy mają prawo do pobierania pożytków ze źródeł dochodów dziecka. Brak takiego prawa może dotyczyć np. rodziców o ograniczonej władzy rodzicielskiej.

Wyjątek stanowią dochody ze stypendiów, z pracy dzieci oraz z rzeczy oddanych im do swobodnego użytku - w takich przypadkach dochody małoletnich dzieci należy rozliczyć w oddzielnym zeznaniu podatkowym.

 

 

Jakie załączniki obowiązują do PIT-36 za 2014 r.?

 

W zależności od rodzaju dochodów rozliczanych przez podatnika w PIT-36 za 2014 r. oraz ulg i odliczeń, z jakich korzysta, do zeznania podatkowego może być zobowiązany dołączyć następujące załączniki:

PIT/UZ - załącznik ten składają podatnicy, którzy korzystają z ulgi na dzieci, jeśli kwota przysługującego odliczenia jest wyższa niż kwota wykazana w zeznaniu.

PIT/O - załącznik ten składają podatnicy, którzy korzystają z różnych ulg i odliczeń od dochodu i podatku, m.in. z ulgi internetowej, ulgi na dzieci itd.

PIT/M - załącznik ten składają podatnicy, którzy do własnych dochodów doliczają dochody małoletnich dzieci

PIT-2K - załącznik ten składają podatnicy, którzy korzystają z ulgi odsetkowej - wykazują w nim wysokość wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych

PIT/ZG - załącznik ten składają podatnicy, którzy uzyskali dochody ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

PIT/D - załącznik ten składają podatnicy, którzy dokonali odliczenia wydatków mieszkaniowych

PIT/Z - załącznik ten składają podatnicy korzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 44 ust. 7a updof, którzy uzyskali dochody (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej

SSE-R - załącznik ten składają podatnicy, którzy osiągali dochody z tytułu działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zwolnienia

 

 

Czy warto rozliczyć PIT-36 przez biuro rachunkowe?

 

Zeznanie roczne PIT-36 może nie być łatwe do sporządzenia przez podatnika, który nie ma dokładnej wiedzy na tematy podatkowe. Często wypełniają je przedsiębiorcy, którzy już korzystają z usług biura rachunkowego - w takim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie powierzenie sporządzenia zeznania doświadczonemu księgowemu. Oczywiście w wielu przypadkach podatnik może sam poprawnie wypełnić formularz - dzięki temu oszczędzi na usłudze księgowego. Jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lepiej jest nie ryzykować i powierzyć swoje rozliczenie specjaliście - koszt takiej usługi wcale nie jest wysoki, a oszczędzi podatnikowi stresu i ewentualnych przykrych konsekwencji w razie nieprawidłowego wypełnienia formularza. Biuro rachunkowe sporządza PIT-36 szybko, sprawnie i zgodnie o obowiązującymi przepisami, dzięki czemu podatnik nie musi się obawiać nieprawidłowości i spóźnienia ze złożeniem zeznania.

Rozlicz PIT-36 za 2014 r. już teraz w biurze rachunkowym BUCHCOM - jesteśmy na warszawskim Ursynowie, tuż przy stacji metra Stokłosy.

Zapraszamy do kontaktu

 

Kliknij i pobierz aktualny druk PIT-36 i załączników

Czytany 5356 razy Ostatnio zmieniany piątek, 06 marzec 2015 11:38

Artykuły powiązane

 • Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć Zeznanie roczne PIT za 2018 r. – jak i do kiedy złożyć

  W 2019 r. wielu podatników nie musi składać zeznań rocznych. Administracja skarbowa już je sporządziła, a gdy nie zostaną odrzucone lub złożone samodzielnie przez podatnika – zostaną automatycznie zaakceptowane. Sprawdź, kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT, jak w praktyce wygląda rozlicznie na nowych zasadach i jakie modyfikacje można wprowadzić w przygotowanych przez KAS rozliczeniach. Poznaj też terminy składania zeznań rocznych, wersje formularzy, a jeśli wolisz rozliczyć się samodzielnie - pobierz aktualne druki PIT za 2018 r.

 • Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r. Rozliczenia roczne PIT za 2017 r. w 2018 r.

  Rozpoczął się sezon wypełniania i składania zeznań rocznych PIT za 2017 r. Sprawdź, jak prawidłowo rozliczyć się w 2018 r., do kiedy złożyć odpowiedni formularz i w jakiej formie to zrobić – tradycyjnie czy elektronicznie. Pamiętaj przy tym o zmianach, jakie w 2018 r. musisz uwzględnić przy obliczaniu podatku – mają one związek m.in. z nowymi zasadami stosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego.

 • Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.! Zeznanie roczne PIT za 2016 r. złóż do 2 maja 2017 r.!

  Już tylko kilka dni pozostało na złożenie zeznań rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2016 r. Sprawdź, z jakiego formularza skorzystać, do jakiego urzędu skarbowego złożyć zeznanie i do kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Dowiedz się też, czym jest wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe i czy warto skorzystać z tej możliwości.

 • Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku Zeznania roczne 2016 – jak rozliczyć PIT w 2017 roku

  Nowa ulga na działalność badawczo-rozwojową, nowe załączniki PIT/BR oraz PIT/DS, a także zmiany w drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-37 – w kwestii składania zeznań rocznych PIT wprowadzono pewne zmiany. Sprawdź, jak rozliczyć PIT za 2016 r., kto może skorzystać z nowej ulgi i w jakich przypadkach do zeznań należy dołączyć nowe załączniki. Pobierz też aktualne druki zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 i innych.

 • Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: ulga na dzieci Zeznanie roczne PIT 2015. Odliczenia od podatku: ulga na dzieci

  Choć na złożenie PIT-36 i PIT-37 za 2015 r. mamy czas wyjątkowo do 2 maja, podatnicy już składają swoje zeznania. Wielu z nich liczy na szybkie otrzymanie zwrotu z urzędu skarbowego, ponieważ przysługuje im ulga na dzieci - nieraz nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź, jak w PIT za 2015 r. rozliczyć ulgę na dzieci, komu ona nie przysługuje i w jaki sposób osoby o niskich dochodach mogą odzyskać nierozliczoną część odliczenia.